Din Psikolojisi – Test 8

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 8

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yeniden uyanış tipinin özelliklerindendir?

2 / 50

Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının ve sıcaklıklarının etkilerinin ön planda olduğu din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Bireyin günahlarının bağışlanması için dua etmesi duanın aşağıdaki hangi yönüyle ilgilidir?

4 / 50

Tövbeyle ilgili Gazzâli’nin belirttiği üç boyutlu süreç aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

5 / 50

Din değiştirme süreci pek çok faktörden etkilenmektedir. Aşağıdakileden hangisi din değiştirmede son süreç kabul edilir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin oluşturduğu psikolojik sonuçlardan biri değildir?

7 / 50

Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren tip aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

“İslam Dini’ ne ilk yakınlığım 16-17 yaşlarında başlar . Doğu memleketlerinden gelen Müslümanlar ve onların liderleri, konferanslar, konuşmalar düzenler, İslam Dini hakkında bilgi verirlerdi. İslam’ın tek Hak din olduğunu, ilim ve akla önem verdiğini, bütün dünya insanlarını kardeşve eşit kabul ettiğini, herkes için fikir ve inançhürriyetini tanıdığını söylerlerdi. Bu hususlarda Kur’an’ı kerim’den ayetler okuyarak İslam Dini’nin esaslarını açıklarlardı. Yaradılışta bütün insanların eşit olduğunu, hiçbir ırkın diğer ırklar üzerinde herhangi bir üstünlüğübulunmadığını söylerlerdi. Bu Müslümanların söylediklerine karşı içimde bir yakınlık hissettim. Onlara çok ısındım. Kendilerine karşı derin bir sevgi duydum.” diyen birisinin İslama karşı bir yakınlık hissetmesinin temel sebebi hangi güdülerdir?

Zihinsel güdüler dinle, dinîesas ve uygulamalarla ilgili şüphe, tereddüt ve tatminsizliklerin bireyde oluşturduğu dinîyönelişlerdir. İfadede de etkilenilen esas konu İslamın insanların eşitliğine vurgusudur. Kişinin eşitsizlikten yaşadığı tatminsizliğe bir cevap olarak karşısına çıkmıştır.

9 / 50

"Bir görelim, bakalım nasıl olacak?" yaklaşımı hangi din değiştirme tipinin özelliğidir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini değişimin zihinsel güdülerinden biridir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmedeki süreçlerden biri değildir?

12 / 50

Türkiye'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların daha çok Allah’ın “yakınlığını, koruyuculuğunu, sevgisini”; buna karşılık erkeklerin Allah’ın “gücünü ve cezalandırıcı” özelliğini vurguladıkları görülmüştür. Yukarıdaki araştırma, Tanrı tasavvuru ile aşağıdaki etkenlerden hangisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur?

13 / 50

Başka dinleri araştırmanın dini bir değişime neden olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirme süreci içerisinde yer almaz?

15 / 50

Namaz kılmanın gereğine inandığı halde bireyin namaz kılmayı değil de arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmeyi tercih etmesi, ibadetin aşağıdaki psikolojik etkilerinden hangisiyle
ilgilidir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dua güdülerinden biri değildir?

17 / 50

Bireyin kendi varoluşunun nedeni olan, kendini yaratan, ona bir çok yetenek, güç ve imkânlar bahşeden Allah'a duasında teşekkür etmesi aşağıdaki hangi dua güdüsünün
içeriğini ifade eder?

18 / 50

Duanın en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Depreme maruz kalan bazı bireylerin yaşadıkları durumu kıyamete benzetmeleri veya Allah’ın bir imtihanı olarak nitelendirmeleri, Tanrı tasavvuru ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisine bir örnektir?

20 / 50

Dua formu ve içeriğinin dinlere ve toplumlara göre değişiklik gösterdiği dua türü aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Bazı yerlerde yapılan duanın daha makbul olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangi tanım din değiştirme süreçlerinden "kritik eşiğin" tanımıdır?

23 / 50

Cemaatle kılınan namazın insanlar üzerindeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din değişiminin bir sonucu olarak gösterilemez?

Önceki arkadaşlıklarda kuşkusuz kopmalar olmaktadır. Örneğin, birey Müslüman olmuşsa, artık arkadaşlarıyla içki içmeye gitmez oluyor. Böylece onlarla ilişkileri doğal olarak zayıflıyor. İçinde bulunduğu ortama, gruba göre yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bu şekilde zamanla yeni dinîve kültürel kimliğine bağlı olarak çevresi de belli oranda değişmektedir.

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?

26 / 50

Ölüm ve ölüm sonrası hayat üzerinde düşünen ve bunlara tatmin edici bir cevap bulamayan birisinin yaşaması beklenen dini değişimin temel güdüsü aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

I.   Ekonomik faktörler
II.  Duygusal faktörler
III. Zihinsel faktörler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye'de İslam'dan Hristiyanlığa dönen insanların güdüleri olarak gösterilebilir?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III
E ) I,II,III

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi aşırı bir gerilim ve sıkıntının, dinî değişim öncesinin gerekli şartı olduğunu ileri süren psikologlardan biridir?

Loflang ve Stark gibi bazı psikologlar, aşırı bir gerilim ve sıkıntının, dinî değişim öncesinin gerekli şartı olduğunu ileri sürmüşlerdir.

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “günah” kavramının açıklaması değildir?

30 / 50

Lofland ve Skonovd din değiştirme ve dindarlaşma üzerine yapılan araştırmaları değerlendirerek kaç tip belirlemişlerdir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenliği dinî değişim için uygun dönem haline getiren önemli etkenlerden biridir?

32 / 50

Tövbede ilk önce yaşanan değişim aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kur’an’da, “boyun bükerek, sessizce, korku ve ümitle dua edilmesini” belirten ayetle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

34 / 50

İbadetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

35 / 50

Din değiştirenlerin bir kısmı din değiştirmeden önce, yeni girdikleri dinin ibadetlerini kısmen uyguladıklarını belirtmiştir. Bu durum dini değişimin sonuçlarının öncelikle aşağıdaklerden hangisinde gözlendiğini gösterir?

36 / 50

Tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin psikolojik etkilerini ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirme süreçlerinden biridir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin sonuçlarından biridir?

40 / 50

Tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

41 / 50

Batı’daki Yeni Dini Hareketleri inceleyerek bir din değiştirme süreç modeli geliştiren bazı araştırmacılara göre din değiştirmede kaç süreç vardır?

42 / 50

Din değiştirme sürecine bağlı olarak din değiştirme tipleri tanımlanmıştır. Ibadetlere katılarak yeni dini denemeyi tercih eden tip aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Din değiştirme sürecine bağlı olarak din değiştirme tipleri tanımlanmıştır. Kritik etme, sorgulama ve değerlendirme özelliğinin hakim olduğu tip aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

45 / 50

Batı’daki Yeni Dini Hareketleri inceleyerek bir din değiştirme süreç modeli geliştiren Lofland ve Skonovd isimli araştırmacılara göre din değiştirmede kaç süreç vardır?

46 / 50

Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi ve yaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmalarına ne ad verilir?

47 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi din değiştirmenin duygusal güdülerindendir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dua türlerinden biridir?

49 / 50

Kişinin başından geçen dramatik bir olay, izlediği dinî bir toplantı, konuşma gibi dinî duygularının harekete geçmesiyle dindarlaşmaya karar verdiği din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

..........kelime olarak dönmek, vazgeçmek anlamına gelmektedir. Dindeki anlamı ise, bireyin dince uygun görülmeyen bir davranıştan geri dönmesi, vazgeçmesi ve bir daha o davranışı yapmayacağına dair söz vermesi demektir.
yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Skorunuz

0%