Din Sosyolojisi – Test 6

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 6

1 / 50

Küresel (evrensel) ile yerel olanın karşılıklı olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olduğunu ve tikellik ile farklılığa, öte yandan evrensellik ile türdeşliğe doğrudan ve dengeli bir ilgiyle yaklaşmak şeklinde ifade edilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Hangisi merkez ve çevre ülkeler olmak üzere devletleri hiyerarşik bir sıralamaya tâbi tutar?

3 / 50

Küreselleşmeyi modern dünya-sistemi olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Sanayileşme ile birlikte Avrupa’dan başlayarak dünyanın birçok yerinde fabrikalar inşa edilmeye başlandı. Fabrikaların dumanları ve zararlı atıkları çevreyi kirletmeye başladı. Bu bağlamda hava kirliliği insanlığın genel olarak karşılaştığı önemli problemlerden birisi oldu. Bu durum küreselleşmenin hangi boyutu altında incelenir?

5 / 50

Özellikle hangi olaydan sonra "Ilımlı İslam" tartışması başlamıştır?

6 / 50

I. Ekonomik Küreselleşme
II. Politik Küreselleşme
III. Kültürel Küreselleşme
Öncüllerde yer alanladan hangi/hangileri küreselleşmenin boyutları olarak ele alınmaktadır?

7 / 50

Küreselleşmeyi 'modernliğin kurduğu ağ ve şebekenin ölçeğinin büyümesi' olarak tanımlayan küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Batı kültürünün tüm dünyaya yayılması Yerel kültürlerin dünya ölçeğinde kendilerini çok rahat ifade edebilmeleri Öncüllerde yer alanlar kürselleşmenin hangi boyutu kapsamındadır?

9 / 50

Küreselleşmeyi bütün diğer süreçlerden daha çok ekonomi merkezli ele alıp açıklayan kişi hangisidir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından biri değildir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından biri değildir?

12 / 50

Aşağıdaki ülkelerden hangisi küreselleşme sürecinde önde giden ülkeler arasındadır?

13 / 50

'Din, salt özel alan içinde konumlandırılmasının aksine, toplumların çok farklı sorunlarına cevaplar üreten bir ümit ve referans kaynağı da olmuştur.' Aşağıdakilerden hangisi bu ifade için verilebilecek örneklerden biri değildir?

14 / 50

İç ve dış politika arasında bir farkın kalmadığını ilk olarak ilan eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Küreselleşmeyi modernliğin sonuçlarının daha da radikalleştiği bir dönem olarak gören kuramcı kimdir?

16 / 50

Küreselleşmeyi Dünya düzensizliği olarak gören filozof kimdir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yakın ilişkilere sahip olduğu kavramlardan biri değildir?

18 / 50

) Francis Fukuyama'nın Batı'ya ait liberal demokratik değerlerin, insanlığın ulaşabileceği en son nokta olduğunu ifade eden tezinin adı hangisidir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde küreselleşme doğru şekilde tanımlanmıştır?

20 / 50

'Küreselleşme herkesin ya da en azından en verimli ve girişken olanların yapmayı istediği ya da arzu ettiği şeyler hakkında değildir. Neye maruz kalındığı ve insanların başına ne çoraplar örüldüğü hakkındadır' diye açıklayan küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Modern-ulus devletleri yaygın bir yapı haline getiren ulusçuluk akımının dünyüyü yayılmasını sağlayan olay nedir?

22 / 50

Ortaçağ Avrupa’sından çizgi olarak bir kırılmayı ifade eden, esas itibarıyla Tanrı merkezli bir evren ve insan anlayışından, insan merkezli bir evren anlayışına geçişi anlatan, Küreselleşme sürecini tetikleyen, tarihte bir kırılma noktası olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi modernliğin dört kurumsal boyutundan birisi değildir?

24 / 50

Hangisi küreselleşen dünya sorunları karşısında dinin sunabileceği katkılardan değildir?

25 / 50

'Küresel köy' ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

I.    Sınır ötesi hızlı sermaye akışı
II.  Hızlı iletişim kurabilmek
III. İnternet alışverişi yapabilmek
IV. Sosyal medyada yer almak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri küreselleşme kavramıyla beraber mekanın önemini kaybetmesiyle ilişkili olarak görülebilir?

27 / 50

'Bir dinin küreselleşmeci potansiyel taşıması' ile ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anthony Giddens'ın küreselleşmeye bakış açısını yansıtır?

29 / 50

Immanuel Wallerstein’e göre modern dünya sistemi ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

30 / 50

Bir Amerikalı yatırımcının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırım yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi modernitenin dayandığı öncüllerden birisi değildir?

32 / 50

Glokalleşme terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

33 / 50

Din, bilhassa sosyo-ekonomik olacak en alt toplumsal katmanlarda bulunan ezilmişlerin sorunlarına duyarlılık gösterilmesi noktasına dikkatleri çeker. Bu duruma ne denir?

34 / 50

Küreselleşme tanımlanırken hem dünyayı yeni imajlarla inşa etmek, hem de tümüne erişilebilir oranlarda küçültmek şeklinde McLuhan tarafından ortaya atılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Küreselleşmenin diğer boyutlarına zemin oluşturan boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Küreselleşmeyi daha çok “etki” ve “etkileşim” anahtar kavramları etrafında algılayan sosyal bilimci kimdir?

37 / 50

Küreselleşen dünyada din farklı biçimlerde tezahür etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sebeplerinden olamaz?

38 / 50

''Tarihin Sonu ' diye bilinen tez kime aittir ?

39 / 50

Hangisi küreselleşmenin daha çok politik boyutuyla ilgili bir kavramdır?

40 / 50

Modern dünya sistemini bir kapitalist dünya ekonomi sistemi olarak tanımlayan sosyal bilimci kimdir?

41 / 50

Küreselleşen dünya sorunları karşısında dinin katkı sunacağı başlıklardan biri değildir?

42 / 50

Istıraba duyarlı beşeri potansiyelleri olumlayıcı ve ümitvâr bir tarzda tanımlayan ilkesel ufuklara dair bir inanca işaret etme dinin sunacağı hangi katkıdır?

43 / 50

'Küreselleşme herkesin ya da en azından en verimli ve girişken olanların yapmayı istediği ya da arzu ettiği şeyler hakkında değildir. Neye maruz kalındığı ve insanların başına ne çoraplar örüldüğü hakkındadır' diye açıklayan küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Robertson'ın küreselleşmeye bakış açısını yansıtır?

45 / 50

Aşağıdaki ülkelerden hangisi küreselleşme sürecinde önde giden ülkeler arasındadır ?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Immanuel Wallerstein'ın 'Modern Dünya Sistemi' teorisi ile ilgili bir ifade değildir?

'Günümüzde küresel olan ve yerel olan sürekli bir etkileşim halindedir' ifadesi Roland Robertson'a ait 'Glokalleşme' yaklaşımı ile ilgilidir

47 / 50

Küreselleşmeyi “zaman mekan sıkışması” olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

48 / 50

Küreselleşme sürecini tetikleyen, tarihte bir kırılma noktası olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

"Glokalleşme" terimi aşağıdakilerden hangisine aittir?

50 / 50

David Harvey, küreselleşmeyi nasıl tanımlamaktadır?

Puanınız