Din Sosyolojisi – Test 6

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 6

1 / 50

Küreselleşmeyi modernliğin sonuçlarının daha da radikalleştiği bir dönem olarak gören kuramcı kimdir?

2 / 50

'Küreselleşme herkesin ya da en azından en verimli ve girişken olanların yapmayı istediği ya da arzu ettiği şeyler hakkında değildir. Neye maruz kalındığı ve insanların başına ne çoraplar örüldüğü hakkındadır' diye açıklayan küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

"Glokalleşme" terimi aşağıdakilerden hangisine aittir?

4 / 50

Özellikle hangi olaydan sonra "Ilımlı İslam" tartışması başlamıştır?

5 / 50

Küreselleşmenin diğer boyutlarına zemin oluşturan boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Modern dünya sistemini bir kapitalist dünya ekonomi sistemi olarak tanımlayan sosyal bilimci kimdir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde küreselleşme doğru şekilde tanımlanmıştır?

8 / 50

Glokalleşme terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

9 / 50

David Harvey, küreselleşmeyi nasıl tanımlamaktadır?

10 / 50

''Tarihin Sonu ' diye bilinen tez kime aittir ?

11 / 50

'Bir dinin küreselleşmeci potansiyel taşıması' ile ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

'Küresel köy' ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Aşağıdaki ülkelerden hangisi küreselleşme sürecinde önde giden ülkeler arasındadır?

14 / 50

Immanuel Wallerstein’e göre modern dünya sistemi ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

15 / 50

Küreselleşmeyi Dünya düzensizliği olarak gören filozof kimdir?

16 / 50

Din, bilhassa sosyo-ekonomik olacak en alt toplumsal katmanlarda bulunan ezilmişlerin sorunlarına duyarlılık gösterilmesi noktasına dikkatleri çeker. Bu duruma ne denir?

17 / 50

) Francis Fukuyama'nın Batı'ya ait liberal demokratik değerlerin, insanlığın ulaşabileceği en son nokta olduğunu ifade eden tezinin adı hangisidir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi modernitenin dayandığı öncüllerden birisi değildir?

19 / 50

Küreselleşme sürecini tetikleyen, tarihte bir kırılma noktası olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

'Küreselleşme herkesin ya da en azından en verimli ve girişken olanların yapmayı istediği ya da arzu ettiği şeyler hakkında değildir. Neye maruz kalındığı ve insanların başına ne çoraplar örüldüğü hakkındadır' diye açıklayan küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Robertson'ın küreselleşmeye bakış açısını yansıtır?

22 / 50

Küreselleşmeyi bütün diğer süreçlerden daha çok ekonomi merkezli ele alıp açıklayan kişi hangisidir?

23 / 50

Küreselleşmeyi 'modernliğin kurduğu ağ ve şebekenin ölçeğinin büyümesi' olarak tanımlayan küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Küreselleşen dünyada din farklı biçimlerde tezahür etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sebeplerinden olamaz?

25 / 50

Ortaçağ Avrupa’sından çizgi olarak bir kırılmayı ifade eden, esas itibarıyla Tanrı merkezli bir evren ve insan anlayışından, insan merkezli bir evren anlayışına geçişi anlatan, Küreselleşme sürecini tetikleyen, tarihte bir kırılma noktası olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Küreselleşmeyi modern dünya-sistemi olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından biri değildir?

28 / 50

Istıraba duyarlı beşeri potansiyelleri olumlayıcı ve ümitvâr bir tarzda tanımlayan ilkesel ufuklara dair bir inanca işaret etme dinin sunacağı hangi katkıdır?

29 / 50

Bir Amerikalı yatırımcının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırım yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

30 / 50

Hangisi küreselleşen dünya sorunları karşısında dinin sunabileceği katkılardan değildir?

31 / 50

Hangisi küreselleşmenin daha çok politik boyutuyla ilgili bir kavramdır?

32 / 50

I. Ekonomik Küreselleşme
II. Politik Küreselleşme
III. Kültürel Küreselleşme
Öncüllerde yer alanladan hangi/hangileri küreselleşmenin boyutları olarak ele alınmaktadır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi modernliğin dört kurumsal boyutundan birisi değildir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından biri değildir?

35 / 50

Sanayileşme ile birlikte Avrupa’dan başlayarak dünyanın birçok yerinde fabrikalar inşa edilmeye başlandı. Fabrikaların dumanları ve zararlı atıkları çevreyi kirletmeye başladı. Bu bağlamda hava kirliliği insanlığın genel olarak karşılaştığı önemli problemlerden birisi oldu. Bu durum küreselleşmenin hangi boyutu altında incelenir?

36 / 50

Küreselleşmeyi daha çok “etki” ve “etkileşim” anahtar kavramları etrafında algılayan sosyal bilimci kimdir?

37 / 50

İç ve dış politika arasında bir farkın kalmadığını ilk olarak ilan eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Küreselleşme tanımlanırken hem dünyayı yeni imajlarla inşa etmek, hem de tümüne erişilebilir oranlarda küçültmek şeklinde McLuhan tarafından ortaya atılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anthony Giddens'ın küreselleşmeye bakış açısını yansıtır?

40 / 50

Aşağıdaki ülkelerden hangisi küreselleşme sürecinde önde giden ülkeler arasındadır ?

41 / 50

Hangisi merkez ve çevre ülkeler olmak üzere devletleri hiyerarşik bir sıralamaya tâbi tutar?

42 / 50

Modern-ulus devletleri yaygın bir yapı haline getiren ulusçuluk akımının dünyüyü yayılmasını sağlayan olay nedir?

43 / 50

Küreselleşen dünya sorunları karşısında dinin katkı sunacağı başlıklardan biri değildir?

44 / 50

I.    Sınır ötesi hızlı sermaye akışı
II.  Hızlı iletişim kurabilmek
III. İnternet alışverişi yapabilmek
IV. Sosyal medyada yer almak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri küreselleşme kavramıyla beraber mekanın önemini kaybetmesiyle ilişkili olarak görülebilir?

45 / 50

Küreselleşmeyi “zaman mekan sıkışması” olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yakın ilişkilere sahip olduğu kavramlardan biri değildir?

47 / 50

'Din, salt özel alan içinde konumlandırılmasının aksine, toplumların çok farklı sorunlarına cevaplar üreten bir ümit ve referans kaynağı da olmuştur.' Aşağıdakilerden hangisi bu ifade için verilebilecek örneklerden biri değildir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Immanuel Wallerstein'ın 'Modern Dünya Sistemi' teorisi ile ilgili bir ifade değildir?

'Günümüzde küresel olan ve yerel olan sürekli bir etkileşim halindedir' ifadesi Roland Robertson'a ait 'Glokalleşme' yaklaşımı ile ilgilidir

49 / 50

Küresel (evrensel) ile yerel olanın karşılıklı olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olduğunu ve tikellik ile farklılığa, öte yandan evrensellik ile türdeşliğe doğrudan ve dengeli bir ilgiyle yaklaşmak şeklinde ifade edilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Batı kültürünün tüm dünyaya yayılması Yerel kültürlerin dünya ölçeğinde kendilerini çok rahat ifade edebilmeleri Öncüllerde yer alanlar kürselleşmenin hangi boyutu kapsamındadır?

Skorunuz