DHBT DKAB İslam Kültür Ve Medeniyeti
İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 9

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 9

1 / 50

Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?

2 / 50

“Şuğul” formunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3 / 50

Osmanlılar madenî eşyanın yapımında aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmışlardır?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?

5 / 50

Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinde rast makamıyla başlayan bahrin adı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Yazı ile çiçek, hayvan, insan ve eşya şeklinde yapılmış kompozisyonlara ne ad verilir?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski ebru sanatkarıdır?

9 / 50

Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen Mushaf-ı Şerifin hattatı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlardan biridir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?

12 / 50

Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?

13 / 50

Yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna ne ad verilir?

14 / 50

Seramik hamurunun üzerindeki cam gibi parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?

15 / 50

Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?

16 / 50

Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

17 / 50

Aşağıdaki mûsiki eserlerinden hangisi ünlü İslâm filozofu Fârâbî’ye aittir?

18 / 50

Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde  görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Ulama (raport) desen özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mala ile yapılan işlere verilen addır?

21 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’den değildir?

22 / 50

Mûsiki teorisi üzerine çalışan ilk İslâm filozofu kimdir?

23 / 50

Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma ve geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucu ortaya çıkan bağımsız sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kıymetli taşlarla hazırlanan kaba ne ad verilir?

25 / 50

İslâm dünyasının pek çok coğrafyasında âdeta bir sembol olarak okunan segah makamındaki “tekbir”in bestekârı, yaygın görüşe göre aşağıdaki musikişinaslardan hangisidir?

26 / 50

Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

28 / 50

Çini veya seramik yapımında kullanılan temel malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

29 / 50

Hatip ebrusu aşağıdaki kişilerden hangisinin buluşudur?

30 / 50

Savatlama uygulama tekniği aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yazma kabın özelliğidir?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kitapta ayraç vazifesini de üstlenir?

33 / 50

Yekşah demiri aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?

34 / 50

Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Mevlevî âyinlerinin başında okunması gelenek haline gelen “na’t”ın bestecisi aşağıdaki kişilerden hangisidir?

36 / 50

Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin, her bir bölümüne ne ad verilir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılan genel bir kavramdır?

39 / 50

Osmanlı mimarisinde sıva üzerine boya ile yapılan süslemelere ne ad verilir?

Osmanlı mimarisinde doğrudan doğruya sıva üzerine boya ve altın ile yapılan bezeme işine kalem işi denmektedir.

40 / 50

Mıklebi alt kaba bağlayan kısma ne ad verilir?

41 / 50

Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?

42 / 50

Bakır işçiliğiyle ünlü iki il aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

43 / 50

Mûsikinin, “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icrâ” şeklindeki tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?

44 / 50

Sâmerrâ şehri hangi devlet tarafından kurulmuştur?

45 / 50

Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şemse kalıbı yapımında kullanılırdı?

47 / 50

Sanatın doğuşunda ve estetik değer kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

48 / 50

Dendan çivisi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

49 / 50

Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli, Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli ve Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberlerinde dönemin hangi ahşap tekniği kullanılmıştır?

50 / 50

Cilt kitap kabı hazırlamayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB İslam Kültür Ve Medeniyeti
İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 8

Oluşturuldu Yazan Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 8

1 / 50

Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?

Mimarbaşılar ve emrindeki mimarlar inşa veya tamir edecekleri binaların planlarını veya krokilerini ve keşiflerini yaparlar ve ona göre işe başlarlardı. Bu plan veya krokilere resim veya tasvir veya mimar kârnâmesi denilirdi. Bazı araştırıcılara göre bu kârnâmenin bir maket olabileceği de ileri sürülmektedir.

3 / 50

Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’ssahre’nin yapımında temel olmuştur?

6 / 50

İstanbul Sultanahmet Câmisinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?

8 / 50

İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Üstü açık, daha çok bir çeşme başında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer olan ibadethane aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Osmanlı mimarisinde misâfirhânelere ne ad verilir?

11 / 50

Yakup Şah b. Sultan Şah aşağıdaki eserlerden hangisinin mimarıdır?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
A)

B)

C)

D)

E)

8.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisinin İran'daki en önemli yapılarından biridir?

14 / 50

Batılı araştırmacılara göre, İslâm yazılarının oluşum sürecinde Cahiliye devri Arap yazısı, aşağıdaki yazı sistemlerinin hangisinin devamıdır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?

17 / 50

Mihrap önünde kubbeli cami planıyla merkezi planlı camii formunun ilk örnekleri olan Karahanlı Devri eserleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

18 / 50

Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?

19 / 50

slâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığıdır?

21 / 50

Güzel sanat ve sanatın mahiyetinden ve muhtelif sanatkârların tekniğinden bahseden ilim aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?

23 / 50

Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?

27 / 50

Aşağıdaki yazılardan hangisi erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılmıştır?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?

29 / 50

Osmanlı mimarisinde şehir külliyelerinin dışındakilere ne ad verilir?

30 / 50

- Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen,

- “şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan,

- Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koyan

Hattat aşağıdakilerden hangisidir?

Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt’un aklâm-ı sitte üslûbunu aşıp Osmanlı zevkini ortaya koymasının ardından Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen, “şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan Ahmed Şemseddin Karahisârî, Yâkūt’un aklâm-ı sitte tarzını yeni bir yorumla canlandırmış, celî ve müsennâ yazılarda Ali b. Yahya Sûfî’nin yazılarını örnek alarak harf bünyelerinde ve kompozisyonlarda daha güzel oran ve biçimler elde etmiş, Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan
üslûbu ortaya koymuştur.

31 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk celi hat sanatkârıdır?

32 / 50

Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?

34 / 50

Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari tarihi içinde Bursa ve Edirne dönemidir?

36 / 50

Türkiye Selçukluları döneminin Ulu Camileri arasında, Büyük Selçuklu Mimarisi’nin malzeme ve plan etkilerinin görüldüğü en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Erken İslâm mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?

40 / 50

Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlâkı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Kubbetü’s-sahre: Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı. Batılılar tarafından Ömer Camii olarak da tanınır.

42 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’nin kesin klasik ölçülerini ortaya koymuştur?

43 / 50

İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin celi sülüs kitabe yazılarının hattatı aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Büyük Selçuklu devrinde başladığı kabul edilen medrese mimarisinin, Anadolu’daki en erken açık avlulu örneği aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Topkapı Sarayı "Bâb-ı Hümâyun" üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?

48 / 50

İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?

50 / 50

Osmanlı talik ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 61%

0%

Deneme Sınavları DHBT Dinler tarihi DKAB İslam Kültür Ve Medeniyeti MBSTS
İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 7

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 7

1 / 50

Hz Peygamber tarafından getirilen 'birbirileriyle kardeşleştirilen Müslümanlardan birinin harbe katılıp diğerinin geride kalarak hem kendi hem de kardeşinin işlerini yapması' kuralı hangi durum için geçerlidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmasıyla yerine kurulan ordudur?

II. Mahmud zamanında kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye hassa ve mansûre adlarıyla iki sınıfa ayrıldı.

3 / 50

Yeniçerilerin aldığı maaşın adı nedir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmasıyla yerine kurulan ordudur?

5 / 50

İslam tarihinde ilk deniz seferi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce kullanılan silahlardan birisi değildir?

7 / 50

Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?

8 / 50

zerinde hilâl ve yıldız işareti bulunan kırmızı (al) sancak Osmanlı Devleti’nin millî bayrağı hangi yüzyılın ilk yarısında olmuştur?

9 / 50

Emevi ordusunu oluşturan nizami ve daimi statüdeki muvazzaf ücretli askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Türklerin uyguladığı onlu askerî sisteme göre Ârif kaç askere komuta ediyordu?

11 / 50

Emeviler, Hz. Ömer devrindeki askerî sistemde bir değişiklik yapmadı. Düzenli, dâimî ve paralı askerlik sistemini devam ettirdi. Orduyu, II. Mervan’a kadar hamîs adı verilen beş bölüm halinde düzenledi.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

Orduyu, II. Mervan’a kadar hamîs adı verilen beş bölüm halinde düzenledi: Buna göre ordu, ortada başkumandanın emrinde savaşan merkez birlikleri (kalbü’l-ceyş), sağ kanat (meymene), sol kanat (meysere), süvarilerden oluşan öncü birlikler (talîa veya mukaddeme)
ve artçı birliklerden (sâkatü’l-ceyş) meydana geliyordu.

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisine Selçuklularda sipahilere, yaptıkları askerî hizmetlerin karşılığı olarak maaş yerine verilirdi?

13 / 50

Hz. Peygamber’in Medine Çarşısı’nda görevlendirdiği ilk muhtesib hanım aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Müsellem nedir?

15 / 50

İslam Dünyasında ilk askeri divan hangi halife döneminde ortaya çıkmıştır?

16 / 50

Abbasiler devrinde, içlerinde bedevilerin, köy, kasaba ve şehir halkının, ulema ve sûfilerin yer aldığı gönüllü olarak savaşan kişilere ne ad verilirdi?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Akıncı ocağına yardımcı kuvvetlerden biri değildir?

Osmanlı ordusunun önemli askeri kuruluşlarından biri de Akıncı Ocağı’dır. Yardımcı kuvvetler arasında azablar, deliler, yörükler, leventler, sekban ve sarıcalar, gönüllü ve beşliler de yer alırdı.

18 / 50

Osmanlı’da ilk düzenli askeri birlikler ne zaman oluşturulmuştur?

Orhan Bey zamanında fetih hareketleri genişleyip devlet gelişme gösterince askerî, malî ve idarî düzenlemelerin yapılması gerekti. Orhan Bey, öncelikle orduyla ilgili düzenlemeler yaptı. İlk düzenli askerî birlikler, İznik’in fethinden önce Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda oluşturuldu. Yaya ve Müsellem denilen bu askerlerden meydana gelen birliklere Türk gençleri alınmıştı. Müsellemler atlı askerlerdi.

19 / 50

Şehir ve kalelerin kuşatılması esnasında düşman üzerine ağır taş gülleler, yaralayıcı metal parçaları, nefte (petrole) bulanmış ve tutuşturulmuş paçavralar, içi yılan ve akrep gibi panik çıkarıcı zehirli hayvanlarla doldurulmuş çömlekler atmak için kullanılan mancınık İslam tarihinde ilk defa ne zaman kullanılmıştır?

Mancınık, İslâm tarihinde ilk defa Hz. Peygamber zamanında kullanılmıştır. Selman-ı Farisî, Taif muhasarasında bu silâhın nasıl kullanılacağını Müslümanlara öğretmişti.

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde tımarlı sipahilere maaş yerine verilirdi?

Osmanlı ordusunun en eski ve en önemli askeri teşkilâtı Tımarlı sipahilerdir. Tımarlı sipahilerin temeli tımar sistemine ve toprak idaresine dayanırdı. Kendilerine devletçe maaş ödenmez buna karşılık dirlik verilirdi.

21 / 50

Türklerin uyguladığı onlu askerî sisteme göre nâkib kaç askere komuta ediyordu?

Abbasiler, Türklerin onlu askerî sistemini uygulamaya başladılar. Buna göre arîf 10 askere, halîfe 50 askere, nakîb 100 askere, kâid 1.000 askere, emîr 10.000 askere komuta ediyordu. Yüz neferin oluşturduğu askerî birlik bölüğü, çok sayıda bölükler de taburu (kurdûs) meydana getirirdi.

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde ordularda özel yetiştirilmiş okçu birliklerine verilen addır?

Müşât veya reccâle: kılıç, kalkan ve mızrakla donatılmış yaya birlikleri idiler. Fürsân: Atlı birlikler miğferli ve zırhlı olup mızrak ve savaş baltaları taşırlardı. Rumât: Özel yetiştirilmiş okçu birlikleri vardı. Neffâtün: neft yani petrole bulaştırılmış paçavraları düşman üzerine atan askerî birliğin adıydı.

23 / 50

Hulefâ-İ Râşidîn Devri’nde maaşlı dâimî askerlik uygulaması ilk kim zamanında uygulanmaya başlanmıştır?

24 / 50

Türk, Arap, Ermeni, Rum, Gürcü, İranlı vb. gibi çeşitli milletlerden, küçük yaşta saraya alınan ve özel yetiştirilen gençlerden meydana gelen Selçuklu ordusu aşağıdakilerden hangisidir?

Gulâmân-ı Saray (saray köleleri): Türk, Arap, Ermeni, Rum, Gürcü, İranlı vb. gibi çeşitli milletlerden, küçük yaşta saraya alınan ve özel yetiştirilen gençlerden meydana geliyordu. Köle olarak satın alınan bu çocuklar önce saraydaki Gulamhane adı verilen okullarda
eğitimden geçirilirdi. Bu okulda yetişenler kabiliyetlerine göre çeşitli devlet memuriyetlerine getirilirlerdi. Çok zeki ve becerikli olanlar vali ve komutan olurlardı. Gulamhane, Osmanlı sarayındaki Enderun Mektebi’ne benzerdi. Bunlardan iyi yetişmiş müfredan denilen 200 asker, sultanın hizmetine memurdu. İsim ve görevleri divan defterinde kayıtlı bulunan Gulâmân-ı saray, ordunun diğer sınıflarından farklı olarak ikta sahibi değillerdi. Yılda dört defa hazineden bistgânî denilen maaş alırlardı.

25 / 50

Kılıç, kalkan ve mızrakla donatılmış yaya birliklerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Baruta bağlı ateşli silâhlar hangi yüzyılda etkin hâle gelmiştir?

İlk defa Çin’de keşfedildiği bilinen barut, XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Çin, Endülüs ve Ortadoğu İslâm devletlerinde kullanılıyordu. Selçuklu ordusunda barutçular, nakkab denilen kale delicileri vardı. Baruta bağlı ateşli silâhların etkin hâle gelmesi ise ancak XIV. yüzyılda oldu. Top kullanımı hızla yayıldı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topçuluğu ciddi bir
ilerleme gösterdi.

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasîlerin ordusunda bulunan beş temel gruptan biridir?

28 / 50

İslâm dini bakımından asıl olan barıştır. Savaş, ancak barışı gerçekleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda söz konusu olabilir. Bununla birlikte ülkenin ve halkın zarar görmemesi için düşmana karşı
daima hazırlıklı olmak ve savaşmak gerekebilir. Müslümanlara savaş izninin verildiği ayet aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Tımarlı sipahilerin önemli illerdeki komutanlarına sipahi değil subaşı denir.

30 / 50

Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?

31 / 50

Talîa veya mukaddeme’nin anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

32 / 50

Gazneliler döneminde (936-1030) devletin resmî dili aşağıdakilerden hangisidir?

Gazneliler döneminde (936-1187) devletin resmî dili Farsça idi. Buna karşılık Arapça, eğitim dili olarak kullanılıyor; saray, ordu ve halk arasında ise Türkçe konuşuluyordu.

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde görev alan yardımcı kuvvetlerden biri değildir?

34 / 50

İslam öncesi Arap topluluklarında askeri kurumları oluşmamasının sebepleri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

35 / 50

Devşirmeden gelen Yeniçerilerin aldıkları maaşın adı aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Aşağıdaki devletlerden hangisi tuğ kullanmıştır?

37 / 50

Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında sivil idarenin en üst memuriyeti aşağıdaki sembollerden hangisi ile temsil edilir?

38 / 50

“Keşif, yağma veya tahrip maksadıyla düşman topraklarında yapılan askerî faaliyette görevli askerlerin bulunduğu ordudur.” Açıklaması verilen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Emeviler Dönemi’nde ordu II. Mervan’a kadar hamîs adı verilen beş bölümden düzenlendi. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

40 / 50

Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?

41 / 50

Fethedilen topraklardan elde edilen cizye ve haraç vergileri hazine gelirlerinin artmasına ve devletin zenginleşmesine sebep olunması durumu aşağıdaki hangi halife döneminde yaşanmıştır?

42 / 50

Hz. Peygamber’in düşmana karşı bizzat komuta ettiği orduların hereketine ne denir?

43 / 50

“Neffatün” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

44 / 50

Emeviler döneminde orduyu oluşturan bölümlerden hangisi süvari birliklere verilen addır?

45 / 50

Hz. Peygamber’in bizzat katılmayıp bir sahabinin komutası altında gönderdiği askerî birliklerin hareketine ne denir?

46 / 50

Abbasilerde aşağıdakilerden hangisi 1.000 askeri komuta etmiştir?

47 / 50

Ciddi anlamda denizcilik aşağıdakilerden hangisinin devrinde başlamıştır?

Ciddi anlamda denizcilik Emeviler devrinde başladı ve ilk donanma kuruldu. Abbasiler bunu devam ettirdiler. Pek çok tersane kurdular. Donanma Komutanına Emîru’l-bahr veya Emîru’l-mâ deniliyordu. Türk devletlerinde ise ilk donanma I. Kılıçarslan
zamanında Çaka Bey tarafından kuruldu. Anadolu Selçukluları’nın Karadeniz’de ve Akdeniz’de iki ayrı donanmaları vardı. Ancak asıl gelişme Osmanlılar devrinde yaşandı. Kanuni devrinde Türk denizciliği zirveye ulaştı.

48 / 50

Anadolu’da ilk Türk donanmasını kim kurmuştur?

49 / 50

Gönüllü askerlik sisteminin yanında düzenli ve daimi ordu kurulması hangi yöneticinin zamanında olmuştur?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı bozulunca III. Selim devrinde kurulan ordudur?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB İslam Kültür Ve Medeniyeti MBSTS
İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 6

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 6

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde orduda görev yapan ve askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılara verilen isimdir?

2 / 50

İslâm ülkesi vilâyetlerine kadılar tayin eden ilk kişi kimdir?

3 / 50

Aşağıda verilerden hangileri mezâlimin görevlerinden değildir?

Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek mezalimin görevi değil muhtesibin görevidir.

4 / 50

Kazaskerlik bugünkü bakanlıkların hangisine karşılık gelmektedir?

Kazaskerlik bugünkü Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarına karşılık gelen bir teşkilâttı.

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mahkeme başkanının verdiği kararın hukuka uygunluğunu tespit eden ve aynı zamanda bilgilerine müracaat edilen kimselere verilen addır?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi asr-ı saadet yıllarında beytülmal görevi yapanlar arasında değildir?

Asr-ı saâdette Hz. Ömer ve Bilal-i Habeşî’den başka beytülmal görevlilerinin de bulunduğu bilinmektedir. Ebu Ubeyde b. Cerrah ile Muaz b. Cebel’in isimleri burada zikredilebilir.

7 / 50

Osmanlılarda Kazaskerlik aşağıdaki hangi kişilerin zamanında ortaya çıkmıştır?

8 / 50

Miri arazinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kadıların yardımcısıdır?

10 / 50

Adalet bakanı veya başsavcı durumunda bulunan Emir-i Dâd’ın görevde olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Emeviler devrinde muhakeme işlerine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12 / 50

Osmanlı döneminde tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişiler kimdir?

13 / 50

1826 yılında Osmanlı’da Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte şehir idaresinde daha geniş yetkilerle kontrolü sağlayacak yeni bir idarî sistemin kurulmuştur. Bu idare sistemini sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı devlet teşkilâtında köklü değişiklikler II. Mahmud (1808-1839) zamanında yapıldı. 1826 yılında Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra şehir idaresinde daha geniş yetkilerle kontrolü sağlayacak yeni bir idarî sistemin kurulması gerektiğinden, başlangıçta muhtesib, ihtisab ağası, ihtisab emini gibi unvanlarla hisbe teşkilâtını idare eden kimse, 1826 tarihli nizamnâme ile “ihtisab nazırı” ünvanını almıştı.

14 / 50

Abbasi devrinde muhakeme işlerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Irak kadısı Hanefi mezhebine, Suriye ve Kuzey Afrika kadısı Mâliki mezhebine, Mısır’daki kadı da Şafiî mezhebine göre hüküm verirdi.

15 / 50

Emniyet teşkilâtının vazifelerini yürütmekle beraber ceza hukuku alanında kaza yetkisiyle de donatılan …….…, devletin güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili suçlarla ilgilenmiştir. Noktalı yere aşağıdakilerden
hangisi uygundur?

Emniyet teşkilâtının vazifelerini yürütmekle beraber ceza hukuku alanında kaza yetkisiyle de donatılan kişi Şurta’dır.

16 / 50

Osmanlı döneminde açık duruşma biçiminde gerçekleşen mahkemelerde kadıların yanında, davanın kurallara uygun görüldüğünü tespit eden heyete ne ad verilir?

17 / 50

Osmanlı döneminde mahkemelerde görülen davaların deftere, tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişilere ne ad verilirdi?

18 / 50

Osmanlı döneminde mahkemede, davacılarla davalıları mahkemeye çağıran ve duruşma sırasında hazır bulunmalarını sağlayan görevliye ne ad verilir?

19 / 50

Asker kadısı veya ordu kadısı anlamındaki kazaskerlik görevi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Asker kadısı veya ordu kadısı anlamındaki kazaskerlik görevi Abbasilerde ortaya çıkmış, daha sonraları Harzemşahlarda, Eyyubilerde, Memluklerde, Anadolu Selçuklularında ve hatta Karamanoğullarında da bu makam korunmuştu.

20 / 50

Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek ve bazen da hemen halledilmesi gereken cinayetlerle ilgilenmek görevini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

21 / 50

“Hukuku’l-ibâd” anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

22 / 50

Abbasiler döneminde hem gelir tahsil eden hem de gerekli yerler harcama yapan divana ne ad verilir?

23 / 50

Osmanlı döneminde çeşitli konularda kadılara vekâlet eden ve kadılar tarafından geçici veya daimi olarak belirli bir iş için görevlendirilen kişi kimdir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi adliye işlerinde, kadı ve muhtesibin otoritesinden daha yüksek bir yetkiye sahiptir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi muhtesip yardımcılarından değildir?

Teşkilâtın başında bulunan muhtesib birçok yardımcı da kullanıyordu. Değişik mesleklere mensup çok dürüst kimseler arasından seçilen bu yardımcılara “ârif ”, “emin “gulam”, “avn” “huddam-ı ihtisâb”, “terazicibaşı”, “koloğlanları” gibi isimler verilmektedir.

26 / 50

Esnaf ve sanatkârın kaliteli mal üretmesine, tüketiciye daha rahat ve ucuz ulaştırılmasına hizmet eden teşkilât aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Halife Hz. Ömer’in fey gelirlerini dağıtmak için kurduğu teşkilat hangisidir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde orduda görev yapan ve askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılara verilen isimdir?

29 / 50

Adil bir toplum düzeni oluşturmak gayesiyle ortaya çıkmış ve İslam medeniyetinde en üst yargı makamı kabul edilmiş mezâlim mahkemesi ilk defa hangi dönemde, kim tarafından kurulmuştur?

30 / 50

Hisbe sistemini ilk defa uygulamaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kazaskerlik görevi aşağıdakilerden hangisi ile eşdeğer anlamdadır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda Yüksek seviyedeki askeri okullara öğrenci hazırlamak maksadıyla 1875’de açılan orta seviyedeki okullardır?

Askerî Rüşdiyeler: Yüksek seviyedeki askeri okullara öğrenci hazırlamak maksadıyla 1875’de açılan orta seviyedeki okullardır.

33 / 50

İslamiyette ilk düzenli ordu kim zamanında kurulmuştur?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangi dönemde adlî teşkilâtın başında doğrudan Sultan tarafından tayin edilen “kâdilkudat” bulunuyordu?

35 / 50

Ahi Evran’ın çabaları sonucunda ahilik teşkilâtı ilk defa nerede kurulmuştur?