Eğitim Bilimleri – Seviye Tespit Sınavı

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Eğitim Bilimleri - Seviye Tespit Sınavı

1 / 50

Sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Bey, hazırladığı testte belirtke tablosunda yer alan her kazanımdan en az bir soruya yer vermiş, testin başlangıcına da test yönergesi koymuştur. Daha sonra sınavın yapılacağı sınıfın fiziksel ortamını sınava uygun hale getirip öğrencileri sınava motive etmiştir. ilk test ile benzer özelliklerdeki başka bir testi sınıfa dersini işledikten dört hafla sonra uygulamış böylece öğrencilerin süreç içindeki gelişimini de gözlemlemiştir.

Parçaya göre Mustafa Bey'in hazırladığı testle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 50

Uzun bir süre eski model bir araba kullanan Tayfun Bey, eşi ve çocuklarının da desteği ile yeni bir araba almıştır. Ancak yeni arabanın anahtarı kumandalı olmasına rağmen Tayfun Bey arabayı eskisi gibi kapı üzerindeki kilitten açmaya devam etmiştir.

Buna göre Tayfun Bey'in yeni arabanın kapılarını kapı üzerindeki kilitten açması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

3 / 50

Bloom'un bilişsel alan sınıflaması göz önüne alındığında aşağıda verilen davranış örneklerinden hangisinin yazılı yoklamalarla ölçülmesi daha uygun olur?

4 / 50

Konuyla ilgili bilgi sahibi olunduğunda, farklı bakış açılarıyla konuya ilişkin duygular irdelendiğinde, kararın getirileri ve tehlikeleri bilindiğinde, yaratıcılığı geliştirip farklı seçenekler oluşturulduğunda, yerinde karar verme olasılığı artar. Sıralanan bu süreç aşağıda verilen hangi yöntemle ya da teknikle bağlantılıdır?

5 / 50

Aşağıda verilenlerden hangisi porfolyoların içinde bulunması gerekenlerden biri olamaz?

6 / 50

Geliştirilen bir programın esnek ve sürekli bir yapıya sahip olması için aşağıdakilerden öncelikle hangisinin dikkate alınması gerektiği söylenebilir?

7 / 50

Anıl, her sabah okuta giderken saçlarını hayranı olduğu pop şarkıcısının saç modeline benzetmektedir.

Verilen ifade eğitim süreci açısından değerlendirildiğinde bu ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 50

Tam Öğrenme Modeli her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretimin mümkün olduğunu savunur. Eğitim sonunda; Tam öğrenmeye ulaşılıp
ulaşılmadığının hangi ölçme aracıyla değerlendirilmesi daha doğru olur?

9 / 50

Zihinsel davranışları; anımsama, anlama, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratma olarak tasnif eden Haladyna'ya göre eleştirel düşünme becerisindeki davranışları gerçekleştiren bireyler; "ortak özellikleri bulma, varsayımda bulunma, ilişkilendirme ve analiz etme becerilerini işe koşarlar.

Buna göre aşağıdaki kazanımlardan hangisi Haladyna taksonomisindeki eleştirel düşünme kapsamındadır?

10 / 50

Aşağıdaki örneklerden hangisinde, davranışın ayırt edici uyaran tarafından kontrol edilmesi söz konusudur?

11 / 50

Eğitimin nasıl, nerede, ne zaman, kim tarafından ve nasıl verileceğine dair bir plan, program ya da sistem yoktur. Bu öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, cami, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve yaşantılar kazanabilirler. Parçada hakkında bilgi verilen eğitim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Bir program geliştirme sürecinin son aşamasında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

13 / 50

Okul rehber öğrenmeni, saldırganca davranışlarda bulunan, öğrencilerden zorla para alan ve devamsızlık sorunu yaşayan 12. sınıf öğrencisi Batuhan'la görüşmüştür. Bu görüşme sonrasında öğrencinin madde bağımlılığı nedeniyle olumsuz davranışlarda bulunduğunu tespit etmiştir.

Bu durumda Batuhan'a sunması gereken yardımlar öncelikle hangi rehberlik hizmet alanına yönelik olmalıdır?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme - öğretme sürecinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için yapılacak çalışmalardan biri değildir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir program türü haline gelen eğitim sürecinin örtük uygulamaları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

16 / 50

Aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisi bireyin özgür seçimler yapabilmesiyle daha çok ilişkilidir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde Thorndike'ın kuramında ele alınan "etki yasası"na uygun bir örnek yer almaktadır?

18 / 50

Ölçme aracı olarak portfolyo kullanmanın öğretmene sağlayabileceği en büyük yarar aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Bir testin planlanması, hazırlanması, uygulanması ve puanlanması süreçleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öncelikle geçerlik problemi yaratabilecek bir durumdur?

20 / 50

Ülkemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

21 / 50

İlahiyat fakültesinde eğitim görevlisi, öğrencilerinden “Dini gelişimde çevre mi yoksa kalıtım mı daha etkilidir?” konusunda araştırma yapmalarını; mantık yürüterek, tezler, olaylar, istatistiki bilgilerle farklı görüşlerin savunulmasını, antitezler geliştirilerek bütün bu bilgilerin bir jüri karşısında tartışılmasını istemiştir.
Öğretim görevlisi, aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisini kullanmaktadır?

22 / 50

16 yaşındaki Rasim, arkadaşlarına "ilerde muhasebeci olursam iyi kötü bir maaşım olur. Ama mühendis olursam evim arabam olur. Hem de insanlar tarafından daha saygın olarak değerlendirilirim. O halde biraz daha çalışıp mühendis olmak en iyisi." demektedir.

Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramına göre Rasim'in içinde bulunduğu mesleki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

90'lı yıllarda birkaç kişinin Van Gölü'nde bir yaratık gördüklerini ileri sürmeleri üzerine birçok insan gerçekte var olmayan "Van Gölü Canavarı"ndan korkmaya başlamıştır.

İnsanların gerçekte var olmayan "Van Gölü Canavarı"ndan korkmaya başlamaları sosyal öğrenme kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

24 / 50

Bir öğretmen; planladığı bazı etkinliklerle öğrenme-öğretme sürecini zenginleştirme çabası göstermekte, konuyu işlerken "grup çalışmalarından yararlanmakta, öğrencilerin kendi aralarında küçük gruplarda konuyu tartışmalarını sağlamaktadır. Ayrıca onlara konuyla ilgili sorular sorup derinlemesine düşünmelerini ve bu düşüncelerini özgün bir biçimde kaleme almalarını, böylelikle sınıfta tüm öğrencilerin öğrenme çabası içerisine girmelerine ortam oluşturmaktadır.

Buna göre söz konusu öğretmenin, gerçekleştirildiği uygulamalar göz önüne alındığında temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

25 / 50

Birçok kavram arasında ilişki kurulması gerektiği ve kavramlar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmadığı durumlarda ilk akla gelebilecek öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

7. sınıf öğrencisi Vedat, öğretmenlerinin gözüne girmek e arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli parmak kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.

Buna göre Vedat'ın davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde kullanılan rehberlik araçlarından biri değildir?

28 / 50

Öğrenmenin sağlanabilmesi için bilgilerin iyi düzenlenmiş ve sıralanmış olması gerekir. Öğrenme sırasında önce genel ilke ve kavramlardan başlanır, sonra daha ayrıntılı
bilgilerin aşamalı olarak kazandırılmasına çalışılır.
Yukarıda verilen uygulama şekli hangi öğrenme yaklaşımına aittir?

29 / 50

KPSS'ye hazırlanan Bora, dershanede derslerin başlamasına rağmen düzenli bir şekilde ders çalışamamakta, bu durumdan da rahatsız olmaktadır. Bir gün nişanlısı, Bora'ya "Eğer sınavı kazanıp atanırsam bizimde gelecekte düzenli ve rahat bir hayatımız olur." demiştir. Bunun üzerine Bora derslere daha sıkı bir şekilde çalışmaya başlamıştır.

Buna göre Bora'nın derslerine sıkı bir şeklide çalışmaya başlaması aşağıdaki süreçlerden hangisi ile açıklanabilir?

30 / 50

Bir tarih öğretmeni dersinde "Cumhuriyet Dönemi'ndeki olaylar" konusunu işlerken öğretmen kılavuzunda yer alan "Türk tarihindeki olayları bilme" hedef davranışını eleştirerek bunun "Cumhuriyet tarihindeki olayları bilme" olarak ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre söz konusu öğretmenin ilgili hedef davranışı eleştirirken aşağıdakilerden öncelikle hangisini temel aldığı söylenebilir?

31 / 50

Aşağıdaki tamamlayıcı ölçme araçlarıyla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

32 / 50

8. sınıf rehber öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden Selin'in son günlerde arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini fark etmiştir.

Buna göre Mehmet Bey'in öğrencisinin davranışlarının nedenini öğrenmeye dönük aşağıdaki tekniklerden hangisinden yararlanması en uygundur?

33 / 50

Ülkemiz, her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde de okullarda göçmen sayısı artmaktadır.

Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?

34 / 50

Aşağıdaki öğretimsel uygulamalardan hangisinin gerçekleştirildiği bir süreçte edinilen öğrenmelerin daha az kalıcı olacağı söylenebilir?

35 / 50

Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre girişimciliğe karşı suçluluk evresinde bulunan bireylere bu evreyi olumlu şekilde atlatabilmeleri için aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinin kullanılması daha uygundur?

36 / 50

Geliştirilen bir programda; amaçların gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi, programın zayıf ve eksik yönlerinin belirlenmesi ve karşılaşılması olası güçlüklerin giderilmesi için birtakım uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Buna göre söz konusu uygulamaların aşağıdaki program ögelerinden hangisinin kapsamında yer aldığı söylenebilir?

37 / 50

Eski öğretim programlarında disiplinlerarası yaklaşım mihver ders uygulaması ile sağlanmaktaydı. İlk üç sınıfta hayat bilgisi, 4 ve 5. sınıfta sosyal bilgiler ve fen bilgisi dersleri mihver ders olarak kabul edilmekteydi. Mihver dersler aracılığıyla diğer dersler ilişkilendirilmekte böylece disiplinlerarası yaklaşım sağlanmaktaydı.

Bu anlayışın günümüz eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisiyle sağlandığı söylenebilir?

38 / 50

I. İşe geç geldiği için patronundan azar işiten Murat'ın, patronunun iş yerinde olduğunu bildiği günlerde işe zamanında gelmeye başlaması
I. Evde isteklerini ağlayarak yaptırmaya alışmış olan İklim'in, anaokuluna başladığında öğretmenine de isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışması
III. İngilizce dersini dikkatle takip eden Elifin, matematik dersinde yaramazlık yapması
IV. Yeni bir cep telefonu kullanmaya başlayan Seçkin'in, daha önceden kullandığı telefondan farklı olmasına karşın yeni telefonu kısa sürede öğrenmesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin "uyarıcı genellemesi" kavramına örnek oluşturduğu söylenebilir?

39 / 50

Aşık olduğu kıza evlilik teklifi etmeye karar veren Kemal, kızla buluşmaya giderken sokakta mendil satan bir çocuktan mendil satın alır ve aşık olduğu kız Kemal'in evlilik teklifine olumlu yanıt verir. O günden sonra da Kemal ne zaman çok istediği bir şey yapacak olsa önce sokaktaki çocuklardan mendil satın alır.

Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

40 / 50

Bir eğitim fakültesi bünyesinde öğretmen eğitimi kapsamında gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin öğretmen adaylarının duyuşsal özelliklerinin gelişimine daha çok hizmet edeceği söylenebilir?

41 / 50

58 yaşındaki Yunus Amca'nın sürekli çalışmasından yakınan oğluna "Ah oğlum, ben de emekli olup kurtulmayı bekliyorum. Gerekli olan tüm primleri yatırdım. İki sene sonra yaşım da 65 olunca emekli olacağım inşallah. Bu iki ylılın geçmesini bekliyorum. Ondan sonra çok rahat olacağım." demiştir.

Yunus Amca'nın emekli olması süreci, aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnek olabilir?

42 / 50

Arif Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini ve öğrencilerde anlamlı öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için bir sınav hazırlamıştır. Bu sınavda belirli kutucuklara yerleştirilen kavramların seçilerek öğrencilerdeki kavram yanılgılarını belirlemek ve gidermeyi amaçlayan bir öğretim aracından yararlanarak onların sorulan sorulara kutucuklardaki numaralar ile cevap verip bu cevapları mantıksal sıraya dizmelerini istemiştir.

Verilen bilgiye göre Arif Öğretmen aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanmıştır?

43 / 50

KPSS'ye hazırlanmak amacıyla gittiği dershanede rehberlik ve özel eğitim dersine sürekli geç gelen ve bir tepkiyle karşılaşmaya· Sevtap, öğrenme psikolojisi dersine de geç gelmiş ancak öğretmeni bu duruma sert tepki gösterince bu derse her zaman zamanında gelmeye başlamıştır.

Bu durumdan hareketle kısa vade için aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

44 / 50

Dört yaşındaki oğluna oyuncak arabalarını toplama alışkanlığını kazandırmak isteyen Gül Hanım, oğlu oyuncak arabalarını her topladığında onu çeşitli şekillerde ödüllendirmiş ve bir süre sonra oğlu oyuncaklarını kendiliğinden toplamaya başlamıştır. Gül Hanım amacına ulaştığını düşünerek oğlunu ödüllendirmeyi bırakınca oğlunun yeniden oyuncak arabalarını toplamayı bıraktığını görmüştür.

Gül Hanım'ın oğlunun yeniden oyuncak arabalarını toplamamaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

45 / 50

Aşağıda verilen kazanımların hangisinin ölçülmesinde performans görevi kullanılması daha uygun olur?

46 / 50

Aşağıda verilen durumların hangisinde yazılı yoklamaların kullanılması uygun olmaz?

47 / 50

"Ne demek istedin, açıklar mısın?" gibi bir soru aşağıdaki soru tiplerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?

48 / 50

Freud'un psikanailtik kuramına göre, sınıf öğretmeninin tutumu karşısında, Arda'nın resim çalışmalarına aşırı zaman ayırmaya devam etmesi, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?

49 / 50

Ana sınıfı öğrencisi Ayça, kardeşi doğduktan sonra okula gitmek istememiş ve altını ıslatma, bebeksi konuşma, agresif davranışlar göstermeye başlamıştır.

Buna göre okul rehberlik servisi, Ayça'ya aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisinin kapsamında hizmet vermelidir?

50 / 50

10. sınıf öğrencisi Barlas, çok sevdiği dayısını model almakta ve ileride onun gibi olmak istemektedir. Bu yüzünden dayısının birçok davranışını taklit etmekte, onun gibi giyinip onun okuduğu kitapları okumaktadır. Ancak dayısının trafik kurallarına uymadığı için ceza aldığını" duyunca dayısı gibi araba kullanmayacağına dair kendisine söz vermiştir.

Bu durum, sosyal öğrenme kuramının aşağıdaki sayıltılarından hangisini doğrulamaktadır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 51%

0%