Deneme Sınavları Din Felsefesi DKAB
Din Felsefesi – Test 2

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Felsefesi

Din Felsefesi - Test 2

1 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Tanrı inancı «evrensel saplantısal nevroz», Tanrı da «yüceltilmiş bir baba» yansımasıdır” şeklindeki Tanrı tasavvuru aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

2 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı’nın varlığını ve onun evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve egemeni olduğunu kabul eden görüş, din felsefesindeki pek çok görüş arasında yerini almıştır. Bu görüşe göre, Tanrı öncesiz (ezelî) ve sonrasız (ebedi); bilinçli ve özgürdür. Dünyayla sürekli ilişki içindedir. Evrende olup biten her şey, onun istencinin bir ürünüdür.
Parçadaki açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle kavramlaştırılabilir?

3 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Panteizmin "Tanrı her şeydir, her şey Tanrı'dır." görüşü aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

4 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle ve açık ve sembolik veya örtülü her türlü bilişsel etkinlik olarak tanımlanan şey nedir?

5 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Freud'a göre, Tanrı fikrinin kaynağı insanın günlük yaşamda karşılaştığı sorunlardır. İnsan bu sorunlar karşısında direnme gücü bulmak için zihinsel olarak Tanrı'yı tasarlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

6 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Seninle uyumlu olan, benimle de uyuşur ey evren! Senin için zamanında olan bir şey, benim için çok erken ya da çok geç değildir. Ey doğa, mevsimlerin getirdiği her şey benim için de uygundur. Her şey sendedir, senin içindedir ve yine sana dönecektir.”

Mark Arel’in bu sözleri aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisine yakındır?

7 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din Psikolojisi insanın Tanrı veya Nihaî Hakikat olduğuna inandığı şeyle ilişkisine yoğunlaşır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?

8 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İnanç sistemleriyle ilgili olarak;

I. Metafizik, ahlâkî güç ve kuvvetleri yok sayan, hiççilik.
II. Tanrı bilinemez, bilinemezcilik.
III. Tanrı evrene müdahale etmez, yaradancılık.

Yukarıda açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla hangisidir?

I           II              III

9 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı vardır, ancak bu evrene hiçbir müdahalesi olmayan bir varlıktır" görüşü aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

10 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki isimlerden hangisi "Tanrı kavramı ile Tanrı tasavvuru arasında farklılık bulunduğunu" ileri sürmektedir?

11 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Laplace, evrenin nasıl oluştuğuna ilişkin kuramını Napolyo'a sunduğunda, Napolyon'un "Tanrı bunun neresinde işe karışır?" sorusuna "Ben açıklamamda böyle bir varsayıma ihtiyaç duymadım" cevabını vermiştir. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

12 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Durkheim'e göre insanlar, kendisinden korktukları ve ne olduğunu açıklayamadıkları varlıklara kutsal anlamlar yüklemişlerdir. Durkheim'ın bu görüşü, aşağıdakilerden hangisini destekler?

13 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı sürekli olarak yaratma halindedir ve yaratmış olduğu tüm varlıklarla ilişki içindedir. Peygamberler Tanrı tarafından görevlendirilmiş elçilerdir.

Bu parçadaki görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

14 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle ve açık ve sembolik veya örtülüher türlübilişsel etkinlik olarak tanımlanan şey nedir?

15 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi din dili kapsamında yer almaz?

16 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Yansıtma Kuramını ilk defa ortaya atan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İlk Çağ Yunan felsefesinde Tanrı, alemden ayrı bir varlık gibi algılanmamış, ezeli ve ebedi cevher olarak bu alemin ta kendisi olduğu kabul edilmiştir. Bu inanış biçimi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

 

18 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Rizzuto'ya göre Tanrı tasavvurunun oluşumunda hangi grup baş rolü oynar?

19 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörlerden birisi değildir?

Bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren beşfaktör bulunduğu öne sürülmüştür. Bu faktörler şunlardır:

1) Ana-baba ile ilişkiler.

2) Diğer önemli kişi ve gruplarla ilişkiler.

3) Kendilik kavramı veya öz-saygıya ilişkin duygular.

4) Tanrı konusundaki öğrenim ve Tanrı’nın insanlıkla ilişkisi.

5) Dini uygulama, dua, ibadet, kutsal metin okuma, dini tartışmalar ve kişinin kendi düşünceleri.

20 / 50

Kategori: Din Felsefesi

En ilkel din olan fetişizmden başlayarak monoteizme kadar tüm dinler, inanç temelinden hareketle olayları dogmatik olarak açıklar. Bu parçada dinin hangi özelliği açıklanmıştır?

21 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanrı tasavvurlarının öz-kavramı ile yakın ilişkisi ifade edilmektedir?

22 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Her din, kendisine inananları bazı düşünce ve eylemleri benimsemeye ve yerine getirmeye zorlar. Bu cümlede dinin hangi özelliğe sahip olduğu vurgulanmıştır? Vahye dayandığı

23 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Madde, öncesiz ve sonrasız olan tek varlıktır. Tüm varlık maddeden meydana gelir. Bundan dolayı Tanrı gibi doğaüstü ve maddi olmayan cinsten bir gücün olması düşünülemez. Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uygundur?

24 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi dinî kavram, olay ve nesnelerin zihinde canlandırılmasıyla ilgilidir?

25 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki durumlardan hangisinin olumsuz Tanrı tasavvuruna sahip birisinde gözlemlenmesi beklenemez?

26 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı tasavvuru bireyi çevreleyen ve şekillendiren toplumun kültürel ve dinî bağlamı içerisinde oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

27 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din felsefesi, dine karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir tavır takınır. Ancak buna rağmen dinin insan yaşamının dışına çıkartılmasına çalışmaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

28 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki isimlerden hangisi "Tanrı kavramı ile Tanrı tasavvuru arasında farklılık bulunduğunu" ileri sürmektedir?

29 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi, din felsefesini teolojiden ayıran bir özelliktir?

30 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı ile evreni bir sayan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretidir. Buna göre Tanrı evrenin dışında, evreni aşan bir varlık değil, evrenin kendisidir. Yani, evrende her şey Tanrıdır ve tek gerçeklik olan Tanrı de evrendeki her şeydir.
Parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

31 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin dini temellendirmesinde uygun bir tavır olamaz?

32 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi anne ve baba imajlarında, Tanrı tasavvuruna aktarımı söz konusu olan bir özelliktir?

33 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı'nın varlığını kabul eden ancak insanlara inanmaları için Tanrı'nın herhangi bir din göndermediğini ve evrene müdahalede bulunmadığını savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi dinî kavram, olay ve nesnelerin zihinde canlandırılmasıyla ilgilidir?

35 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İnsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynağı nedir?

nsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynakları kutsal kitaplardır. İnsan kutsal kitaplardaki Tanrı bilgilerini, kendi donanımlarını ve toplumsal kalıpları kullanarak, bir Tanrı kavramına ulaşır.

36 / 50

Kategori: Din Felsefesi

• Din açısından saygıya değer olan, dokunulmaz kişi ya da nesne

• Tanrı'nın emirlerini insanlara ileten

• Tanrı'ya bağlılığı gösteren davranışlar

Bu tanımlamaların kavramları, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

37 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki dinlerden hangisinde Tanrı’nın “baba”lık sembolüne, büyük bir ayrıcalık tanınmıştır?

38 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aristoteles’e göre Tanrı evreni yaratmıştır, ancak onu kendi müdahale alanının dışında bırakmıştır. Bu anlamda evren, Tanrı'dan bağımsız olarak kendi kendine işleyen bir makinedir. Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnektir?

39 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Wittgenstein’in dil oyunları teorisine göre her alan kendine ait bir anlam üretir. Dolayısıyla her bir kelimenin anlamı belli bir kullanımda, belli bir oyunda belirginleşi. Din dili, tıpkı futbol dili, ekonomi dili, siyaset dili gibi bu oyunlardan bir tanesidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

40 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Sofistlere göre, bilgi duyuların sonucudur. Her kişinin duyusu kendine özgü olduğundan, bilgi de zorunlu olarak herkese göredir. Herkes için geçerli bilgi olamaz. Bu, Tanrı bilgisi için de böyledir. Tanrı’nın varlığı veya yokluğu hakkında hiçbir şey bilinemez. Ancak görünenler bilinebilir. Görünenler ise öze dair bir bilgi veremez.
Parçada, Tanrı inancı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulmuştur?

41 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı’nın varlığı ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olunamayacağını, Tanrı’nın varlığının da yokluğunun da bilinmeyeceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Spinoza, aralarında hiçbir ortaklık olmayan iki şey arasında nedensellik ilişkisinden söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı, özünden kaynaklanan bir zorunlulukla eylemde bulunmaktadır; bu durumda her şeyin Tanrı’dan zorunlu olarak çıktığı, Tanrı ile evrenin özdeş olduğu ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden değildir?

43 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi “deizm”in savunduğu görüşlerden biri değildir?  

44 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada, aşağıda verilen Tanrı kavramı özellikleri arasında hangisine en az rastlanmıştır?

45 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı tasavvurunun oluşumu konusunda yaygın tezlerden biri olan bilişsel tez kim tarafından ileri sürülmüştür?

46 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki dinlerden hangisinde Tanrı’nın “baba”lık sembolüne, büyük bir ayrıcalık tanınmıştır?

47 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı anlayışları arasında;

• Tanrı-alem ikiliğini ortadan kaldıran,

• Tanrı’nın her şeyi ihtiva ettiğini ve O’nun her şey olduğunu savunan

• Var olan her şeyin aslında Tanrı’nın farklı tezahürleri olduğunu ileri süren

tasavvur aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı tasavvurunun oluşumu konusunda yaygın tezlerden biri olan bilişsel tez kim tarafından ileri sürülmüştür?

49 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Varoluşçuluk felsefesinin ateist kanadında olan J. P. Sartre’a göre, eğer Tanrı varsa; insanın, varlığından önce gelen bir özünün de var olması demektir. Bunun anlamı, eğer Tanrı varsa, özgürlük yok demektir. O zaman insan kendi özünü oluşturma olanak ve gücünden yoksun olmaktadır. insanda bu olanak ve gücün olabilmesi için Tanrı’nın olmaması gerekir. Sartre’a göre; insanın kendi yaşamının anlamı dışarıdan bir varlık (Tanrı) tarafından değil, insanın kendisince verilir.
Parçaya göre, Sartre Tanrı’nın yokluğunu hangi gerekçeye dayandırmıştır?

Varoluşçuluk, temelde bir ahlak felsefesidir ve bu felsefenin ateist kanadı Tanrı’nın varlığını reddederken de ahlaksal gerekçeler göstererek reddetmektedir.

50 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Doğa, Tanrı'nın nesneleşmesi, görünür hâle gelmesidir. Bu nedenle bütün varlıklar Tanrı'nın bir parçasıdır ve tanrısal bir öz taşırlar. Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

Puanınız

Din Felsefesi DKAB
Din Felsefesi – Test 1

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Felsefesi - Test 1

1 / 50

Din felsefesi, dinin temel savlarını ve kavramlarını kendine özgü bakış açısıyla ele alıp inceler. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

2 / 50

İbn Rüşd Tanrı'nın varlığına dair hangi delili ile meşhurdur?

3 / 50

Din felsefesi, herhangi bir dinî inancı baştan doğru kabul edip savunmacı bir tutum içine girmez. Bunun yerine farklı dinler tarafından ileri sürülen değişik hakikat iddialarının felsefi dayanaklarını araştırır. Buna göre, din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

4 / 50

Metafizik kavramını ilk kez, Aristoteles'in ölümünden sonra, Aristoteles'in eserlerini sınıflandırırken Rodoslu Andronikos kullanmıştır. Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili ussal açıklamaları içeren bir felsefe disiplinidir. Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisi metafiziğin alanına girmez?

5 / 50

Varlık, hem bilimin hem de felsefenin inceleme alanını oluşturur. Ancak bilimin ve felsefenin varlığa bakış açıları arasında fark vardır. Aşağıdaki yargılardan hangisi, bilimin varlığa bakış açısını yansıtmaz?

 

 

6 / 50

Din felsefesinin amacı; dini, inanca değil, akla dayanarak açıklamak ve sorgulamaktır. Bu cümleye göre; din felsefesinin dine bakış açısı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

Evrenin temel maddesi nedir? sorusuna Thales "su" cevabını vermiştir. Anaksimandros "apeiron", Anaksimenes "hava", Herakleitos "ateş" şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 50

Farabi"ye göre Tanrı zorunlu varlıktır. Diğer varlıkların ise zorunluluğu yoktur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

9 / 50

Teoloji de tıpkı din felsefesi gibi dini ve Tanrı'yı konu edinir. Ancak teoloji, din felsefesinden farklı olarak insanların inançlarını kuvvetlendirmeye çalışır. Buna göre teolojinin hangi açıdan din felsefesinden farklı olduğu söylenebilir?

10 / 50

Evrende var olan her şey belli bir nedenden kaynaklanarak var olur ve her şey, yine bu kaynağa yönelik hareket eder. Bu da her şeyin bir ilk nedeninin olduğu fikrini ortaya koyar, ki o da Tanrı'dan başkası olamaz. Bu parçadan ulaşılabilecek yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Dini ele alan filozoflar, herhangi bir dinin yanında ya da karşısında bulunmazlar. Buna göre, din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 / 50

Varlık felsefesi; varlığın özünü, ilk nedenlerini ve ilkelerini araştırarak, varlığın gerçekte ne olduğunu ortaya koymaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisi, varlık felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri olamaz?

13 / 50

Descartes, Tanrı'nın her sağlıklı insan aklı tarafından kabul edilmesi gereken bir varlık olduğunu ve bu anlamda da Tanrı'nın var olduğunu savunur. Bu görüşten hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

14 / 50

Tanrılar üzerine bilgi edinmede çaresiz kalıyorum. Nasıl var oldukları, ne şekilde oldukları üzerine kesin bir yargıya sahip değilim. Duyularım ve aklım bu konuda yetersiz kalıyor. Bu görüşten hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

15 / 50

Her din, Tanrı tarafından ifade edilen belli doğrulardan oluşur. O dine mensup olan insanlar, bu doğruları sorgulamadan benimserler. Din doğrularının sorgulanmadan benimsenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

16 / 50

Mevlana'ya göre belli kuralları yerine getiren ve belli uygulamalarda bulunan herkes, Tanrı'nın varlığını, herhangi bir kanıt gerektirmeyecek bir açıklık ve yoğunlukta kendi içinde hissedecektir. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

17 / 50

Evren denen bu mükemmel yapının bir yapıcısı, bir mimarı vardır ki o da Tanrı'dır. Bu cümle, Tanrı'nın varlığını kanıtlama yollarından hangisine uygundur?

18 / 50

İnsan zihninde mükemmellik ve sonsuzluk gibi düşünceler vardır. Bunları mükemmel olmayan insan meydana getirmiş olamaz. O hâlde, bu sıfatların ait olduğu, mükemmel ve sonsuz olan Tanrı vardır. Bu açıklama, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için kullanılan hangi delile örnektir?

19 / 50

. Tanrı, evreni yarattıktan sonra dünya ve insanlarla ilişkisini sürdürmektedir. Onlara bir kader tayin etmekte, peygamber, kutsal kitap, din göndermektedir. O'nun izni olmadan dalından bir yaprak bile kopmamaktadır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, din psikolojisi araştırmalarında bilgiyi düzenleme ve yorumlama yaklaşımlarından değildir?

21 / 50

İlk filozoflar doğal olarak önce çevrelerinde olan biteni merak etmişlerdir. Değişen şeylerin içinde değişmeden kalan bir şeyin olup olmadığını sorgulamışlardır. Bu parçada anlatılanlar, felsefenin hangi alanına ilişkindir?

22 / 50

  • Alemin zamansal bir başlangıcı vardır. O halde aleme varlık veren, onun zamansal başlangıcını nedenleyen bir varlık vardır. O da Allah (c.c.).
  • Kindi, Gazâli ve diğer kelamcılar tarafından savunulmuştur.
  • Çağdaş din felsefesi literatüründe bu kanıta «Kelam Kozmolojik Kanıt» denilir.Hakkında bilgi verilen delil aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Din felsefesi’nin  bir bilim dalı olmasını sağlayan kişi kimdir?

 

24 / 50

Teoloji, dini ve Tanrı'yı konu alan, bu konuları, inanılan kutsal kitap, peygamber ve din âlimlerinin görüşleri çerçevesinde temellendirmeye çalışan bir alandır. Buna göre, teoloji için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

25 / 50

İnsanların yasalara uymayacağından endişe duyduğu için, onları korkutmak ve suç işlemekten alıkoymak amacıyla din, bilge kişiler tarafından uydurulan bir kavramdır. Bu parçadaki görüş, dinin ortaya çıkışını aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?

26 / 50

Evrendeki varlık ve olaylar bir neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkar. Meydana gelen her şeyin açıklayıcı bir nedeni vardır ve hiçbir şey, neden olmaksızın ortaya çıkmaz. Her şeyin ilk nedeni de Tanrı'dan başkası olamaz. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

27 / 50

Din felsefesi, din üzerine düşünmektir. Dinin temel savlarını ve temel kavramlarını felsefi olarak ele almaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin tutumu olamaz?

28 / 50

“Din Felsefesi “kavramını ilk defa kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

29 / 50

Aşağıdaki yargılardan hangisi, felsefenin varlığa yaklaşımını yansıtmaz? 

30 / 50

Din felsefesinin temel problemlerinden birisi Tanrı'nın peygamberlerle nasıl iletişim kurduğu problemidir. Dine inanan bir kişi ise bunu problem olarak görmeyip, bu duruma iman eder. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

31 / 50

Orta Çağ Hristiyanlık dünyasına göre, her şey İncil'- de mevcuttur. İncil'in dışında hakkikat ve hayat tarzı arayanlar cezalandırılmıştır. Hristiyanlığın bu anlayışı aşağıdakilerden hangisine ters düşer?

32 / 50

Dini inançların kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık oluşturup oluşturmadıklarını, bu inançların doğurduğu sonuçlar ile ne gibi bir açıklama gücüne sahip olduklarını eleştirel bir açıdan irdelemeye ve değerlendirmeye çalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

İnsanın evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir. Görür, işitir; ama hiçbir zaman anlayamaz. James, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorunlarından biri değildir?

 

35 / 50

Tasavvuf düşüncesine göre insan, kendi iç tecrübeleriyle Tanrı'nın varlığını dolaysız ve apaçık bir biçimde yaşayabilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

36 / 50

Din felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? 

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin kavramlarından değildir?

38 / 50

• Zaman ve mekânda yer kaplar.

• Değişime ve oluşa tabidir.

• İnsandan bağımsız olarak vardır.

Bu açıklamalar, aşağıdaki varlık alanlarından hangisine aittir?

39 / 50

Her şeyin bir nedeni vardır, nedenin de bir nedeni vardır. Bu nedenler zinciri geriye doğru ilerletildiğinde sonsuzluğa kadar gidemez. Bu nedenle her şeyin ilk nedeni Tanrı'dır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

40 / 50

Sartre'a göre ahlaki eylem, özgür bir eylemdir. Bundan dolayı bireyin uymak zorunda olduğu bir yasa, bir gelenek, bir kural koyucu yoktur. Bu görüşüyle Sartre'ın aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir?

41 / 50

Din felsefesini, teoloji ile karıştırmamak gerekir. Çünkü;  teoloji dogmatik bir özellik taşır. Ancak din felsefesi dine eleştirel yaklaşır. Teolojinin dogmatik olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

En ilkel din olan fetişizmden başlayarak monoteizme kadar tüm dinler, inanç temelinden hareketle olayları dogmatik olarak açıklar. Bu parçada dinin hangi özelliği açıklanmıştır?

43 / 50

İslâm felsefesinin en önemli temsilcileri olan Fârâbî ve İbn Sînâ ilâhiyyât, nübüvvet ve meâd (ahiret) gibi temel meseleleri de konu edinmiş olmakla birlikte görüşleri büyük ölçüde Aristotelesçi-Yeni platoncu gelenek çerçevesinde şekillenmiştir.

Bu doğrultuda onlar âlemin meydana gelişini yaratma ile değil, hangi nazariye ile açıklama yoluna gittiler?

 

44 / 50

Din felsefesi; dinin temel ilkelerini, özünü, doğasını, kapsamını anlamaya ve açıklamaya çalışan felsefenin alt dalıdır. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin kapsamına girmez?

45 / 50

Dinin temel iddialarını, inançlarını ve kavramlarını ele alan disipline din felsefesi denir. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin doğrudan ele aldığı kavramlardan biri değildir?

46 / 50

İnsanoğlu önceleri varlıkla ilgili açıklamalarını mitolojiye dayandırırken, daha sonra doğa olaylarını yine doğal nedenlerle açıklamaya başladı. Bu durum felsefeyi ortaya çıkaran temel etken olmuştur. İnsanoğlunun varlığa hangi bakış açısı, felsefeyi başlatan unsur olmuştur?

47 / 50

Teoloji, din felsefesinden farklı olarak dinin ve dinsel inanışların yanında olur ve dinsel yargıları hiçbir şekilde sorgulamaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

48 / 50

İnsan elinden çıkan bir nesne düzen, plan ve amaç bakımından ne kadar mükemmelse, biz o nesnenin o ölçüde zeki, bilinçli, plan yapan bir varlığın ürünü olduğunu düşünürüz. Aynı şekilde evrendeki düzen, bize bir yaratıcının var olduğunu göstermektedir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

49 / 50

Her yoktan var olanın var olması için bir neden gereklidir. Evren, yokken var olmuştur. Evrenin var oluş nedeni Tanrı'dır. Gazali'nin bu görüşü aşağıdaki kanıtlamalardan hangisine örnektir?

50 / 50

Felsefe, dinî temellendirirken aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınır?

Puanınız

0%