Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 9

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 9

1 / 50

Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

2 / 50

  • Medine istikametinden gelenlerin mikatıdır.
  • Mekke'ye en uzak mikattır. Rasulüllah (aleyhis-salatü vesselam) Veda haccında burada ihrama girmiştir.
  • Şimdilerde Abar-ı Ali veya Ebyar-ı Ali denilmektedir.
  • Mekke'ye 450 km. uzaklıktadır. Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "ziyaret tavafı"nın tanımıdır?

4 / 50

Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye. ........ denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

5 / 50

Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

6 / 50

"Eyyam-ı Mina" hangi günlerdir?

7 / 50

Aşağıdakilerden· hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "Teyamün" kavramının tanımıdır?

9 / 50

"Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelem­lem ve Zat-ı Irk  bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir" cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

10 / 50

Sa'yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi afaki" kavramının tanımıdır?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

13 / 50

Vekaleten yapılan hacca ne haccıdır?

14 / 50

Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

16 / 50

Arafat’ta bulunmak haccın en önemli rüknüdür. Hacılar ne zaman Arafat’ta toplanırlar?

17 / 50

Hac ve Umrede Ka'be, yi tavafa başlarken veya tavaf sırasında Hacerü'l-esved önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlil getirerek (AIIahü ekber, la ilahe illallahü vallahüekber) diyerek onu selamlamak ve öpmektir. El sürülemiyorsa uzaktan elleri kaldırıp, işaret yapmak aşağıdaki kavramlardan hangisi le adlandırılır?

18 / 50

Arafat ile Mina arasında kalan bu yer, Adem aleyhisselamla Hz. Havvanın yeryüzünde ilk buluştukla­rı yerdir. Haccın vaciplerinden müzdeli­fe vakfesi de burada yapılır.

Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudûm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?

20 / 50

  • Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir.
  • Bayramın birinci günü sadece bu cemreye 7 taş atılır.
  • Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise "Büyük Şeytan denir. Hakkında bilgi verilen cemre aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

22 / 50

Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?

23 / 50

Hanbelilere göre en faziletli hac aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İfrad Haccının özelliklerinden biri değildir?

Temettu‘ Haccı: Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girer.

26 / 50

Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve'de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

27 / 50

Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman ifa edilir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?

29 / 50

Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bedene (Deve veya Sığır) Kesmeyi Gerektiren Cinayetler:
1- Arafatta ki vakfeden sonra fakat ilk tehallülden önce, yani henüz traş olmadan, cinsel ilişkide bulunmak.
2- Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak.

ilmihal kitaplarında, fakihlerin çoğunluğunun görüşü olarak kadınların hayız ve nifas halinde yani aybaşı ve lohusa iken ziyaret tavafını yapmaları da aynı şekilde bir cezayı gerektirdiği belirtilir.
Cünüp veya abdestsiz olarak yapılan tavaf, hangi tavaf olursa olsun, abdestli olarak yeniden yapılırsa cezası düşer. Cünüp olarak yapılan tavafın abdestli olarak yeniden yapılması vacip; abdestsiz yapılan tavafın iadesi ise menduptur.

30 / 50

Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

-Kudüm Tavan: Bu tavafın hükmü sünnettir. Bu itibarla gerek kudüm tavafının ve gerekse nafile tavafın bazı şartları yapılmazsa kurban gerekmez. Kudüm tavafı'da veda tavafı gibi afakilere mahsustur. Mikat içerisinde olanların bu tavafı yapmalarına gerek yoktur. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası her şavt için bir sadaka vermesi gerekir.

31 / 50

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "hill" kavramının tanımıdır?

32 / 50

Farz olan hac hangi isimle anılır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "ihsar"ın tanımıdır?

34 / 50

Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

35 / 50

Temettu haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

36 / 50

Hac zaman ne farz kılınmıştır?

37 / 50

“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? .

38 / 50

  • Yemen tarafından gelenlerin mikatıdır.
  • Mekke'ye uzaklığı 54 km'dir.
  • En yakın olanı budur. Hakkında bilgi verilen mikat yeri aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın hikmetleri arasında gösterilemez?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "dem cezasını gerektirir?

Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. Bu takdirde
verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için sadaka yerine istenirse bir dem (koyun veya keçi) kesilebilir.

Dem (Koyun veya Keçi Kesmeyi) Gerektiren Cinayetler:

1- Mikatı ihramsız geçmek.
2- Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terketmek yahut özürsüz yürüyerek yapmamak.
3- Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terketmek.
4- Şeytan taşlamayı hiç yapmamak veya bir günde atılması gereken taşların yarıdan çoğunu atmamak.
Yarıdan çoğu atılmışsa, eksik bırakılan her bir taş için sadaka vermek sonra traş olmak, ziyarat tavatını bayram günlerinden sonra yapmak ve Akabe Cemresi'ne taş atma, kurban kesme ve traş olma nüsüklerinde sıraya uymamak. Ebu Yusuf ve imam
Muhammed ile diğer üç mezhepte bunlar vacip olmayıp sünnet olduğundan ceza gerekmez.

43 / 50

Hanefilere göre;

hac çeşitlerinin faziletleri bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?

47 / 50

Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

50 / 50

Bu tavafın dört şavtı farzdır ve Umrenin rüknüdür. Geride kalan üç şavtı ise vaciptir. Hacc-ı Kıran, Hacc-ı Temettu ve müstakil umre yapanlar tarafından yapılır ve icra edilir. Hakkında bilgi verilen tavaf çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

0%