Coğrafya Deneme Sınavı – 2022 – Test 1

Beşeri Coğrafya Özellikleri 🗺️ | ✔️ Beşeri Coğrafyanın Kurucusu

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Coğrafya - Deneme Sınavı - 1

1 / 50

Türkiye'de otlak ve çayır alanlarının sürekli olarak azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Türkiye'deki yetişme alanı daha geniştir?

3 / 50

Aşağıdaki ovalardan hangisinde iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyetler yeterince gelişmemiştir?

4 / 50

İç Anadolu'da yetiştirilen başlıca ürünler aşağıdakilerden hangisinde birarada verilmiştir?

5 / 50

İç Anadolu Bölgesi'nde düz alanların geniş yer kaplamasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

6 / 50

Tarım alanlarının nadasa bırakılmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte bazı çevre sorunları ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi, daha geniş alanlarda etkili olmaktadır?

8 / 50

Türkiye'nin fiziki haritasında 6 cm ile gösterilen iki merkez arası uzaklık başka bir fiziki haritada 12 cm ile gösterilmiştir.

İkinci harita ile ilgili

I. ayrıntı artmıştır.

II. ölçeğin paydası büyümüştür.

III. kağıt üzerinde kapladığı alan artmıştır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

9 / 50

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisi hangisi daha çok kullanılmaktadır?

10 / 50

Tatlı su kaynaklarının paylaşımı

Kutsal mekanların kontrolü

Sınır ihlalleri

Kıta sahanlığı sorunu

Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda verilen nedenlerden dolayı komşu ülkeleriyle sorun yaşamamaktadır?

11 / 50

I. Heyelan

II. Deprem

III. Çığ

IV. Sel ve taşkın

Yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin yaygın olarak görüldüğü yerlerde, yerşeklllerinin dağlık ve engebeli olmasının etkisi daha fazladır?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar ve internet kullanımının insan yaşantısına olumlu etkilerinden biri değildir?

13 / 50

Aşağıdaki haritada Afrika Kıtası'ndan geçen bazı enlem dereceleri gösterilmiştir.

YKS-TYT Coğrafya Deneme Sınavı Soru 1

Haritada numaralandırılmış merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

14 / 50

Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları ile meraların ıslah edilmesi,

I. ipek böcekçiliği

II. arıcılık

III. küçükbaş hayvancılık

IV. kümes hayvancılığı

faaliyetlerinin hangilerinden elde edilen gelirde önemli bir artış sağlamaz?

15 / 50

Türklye'nin iklim ve bitki örtüsü özelllkleri göz önüne alındığında, aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisinin bulunduğu alanlarda, küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı söylenebilir?

16 / 50

Ülkemizde, Cumhuriyetin ilk yıllarından plan, dönemin başladığı 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici, bu dönemden günümüze kadar ise nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmıştır.

Türkiye'de 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici politika izlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

17 / 50

Hakkari'nin yüksek, dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olması;

I. tarım alanları,

II. nüfus yoğunluğu,

III. yıllık yağış miktarı

özelliklerinden hangilerinin az olmasına neden olmuştur?

18 / 50

Tundra alanları

Yüksek dağlık yerler

Gür ormanlık atanlar

Çöller

Yukarıda verilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Toprak; tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarında kullanıldığı gibi sanayide hammadde olarak da işlenmektedir.

Buna göre, aşağıdakllerden hangisi Türkiye'de toprakların kullanımı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

20 / 50

Ülkemizde ekonomik açıdan yeterince gelişememiş ancak kalkınma potansiyeline sahip yörelerin geliştirilmesi için Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi, Yeşilrmak Havzası Gelişim Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu projeler kapsamında yer alan illerden biri değildir?

21 / 50

Aşağıdaki beşeri faktörlerden hangisinin dağıtımı etkilediği söylenemez?

22 / 50

İlkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha gür ot toplulukları dağ çayın veya alpin çayır olarak adlandırılır.

YKS-TYT Coğrafya Deneme Sınavı Soru 1

Bu tür ot toplulukları, yukarıdaki haritada taralı alanların hangisinde daha azyer kaplar?

23 / 50

Cumhuriyet'in ilk yıllarından planlı dönemin başlangıcı olan 1963 yılına kadar nüfus artış hızını artırıcı politikalar uygulanmasına gerekçe olarak;

I. kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olması,

II. kırsal nüfus oranının kentsel nüfus oranından fazla olması,

III. kırsal alanda iş gücüne duyulan ihtiyacın fazla olması,

IV. kalabalık nüfusun askeri ve siyasi açıdan caydırıcı güç olması

durumlarından hangileri neden olarak gösterilemez?

24 / 50

Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinde iklime bağımlılık en azdır?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan sınır kapılarından biri değildir?

26 / 50

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin iklim koşulları düşünüldüğünde, bölgenin kırsal kesimlerinde hangi tür konutların yaygın olduğu söylenebilir?

27 / 50

İç Anadolu Bölgesi'ndeki topraklarda tuz oranının fazla olması;

I. yağış miktarının az olması,

II. yükseltinin fazla olması,

III. buharlaşmanın fazla olması,

IV. bitki örtüsünün bozkır olması

gibi özelliklerden hangileriyle ilgilidir?

28 / 50

Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağların kıyıya göre uzanış doğrultularının farklı olması;

I. kıyı uzunluğu,

II. kıyı derinliği,

III. arazinin jeolojik yapısı,

IV. kıyı şekilleri

gibi özelliklerden hangilerinin farklı olmasına neden olmamıştır?

29 / 50

Yıllık yağış miktarları birbirine yakın olan iki bölgede, kayaçlarda görülen kimyasal çözünmenin aynı hız ve süreç içinde gercekleşmemesi;

I. kayaçların farklı yapıda olması,

II. sıcaklık ortalamalarının farklı olması,

III. toprak kalınlıklarının farklı olması

özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

30 / 50

Türkiye'deki güneşlenme sürelerini gösteren bir haritadan aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?

31 / 50

Denize göre konumları ve yükseltileri aynı olan iki merkezin yıllık ortalama sıcaklıklarının farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi 21 haziran - 23 eylül tarihleri arasında gerçekleşen bir durum değildir?

33 / 50

Meridyenler arası mesafe Ekvator'dan kutuplara doğru daralırken, zaman farkının değişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

2021 YKS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 3

Yukarıdaki izohips haritasında verilen noktaların yükseltilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının gösterildiği bir fiziki duvar haritasında,

I. dağların yükseltisi,

II. il sınırları,

III. ulaşım yolları,

IV. akarsuların akış yönü

özelliklerinden hangileri gösterilir?

36 / 50

I. Doğal çevre şartlarının farklılık göstermesi

II. Kıtaların nüfus miktarı ve nüfus yoğunluklarının farklı olması

III. Kara ve deniz dağılışının farklılık göstermesi

IV. Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi

V. Yer altı kaynaklarının dağılışının farklılık göstermesi

Yukarıdakilerden hangisi, yeryüzünün değişik yerlerindeki insanların beslenme, giyinme ve barınma özelliklerinin farklılık göstermesinin temel nedenidir?

37 / 50

Ovalar gibi yer şekillerinin az engebeli olduğu sahalarda yerleşme çekirdeklerinin bir meydan etrafında toplandığı yerleşmelerdir. Bu gibi yerleşmelerde merkezde yer alan bir meydan ve bu meydanda okul, cami, idari merkez, çarşı vb yapılar görülür.

Yukarıdaki parçada sözü edilen yerleşme, dokusu bakımından nasıl bir yerleşmedir?

38 / 50

I. Turizm

II. Sanayi

III. Tarım

IV. Avcılık

Yukarıda verilen beşeri faaliyetlerin en eski olandan en yeni olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, ticaret şehirlerinin ortaya çıkmasında etkili olan temel faktördür?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Beşeri Coğrafya'nın alt dallarından biri değildir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, insanların ilk yerleşim bölgelerinin ortak özelliğidir?

42 / 50

I. Yollar

II. Arıcılık

III. Akarsular

IV. Mera hayvancılığı

Yukarıdakilerden hangileri, çizgisel yerleşme dokusunun oluşmasında en çok etkilidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, köy yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olmasında daha çok etkilidir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, köy altı yerleşmelerinden biri değildir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, idari şehirlerin ortaya çıkmasında etkili olan temel faktördür?

46 / 50

İnsanlar, tarımı keşfetmeleriyle yerleşik hayata geçmişlerdir. Sonraki süreçte, sanayi devrimiyle birlikte fabrikalar kurulmuş, kas gücü yerine makine kullanımı yaygınlaşmış, maden yatakları ve ormanlar işlenmeye başlamış, yollar, köprüler, tüneller, limanlar inşa edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçaya göre varılabilecek bir yargıdır?

47 / 50

Ekvatoral bölgede, yükseltisi 1000 - 3000 metre arasında olan bölgelerin yerleşmeye daha uygun olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

I. Mağara

II. Kagir ev

III. Prefabrik ev

IV. Ağaç kovuğu

Yukarıdakilerden hangileri, insanların ilk olarak kullandıkları barınak tiplerindendir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki Beşeri Coğrafya anlayışının temel amacıdır?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisiyle, Beşeri Coğrafya arasında doğrudan bir ilişki yoktur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 50%

0%