Deneme Sınavları DHBT
DHBTSeviye Tespit Sınavı – Lisans

DHBT - Seviye Tespit Sınavı - Lisans

1 / 40

Hz. Peygamber’in doğumu esnasında, annesine meleklerin yardımcı olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 

2 / 40

“Rakîb” ve “Atîd” isimleri aşağıdaki meleklerden hangileri için kullanılmaktadır?

3 / 40

İnternetteki bir makalenin anahtar kavramları olarak “Kelam, Cemel-Sıffin, iman, tasdik-ikrar, amel, el-menzile beynel menzileteyn, ircâ, tekfir”e yer verilmiştir.

Bu kavramlar birlikte düşünüldüğünde, makalenin ana konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4 / 40

Hanefîlere göre kurbanla ilgili;

I.   Seferî olan kimse kurban kesmekle mükelleftir.

II.  Kurbanın vacip olması için nisap miktarı malın nâmî olması şarttır.

III. Kurbanın vacip olması için malın üzerinden bir sene geçmiş olması şart değildir.

Verilenlerden hangisi doğrudur?

5 / 40

Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi özür sahibi ile ilgili doğru  bilgi değildir?

6 / 40

I.   İstihlaf: Namaz kıldırırken imamın bir mazeret sebebiyle devam edememesi durumunda cemaatten birini yerine geçirmesi

II.   Delk: Abdest ve gusülde azaları su ile ovalamak

III. Temlik: Zekâta konu olan malların artıcı nitelikte olması veya bu nitelikte sayılması

IV.  Hedy: Kurban bayramında kesilen vacip kurban

V.   Mesbûk: Cemaatle kılınan namazın birinci rek‘atını kaçıran kimse.

Yukarıdaki  kavramlardan hangileri yanlış tanımlanmıştır?

7 / 40

Hanefi mezhebine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ile adakta bulunulmuş olur?

8 / 40

- Medeni sûreler arasında yer alan,

- 176 ayetten oluşan,

- miras ve evlilik gibi konuları içeren

sûre aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 40

I.    İşmam: Sükundan sonra dammeye işaretle dudakları ileriye doğru toplamaktır.

II.   Mütecaniseyn :mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan iki harfe denir.

III. Ravm: gizli ses ile harekeyi hafifçe belirtmektir.

Tecvid ilmine göre verilen tariflerden hangisi doğrudur?

10 / 40

Kur’an tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 40

ayetinde tecvid kurallarından hangisi yer almaz?

12 / 40

KonuSûre
IHz. Musa ile Firavunun mücadelesiTâhâ
IIZina suçu için yüz sopa cezasının emredilmesiNûr
IIIGökten sofra indirilmesi talebiMaide
IVSâmirî’nin İsrailoğullarını saptırmasıTâha
VZülkarneyn’in demir madeninden set yapmasıHadid

 

Yukarıda verilen tabloda verilen sûre ve konu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

13 / 40

Mekke’nin fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 40

Aşağıdaki kronolojik sıralamalardan hangisi doğrudur?

15 / 40

Uhud savaşından sonra Hz. Peygamber Uhud şehitlerini, elbiseleri ile ve yıkanmadan defnedip aynı gün Medine'ye döndü. Müslümanlar yaralarının tedavisi ile meşgul olmaya başladılar. Yaralı olan Hz. Peygamber ertesi gün sabaha doğru, hem düşmanın baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Takip edildiğini anlayan müşrik ordusu geri dönmeye cesaret edemeyerek Mekke'ye doğru yoluna devam etti.

Parçada bahsedilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 40

I.    Mesalibul arap: Arapların kötü yönlerini ele alır.

II.   Fezailul arap: Arapların iyi yönlerini ele alır.

III.  Nesi: Câhiliye döneminde kamerî takvimin şemsî takvime uyarlanması suretiyle takvime yapılan müdahale.

IV.  Civar: Resmi koruma talimatı

V.   Hicabe: Mekke’de zemzemle ve su işleriyle ilgili görev

Yukarıda açıklamaları verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

17 / 40

- Hz. Ömer döneminde yapılan savaşlardan olan;

- Sasaniler Müslümanlara karşı bir daha toparlanamadığı,

- Arap-fars mücadelesinin dönüm noktası sayılan

Savaş aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 40

“"Ey iman edenler! İnsanların çoğu birbirlerine karşı haksızlık yaparlar, dedikoduya kulak verirler ve çoğu yoldan çıkarlar."” (Hucurât,49:6)

Yukarıdaki ayette hangi sıfatın aklen ve dinen çok kötü bir davranış biçimi olduğu ifade edilmektedir?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi hadis eserlerinde doğrudan ahlak ile ilgili bölümlerin haricinde müstakil olarak ahlak konusuna tahsis edilerek oluşturulan ve hadis edebiyatında da yer alan eser türlerinden biri değildir?

20 / 40

Mutasavvıflar, ahlaki faaliyetlerin tasavvufi hayat açısından en az ibadet bağlamında değerlendirilen faaliyetler kadar önem taşıdığını söylemişlerdir. Bu hususu dile getirirken “ubudiyet ahlakı” tabirini kullanan ve tasavvufu “ubudiyet ahlakıyla süslenme” olarak tanımlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 40

“Tercümânu’l-Kur’an” ve “Hibru’l-ümme” unvanlarıyla anılan Abdullah b. Abbas’ın tefsir ilminde bir otorite sayılması ve bu üstün mertebeye ulaşmasında;

I.   Arap dili ve edebiyatına vukûfiyeti

II.   Hz. Peygamber’in kendisi hakkındaki duası

III.  Başlangıcından itibaren ayetlerin nüzûlüne şahit olması

Verilenlerden  hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

22 / 40

İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte yeni hadiselerin, felsefi fikirlerin ve mezheplerin ortaya çıkması ayetlerin yorumlanmasını gerektirmiştir. Böylelikle Kur’an yorumunda rivayet kaynakları yanında rey ve içtihada da yer verilmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

23 / 40

Namazlara (özellikle) orta namaza devam edin” (Bakara, 2:238) âyetindeki orta namazdan maksadın ne olduğu açık değildir. Yani cins bir isim olan “namaz” ve onu tavsif eden “vustâ” lafzından dolayı âyette anlam yönüyle bir kapalılık vardır.

Bu durum, Kur’an tefsirinde aşağıdakilerden hangisine müracaat etmenin gereğini ortaya koymaktadır?

24 / 40

Örfün muteber kabul edilmesi için;

I.    Aksi yönde beyan bulunmaması

II.   Şer’i bir delile dayanması

III. Şer‘î delillere aykırı olmaması

Hangileri aranan şartlardan biri değildir?

25 / 40

Mezheplerin kurumsallaşmasından sonra kurucu ve müstakil ictihad faaliyeti azalmış ve mezhep içi ictihad faaliyeti yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak «Mezhep imamlarının ictihatlarındaki gerekçeleri tespit ederek yeni olayları ele alırken bu gerekçeleri dikkate alarak çözüme gitmek»  aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir?

26 / 40

Mâlikî mezhebinin kuruluş döneminde;

- İmam Mâlik ve öğrencilerinin fıkhî görüşlerini bir araya getirmek amacıyla tedvin edilen

- Muvattâ’dan sonra en önemli mezhep içi fıkhî faaliyetlerin temel kaynağı olarak kaynak olarak kabul edilen

 eser ve müellifi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

27 / 40

Hadis metinlerinde geçen ve kolayca anlaşılamayan kelimelerle ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin ilk olarak aşağıdaki eserlerden hangisine başvurması beklenir?

28 / 40

Senedinden râvi adı düşen hadis muttasıl olma özelliğini kaybeder. Böyle bir hadise senedinden düşen râvi sayısına, râvinin sened içinde düştüğü yere ve yerin sayısına, ayrıca râvinin düşme şekline göre farklı isimler verilir. Buna göre;

I. senedinde arka arkaya iki veya daha fazla râvi atlanan hadis

II. râvinin bir hocasından muteber bir yolla almadığı halde öyle aldığını zannettirecek şekilde naklettiği hadis

III. râvinin, senedinin baş tarafı eksik veya tamamen senedsiz olarak rivayet ettiği hadis

Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I                 II               III

29 / 40

Hadisteki kişinin isminin senede yanlışlıkla sonradan eklendiğini farkeden Muhaddis, “İsnadında bazı ilavelerin yapıldığını tespit ettim.” şeklinde bir açıklama yaptığı rivayete hadis usulünde hangi isim verilmektedir?

30 / 40

Ebu Hanife’ye göre; Allah inanmayı emretmiş, inkârdan da sakındırmıştır ve insan ilahi vahye bu doğrultuda muhatap olmuştur. Buna rağmen insanın inkâr etmesi durumunda inkâr eylemi insanın fiili ile gerçekleşmekte, iman etmesi durumunda ise kendi fiili neticesinde iman etmektedir. İnkâr durumunda Allah kuldan yardımını esirgemekte, iman etmesi durumunda ise yardım etmektedir.

Kelam ilminde bu durumu ifade eden kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 40

Aklın, varlıklar hakkındaki bütün değerlendirmelerini ifade eden hükümler arasında;

I.    Farz

II.   Vâcib

III. Mümkin

IV.  Mümteni

Verilenlerden hangileri sayılabilir?

32 / 40

İslam düşünce geleneğinde isbâtı vâcip bağlamında ortaya çıkan;

I.    Evren yaratılmıştır ve her yaratılmışın bir yaratıcısının olması zorunludur.

II.  Evrende gözlenen harikulade düzen, ancak yüce vasıflara sahip tabiat üstü bir varlığın yaratması ve yönetmesiyle mümkündür.

III. Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruyabilmiş insanlar yüce bir tanrının varlığını tabii olarak benimsemeye yatkındır.

Açıklaması verilen deliller sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I             II            III

33 / 40

- Hendek savaşı sırasında savaş suçu işlemeleri sebebiyle Medine’den çıkarılmaları kararlaştırılan,

- kalelerine çekilmeleri sonucu kuşatma altına alınan,

- Evs’ten Sa‘d b. Muâz’ın hakemliğini kabul ederek teslim olan,

- haklarında Ahzab sûresi 26-27. ayetlerin nâzil olduğu

Yahudi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 40

İslam tarihinde İmam Mâtürîdî, Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî ve Uluğ Bey gibi pek çok âlimin yaşadığı İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden biri olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 40

I.    Birinci Akabe Biatı

II.  Hz. Peygamber’in Ficar Savaşlarına katılması

III. Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği

IV. Hz. Peygamber’in Taif yolculuğu

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

36 / 40

Kutsal kitaba yönelişi savunarak Kitab-ı Mukaddes’in tamamını kabul etmekle beraber ilham kaynağı olarak İncil’e yoğunlaşırlar. Amerika’daki Hristiyan toplumun en radikal kanadını oluşturup Mesih’in gelmesi için Yahudilerin büyük İsrail’i kurması gerektiğine inanırlar. Ezoterik ve masonik yapılarla olan ilişkileriyle dikkat çeken bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

Hristiyanlığa göre insanlığın atası Âdem’in, Tanrı ile yaptığı ahdi bozarak işlediği ilk günah bütün nesillerine sirayet etmiştir. İsa Mesih ise tüm insanların günahlarının bağışlanması için kendini feda ederek kanını akıtmış ve Tanrı ile insanoğlu arasındaki ilişkiyi  yeniden tesis etmiştir.

Hz. Âdem’den gelen “aslî günah”ın Hz. İsa tarafından temizlenmesi tezine dayanan söz konusu Hristiyan doktrininin adı nedir?

38 / 40

İslam mezhepleri içerisinde;

- Adi b. Musafir tarafından kurulan

- Kuzey Irak’ta bulunan Laleş’i dinî merkez olarak gören,

- En büyük bayramları Sare sale (sarsilya) bayramı olan

ekol aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 40

Eşarilerle Maturidiler arasında ;

I.   Tekvin’in müstakil bir sıfat olup olmaması

II.  Teklif-i mâlâ yutak’ın caizliği

III. İmanın artıp eksilmesi

Verilen  konuların hangisinde ihtilaf söz konusudur?

40 / 40

«Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.» (Nahl, 16:44)

Yukarıdaki  ayette  insandan  beklenen  davranış nedir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 52%

0%

DHBT Din Psikolojisi DKAB
Din Psikolojisi – Test 6

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 6

1 / 50

  • 2-7 yaş arasındadır.
  • Çocuğun algıladığı şey realiteye eşittir.

şeklinde özelliklere sahip olunan Piaget'in gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi dindarlığında belirleyici olan sosyal faktörlerden biridir?

3 / 50

Nesne sürekliliği kavramı hangi dinî gelişim teorisinde önemli bir yer tutmaktadır?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Elkind Teorisinin özelliklerindendir?

5 / 50

Okul dönemine tekabül eden bu evrede, 6-7 yaşlarından itibaren çocuklar, sayı ve mantık kurallarını çevrelerinde gözlemledikleri olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurma konusundaki arayışlarında bir araç olarak kullanmaya başlamaktadırlar. Elkind Teorisi'ne göre, yukarıdaki özellikleri bahsedilen evre aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Çocuklar ancak kaç yaşından itibaren dinî mahiyette söz, duygu ve davranışla ilgilenmeye başlamaktadır?

7 / 50

"Çocuklar annelerini veya babalarını bütün problemleri açıklayabilen ve bütün bulmacaları çözebilen bireyler olarak algılamaktadır. Bu evre dinî alana kaydırıldığı zaman, bütün herşeyin nedeni ve düzenleyicisi olan Tanrı’ya bağlanma hissi gelişmeye başlamaktadır." Yukarıdaki evre Baldwinteori evrelerinin hangisidir?

8 / 50

Sosyal öğrenme teorisine göre, çocukta tabii bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?

9 / 50

Piaget'in bilişsel gelişim teorisine ilk aşaması 0-2 yaş aralığına denk gelen evre hangisidir?"

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden bilişsel faktörlerden değildir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının özelliklerden biri değildir?

12 / 50

Din ile ilgili yüksek düzeyde şüphenin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Dini gelişimi açıklamada başvurulan Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre en erken hangi evrede Allah çocuklar için büyük bir insan manasına gelebilir?

14 / 50

Dinin ergenlik döneminde günahkârlık duygusunun hafifletilmesi, güvenlik ve hayat felsefesi ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle faydalı olduğunu savunan araştırmacı/araştırmacılar aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Bilişsel gelişim teorisini ortaya atan ve geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden kişisel bir faktör olarak değerlendirilir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin en fazla tercih ettikleri çözüm yollarından biri değildir?

18 / 50

Okul öncesi dönemde duanın manası nasıldır?

19 / 50

Elkind Teorisinin 2. evresi olan Temsil arayışı kaç yaş arasını kapsar?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

21 / 50

Çocukluk dönemi özellikleri arasında değildir?

22 / 50

Harms teorisinde çocuklar dini kavramları somutlaştırma eğilimi gösterdiği tanrı ve melekler olarak gerçek insanlar olarak düşünüldüğü evre ne zamandır?

23 / 50

Çocuklara anne babasının varlığı tarafından sağlanan hangi duygu çocukta Allah'la ilgili bilgi ve inancın gelişmesine bağlı olarak güç ve süreklilik kazanmaktadır?

Ana-babanın varlığı tarafından sağlanan temel güven duygusu, çocukta Allah'la ilgili bilgi ve inancın gelişmesine bağlı olarak güç ve süreklilik kazanmaktadır.

24 / 50

Gelişim dönemlerinden hangisinde ölümden sonraki hayata gittikçe artan bir dini inanç söz konusu olmaktadır?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi dini gelişiminde berlirleyici faktörlerdendir?

Ergenlik dönemi dini gelişiminde berlirleyici faktörler bilişsel, sosyal ve kişisel faktörler olarak belirlenmiştir

26 / 50

Bağlanma ile din ilişkisi üzerine öne sürülen görüşlerden birisine göre erken dönem bağlanma ilişkileri Tanrı ve din inancını yapılandıran temel bir referans işlevi görür. Bu görüş aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

27 / 50

Dinî uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit, model alma, ödül ve ceza yolu ile geliştiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Baldwin teorisi kaç evreden oluşmaktadır?

29 / 50

Daha gelişmiş bir dini hayata sahip olabilmek için öncelikli olarak neyin gelişmiş olması gerekmektedir ?

Daha gelişmişbir dinîhayata sahip olabilmek için, bireyin öncelikle psikolojik olarak daha fazla gelişmesi gerekmektedir. Bu durumda dindarlık da, hayatın diğer özellikleri gibi, ilk yaşlardan itibaren gelişen bir olgudur.

30 / 50

Goldman ve Dinî Düşünce Gelişimi Teorisi kaç evreden oluşmaktadır?

31 / 50

Yaşlılık dönemi dindarlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Dini şüphe ve çatışmanın en az olduğu gelişim dönemi hangisidir?

33 / 50

Bazı din psikologları (Cole ve Hall) dinin ergenlik döneminde en az üç ihtiyacın karşılanmasında özellikle faydalı olduğuna işaret etmiştir;

I.     Hayat felsefesi
II.   Güvenlik
III.  Günahkârlık duygusunun hafifletilmesi
IV.  Bağlanma

hangisi bu ihtiyaçlardandır?

34 / 50

Dinî uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit, model alma, ödül ve ceza yolu ile geliştiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

:Sosyal öğrenme teorisi, dinî uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit, model alma, ödül ve ceza yolu ile geliştiğini ileri sürmektedir.

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orta yaş dönemindeki bireylerin dine yönelimlerini etkileyen en temel faktörlerden biridir?

36 / 50

Goldman ve Dinî Düşünce Gelişimi Teorisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinî şüphelerini çözüme kavuşturmak amacıyla ergenlerin en fazla tercih ettikleri çözüm yollarından birisi değildir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bireyin ergenlik dönemi dinî gelişiminde etkili olan sosyal faktörlerden biri değildir?

39 / 50

Sezgisel Dinî Düşünce aşağıdakilerden hangi teoriye aittir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden belirleyici sosyal faktörlerdendir?

Bireyselleşme kişisel bir faktör olarak değerlendirilirken, eleştirel olma, soyut düşünme ve zihinsel gelişim düzeyi bilişsel faktörler içinde sayılır. Akran ilişkileri ise sosyal faktörlerdendir.

41 / 50

Din ve dinî konularla uğraşmaktan rahatlık hissedilen, dinî inançlarla daha çok özdeşleşilen, dini bir hayat yaşamaya daha fazla gayret gösterilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Bu teoriye göre çocuk ile annesi veya temel bakıcısı arasındaki iyimser ilişki veya bağlanma figürü, iki şey üretir: 1. Herhangi bir tehdit anında ve üzüntülü zamanlarda başvurabileceği rahatlama ve güvenlik limanı. 2. Tehlike zamanlarının dışında çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü. Yukarıda sözü edilen teori aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

43 / 50

Taklit, öğrenme, ödül, ceza ve pekiştirme gibi kavramlara dayanan gelişim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Baldwin teorisine göre;

olayların gerçek yüzünün, fikirler ve idealler vasıtasıyla gerçekleştirilen derin düşünmenin ötesine gidebilecek kadar doğrudan algılanmasını içeren evre aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Bu dönemde genel olarak dinî inançların içselleştirilmesinde bir artış gözlemlenebilir fakat kişilik ve benlik gelişiminde önemli mesafeler kat ettiğinden, dine karşı dışlayıcı bir tutum sergilemeleri de mümkün olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Hangi gelişim döneminde bireyin inancı yaşayan bir iman ve hassas ve güçlü bir dini uyarıcıdır?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme ilkeleri arasında değildir?

48 / 50

Çocuklardaki dinî ilgi hangi yolla kendini göstermeye başlamaktadır?

49 / 50

Ergenlik döneminde ergenlerin çözümünde en çok güçlük yaşadığı problem aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Yetişkinlilk ve yaşlılık dönemi dindarlığı üç evreye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde bu evreler doğru olarak sıralanmıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 68%

0%

DHBT DKAB İslam Kültür Ve Medeniyeti
İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 9

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 9

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlardan biridir?

2 / 50

Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde  görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mala ile yapılan işlere verilen addır?

5 / 50

Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma ve geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucu ortaya çıkan bağımsız sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?

8 / 50

Bakır işçiliğiyle ünlü iki il aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

9 / 50

Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 / 50

Cilt kitap kabı hazırlamayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?

11 / 50

Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?

12 / 50

Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Aşağıdaki mûsiki eserlerinden hangisi ünlü İslâm filozofu Fârâbî’ye aittir?

14 / 50

Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kitapta ayraç vazifesini de üstlenir?

16 / 50

Sanatın doğuşunda ve estetik değer kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

17 / 50

Mıklebi alt kaba bağlayan kısma ne ad verilir?

18 / 50

Yekşah demiri aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski ebru sanatkarıdır?

20 / 50

Ulama (raport) desen özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Mevlevî âyinlerinin başında okunması gelenek haline gelen “na’t”ın bestecisi aşağıdaki kişilerden hangisidir?

22 / 50

Mûsiki teorisi üzerine çalışan ilk İslâm filozofu kimdir?

23 / 50

Hatip ebrusu aşağıdaki kişilerden hangisinin buluşudur?

24 / 50

Mûsikinin, “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icrâ” şeklindeki tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yazma kabın özelliğidir?

26 / 50

Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şemse kalıbı yapımında kullanılırdı?

28 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’den değildir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılan genel bir kavramdır?

30 / 50

Seramik hamurunun üzerindeki cam gibi parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?

31 / 50

Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?

32 / 50

Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin, her bir bölümüne ne ad verilir?

33 / 50

Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen Mushaf-ı Şerifin hattatı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

34 / 50

İslâm dünyasının pek çok coğrafyasında âdeta bir sembol olarak okunan segah makamındaki “tekbir”in bestekârı, yaygın görüşe göre aşağıdaki musikişinaslardan hangisidir?

35 / 50

“Şuğul” formunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

36 / 50

Sâmerrâ şehri hangi devlet tarafından kurulmuştur?

37 / 50

Çini veya seramik yapımında kullanılan temel malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

38 / 50

Kıymetli taşlarla hazırlanan kaba ne ad verilir?

39 / 50

Yazı ile çiçek, hayvan, insan ve eşya şeklinde yapılmış kompozisyonlara ne ad verilir?

40 / 50

Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?

41 / 50

Osmanlı mimarisinde sıva üzerine boya ile yapılan süslemelere ne ad verilir?

Osmanlı mimarisinde doğrudan doğruya sıva üzerine boya ve altın ile yapılan bezeme işine kalem işi denmektedir.

42 / 50

Osmanlılar madenî eşyanın yapımında aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmışlardır?

43 / 50

Yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna ne ad verilir?

44 / 50

Dendan çivisi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

45 / 50

Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinde rast makamıyla başlayan bahrin adı aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Savatlama uygulama tekniği aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?

47 / 50

Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?

49 / 50

Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli, Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli ve Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberlerinde dönemin hangi ahşap tekniği kullanılmıştır?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB İslam Kültür Ve Medeniyeti
İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 8

Oluşturuldu Yazan Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 8

1 / 50

Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?

4 / 50

Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?

Mimarbaşılar ve emrindeki mimarlar inşa veya tamir edecekleri binaların planlarını veya krokilerini ve keşiflerini yaparlar ve ona göre işe başlarlardı. Bu plan veya krokilere resim veya tasvir veya mimar kârnâmesi denilirdi. Bazı araştırıcılara göre bu kârnâmenin bir maket olabileceği de ileri sürülmektedir.

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
A)

B)

C)

D)

E)

8.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya

6 / 50

İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Osmanlı mimarisinde misâfirhânelere ne ad verilir?

8 / 50

Osmanlı mimarisinde şehir külliyelerinin dışındakilere ne ad verilir?

9 / 50

Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?

10 / 50

Büyük Selçuklu devrinde başladığı kabul edilen medrese mimarisinin, Anadolu’daki en erken açık avlulu örneği aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?

12 / 50

Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisinin İran'daki en önemli yapılarından biridir?

14 / 50

Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?

15 / 50

Topkapı Sarayı "Bâb-ı Hümâyun" üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

slâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?

19 / 50

Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

- Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen,

- “şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan,

- Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koyan

Hattat aşağıdakilerden hangisidir?

Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt’un aklâm-ı sitte üslûbunu aşıp Osmanlı zevkini ortaya koymasının ardından Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen, “şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan Ahmed Şemseddin Karahisârî, Yâkūt’un aklâm-ı sitte tarzını yeni bir yorumla canlandırmış, celî ve müsennâ yazılarda Ali b. Yahya Sûfî’nin yazılarını örnek alarak harf bünyelerinde ve kompozisyonlarda daha güzel oran ve biçimler elde etmiş, Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan
üslûbu ortaya koymuştur.

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?

22 / 50

Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Erken İslâm mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Yakup Şah b. Sultan Şah aşağıdaki eserlerden hangisinin mimarıdır?

25 / 50

Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?

26 / 50

Türkiye Selçukluları döneminin Ulu Camileri arasında, Büyük Selçuklu Mimarisi’nin malzeme ve plan etkilerinin görüldüğü en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk celi hat sanatkârıdır?

28 / 50

Üstü açık, daha çok bir çeşme başında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer olan ibadethane aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’nin kesin klasik ölçülerini ortaya koymuştur?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?

31 / 50

İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Kubbetü’s-sahre: Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı. Batılılar tarafından Ömer Camii olarak da tanınır.

32 / 50

Aşağıdaki yazılardan hangisi erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılmıştır?

33 / 50

Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlâkı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Batılı araştırmacılara göre, İslâm yazılarının oluşum sürecinde Cahiliye devri Arap yazısı, aşağıdaki yazı sistemlerinin hangisinin devamıdır?

36 / 50

İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?

38 / 50

İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin celi sülüs kitabe yazılarının hattatı aşağıdakilerden hangisidir?