Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Kur'an-ı Kerim MBSTS
Tecvid – Test 3

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Tecvid - Test 3

1 / 50

Harften ayrılması mümkün olan sıfatlara …………….denir?

2 / 50

ayeti kerimesindeki izhar çeşidi ile hangisi söylenemez?

3 / 50

örneğinde sırayla hangi tecvid kuralı bulunur?

4 / 50

Örneğinde vakıf halide düşünülürse hangisi yanlıştır?

5 / 50

Sûre-i Zümer’deki lâfz-ı şerîf’inde yer alan 'ha' harfini harekenin üçte ikisini nutk edip üçte birini terk ederek okumaya ne ad verilir?

6 / 50

Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?

Kıf: Durmak evladır. Hafifbir duruşla (bir nefeslik) durulmalıdır.

Lâ: Durmak caiz değildir. Eğer durulursa bir önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Ayet sonunda durunca ise, tekrar edilmez çünkü ayet sonlarında durmak caiz, hatta efdaldir.

7 / 50

Örneğinde zamirle igili hangisi doğrudur?

8 / 50

örneğinde hangi tecvidler bulunur?

9 / 50

Kur'an-ı Kerim, hangi kıraat ve rivayetle okuyoruz?

10 / 50

--------------Allah’a sığınmak demektir. Maddi- manevi her türlü kötülükten zarar ve sıkıntıdan Allaha sığınmak, ondan yardım dilemektir. Nahl suresinde: “Kur’an okuyacağınız zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığının” buyrulmuştur. Boşluğa en uygun kavram hangisidir?

11 / 50

örneğinde vakıf halide düşünüldüğünde hangi tecvid kuralı bulunmaz?

12 / 50

Nûn ve Mim dışındaki harflerin birbirine idğam edilmesine ne denir?

13 / 50

Örneğinde vakıf hali de düşünüldüğünde tecvidlerle ilgili hangi seçenek doğrudur?

14 / 50

Ayet-i Kerimede vakıf halide düşünüldüğünde sırayla hangi tecvid kuralı bulunur?

15 / 50

hangi tecvid kuralları vardır?

16 / 50

Medleri en uzun ölçü ile okumaya ne denir?

17 / 50

ihfa ve İdğamla ilgili hangisi doğrudur?

18 / 50

Örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

19 / 50

  vakıf hali de düşünüldüğünde hangi seçenek yanlıştır?

20 / 50

hangi izhar çeşidine örnektir?

21 / 50

örneğinde hangi Tecvid kuralı vardır?

22 / 50

sırayla hangi tecvid kuralı bulunur?

23 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi yanlıştır?

24 / 50

Örneğindeki tecvidlerle ilgili hangi seçenek doğrudur?

25 / 50

Harfin çıktığı yere …………denir?

26 / 50

''Tilavet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak okumaya" ne denir?

27 / 50

vakıf yapıldığında hangi tecvid kuralı oluşur?

28 / 50

As1m kiraatinde Kur'an-1 Kerim'de "imale" okunuşu hangi sürede geçmektedir?

29 / 50

Örneğinde zamirle igili hangisi doğrudur?

30 / 50

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan kısmı tamamlayınız. "Zamirin med ile okunabilmesi için kendisinden önceki harfin ----- olması gerekir."

31 / 50

Kaç sûrenin başında Huruf-u Mukatta bulunur?

32 / 50

İmam-ı Asım kıraatinda aşağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?

33 / 50

Örneğinde tecvid kuralları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

34 / 50

Harfin sesi bir yere, bir mahrece dayanarak çıkıyorsa bu mahrece…………………………denir?

35 / 50

Örneğinde tecvid kuralları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

36 / 50

Asım kıraatine göre Kur'an-ı Kerim'de, Teshil ile okuyuş hangi sûrede geçmektedir?

37 / 50

örneğinde idğamla ilgili hansi yanlıştır?

38 / 50

 harfleri hangi tecvid kuralının harfleridir?

39 / 50

ayeti kerimesindeki Hükmürra ile ilgi hangisi doğrudur?

40 / 50

" .........., aslinda iki harften oluşan ama görünürde bir harf  olan harekesiz harfi iki kez yazılı imiş gibi okumaktır."
Yazılan tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

41 / 50

Örneğinde vakıf hali de düşünüldüğünde hangi seçenek yanlıştır?

42 / 50

Örneğinde zamirle ilgili hangisi söylenemez?

43 / 50

Harften ayrılması mümkün olmayan sıfatlara …..……….denir?

44 / 50

zamirinde nasıl vakıf yapılır?

45 / 50

Örneğinde hükmürra ile ilgili hangisi yanlıştır? 

46 / 50

ihfa örnekleriyle ilgili hangi seçenek doğrudur?

47 / 50

Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?

48 / 50

Örneğinde tecvid kuralları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

49 / 50

Altı çizili olan örnekle ilgili hangisi doğrudur?

50 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi doğrudur?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Kavramlar Kur'an-ı Kerim MBSTS
Tecvid – Test 2

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Tecvid - Test 2

1 / 50

Kelimesindeki ‘mim ile ba’ arasındaki tecvide ne ad verilir?

2 / 50

Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?

3 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?

4 / 50

- lafzındaki lam harfinden önceki harf fethalı ise lam harfi nasıl okunur?

5 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

  • Ra harfi sakin olup kendinden önceki harf esreli olursa ve ra’dan sonra isti’lâ harfleri denilen kalın harflerden kelimelerinde geçen harflerden birisi gelirse ra kalın okunur.

6 / 50

Kelimesindeki (Ra) harfi vakıf halinde nasıl okunur?

7 / 50

İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde kaç tane sekte vardır?

8 / 50

Kasr etmek tecvidde hangi anlamlarda kullanılmamaktadır?

9 / 50

‘İlmi kıraate’ kaynak olan en-Neşr gibi eserlerde ‘Tenvinli kelimelerde revm ve işmam yapılır’ ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi en güzel açıklayan cümle hangisidir?

10 / 50

Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?

11 / 50

örneklerinin ortak özellikli tecvid kuralı hangisidir?

12 / 50

- ayetindeki sekte hangi surededir?

13 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

14 / 50

Kelimesinde hangi tecvid vardır?

15 / 50

Şuara suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

16 / 50

‘ iklap, izhar, ihfa, isti’la, kalkale’ harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?

17 / 50

Vakıf halinde kelimesinde hangi tecvidler vardır?

18 / 50

İzhar yapmanın hikmeti ile ilgili hangi cümle söylenebilir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi idğamın şartlarından değildir?

20 / 50

Kur’an-ı Kerimdeki bazı harflerin altında bulunan kasr قصر işareti neden konmuştur?

21 / 50

örneğinde sırayla hangi tecvid vardır?

22 / 50

Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?

23 / 50

Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?

24 / 50

kelimesinde ki ikinci hemzeye ait bir özelliktir. Kelime anlamı kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, ‘hemzeyi’ hemze ile elif veya (he) arası bir sesle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. Burada anlatılmak istenen konu hangisidir?

25 / 50

- Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?

26 / 50

Teshil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

27 / 50

Verilen kelimelerden hangisinde teshil ile okuma şekli yoktur?

28 / 50

İklabın hükmü nedir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahide için doğru değildir?

30 / 50

kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli olarak telaffuz edilir?

31 / 50

Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?

32 / 50

- kelimesinde vakıf halinde hem kalkale hem İşmam birlikte yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

33 / 50

Kelimesindeki Ra harfi vakıf halinde nasıl okunur?

34 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?

35 / 50

Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?

36 / 50

Kelimesindeki ‘nun’lar arasında hangi tecvid kuralı vardır?

37 / 50

Asım ve rivayeti hafsa göre örneğindeki lam - ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?

38 / 50

İhfa uygulamasında Ğunne miktarı yani (ğunneyi tutma ölçüsü) ne kadardır?

39 / 50

İhfa olunan nun harfine hangi isim verilir?

40 / 50

İklab yapıldığında iklab uygulamasında hangisi yoktur?

41 / 50

ayetinde hangi tecvidler vardır?

42 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

43 / 50

Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesinde sırasıyla hangi tecvidler vardır?

44 / 50

Kalkale sıfatı,sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken kalkale yapılması gereken yerde kalkale yapılmasa namaz bozulurmu?

45 / 50

Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?

46 / 50

Ayet-i kerimesinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

47 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

48 / 50

Yukarıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındandır?

49 / 50

kelimesinde vakıf halinde hangisi söylenemez?

iskân: harekeli harfi sakin olarak okumak.

50 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Kur'an-ı Kerim MBSTS
Tecvid – Test 1

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Tecvid - Test 1

1 / 50

Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?

2 / 50

Lin harfinden sonra gelen sükunu lazım ise kaç vecih yapılır?

3 / 50

Tecvid’i ilim olarak öğrenmek………uygulamak ise……………dir. Boşluğa en uygun kavram hangisidir?

4 / 50

Revm de harekenin ne kadarı okunur?

5 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi yanlıştır?

6 / 50

Asım kıraatma göre Medd-i Muttasıl ne kadar uzatılmaldır?

7 / 50

Asli med üzerinde fazlalığı gerektiren bir sebep dolayısıyla veya bir sebebe bağlı olarak meydana gelen med harfi hangisidir?

8 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde ravm ve işmam yapılır?

9 / 50

    Zuhruf suresinin 1. ayetinde vakıf halinde sırasıyla hangi tecvidler oluşur?

10 / 50

Tahkik okuyuşunda Meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?

11 / 50

‘İşmam’ la ilgili hangisi yanlıştır?

12 / 50

kelimesinde bulunan harflerde kaç tane Medd-i lazım harfi muhaffef vardır?

13 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi doğrudur?

14 / 50

Kelimesinde vakıf halinde hangisi yoktur?

15 / 50

kelimesindeki medlerle ilgili hangisi yanlıştır?

16 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi yanlıştır?

17 / 50

kelimesinde bulunan ‘ها ve يا‘ harflerin de hangi tecvidler vardır?

18 / 50

örneğinde medd-i lin le ilgili hangisi söylenemez?

19 / 50

Muttasılın bir eliften fazla çekilmesinin hükmü nedir?

20 / 50

vakıf hali de düşünüldüğünde hangi seçenek yanlıştır?

21 / 50

Kur’an okurken tecvide uymak şartı ile hızlı okuma usulüne ne ad verilir?

22 / 50

Meddi Tabii’yi 1 elif miktarı uzatmanın hükmü nedir?

23 / 50

Zammeli * ه* he'nin makabli müteharrik (harekeli) ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

24 / 50

Tul miktarı uzatma şekli aşağıdaki tecvidlerin hangisinde bulunur?

25 / 50

Her zaman (vakfen ve vaslen) var olan sükuna ne ad verilir?

26 / 50

‘Müttefekun Aleyh’ kavramı aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır?

27 / 50

Kur’an-ı okuyabilen herkesin kolaylıkla fark edip, anlayabileceği derecedeki hatalı okuyuşlara ne denir?

28 / 50

‘ Muhtelefün Fih’ kavramı aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır?

29 / 50

Meddi Arızın uzatılma ölçüsü son harfin harekesine göredir. Son harf fethalı, kesreli, zammeli, olursa sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

30 / 50

Kelimesinde sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi vardır?

31 / 50

Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konularından değildir?

32 / 50

Kur’an okumaya başlarken ‘ BESMELE’ çekmenin hükmüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

33 / 50

Ravm ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

34 / 50

Tarihte ilk müstekıl tecvid eserinin müellifi kimdir?

35 / 50

“önce yokken sonradan vakıf sebebiyle oluşan” anlamına gelen kavram hangisidir?

36 / 50

Ne çok sür'ati ne de çok yavaştır. Bu okuyuşta, tecvit kurallarına göre tutulacak yerler normal tutulur. Medd-i Tabii bir elif, medd-i muttasıl ve medd-i munfasıl üç elif, medd-i lazım dört elif, medd-i arız ve medd-i lin bir ile üç elif arasında uzatılır. Bu okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Namazda Zammu sure okurken    kelimesini  okuyan bir kimsenin namazı bozulur mu?

38 / 50

Vakıf halinde Kelimesinde hangi tecvid kuralları vardır?

39 / 50

Kelime anlamı, bir şeyi güzel ve hoş yapmaktır. Istılahi anlamı; ‘’Harflere, her sıfattan hakkını, müstehakkını vermek ve herbir harfi aslına götürmektir’’. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağlantılıdır?

40 / 50

-Aşağıdakilerden hangisi fer-i medlerden değildir?

41 / 50

kelimesinde bulunan harflerin hangisinde Meddi lin vardır?

42 / 50

Kelimesinde ‘vakf’ yapıldığı zaman hangi vecih yoktur?

43 / 50

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

44 / 50

Kesinlikle uzattiması gereken Medd-ir. Bir kelimede harf-i medden sonra sebebi medden sükun-u lazım gelir ve med harfiyle yan yanda bulunursa hangi med meydana gelir?

45 / 50

Meddi arızda son harfin harekesi fetha olursa kaç vecih caizdir?

46 / 50

Aşağıdaki Tecvidlerden hangisinin hükmü vaciptir?

47 / 50

Mülâyemet ve yumuşaklık anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Asım kıraatma göre Medd-i Munfasıl ne kadar uzatılmalıdır?

49 / 50

vakıf halinde hangi tecvid vardır ?

50 / 50

Bir kelimede harf-i medden sonra sebebi med olan sükun-u arızın med harfiyle yan yana bulunmasına ne denir?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Kur'an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim – Test 8

Oluşturuldu

Kur'an-ı Kerim - Test 8

1 / 50

“Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu.” diyerek cehennemliklerin, kendi aleyhlerine şahitlik edecek uzuvları arasında aşağıdakilerden hangisi zikredilmemiştir? (Fussilet, 41/21-22)

2 / 50

“O ırzını korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulamış ve gönülden itaat edenlerden olmuştu.” şeklinde kendisinden bahsedilen kadın kimdir? (66/12)

3 / 50

Ölümden sonra dirilmeyi inkâr edenler hakkındaki “Yoksa onlar günahkâr olduklarından  dolayı helâk ettiğimiz …………… halkından ve onlardan önce yaşamış olanlardan daha mı iyiydiler?” âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Duhan, 44/34-37)

4 / 50

Yalancı günahkâr perçeminden yakalanıp ateşe sürükleneceği söylenen kişi hangi davranışı sebebiyle zikredilmektedir? (96/9-16)

5 / 50

“Yaratılanların en kötüsü” ifadesiyle kendilerinden bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (98/6)

6 / 50

İnkârcıların mucize karşısındaki tavrı nasıldır? (Kamer, 54/2-3)

7 / 50

Babasına “Senin için mağfiret dileyeceğim; fakat Allah’tan gelecek bir şeyi senden savamam.” diyen peygamber kimdir? (60/4)

8 / 50

Müslümanlara savaşı emreden ayetlerde kendilerine zorluk / sorumluluk olmayanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır? (Fetih, 48/17)

9 / 50

İnsanların başına gelen musibetlerin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (Şura, 42/30)

10 / 50

Semûd kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir? (Kamer, 54/27)

11 / 50

“De ki: O Allah tektir. Allah Samed’dir. Doğurmamıştır, kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.” Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? (112/1-4)

12 / 50

Göklerin ve yerin mülkü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 116)

13 / 50

Kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara ‘Haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin!’ denildi.” mealindeki ayette inkârcıların örneği olarak gösterilen kadınlar kimlerdir? (66/10)

14 / 50

İnsanın azgınlığına yol açan en temel husus aşağıdakilerden hangisidir? (96/6-7)

15 / 50

“Yaratılanların en hayırlısı” ifadesiyle kendilerinden bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (98/7)

16 / 50

İnsanın olgunluk çağı olarak ifade edilen ve yıl olarak belirtilen yaş aşağıdakilerden hangisidir? (Ahkaf, 46/15)

17 / 50

Inşirâh Sûresi’nin içeriği hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (94/1-8)

18 / 50

“İman ettik.” demelerine rağmen “De ki: İman etmediniz. Fakat boyun eğdik deyin. İman henüz kalplerinize girmedi.” Şeklinde haklarında bilgi verilenler aşağıdakilerden hangisidir? (Hucurat, 49/14)

19 / 50

Allah kendilerine doğru yolu gösterdiği halde körlüğü hidayete tercih eden ve alçaltıcı bir yıldırım azabıyla cezalandırılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?  (Fussilet, 41/17)

20 / 50

Cinlerin yaratılış sebebi nedir? (Zariyat, 51/56)

21 / 50

“Tıpkı şeytanın insana ‘İnkâr et!’ deyip insan da inkâr edince şeytanın ‘……………’ demesi gibi.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (59/16)

22 / 50

Kendilerinden “şeytanın yandaşı / taraftarı” diye bahsedilenler kimlerdir? (58/14-19)

23 / 50

Kocası hakkında Hz. Peygamber’le tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan bir kadından bahsederek başlayan sure hangisidir? (58/1)