Din Psikolojisi – Test 7

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 7

1 / 50

Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda genellikle 30 yaş ve sonrasında ortaya çıkmaya başlayan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

İmanın kişinin kendisine, diğerlerine ve evrene karşı yönelimi veya toplam cevabı olduğunu ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

manı bütün beşeri inanç çeşitlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda, bireyin dıştaki otoriteden içteki otoriteye yöneldiği, eleştirel bir bakış açısından inanç ve değerlerini yeniden inşa ederek bilinçli bir yönlendirici ego ortaya koyduğu ve özerk inanç geliştirmeye
başladığı aşamadır. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

I-    İnanç geni
II-   Sonsuzluk idraki
III- Sonluluk idraki
IV-  Varlık idraki
Yukarıdakilerden hangisi imanın psikolojik kaynakları konusunda ileri sürülen görüşlerden birisidir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Fowler’in inanç aşamalarından birisi değildir?

Çocukluk dönemi dindarlığının diğer bir karakteristiği benmerkezciliktir.

7 / 50

Karşısındakine güven vermek, güven duymak, tasdik etmek ve gönülden benimsemek anlamını taşıyan terim aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Dinlerin üzerinde temellendikleri inançlarınan biri olan "günah ve ölümlülük" kavramı, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Ölümlülük ve günah çıkmazda bulmakla ilişkilidir

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi imanın psikolojik kaynaklarından birisi değildir?

Bir başka görüş ise imanın varlığı idrak olduğu görüşüdür

10 / 50

Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki yaygın tezlerden biri olan bilişsel tez, kimin kuramını temel almaktadır?

Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki yaygın tezlerden biri, Piaget’nin kuramını temel alan bilişsel tezdir.

11 / 50

İnanç ve iman kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12 / 50

Fowler'in inanç gelişimi kuramına göre ilk kez ölümün, cinselliğin ve diğer katı tabuların bilincine varılmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

İmanın duygusal boyutunda, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha öncelikli olmalıdır?

14 / 50

Din Psikolojisi'nin inanca yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi imanda bilişsel yapıya temel teşkil eden bilginin özelliklerinden biri değildir?

16 / 50

Bireyin imanla olan ilişkisinde biliş (kognisyon) kavramı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile ilgili değildir?

17 / 50

İnsanın, Allah’ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorguladığı dinî şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Yaşlılık dahil olmak üzere bir bütün olarak yetişkinlik döneminde meydana gelen dinî gelişimini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kişinin dinin istekleri ve yasakları doğrultusunda davranışlarını ayarlama gücüolarak tanımlanan kavram nedir?

20 / 50

Aşağıdaki duygulardan hangisi imanın duygusal yapısı içerisinde değildir?

21 / 50

Bir insanı herhangi bir dinin mensubu yapan temel unsur nedir?

22 / 50

Birey, mantıklı düşünme yeteneğinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, dünyadaki işleyişi anlama çabasına girer. Kendi inançtoplumuna ait olmayı sembolize eden hikâye, inançve uygulamaları kendine mal eder. Artık hayal ile gerçek dünya arasında ayırım yapılabilir ve başkalarının bakışaçıları ayırt edilebilir. Dinîinançve semboller tamamen gerçek olarak kabul edilir. Daha önceki farklı birçok olaydan meydana gelen tecrübe kavramı, anlam sağlamada bir düzen ve sıra oluşturan mantıklı bir yapılanma sağlar. Yukarıda açıklaması yapılan inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

“Dinin nihai gayesini anlamayan kimseler, dini inanç ve esasların ifadesinde kullanılan kelime tasvir ve sembollerle zihinlerini meşgul etmeleri sonucu bazı şüphe ve tereddütler
yaşayabilirler.” Bu açıklama aşağıdaki şüphe çeşitlerinden hangisine örnek olabilir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, 18-35 yaş aralığında ortaya çıkan dindarlık düzeyindeki düşüşün nedenlerinden biri değildir?

25 / 50

İmanın psikolojik kaynakları konusunda birbirinden farklı bazı görüşler ileri sürülmüştür. İmanı, insanın sonsuz olanla karşılaşmasının sonucu olarak gören görüş imanı aşağıdakilerden hangisine dayandırır?

26 / 50

"İnançesaslarındaki bazı farklılıklara rağmen, dinlerin üzerinde temellendikleri inançların birkaçortak alan etrafında dönme eğiliminde oldukları yönünde bazı görüşler ileri sürülmektedir." Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi bu ortaklıklardan birisidir?

Tüm dinlerde şu öngörü vardır; insanlar kendilerini bir çıkmazda bulurlar (günah ve ölümlülük gibi). Bu çıkmazdan kurtulmak için bir yola ihtiyaç duyarlar (kurtuluş ve özgürleşme gibi).

27 / 50

Din Psikolojisi'nin inanca yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

28 / 50

Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda “bireyin algıladığı, çevresine uyguladığı bir eylem ve işlev olarak bulunan gözlemlenebilir düşünce biçimi” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

İman kelimesi geçtiği dil olan Arapça’da ne anlama aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Din psikolojisinde sebepleri ya da kaynakları kadar niyet ve sonuçları yönünden de farklı birçok dini şüphe çeşidi bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan birisi değildir?

31 / 50

İnanç ve iman kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da inanç ile ilgili olarak olumlu kavramlardan biridir?

33 / 50

Bireyin imanla ilgili bilişsel faaliyeti deneyle elde edilebilecek bilgiye değil, vahiyle gelen bilgiye dayalıdır. Bu bilginin doğruluğunun kabul edilmesi öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi inanç aşamalarının boyutlarından biri değildir?

35 / 50

İmanın psikolojik kaynakları konusunda birbirinden farklı bazı görüşler ileri sürülmüştür. İmanı, insanın sonsuz olanla karşılaşmasının sonucu olarak gören görüş imanı aşağıdakilerden hangisine dayandırır?

36 / 50

İmanın bir içgüdü olduğunu ileri süren ve biyolojik temeli esas alan görüşün geldiği en son nokta aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Toplumda adalet ve sevgiyi etkinleştirmenin önem kazandığı, olgun inancın zirvesi kabul edilen, çok az sayıda insanın çıkabildiği inanç gelişimi kuramı aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

İmanda kabul ve tasdikle alakalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

39 / 50

Din Psikolojisi’nin öncüsü, “İnanma İradesi” adlı eserinde insanın “irade eden tabiat”a sahip olduğunu işaret eden psikolog aşağıdaki hangisidir?

40 / 50

Dinin kaynağı ile ilgili olarak ileri sürülen “yanılsama/illüzyon teorisi” aşağıdaki psikologlardan hangisine aittir?

41 / 50

Hüve’l-Bakî (Bakî olan Allah’tır) sözü imanın aşağıdaki psikolojik kaynaklarından hangisine bir örnektir?

42 / 50

İman edenin, inandığı değerlerden değil, imanındaki samimiyetinden şüphe ettiği ve bu yolla imanını derinleştirebildiği dini şüphe aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

manın bir içgüdü olduğunu ileri süren ve biyolojik temeli esas alan görüşün geldiği en son nokta aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

İnanç geni olduğu iddiasında bulunan görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Güven olarak adlandırdığı iman kavramını, daha az emin olduğumuz inançları ifade etmek üzere kullandığımızı; buna karşılık inancı daha kesin konularda kullanmaya eğilimli olduğumuzu ileri süren kuramcı, aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi imanın bilişsel yapısının özelliklerini düşündüğünüzde, doğru değildir?

Bireyin imanla ilgili bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için, öncelikle iman edilecek varlık alanı hakkında bir ön bilgiye sahip olması gerekir. Bilişe konu olan bu bilgi, deneyle elde edilebilecek nitelikte değildir. Vahye dayalıdır ve değişime açık değildir.

47 / 50

“Bireyin dinin istekleri ve yasakları doğrultusunda davranışlarını ayarlama gücü” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerim'deki inançla ilgili olumlu nitelendirmelerden biridir?

49 / 50

Baldwin’in dinî gelişim teorisinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi imanın psikolojik kaynaklarından birisi değildir?

Skorunuz

0%