Din Eğitimi – Test 1

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Eğitimi - Test 1

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, dinin insan fıtratında var olduğunu gösterir?

2 / 50

Aşağıdaki eğitim ortamlarından hangisi yalnız Hz. Peygamber dönemine aittir?

 

3 / 50

İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4 / 50

Eğitimden beklenen temel görevlerin başında, fertlerin bütün yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek ve temel duygu ve ihtiyaçlarını uyumlu bir şekilde doyurmak gelmektedir. Yine eğitim, bireyin özgürleştirilmesi, kendini gerçekleştirmesi ve insani olgunluğunu kazanması gibi hedeflere sahiptir. Buradan hareketle din eğitiminin, insanın bu temel ihtiyaçlarını karşılama ve bu sayede kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma gibi çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği söylenebilir. Bu parça din eğitiminin aşağıdaki temellerinden hangisiyle ilgilidir?

5 / 50

Türkiye’de açılan İlahiyat Fakültesi’nin başlangıcı, Darülfünun içerisinde açılan Ulûm-ı Âliye-i Dînîye Şubesi’ne dayanır. Bu Şubesi’nin kuruluşu hangi yıl gerçekleşmiştir?

 

6 / 50

Eğitim türlerinin, gerçekleşme ortamlarına veya öğrenme biçimlerine göre; Okul eğitimi yanında veya dışında yapılan din eğitimi faaliyetidir. Bu özelliklere sahip eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

1985 yılında ilk Anadolu İmam-Hatip lisesi nerede açılmıştır?

8 / 50

Türkiye’de, yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

9 / 50

Çoğunlukla toplumda tek din yada mezhebin mensuplarının yaşadığı,o din yada mezhenin devlet tarafından tanındığı ve o din yada mezhebin öğretiminin yapıldığı din öğretimidir. Tek bir din öğretilir. Öğretilen din dersin adı olur;Almanyada Katolik ve Protestanlık din dersi gibi. Laikliğe terstir. Açıklası verilen din öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

 II. Meşrutiyet Dönemi’nde genel medreselerle ilgili düzenlemelerle birlikte 1912 yılında Medresetü’l- Vaizin, 1913 yılında da Medresetü’l-Eimme ve’l- Huteba adları ile ayrı medreseler açılmıştır. Bu medreseler daha sonra 1919 yılında birleştirilmiştir. Bu medreseler hangi isim altında birleştirilmiştir?

11 / 50

Günümüz eğitim sistemlerinin; bireyi kültürleme, toplumsallaştırma, dolayısıyla onu hayata hazırlama ve toplumu dönüştürme gibi işlevleri bulunmaktadır. Meseleye din eğitimi ve öğretimi açısından bakacak olursak din eğitim ve öğretimi, eğitimin sayılan bu işlevlerine katkı sağlayabilecek önemli verilere sahiptir. nitekim kutsal kitaplar incelendiğinde örneklerin yerel, mesajların ise daha genel olduğu görülecektir. Bu mesajlar arasında barış, iyilik, sevgi ve saygı gibi bütün insanlığı kuşatan önemli değerler bulunmaktadır. Bu metinde din eğitim ve öğretiminin hangi temeline vurgu yapılmaktadır?

12 / 50

1910 yılında Medaaris-i İlmiyye Nizamnamesiyle kaç yıllık eğitim süresi belirlenmiştir?

13 / 50

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Buna göre İslami anlamda iyi insan özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

14 / 50

Din eğitimi ilk defa hangi anayasada zikredilmiştir?

Din eğitimi ve lâiklik konusu ilk defa 1953’de toplanan 5. Milli Eğitim Şûrası’nda tartışılmıştır.

15 / 50

türkiye'de hangi yılları arasında din eğitimi proğramına yer verilmemiştir?

16 / 50

 Eğitim türlerinin, gerçekleşme ortamlarına veya öğrenme biçimlerine göre; Birey, farkında olmadan din hakkında bilgi sahibi olur. Bu özelliklere sahip eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Osmanlı’da ilk medrese İznik’te Orhangazi medresesidir.  İlk Osmanlı medreselerinin kurucusu, başmüderrisi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

“Kendini bil” sözü kime aittir?

19 / 50

Eğitimle ilgili tanımlar çerçevesinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, dinin insan fıtratında var olduğunu gösterir?

21 / 50

Müderrisin okuttuğu dersi tekrarlayan müderrisin yardımcısına ne ad verilirdi?

22 / 50

Ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda din öğretiminin zorunlu olmasının yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Herkes düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir .Bu hak din veya topluca açık olarak yada özel biçimde öğrenim uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. Şeklindeki açıklama nereden alınmış olabilir?

24 / 50

  “Efendiler! Camilerin kutsal kürsüleri halkın ruhani, ahlaki gıdalarına en yüce, en verimli kaynaklardır. Dolayısıyla camilerin ve mescitlerin kürsülerinden halkı aydınlatacak, ona yol gösterecek kıymetli hutbelerin içeriğini halkça öğrenme imkânını sağlamak, en önemli görüştür. Kürsülerden halkın anlayabileceği bir dille ruhuna ve beynine seslenildiğinde İslam topluluğunun vücudu canlanır, beyni temizlenir, inancı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat buna göre hutbe okuma şerefine erenlerin sahip olmaları gereken bilimsel nitelikler, değerli özellikler ve dünyanın durumunu anlamaları büyük önem arz etmektedir.” Atatürk bu sözleriyle camilerdeki yaygın din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerine ilişkin olarak hangi temel ilkeye değinmemiştir?

25 / 50

 Medreseden mezun olan talebeler “Matlab” adı verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanmak için sıra beklerlerdi. Bu talebeler bekledikleri süre boyunca görevleri ile ilgili staj yaparlardı. Daha sonra, sırası gelenler önce aşağı dereceli medreselere atanır, zamanla terfi ederek daha ileri seviyede eğitim veren medreselerde görev yaparlardı. Medrese mezunu talebelerin göreve atanma süreçleriyle ilgili bu usule verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

İlk İslami İlimler Fakültesi 1971 yılında hangi ilimizde açılmıştır?

27 / 50

İlk dönem İslam devletlerinde, sarayda halife ve üst düzey devlet erkânının çocuklarını eğitme görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

28 / 50

Medrese öğretim programında yer alan aşağıdaki derslerden hangisi mekâsıd ilimleri arasındadır?

 

29 / 50

Medreselerde ders veren müderrise hangi isim verilirdi?

30 / 50

Herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. 17.Madde

Kimse dini düşüncesini açıklamaya zorlanamaz. 15.Madde

Verilen maddeler hangi anayasada yer almıştır?

31 / 50

  1949 yılında açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ihtiyaca cevap verememesi üzerine 1959 ile 1980 yılları arasında İstanbul, Konya, Kayseri, İzmir, Erzurum, Bursa, Samsun ve Yozgat’ta Yüksek İslam Enstitüleri açılmıştır. Bu enstitülerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Öğrenim basamaklarını, medrese eğitimini tamamlamış yetişmiş oda sahibi öğrencilere ne ad verilir?

Öğrenim basamaklarını, medrese eğitimini tamamlamış yetişmiş oda sahibi öğrencilere Danişmend veya Suhte denir.

33 / 50

Anadolu Selçuklu dönemine ait ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?

Yağıbasan MedresesiTokat'ın Niksar ilçesinde yer alan bir medrese olup Anadolu'nun ilk medresesi unvanına sahiptir. Danişmentlilerden kalmadır. Anadolu Selçuklu dönemine ait ilk medrese ise Kayseri Kocahasan Medresesi'dir.

34 / 50

Mescid-i Nebevi’de en büyük imar işlerini yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Din öğretim metodları arasında;

Öğretmeni bir dine bağlılığını engellemez. Bir dine inanan veya inanmayan kişiler din eğitimi verebilir. Dinleri çok geniş çaplı olarak kapsar. Dinin gözlemlenebilir olguları ele alınır. İnananların motivasyonuyla ilgilenmez. Amaç belli bir inancın müminleri olmak değil, bir inanca bağlı olmanın ne demek olduğunu anlatmaktır.

açıklaması verilen metod aşağıdakilerden hangisidir?

 

36 / 50

 Eğitim türlerinin, gerçekleşme ortamlarına veya öğrenme biçimlerine göre; Bireyde kasıtlı olarak dini davranış değişikliği oluşturulması amaçlanır. Bu özelliklere sahip eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

İslâm, hoşgörü olayı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamaktadır?

38 / 50

Felsefenin kullanılması fikrine dayanır.Çocuklara felsefe yapmayı öğretir. Çocukların dünyayı kendi başlarına keşfedebilmeleri ve bunun mantığını kavramaları sağlanır. Hakkında bilgi verilen eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Eğitim türlerinin, gerçekleşme ortamlarına veya öğrenme biçimlerine göre; Okullarda yapılan planlı programlı din eğitimi faaliyetidir. Bu özelliklere sahip eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber’in ilk tebliğe başladığı dönemdeki din eğitimini, hedeflenen kitle açısından en doğru şekilde tanımlar?

41 / 50

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde  ilkokullarda ilk defa din dersi hangi yıldan itibaren yer almıştır?

42 / 50

Din eğitim ve öğretimi, eğitimimin işlevlerine katkı sağlayacak önemli verilere sahiptir. Nitekim kutsal kitaplar incelendiğinde örneklerin yerel, mesajların ise daha genel olduğu görülecektir. Bu mesajlar arasında barış, iyilik, sevgi ve saygı gibi bütün insanlığı kuşatan önemli değerler bulunmaktadır. Bireysel-insani temel

43 / 50

“Medreseden mezun olan talebeler “Matlab” adı verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanma için sıra beklerlerdi." Bu usule verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Medresede öğrenim gören öğrenciye ne ad verilir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “İnsanlık Dini”nin temel özelliklerinden değildir?

46 / 50

Bağdat’ta 1067 yılında Nizamiye Medresesini kurmuş Büyük Selçuklu Veziri aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz. Peygamber’in, almış olduğu vahyi burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân aşağıdakilerden hangisidir?

 

48 / 50

Hangi padişahtan itibaren öğretmen yetiştirmek üzere Darül-Muallimat( kız öğretmen okulu) ve Darül-Muallimin ( erkek öğretmen okulu) proğramında din eğitimine yer verilmiştir?

49 / 50

Aşağıdaki din eğitimi faaliyetlerinden hangisi yaygın din eğitiminin kapsamı dışında kalır?

 

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun hazırlanış amaçları arasında sayılamaz?

Puanınız