Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Kavramlar Kur'an-ı Kerim MBSTS
Tecvid – Test 2

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Tecvid - Test 2

1 / 50

Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesinde sırasıyla hangi tecvidler vardır?

2 / 50

Kur’an-ı Kerimdeki bazı harflerin altında bulunan kasr قصر işareti neden konmuştur?

3 / 50

örneğinde sırayla hangi tecvid vardır?

4 / 50

Asım ve rivayeti hafsa göre örneğindeki lam - ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?

5 / 50

Ayet-i kerimesinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

6 / 50

Verilen kelimelerden hangisinde teshil ile okuma şekli yoktur?

7 / 50

Kelimesindeki ‘nun’lar arasında hangi tecvid kuralı vardır?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi idğamın şartlarından değildir?

9 / 50

Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?

10 / 50

ayetinde hangi tecvidler vardır?

11 / 50

Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?

12 / 50

İzhar yapmanın hikmeti ile ilgili hangi cümle söylenebilir?

13 / 50

‘ iklap, izhar, ihfa, isti’la, kalkale’ harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?

14 / 50

- ayetindeki sekte hangi surededir?

15 / 50

Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?

16 / 50

örneklerinin ortak özellikli tecvid kuralı hangisidir?

17 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?

18 / 50

İklabın hükmü nedir?

19 / 50

İhfa uygulamasında Ğunne miktarı yani (ğunneyi tutma ölçüsü) ne kadardır?

20 / 50

İhfa olunan nun harfine hangi isim verilir?

21 / 50

- kelimesinde vakıf halinde hem kalkale hem İşmam birlikte yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

22 / 50

Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?

23 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?

24 / 50

kelimesinde ki ikinci hemzeye ait bir özelliktir. Kelime anlamı kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, ‘hemzeyi’ hemze ile elif veya (he) arası bir sesle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. Burada anlatılmak istenen konu hangisidir?

25 / 50

- Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?

26 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

27 / 50

İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde kaç tane sekte vardır?

28 / 50

Kalkale sıfatı,sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken kalkale yapılması gereken yerde kalkale yapılmasa namaz bozulurmu?

29 / 50

İklab yapıldığında iklab uygulamasında hangisi yoktur?

30 / 50

Kelimesindeki Ra harfi vakıf halinde nasıl okunur?

31 / 50

Kasr etmek tecvidde hangi anlamlarda kullanılmamaktadır?

32 / 50

Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?

33 / 50

Kelimesinde hangi tecvid vardır?

34 / 50

Şuara suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

35 / 50

Teshil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

36 / 50

kelimesinde vakıf halinde hangisi söylenemez?

iskân: harekeli harfi sakin olarak okumak.

37 / 50

Vakıf halinde kelimesinde hangi tecvidler vardır?

38 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

  • Ra harfi sakin olup kendinden önceki harf esreli olursa ve ra’dan sonra isti’lâ harfleri denilen kalın harflerden kelimelerinde geçen harflerden birisi gelirse ra kalın okunur.

39 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

40 / 50

Kelimesindeki (Ra) harfi vakıf halinde nasıl okunur?

41 / 50

kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli olarak telaffuz edilir?

42 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

43 / 50

‘İlmi kıraate’ kaynak olan en-Neşr gibi eserlerde ‘Tenvinli kelimelerde revm ve işmam yapılır’ ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi en güzel açıklayan cümle hangisidir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahide için doğru değildir?

45 / 50

Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?

46 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

47 / 50

Yukarıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındandır?

48 / 50

Kelimesindeki ‘mim ile ba’ arasındaki tecvide ne ad verilir?

49 / 50

- lafzındaki lam harfinden önceki harf fethalı ise lam harfi nasıl okunur?

50 / 50

Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Kavramlar MBSTS
B Harfi – Kavramlar Testi

Kavramlar

B Harfi - Kavramlar Testi

1 / 25

"Müslümanlara Allah'ın bağış ve yardımını, ahirette erişecekleri ilahî nimetleri müjdeleyen." anlamında Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

“Beşir gelip de (Yusuf’un gömleği)ni (Yakup’un) yüzüne sürünce Yakup’un gözü derhâl açıldı…” (Kur’an-ı Kerim 12/96)

Ayette geçen Beşir nedir?

3 / 25

"Allah'a imandan sonra en hayırlı iş anne babaya yapılan birrdir." (Hadis)

Yukarıda verilen hadiste geçen birr'in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

"Betül" aşağıdakilerden hangisinin sıfatıdır?

5 / 25

Hz. Peygamber'in Medine döneminden itibaren devlet gelirlerini korumak, muhafaza etmek ve yeri geldiğinde de hak sahiplerine vermek için oluşturulan devlet hazinesine Beytülmal denir. Hz. Peygamber döneminde, devlete ait mallar bir müddet Hz. Muhammed'in evinde korunmuş; daha sonra ayrı bir bina tahsis edilmiştir.
Beytülmalın ilk sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 25

"basubadelmevt" nedir?

7 / 25

Belkıs, Hz. Süleyman zamanında yaşamıştır. Süleyman Peygamber onu tevhit dinine davet etmiş, o da Hz. Süleyman’ın ziyaretine giderek onun getirmiş olduğu dini kabul etmiş ve Allah’a teslim olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in yirmi yedinci suresi olan hangi sure de bu kraliçenin başından geçenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir?

8 / 25

Hindistan’ın sosyal ve siyasal yapısını şekillendiren, kutsal kitap olarak “Vedalar”ı kabul eden en eski Hint dinidir. En belirgin özelliği ruh göçü inancı ve rahipler sınıfının kesin egemenliğidir. Bu egemenlik 1940 yılında çıkarılan Hint anayasasıyla kaldırılmıştır. İbadet olarak, ruhu dinlendirmek için yoga eğitiminin ve kurbanın önemli bir yeri vardır.

Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 25

“Allah mübarek etsin.”, “Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.” anlamlarında söylenen dua sözü aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

"Hac ve umre yapmaya gelen insanları günahlarından arındıran, özgürlüklerine kavuşturan." anlamında Kâbe'nin adlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 25

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hacerülesvet'in yerini belirlemek için, Kureyşlilerce hakem tayin edildiğinde bu kapıdan Kâbe'ye girmiş, Hz. Peygamber, Kâbe'yi tavafa ve ziyarete
geldiğinde genellikle bu kapıdan içeri girerdi. Medine'deki Mescidinebevi'de de aynı adı taşıyan bir kapı bulunmaktadır. Bahsedilen kapı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Müslümanların günahtan kurtulup Allah’ın affını elde etmeyi umdukları şaban ayının on beşinci gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 25

Ticaretle uğraşan yada halktan alınan öşür, haraç gibi vergilere ne ad verilir?

14 / 25

"Medine, Beldeyitayyibe'dir. Kötüleri (ve kötülükleri) barındırmaz..." (Hadis)

Verilen hadiste Medine için kullanılan Beldeyitayyibe hangi anlama gelmektedir?

15 / 25

A'râf suresinin yüz yetmiş ikinci ayetinde ele alınır. Bu ayete göre Allah, ruhlara "Elestü bi-abbiküm" (Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?) sorusunu yöneltince ruhlar; "Belâ" (Evet! Rabbimizsin.) dediler. Yapılan bu ahide hangi isim verilir?

16 / 25

Ayet ve hadislerin gerçek anlamlarını ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “masum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı nedir?

17 / 25

Hz. Musa döneminde yaşayan; bilgisini, doğrunun ve peygamberin lehine kullanmak yerine kötülüğün ve Firavun'un zulmünün devamı için kullandığından dolayı Allah tarafından lanetlenen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 25

Surede, imanları dolayısıyla ateş dolu hendeklere atılan müminlerden ve onları ateşe atan "Ashabıuhdud" denilen
zalim kimselerden bahsedilir. Ayrıca imanın gereği olan salih amelleri çokça yapmaktan ve ahiret hâllerinden bahsedilir. Mazlumlara Allah'ın yardımının gerçekleşeceği vurgulanır. Allah'ın mutlak anlamda yaratıcı olduğu ve her şeyin onun dilemesiyle meydana geldiği belirtilir. Bu çerçevede, azgın ve zorba Firavun'un askerleriyle beraber kötülük ve taşkınlıkları nedeniyle yok edilişleri açık bir şekilde haber verilir. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini ve bu kitabın 'Allah katında korunan levhalar'da yazılı olduğunu bildiren ayetlerle sure son bulur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

“İnkârcılardan birine ölüm gelince: ‘Rabbim! Beni dünyaya tekrar döndür, belki daha önceden yapmadığımı tamamlar, iyi işler yaparım.’ der. Hayır; bu söylediği boş bir sözdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah vardır.” (Kur’an-ı Kerim 23/99-100)

Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

XIII. yüzyılda Anadolu'da kadınların oluşturduğu  bir kuruluştur, Kurucusu Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı'dır. Askerî, dinî, sosyal ve iktisadi alanlarda faaliyet yürütmüştür. Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 25

Yakup Peygamber'in lakabı nedir?

22 / 25

Bab lakabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed, 1844 yılı mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip bu mezhebi kurmuştur. Kendilerine özgü inanışları, teşkilatları ve "Kitabunnur" dedikleri bir de kutsal kitapları vardır. Onlara göre her harfin ve sayının bir değeri vardır ve on dokuz sayısı kutsaldır. Genel merkezi, İsrail'in Hayfa kentidir. Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 

23 / 25

Bir sure hariç Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerin başında besmele bulunur. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan kimsenin istiaze ve besmeleyi söylemesi gerekir. Ayrıca her hayırlı işe besmeleyle başlamak sünnettir.

Başında besmele bulunmayan bu sure hangisidir?

24 / 25

“Kusursuz olan, yoktan var eden, örneksiz ve modelsiz yaratan.” anlamında Yüce Allah’ın esmayıhüsnasından biri hangisidir?

25 / 25

“İnciri ve zeytini düşün ve Sina dağını, bu Beldeyiemin’i. Gerçek şu ki biz insanı en güzel şekilde yarattık…” (Kur’an-ı Kerim 95/1-4)

Yukarıdaki ayette geçen "Beldeyiemin" nedir?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Kavramlar MBSTS
A Harfi Kavramlar – Test 1

A Harfi - Kavramlar Testi

1 / 20

Arafat, Mekke’nin yirmi kilometre doğusundadır. Aynı adı taşıyan ova içinde yaklaşık yetmiş metre kadar yükseklikte bir tepe vardır. Koyu yeşil taş yığınlarının hâkim olduğu bu tepeye Arafat tepesi
denir. Arafat tepesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Surede, Kur’an-ı Kerim’in özellikleri üzerinde durulur. Bu çerçevede Kur’an ayetlerinin bir kısmının “muhkem” bir kısmının da “müteşabih” olduğu haber verilir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Hadiste "Kur’an-ı Kerim’in zirvesi" olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 20

Aşereyimübeşşere Hz. Peygamber tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabeye verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi Aşereyimübeşşere'den biridir?

5 / 20

Abadile: Sahabe döneminde ilimleriyle ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah adlı dört sahabe hakkında kullanılan bir terim. Hz. Peygamber’in sahabeleri arasında üç yüz kadar Abdullah adlı kişi bulunmaktaydı. Fakat bunların içinde geniş fıkıh kültürü ve fetvalarıyla ün kazanan dört sahabe abadile unvanıyla tanınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi abadileden biri değildir?

6 / 20

Kâbe’nin damında biriken yağmur sularının ‘Hicr’e akmasını sağlamak için Kâbe’nin kuzeybatı duvarının üzerine yerleştirilmiş oluğa Altınoluk denilir. Oluk ilk kez, Hz. Peygamber otuz beş
yaşında iken, Kâbe’nin, Kureyş kabilesi tarafından yeniden inşa edilmesi sırasında konmuştur. Kâbe’nin oluğu ilk defa Emevi halifesi emri ile Mekke valisi Halid b. Abdullah tarafından altınla kaplatılmış, bundan böyle Altın Oluk diye anılmıştır. Bu emri veren Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Kızıldeniz ile Medyen arasındaki bölgede yaşayan,

ölçü ve tartıyı tam yapmayan, hile yapan,

insanların mallarını gasbeden zalim bir topluluk olan,

İşleri güçleri insanlar arasında yağmacılık ve bozgunculuk yapmak olan.
Bunun üzerine korkunç bir sarsıntıyla yok olan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

"Kullarını her an gözetim altında tutan.” anlamında Allah’ın esmayıhüsnası aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

“Allah yolunda her neyi harcar veya bir adakta bulunursanız şüphesiz ki Allah onu bilir.” (Kur’an-ı Kerim 2/270) 2. Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak, dileğinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla dince sakıncası bulunmayan bir işi yapacağına dair Allah’a söz vermesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

10 / 20

Kur’an-ı Kerim’in surelerinden olan;

- Hızla koşan ve nallarından kıvılcımlar saçan savaş atları’ anlamına gelen,

- Allah yolunda cihat eden kimselerin düşmanlar üzerine akın etmelerinden

- savaş atlarının öneminden bahseden

sure aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Kamerî aylardan muharrem’in onuncu günü Aşure günüdür. Aşurenin önemi, bu günde peygamberlerin ve inananların eriştiği nimetleri saygı ve teşekkürle anmak içindir.

Aşağıdakilerden hangisi bu günde gerçekleşen olaylardan değildir?

12 / 20

Nebe suresiyle başlayıp Nâs suresi ile biten Kur’an-ı Kerim’in otuzuncu ve son cüzü aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

Türk kültüründe hafızların cemaate yüzleri dönük olarak Kur’an-ı Kerim okumaları (mukabele), dayanağını aşağıdaki uygulamaların hangisinden almıştır?

14 / 20

Akika ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

15 / 20

“Bizim sizi -------  yere yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız.?” (Kur’an-ı Kerim 23/115)

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulur?

16 / 20

Peygamberimiz (s.a.v.)'in çocukları arasında;

  • ikinci çocuğudur.
  • Küçük yaşta vefat etmiştir.
  • Adının Tayyib veya Tahir olduğuna dair rivayetler de vardır. Hakkında bilgi verilen çocuğu hangisidir?

17 / 20

Kur’an-ı Kerim’in gerek inanç, gerek ibadet gerekse haram ve helal konularında emirlerine titizlikle uymak anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 20

Hz. Peygamber’in babası. Abdullah, Abdülmuttalip’in en küçük oğlu olup annesinin adı Fatıma’dır. Abdullah’ın ahlak ve fizik güzelliği bakımından Kureyş’in en seçkinlerinden biri olduğu nakledilmiştir.
Ergenlik çağına gelince Zühreoğulları Kabilesi’nden Vehb’in kızı Âmine ile evlenmiştir. Evlendikten sonra da Kureyşliler arasında en seçkin meslek olan hangisiyle uğraşmıştır?

19 / 20

Kur'an-ı Kerim'de sure isimlerinden olan;

I.  Surat astı, yüz çevirdi

II.  yumurta hücresi, embriyo

III. henüz cennete de cehenneme de giremeyen insanların bulunduğu yer

Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I                II                  III

20 / 20

Arz-ı Mukaddes hangi anlama gelmektedir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 52%

0%