DHBT DKAB Genel Hadis MBSTS
Hadis – Zorlayan Sorular – Test 2

Hadis - Zorlayan Sorular - Test 2

1 / 25

İhtilafı giderme yöntemi olarak kullanılır. Çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karineler buluncaya kadar beklemek anlamına gelir.
Metinde tanımı yapılan ve hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

Hz. Peygamber tarafından ibadet maksatlı yapılan herhangi bir fiile denir. Meselâ; kuşluk namazı, vakit sünnetleri gibi.
Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Mesnun: Resulullah tarafından ibadet maksatlı yapılan herhangi bir fiildir. Meselâ; kuşluk namazı, vakit sünnetleri.

3 / 25

• “Cize (Nil kenarına kurulmuş kasaba) cennet bahçelerinden bir bahçedir.”
• “Benim vasıyyetim, sırdaşım, ailemde benden sonra vekilim ve geriye bıraktığım kişilerin en hayırlısı; Ali b. Ebî Tâlib’tir.”
• “Her kim lâ ilâhe illallah diyecek olursa Allah o kimse için her bir kelimeden gagası altından, tüyü mercandan bir kuş yaratır.”
• “Patlıcan ne niyetle yenilirse o gerçekleşir.”
Verilen uydurma hadislerin hangisinin uydurulma sebebi aşağıdakilerden biri değildir?

4 / 25

Kütüb-i Sitte’ye ek olarak üç hadis kaynağı daha gösterilir. Bunlar;
I.   İmam Malik / el-Muvatta
II.  Ahmed b.Hanbel / el-Müsned
III. Darimî / es-Sünen
IV.  Ebu Davut / es-Sünen
Verilen müellif ve eserlerden hangisi söz konusu olan ek hadis kaynaklarındandır?

Sözlükte Kütüb i Tis’a İslam ilmi dünyasında sağlam bir hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitteye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis kitabına verilen ortak isimdir. İlave edilen eserleri ise şöyle sıralaya biliriz.;
1. Darimi’nin es-Sünen‘i.
2. İmam Malik’in Muvatta‘ı.
3. Ahmed ibni Hanbel'in el-Müsnedi’dir.

5 / 25

Hadis öğrenme ve öğretme âdâbı, öğrenen (öğrenci) ve öğreten (hoca) açısından iki başlıkta ele alınabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin uyması gereken adablardan değildir?

Hadis öğrenme ve öğretme âdâbında öğrencinin uyması gerekenler;
• İhlas ve iyi niyet
• Öğrendiğiyle Amel Etmek
• Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak
• Hocaya Saygı Göstermek
• Arkadaşlarıyla Bilgi Paylaşmak
• İlmî ve Tedricî Bir Metod Takip Etmek
• Hadis Usûlüne Önem Vermek

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan dört temel yöntemden biri değildir?

7 / 25

Dinde delil olarak kullanılamayan hadisler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

mevkuf yani sahâbe sözü, maktu’ yani tâbiûn sözü.

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hayattayken yazıya geçirilenlerden biri değildir?

9 / 25

İsm-i fâil olan bu kelime; sözlükte sulamak, taşımak, nakletmek, iletmek gibi anlamlara gelir. Hadis ilminde, belli usullere göre hadisi alıp (tahammül), bu usullere uygun rivâyet lâfızları kullanarak başkalarına nakleden(eda) kimseye denir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Çağdaşçı düşüncenin öncülüğünü aşağıdaki âlimlerden hangisi yapmıştır?

11 / 25

I.   I. Asrın ortalarına yakın bir dönemden 4. asrın
sonlarına kadar olan evreyi kapsar.
II.  Yeni hadis tertibi arayışları görülmüştür.
III.  Bu dönemde Kütüb-i Sitte oluşturulmuştur.
IV.  Tek konuyla ilgili tasnif eserler yazılmaya başlanmıştır.
Tasnif dönemi ile ilgili verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

12 / 25

• ”Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşarak varırım.”
• “Salih kullarım için ben cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği nimetler hazırladım.”
Verilen hadisler aşağıdaki kaynağına göre hadis çeşitlerinden hangisine örneklik teşkil eder?

Kutsi hadis: Mânâsı Allahü teâlâ tarafından bildirilip de, Peygamber efendimizin kendi kelimeleriyle bildirdiği sözlere denir. Bunun için, hadis-i kudsîler nakledilirken, (Allahü teâlâ hadis-i kudsîde buyurdu ki…) denir.

13 / 25

“Kültür”; bir toplumun varoluş sürecinde ürettiği her şeydir. Dolayısıyla müslümanlar için bir “kültür bilim”den söz edilecekse, hiç kuşkusuz bunun omurgasını teşkil eden bir ilim dalı vardır ki o, diğer
geleneksel İslami disiplinlerden farklı olarak tüm alanlara malzeme verir.
Parçada anlatılan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Hadis terminolojisinde, “Hz. Peygamberin beşerî yönünü, yaşama üslûbunu ve şahsî hayatını konu edinen rivâyetler bütünü” için kullanılır.
Metinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

Her ilimde olduğu gibi hadis ilminde de uyulması gereken bir takım kurallar vardır. Bu kuralların olmazsa olmazlarına rivâyet teknikleri, olmazsa olmazlarına rivâyet âdâbı denir. Hadis usûlü kitaplarında “âdâbü’l muhaddis”, âdâbü tâlibi’l-hadîs gibi ayrı başlıklar altında yer almış, hatta pek çok müellif tarafından müstakil eserlere konu edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden en meşhurudur?

16 / 25

Senet veya metinde ravilerden biri tarafından hadisin aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslında olduklarını zannettikleri bir ilave yapılarak rivayet edilen hadistir.
Tanımı verilen hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 25

• Râvinin rivayet ettiği hadisin senet ve metinlerinde karışıklığa yol açacak hataları çok sık yapmasıdır.
• Ravinin İslam’ın emir ve yasaklarına uymada gevşeklik göstermesi.
Açıklaması verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 25

Allah Rasulü şöyle buyurdu: ‘Allah, bir kulu sevdiği vakit, Cebrâil’e: ‘Ben filâncayı sevdim, sen de onu sev’ der. Bunun üzerine Cebrâil de onu sever ve gök ehli arasında:”Allah filâncayı sevmiştir, siz de
sevin’ diye nidâ eder. Göktekiler de onu sever. Sonra da o kişi için yeryüzünde makbul bir kişi olma durumu meydana getirilir. Allah bir kişiye buğzedince de... Aynı şekilde olur” Mâlik şöyle demiştir:
Buğzetme durumunda da bunun aynısını söylediğini sanıyorum. (Mâlik).
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hadisten çıkan bir sonuç olamaz?

19 / 25

• Süyûtî’nin / el-Lüma’ fî esbâbi vürûdi’l-hadis
• İbn Hamza el-Hüseynî’nin / el-Beyân ve’t-ta’rîf fî esbâbi vürûdi’l-hadîs
Verilen hadis kitaplarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Kudsî – Merfû – Mevkuf - Maktu
Verilen kavramlar ile aşağıdaki açıklamalar eşleştirildiği zaman açıklamalardan hangisi dışarıda kalır?

21 / 25

Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadisi tanıma yollarından biri değildir?

Uydurma hadisleri tanıma yolları;
• Araştırma
• İtiraf
• İhbar
• Akla His ve Müşehadeye Aykırılık
• Kur’an’a ve Sahih Sünnete Aykırılık
• Güvenilir Hadis Kitaplarında Bulunmamak
• Lafız ve Manada Bozukluk Ve Ölçüsüzlük

22 / 25

I.    Amaç: Hadislerin yok olmaktan ve kaybolmaktan korunmasını sağlamak.
II.  Amaç: Derlenen hadislerin düzenli, sistemli, kolay kullanılır hale getirilmesi.
III. Amaç: Hz. Peygamber’in sünnetinin Müslüman toplumunda yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak.
Amaçları verilen hadis dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Bir hadisin Hz. Peygamberden duyulduğu gibi aynı lafızlarla aktarılmasıdır. Bunun sebebi anlam olarak rivayet edilmesi durumunda hadislerin zamanla ilk anlamlarından uzaklaşacağından endişe edilmesidir. Ancak bu şekilde rivayet edilmiş hadis sayısı çok azdır. Metinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefi olan müellif, taşımaya elverişli ve ezberlemesi kolay olsun diye birer cümlelik vecize şeklindeki hadislerden derlenmiştir.
Metinde bahsedilen hadis müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

Tedvîn işinde olduğu gibi kuralları koyup uygulama öncülüğü yine İbn Şihâb ez-Zührî’ye nasip olmuştur.

25 / 25

Aşağıdakilerden hangisi sağlam bir hadisin yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya öyle görünmesi ya da algılanmasına verilen isimdir?

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Hadis MBSTS
Hadis – Zorlayan Sorular – Test 1

Zorluk Düzeyi olan kavratan ve pekiştiren, kazanım düzeyi dikkate alınarak hazırlanmış modüler Test.

Hadis - Zorlayan Sorular - Test 1

1 / 25

I.    Hanefîlerin reye oranla hadisi az kullandığı eleştirilerine karşı hacimli kitaplar yazıldı.
II.   Yazma eserlerin neşri konusuna önem verildi.
III.  Mezheplerden bağımsız olarak hadisle ameli ve içtihadı savunan medreselerle, mezhebe bağlı kalarak hadisi anlamaya gayret eden ekoller ciddi fikrî tartışmalara girdiler.
IV.  Özellikle Hanefî mezhebinin hadisleri değerlendirme ölçütleri konusunda çalışmalar yapıldı.
Yargılarından hangisi son dönemde Hint Alt Kıtası’nda yapılan hadis çalışmalarının temel özelliklerinden değildir?

2 / 25

I. İhtilâfü’l-Hadîs İlmi
II. Elfâzu’l-Kur’an İlmi
III. Garîbü’l-Hadîs İlmi
IV. Mübhemâtü’l-Kur’an İlmi
Verilenlerden hangisi hadisin alt bilim dallarından biridir?

Hadis İliminin alt dalları;
• Hadis Tarihi
• Hadis Usulü
• İhtilâfü’l-Hadîs İlmi
• Ğarîbü’l-Hadîs İlmi
• İlelü’l-Hadîs İlmi
• Ricâl İlmi
• Esbabü Vürûdi’l-Hadîs İlmi’dir.

3 / 25

Hint Alt Kıtasında Ehl-i Hadis medresesi mezhep taklidini reddedip, doğrudan hadislerle amel etmeyi ve içtihad yapmayı savunmuş ve bu çerçevede eğitimlerini sürdürmüş; Diyobend medresesi mensupları da ……………… mezhebine bağlı olarak hadis eğitimine ağırlık vermiştir. Bu medreseye bağlı alimler hadis alanında birçok eser vermiştir.
Metindeki boşluğa getirilmesi gereken mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Hind Atlası hadis ilmi çalışmalarında, Şah Veliyyullah’ın takipçisi olduklarını savunan Ehl-i Hadis ve Diyobend ekolleri yanında Ahmed Rıza Han’ın kurduğu Birelviyye ekolü ve Hanefi mezhebi esas olmakla birlikte eğitimde tasavvufî renk ağır basmaktadır.

4 / 25

Hadis tarihinin gelişim aşamaları;
I. Tesbitü’s-Sünne
II. Tedvinü’s-Sünne
III. Tehzibü’s-Sünne
IV. Tasnifü’s-Sünne
Buna göre hadis tarihi sürecinin doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Hadis tarihinin gelişim aşamaları; Tesbitü’s-Sünne, Tedvinü’s-Sünne, Tasnifü’s-Sünne Tehzibü’s-Sünne’dir.

5 / 25

Hz. Peygamber, bizim gibi insan olmakla birlikte bizden farklı olarak Allah’tan vahiy yoluyla buyruklar almaktadır. Dolayısıyla onun bütün söz ve davranışları vahiy yoluyla, Allah’ın kontrolü ve denetimi
altındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hadisin fonksiyonları arasında sayılamaz?

Tenkîd: Bir kimse veya şeyin iyi veya kötü taraflarını bulup meydana çıkarmaktır. Hadisin fonksiyonları arasında sayılamaz.

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi sadece fıkıh konuları değil hakkında hadis bulunan bütün konularla ilgili en kapsamlı hadis kitaplarına verilen isimdir?

7 / 25

Haber-i vâhid mütevatir derecesine ulaşmayan sayıda ravi tarafından rivayet edilen haberdir. Hadis literatüründe her nesilde (tabakada) en az
üç râvî tarafından rivayet edilmiş olan hadîs seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi sahih ve hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan fakat uydurma olarakta isimlendirilmeyen hadise denir?

9 / 25

Sahih hadisin bütün niteliklerini taşıdığı halde ravilerinden birinin veya bir kaçının zabt sıfatı tam olmayan hadistir. Ağır zabt kusurları hadisi zayıf derecesine düşürür. Hadis tarihinde bu terimi meşhur eden alım Tirmizi olmuştur. Onun, Sünen isimli kitabında bu şekilde nitelediği hadisler için yaptığı tanımı şöyledir: “Senedinde Hz. Peygamber’e iftira etmekle itham edilen kimse bulunmayan, şazz da olmayan ve başka bir yönden benzeri rivayet edilen hadis bize göre böyledir.”
Parçada bahsedilen hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Ahâd hadis çeşitlerinden aziz hadis için herhangi bir tabakada en az kaç ravinin olması gerekir?

11 / 25

Bir ravinin “güvenilir, mutemet kimse” olduğunu ifade etmek için adâlet ve zabt vasıflarına sahip râviler hakkında kullanılan ta‘dîl lafızlarından biridir. Sa‘d b. İbrâhim’in “Hadisi …………… râvilerden alınız.”
denilirdi şeklindeki ifadesi terimin erken dönemlerden itibaren kullanıldığını göstermektedir.
Metinde boşluğa gelmesi gereken hadis terimi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Aşağıdakilerden hangisi halk dilinde hadis diye meşhur olan sözlere yönelik yazılmış eserler arasında yer almaz?

13 / 25

Hadislerin sıhhat durumunu, ravilerin durumunu varsa senetteki illeti tespit için bazı kavramları ilk kullanan kişidir.
Metinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Arapça sünnet kelimesinin çoğuludur ve sünnetler anlamına gelir. Bu kitaplarında Ahkâm hadisleri denilen, fıkhî içerikli hadisler yer alır. İslâm Dini ile
ilgili konular değişik taksimlere tabi tutulmuşlardır.
En geniş taksime göre beş ana başlık halinde özetlenir:
• İman
• İbadetler
• Muâmelât (Bireysel ve Toplumsal İlişkiler)
• Ukûbât (Cezalar)
• Edeb (Ahlâk)
Metinde bahsedilen hadis kitabı türü aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

I.     Günümüze ulaşmış en eski hadis kitabıdır.
II.   Cami’ türü eserlerdendir.
III.  Ale’l-ebvab tasnif sistemindedir.
IV.  Hadis kitaplarının birinci tabakasına dâhildir.
Yukarıda Buhari’nin sahihi için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hemmam b. Münebbih’in Sahifesi, zamanın tahribinden kurtularak müstakil hüviyetiyle bize kadar ulaşmış bulunan en eski hadis eseridir.

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Celaleddin Suyûtî’nin el-Muvatta üzerine yazdığı şerhe verilen isimdir?

17 / 25

Aşağıdaki sahih hadisle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sahih Hadis: Sahih hadis, en meşhur tarifine göre, senedinin başından sonuna kadar sika (adalet ve zabt sahibi) ravinin sika raviden rivayet ettiği, şazz ve muallel olmayan hadistir. Sadece sahih hadisleri bir araya getirmek maksadıyla birçok kitap yazılmıştır. Bunların en meşhurları Buhari ile Müslim’in el- Cami’s-Sahih isimli kitaplarıdır. İkisine birlikte “sahihayn” denilen bu iki kitap bütün müslümanların kabulüne mazhar olmuşlardır.

18 / 25

I.    Ma‘mer b. Râşid - Câmi
II.   İmam Mâlik - Musannef
III.  Abdürrezzâk b. Hemmâm - Musannef
IV.   İbnu Ebû Şeybe-Muvatta
Verilen tasnif döneminde önde gelen hadis kitaplarından hangisinin müellif-eser eşleştirmesi yanlıştır?

İmam Mâlik’in eserinin adı Muvatta, İbnu Ebû Şeybe’nin eserinin adı ise Musannef’tir

19 / 25

Hadis tarihinde hem Mütekadimun hem de Müteahhirun Devirlerinde yer alan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi başından sonuna kadar her tabakada, yalan söylemek üzere anlaşmaları aklen ve adeten mümkün olmayacak kadar çok ravinin rivayet ettiği hadislere verilen isimdir?

21 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Diyobend medresesi ekolüne bağlı âlim ve eserlerinden değildir?

Azimâbâdî Hindistan’da Ehl-i hadîs olarak ekolüne bağlı olarak anılan, sünnet ve selefi hareketin öncülerinden kabul edilmektedir.

22 / 25

Hadis ilminde, senedinde peş peşe iki veya daha fazla ravi atlanmış olan hadis demektir. Hadisin senedinden peş peşe iki ravi düşmesi senedeki kopukluk sorununu tek ravi düşmesine göre daha
çözümü güç hale getirmektedir.
Parçada tanımı verilen hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri bir araya getiren eserlere denilmektedir. Bu tür eserlerde genellikle müsned ve mu’cemler gibi hadis aramanın zor olduğu kitaplarda tespit edilmektedir. Ayrıca konularına göre tasnif edilmiş eserlerdir. Bu eserlerin tespitinde genellikle Kütüb-i sitte esas alınmıştır.
Metinde anlatılan hadis eseri türü aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Rivayet dönemi olarak kabul edilen ilk dört asırda, “bir kimsenin bir hadisi, sözlü veya yazılı olarak ilk kaynaklarından alıp senediyle birlikte eserine alması” anlamına gelir. Sonraki dönemlerde ise,
“bir hadisin veya bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmak” manasında kullanımıdır. Cemaleddin ez-Zeylai Zeynüddin el-Iraki ve İbn Hacer el Askalani’nin bu çalışmaları en tanınmış olanlardır.
Metinde bahsi geçen eser türü aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

I.    Askalani / Fethu’l Bari
II.  Kadı Iyaz / İkmalu’l-Mu’lim
III.  Kastallani / İrşadüs-Sari
IV.  Ayni / Umdetü’l Kari
V.   Hattabî / Aʿlâmü’s-Sünen.
Verilenlerden hangisi İmam Buhari’nin , el-Camiu’s-Sahih Şerhlerinden değildir?

Kadı İyaz’ın, İkmalu’l-Mu’lim bi fevaidi Müslim adlı eseri İmam Müslim’in Sahihu Müslim Şerhleri arasında yer almaktadır.

Puanınız

Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Hadis MBSTS
Hadis – Hadis tarihi ve Usulü – Test 8

Hadis - Hadis tarihi ve Usulü - Test 8

1 / 50

Bir hadisin zayıflığını gösteren terimlerden kezzâb, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkçe olarak verilmiştir?

2 / 50

Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf, bazılarına göre de zayıf olmayan, zayıf hadisten üstün olan hadislere ne ad verilir?

3 / 50

Hadis rivâyetinde en çok kullanılan rivâyet lafızları Hicrî üçüncü asır dönemi düşünüldüğünde verilenlerden hangisi olduğu söylenebilir?

4 / 50

Hangisi makbûl hadîslerdir?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin şiddetli zayıf olarak nitelendirilmesinin sebeplerinden değildir?

Hadisçiler senedin kopuk olmasını, diğerine göre ağır cerh sebebi saymamışlardır. Hâlbuki râvînin yalancılığı (kezzâb), yalan söylemekle itham edilmesi (müttehem bi’l-kizb), çok hata yapması (fuhş-i galat), fıskı ve hadisin şâz olması aşırı cerh sebebi kabul edilmiş ve bu tür hadislerin zayıflığı şiddetli zayıflık olarak nitelendirilmiştir.

6 / 50

Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Lafzî mütevâtir, bütün rivayetlerinde lafızları aynı olan yani, Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadislerdir. Mütevâtir, mutlak olarak zikredildiğinde lafzî olan anlaşılır. Hz. Peygamber’in hadisleri içerisinde lafzî mütevâtirin ne kadar olduğu tartışmalı bir konudur. İbnü’s-Salâh’a göre lafzî mütevâtir örneği bulmak zordur. İbnü’s-Salâh bu kısma örnek olarak Hz. Peygamber’in, “Kim bilerek benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisini vermiştir.

7 / 50

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi hadis tarihinde görülen başlıca hadis uydurma sebeplerinden biri değildir?

8 / 50

Sahâbe genelinde en son vefat eden kişi Ebu’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî kaç yılında Mekke'de vefat etmiştir?

9 / 50

Haber-i vâhidle amel edilmemesi gerektiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Haber-i Vahid hadislerin Hz. Peygambere ait olma olasılığının düşük veya daha zayıf olma sebebi ne olabilir?

Haber-i vahid hadis, herhangi bir tabakada ravi (hadisi rivayet eden) sayısı 3-4 ‘ü geçmeyen, yani mütevatir hadisinin ravi sayısına ulaşamayan hadislerdir.

11 / 50

"Defaa ileyye kitâbehu: falan bana kitabını verdi" lafzı hangi metoda delâlet etmek üzere kullanılan rivayet lafızlarındandır?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında sayılamaz?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadis kitaplarının okunmasında kullanılan bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür?

Bu dönemde hadis kitaplarının okunmasında farklı usuller takip edilmiştir. Bunlar, okuyup geçme (tarîku’s-serd), açıklama ve araştırma (tarîku’l-hal ve’l-bahs), ve geniş açıklama (tarîku’l-im’ân) olmak üzere üç farklı usuldür. Geniş açıklamalı yöntem, genellikle bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür.

14 / 50

Zayıf hadisler birbirini takviye ederek hangi dereceye yükselirler?

Zayıf hadisler birbirini takviye ederek hasen li-gayrihî derecesine yükselirler. Fakat bütün zayıf hadisler birden çok isnadla (te‘addü’t-turuk) rivayet edilmek suretiyle zayıflıktan kurtulmazlar.

15 / 50

İslâm kültüründeki ilim anlayışının en önemli özelliklerinden biri, yaşa ve liyakate saygıdır. Bu nedenle, yaş veya ilim yönünden kendinden üstün bir âlimin yanında hocalık yapmamak, gerekirse öğretim önceliğini üstün olana vermek ilim âdâbındandır. Bu durum hocanın uyması gereken hangi kural altında değerlendirilebilir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için, yarış tertip etmek suretiyle ödül alınmaz” hadisini uyduran kişidir?

Gıyâs b. İbrahim, Halife Mehdî’ nin yanına bir iş için girdiği zaman onun güvercin uçurduğunu ve yarıştırdığını görünce “Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için, yarış tertip etmek suretiyle ödül alınmaz”hadisini uydurmuştur. Halife Mehdî, bu sözden memnun olmuş ve Gıyâs b. İbrahim’e hatırı sayılır miktarda para vermiştir. Daha sonra hadisin makbul şeklinin aslında bulunmayan “kuş” kelimesini, Gıyâs b. İbrahim’in kendisinin ilave ettiğini anlayınca “Senin şu kafan varya, tam bir yalancı kafasıdır” diyerek onu huzurunda kovmuş ve hadis uydurmaya sebep olduğu için de güvercinlerin kesilmesini emretmiştir.

17 / 50

Bir hadisin aslı düşünüldüğünde sened ya da metin içerisinde bulunmayan bir şey eklendiğinde ortaya çıkan bu hadis aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

I.   Arapçada ek, ilave, düzeltme gibi anlamlara gelir

II.  Müstedreklerin esas alınan eseri bütünüyle tamamladığı düşünülmektedir.

III. Hadisle toplamak suretiyle eksikleri tamamlayan kitaplardır.

IV. Müstedrekler konu esaslı kitaplardır.

Yukarıdakilerden hangisi müstedrek türü Eserler için doğru kabul edilmektedir?

Müstedrek müellifinin isabet etme ve yanılma ihtimali her zaman mevcuttur. Dolayısıyla müstedreklerin esas alınan eseri bütünüyle tamamladığı düşünülmemelidir.

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Dininizde helali haram haramı da helal göstermek için dört bin hadis uydurdum” sözlerini söyleyen kişidir?

Abdülkerim b. Ebü’l-Avcâ, Halife Mehdî zamanında hadis uydurduğu tespit edildiği için asılmak üzereyken bu sözleri söylemiştir.

20 / 50

Bir rivayet lafızı hadisi aktarırken “işittim” anlamındaki semi’tü kelimesini kullanıyorsa, o hadisi hangi yöntemle edinmiştir?

21 / 50

Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımayan hadislere ne denir?

22 / 50

Hadis tarihinde ilk dönem veya mütekaddimûn dönemi denilen bu asırlarda yaşamış beş râvî tabakası vardır. Her biri kendi dönemi açısından önem sırasına sahiptir. Aşağıdakiler hangisi bu sıralamada en önemli ravi tabakasıdır?

23 / 50

Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımayan hadislere ne denildiği aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır?

24 / 50

Hilâfet merkezinin Kûfe’ye nakledilmesiyle bölgenin ikinci ana merkezi haline gelen Basra, aynı zamanda önemli bir ilim şehri olarak ün yapmıştır. Binden fazla hadis rivâyet etmiş yedi sahâbî arasında üçüncü sırada yer alan ve Basra’ya yerleşerek hadis öğrenimi ve öğretimi açısından buranın ayrıcalık kazanmasını sağlayan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi uydurma hadisin belirtileri arasında gösterilebilir?

Metinde görülen dil ve özellikle de, mana bozuklukları ile ölçüsüz ifadeler onun uydurulmuş olduğuna işaret edebilir.

26 / 50

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in haber-i vahid konusunda uyguladığı ölçüt nedir?

Habercinin zabt sıfatını olmaması ve dinde güvenilirliğinin zayıf olması Kurandaki şu ayete dayanmaktadır, “Fasık bir kimse size bir haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın” (Hucurat 49/6).

27 / 50

Aşağıdaki âlimlerden hangisi amellerin faziletiyle ilgili konularda zayıf hadisle amel etmek caiz değildir görüşündedir?

Yahya b. Ma‘în, Müslim, İbn Hazm, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî gibi âlimlere göre ne helal, ne haram, ne de amellerin faziletiyle ilgili konularda zayıf hadisle amel etmek caiz değildir.

28 / 50

Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet edilen söz ve işle ilgili hadis anlamına gelen, Rabbânî hadis veya ilâhî hadis de denen hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Tenzîhu’ş-şerî‘a’ adlı eserin yazılma amacı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru bir şekilde yer almaktadır?

İbn Arrâk tarafından telif edilen eserin tam adı Tenzîhu’ş-şerîati’l-merfû‘a ani’l-ahbâri’ş-şenî‘ati’l-mevzû‘a’dır. Eser İbnü’l-Cevzî ve Suyûtî’nin iki kitabını ihtisar edip onlarda bulunmayanları da ilâve ederek fıkıh konularına göre bir araya getirmektedir. Bu sebeple de kendisinden öncekilere ihtiyaç duyurmayacak bir muhtevaya sahiptir. Eserin baş tarafında uydurma hadislerin alametleri ve ortaya çıkış sebepleri hakkında bilgi verilmekte, men kezebe hadisinin varyantları üzerinde durulmaktadır.
Daha sonra hadis uyduranlar alfabetik olarak sıralanmakta ve haklarındaki tenkitler kısa ifadelerle belirtilmektedir.

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kudsi hadisler için kullanılan başka bir isimdir?

Kudsî hadîs yerine rabbânî hadîs veya ilâhî hadîs de denir.

31 / 50

Müksirûn (binden fazla hadis rivâyet etmiş yedi sahâbî) arasında üçüncü sırada yer alan Enes b. Mâlik nerede vefat etmiştir?

32 / 50

Kıyasa aykırı olmalarına rağmen, namazda kahkaha, hurma şırasıyla abdest, hayzın azami süresinin on gün olduğu, on dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel eden âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Zayıf hadisle amel bahsinde farklı bir görüş de şudur: Herhangi bir konuda zayıf hadisten başka delil yoksa reye tercih edilerek zayıf hadisle amel edilebilir. En fazla Ahmed b. Hanbel’e atfedilen bu görüşün diğer mezhepler içinde de uygulandığı olmuştur. Meselâ Ebû Hanîfe, kıyasa aykırı olmalarına rağmen, namazda kahkaha, hurma şırasıyla abdest, hayzın azami süresinin on gün olduğu, on dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel etmiştir.

33 / 50

Hadis ilminde belli bir formasyon kazanmış bir kişi, neyi ya da neleri incelemek suretiyle bir hadisin uydurma olup olmadığı konusunda kanaat sahibi olabileceği söylenebilir?

34 / 50

Hangi nedenden dolayı hadis için yapılan yolculuklar büyük olçüde sona ermiştir?

 

35 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hadislerin uydurma sebeplerinde biri yer almamaktadır?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir hadisin birden çok senedle rivayet edilerek zayıflıktan çıkması için ileri sürülen bir şarttır?

Zayıf bir hadisin birden çok senedle rivayet edilerek zayıflıktan çıkması için iki şart ileri sürülmüştür: Hadisteki zayıflık aşırı cerh sebeplerine dayanmamalı yani hadisin zayıflığı şiddetli olmamalıdır yada takviye eden diğer senedler (tarîk) kuvvet bakımından takviye edilen senedle ya aynı seviyede veya daha üstün Olmalıdır.

37 / 50

Sened ve/veya metninin müşterek özelliklerine göre sınıflandırmalardan değildir?

Garîb senedin özelliklerine göre sınıflandırmadır.

38 / 50

Râvî tabakaları denildiğinde daha çok rivâyet asırları olarak bilinen ilk üç asırdaki râvîler anlaşılır. Hadis tarihinde ilk dönem veya mütekaddimûn dönemi denilen bu asırlarda yaşamış kaç râvî tabakası vardır?

39 / 50

Hadis kitabı okunurken öğrenci (talebe) ile hoca arasında takip edilen bir usulün olduğu bilinmektedir. Buna göre verilenlerden hangisinin doğru usul olduğu söylenebilir?

40 / 50

1557 yılında Kanuni döneminde yapılan dârulhadîs aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Merdûd hadîsler zayıf hadislerdir. Buna göre Arapçada, kesik ve kopuk anlamına gelir. Hadis ilminde, senedinde sahabeden sonra bir veya peşpeşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîse aşağıdakilerin hangisiyle adlandırlır?

42 / 50

Râvîlerinin sika olması, râvîleri arasında kopukluk olmaması yani senedin muttasıl olması, şâzz yani diğer sika râvîlerin rivayetlerine aykırı olmaması ve muallel yani sahihliğine zarar verecek gizli bir kusurunun olmaması gibi özellikler aşağıdaki hadis türlerinden hangisine aittir?

43 / 50

Hadis ilminde, ancak işin uzmanı âlimlerin fark edebileceği ve sahihliğe zarar veren gizli bir kusuru (illeti) bulunan hadîslere ne ad verilir?

44 / 50

Hadislerin aktarılması ilgili olarak müşâfehe terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Müşafehe, hadislerin bizzat Hz. Peygamber’den işitilerek aktarma işlemidir. Hadisleri Hz. Peygamber’in davranışlarını görerek aktarma işlemine müşahade, diğer sahabilerin öğrendiklerini ezberleme işine hıfz, karşılıklı konuşma suretiyle hafızadaki bilgileri taze tutma işlemine müzakere denir.

45 / 50

Hz. Peygambere ait olduğu kesin olan hadislere ne ad verilir?

46 / 50

Suyûtî, bir hadisin mütevâtir kabul edilebilmesi için her nesilde râvî sayısının en az kaç olması gerektiği görüşündedir?

47 / 50

Hangisi hadis öğrenim ve öğretim yöntemlerinden biri değildir?

Hadisleri yazdıran hocanın (mümlî) söylediklerini yazan öğrenciye  müstemlî denir.

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadise yaraşır şekilde öğretimini sistemli hale getirmek üzere kurulan ilk özel hadis öğretim merkezlerindendir?

49 / 50

Sâhibiye (Gökmedrese) veya Çifte Minareli Medrese Dârulhadîsi olarak tanınan  darülhadisler Anadolu’ da hangi merkezde yer almaktadır?

50 / 50

Sema ve kıraat meclisleri hangi fonksiyonu yerine getirmek üzere oluşturulmuştur?

Puanınız

0%

Deneme Sınavları DHBT DKAB Genel Hadis MBSTS
Hadis – Hadis tarihi ve Usulü – Test 7

Hadis - Hadis tarihi ve Usulü - Test 7

1 / 50

Metin içerisinde tespit edilen noksanlıkların yazının okunmasını engellememesi için kitabın kenarına ilave edilmesine ne denir?

2 / 50

Hanefî mezhebinin şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mukayese için söylenemez?

4 / 50

Öğrenilen hadislerin kaybolmasının engellenmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılırdı?

5 / 50

Hadis rivâyetinin sona ermesiyle yaşanan “Nakil Dönemi” miladi hangi yüzyılları kapsamaktadır?

6 / 50

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde büyük tâbiîler, orta yaşlı tâbiîler, genç tâbiîler diye üç alt tabakaya ayrılır. Genelde tâbiîn tabakasının en faziletlisi kim kabul edilir?

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde büyük tâbiîler, orta yaşlı tâbiîler, genç tâbiîler diye üç alt tabakaya ayrılır. Bu tabakada ilim ve dindarlık yönüyle öne çıkmış Medîneli yedi kişi, Fukahâ-i seb’a diye meşhurdur. Bunlar, Saîd b. el-Müseyyeb, Kâsım b. Muhammed, Urve b. Zübeyr, Hârice b. Zeyd, Ebû Seleme b. Abdurrahman, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe ve Süleyman b. Yesâr’dır. Genelde Saîd b. el-Müseyyeb, tâbiîn tabakasının en faziletlisi kabul edilir.

7 / 50

Sahabe ve büyük tabiilerin çoğunlukta olduğu hicri birinci asrın ilk üç çeyreğinde hadislerin muhafaza ve naklinde yazmaktan çok ezberlemeye önem veriliyor, hadisler genellikle müzakere yoluyla hafızalarda korunuyordu. Ancak bazı sahabi ve tabiilerin hadisleri yazmalarının sebebi ne olabilir?

8 / 50

Hadis ilimleri arasında yer alan;

- hadislerdeki gizli kusurları tespit eden

- ravilerin durumunu araştıran,

- sağlam iki hadisin birbirleriyle çelişmesini konu edinen

- manası kapalı kelimeler hakkında bilgi veren,

ilim dallarından hangisine yer verilmemiştir?

9 / 50

Bir râvînin rivâyetinin kabul edilebilmesi için âdil ve zâbıt olması şarttır. Buna göre verilenlerden hangisi zâbıt olması ile ilişkidir?

Zâbıt olması, uyanık/dikkatli olmak, ezberden naklediyorsa hadisini ezberlemiş olmak, kitabından rivâyet ediyorsa, kitabını iyi korumuş olmak, mana ile rivâyet ediyorsa kullandığı lâfızların manasını bilmekle gerçekleşir.

10 / 50

Hadis ilmi’nde, belli usullere göre hadisi alıp (tahammül), bu usullere uygun rivâyet lâfızları kullanarak başkalarına nakleden (eda) kimseye denir. Aşağıdakilerden hangisi verilen ifadeyi tanımlamaktadır?

11 / 50

Sahabileri fazilet derecelerine göre sıralayan ve rivayet edikleri hadisleri zikreden eser ve müellifi hangisidir?

Sahihaynı bir araya getiren 10 kadar eser bulunmaktadır  fakat Bunlar arasında sadece Humeydî’nin “el-Cem’ beyne’s-Sahîhayn" ı râvilere göre tertip edilmiştir. Humeydî eserin tertibinde sahâbîleri fazilet derecelerine göre sıralamış ve rivâyet ettikleri hadisleri zikretmiştir.

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sema ve kıraat metotları için doğru tanımdır?

13 / 50

Yüce Allah’ın, Hz. Peygamber’e yüklediği tebliğ ve beyan görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için onu hangi eğitimden geçirmiştir?

14 / 50

Hadis alimlerinin çoğu hangi terimi kırâatla eş anlamlı olarak kullanmışlardır?

15 / 50

Hadis uydurmada aşağıdakilerden hangisi başkalarının sözünü alarak bir hadis olarak sunulmasında genelde faydalanılan bir kaynak değildir?

16 / 50

Hangisi Semâ’ ve Kırâat Metotlarının amacıdır?

17 / 50

Tâbîin döneminin sonu, hicrî 150 civarıdır. Bu nesilden ilk vefat eden ve son vefat edenler kimlerdir?

18 / 50

Metnin özelliklerine göre sınıflandırıldığında bir sahabiye ait olduğu söylenen söz ve işle ilgili hadislere ne denir?

19 / 50

Sahâbede olduğu gibi tâbiîn de kendi içinde üç tabakaya ayrılır hangi şıkta bunlar doğru olarak verilmiştir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sadece sahih hadisleri bir araya getirmek maksadıyla yazılmış el- Câmi’s-Sahîh isimli kitabın yazarlarındandır?

21 / 50

“Ketebe ileyye fülan: falan kimse bana yazdı” lafzı hangi metoda delâlet etmek üzere kullanılan rivayet lafızlarındandır?

İcazet metoduna delâlet etmek üzere en çok kullanılan lafız, (ecazeli: bana icazet verdi) siğasıdır. (Defaa ileyye kitâbehu: falan bana kitabını verdi) münaveleye delalet etmek üzere kullanılan rivayet lafızlarıdır. (Ketebe ileyye fülan: falan kimse bana yazdı) lafzı mükatebe metoduna delalet etmek üzere kullanılan rivayet lafzıdır. (Evsâ ileyye: bana vasıyyet etti) lafzı vasıyyet metoduna delalet etmek üzere kullanılan rivayet lafzıdır. (Beleğani: bana ulaştı) lafızları ise vicade metoduna delâlet etmek üzere kullanılan edâ siğalarıdır.

22 / 50

Hadis hocasının riva^yet hakkı bulunan hadislerinin tamamını veya bir kısmını yakında ya da uzakta bulunan bir kimseye yazıp göndermesine ‘___________’ denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Hadis almanın en güvenilir usulü aşağıda seçeneklerin hangisinde net bir şekilde gösterilmiştir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman sahâbîlerden biridir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hadis öğrenme ve öğretme âdâbında, öğrenenin uyması gerekenler arasında yer almaz?

26 / 50

Hangisi hadis uydurmaya karşı yapılan mücadeledir?

27 / 50

Hicrî 150’li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler konularına göre tasnîf edilmeye başlamasıyla kaleme alınan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Tâbiûn hadis öğrenimi bakımından sahâbenin öğrencileri, hadis öğretimi bakımından etbâu’t-tâbiûnun hocaları konumundadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin âlimlerinden biridir?

29 / 50

İslam bilginlerince ilk üç asırda hadislerin aslına uygun olarak naklinde amacı gerçekleştiren en isabetli yöntem aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

30 / 50

Hangi nedenden dolayı hadis için yapılan yolculuklar büyük olçüde sona ermiştir?

31 / 50

Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan Mekke’ye muallim olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

İslâmın ilk zamanlarında belli bir gizlilik içerisinde yürüten Müslümanların eğitim faaliyetinde önemli bir buluşma noktası olan yer neresidir?

33 / 50

Talebeye hadisleri yazdıran hocaya ne isim verilidi?

34 / 50

Hz. Peygamber’e peygamberlik görevi verilmesiyle (risâlet) birlikte oluşmaya başlayan .............., dinin ana kaynağı olan Kur’an’ın açılımı ve nebevî tefsiri olarak genel bir bilgi hazinesi konumunda daima ön planda tutulmasıdır. Yukarıda noktalı bulunan yerde anlatılmak istenen nedir?

35 / 50

Semâ ve kırâat yollarıyla alınan hadislerde icazetin gerekli görülmesinin sebebi aşağıda verilen şıkların hangisinde yer almaktadır?

36 / 50

el-Câmi” kimin eseridir?

37 / 50

Sened veya metninde noktalama ve harekeleme hatası yapılmış olan hadise ne denir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e –sallellahu aleyhi ve sellem- kesintisiz bir senedle nispet edilen hadisin ismidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi el-Mevzû‘ât’ı kaleme alan İslâm âlimidir?

“el-Mevzû‘ât”, Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin uydurma olduğu tespit edilen 1850 haberi fıkıh konularına göre bir araya getirdiği eserdir.

40 / 50

Râvîlerin, aralarında müşterek bir nokta olan çeşitli hükümleri veya bilgileri ayrı ayrı lafızlarla nakletmeleri şeklinde meydana gelen ortak manaya ne denir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim ve öğretiminde ahlâk ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken yerleşik esaslar, günümüz tabiriyle bilimsel etik kuralları demektir?

Güzel ahlâk, hayâ, nezâket, zerâfet, yol, yordam gibi anlamlara gelen edep kelimesinin çoğulu olan âdâb, hadis öğrenim ve öğretiminde ahlâk ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken yerleşik esaslar, günümüz tabiriyle bilimsel etik kuralları demektir.

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi âhâd haberle amel etmeyi kabul etmeyen mezheplerden biridir?

43 / 50

Osmanlı Devletinde ilk darülhadis hangi devirde nerede kurulmuştur?

44 / 50

Hadis ilminde, belli usullere göre hadisi alıp, bu usullere uygun rivayet lâfızları kullanarak başkalarına nakleden kimseye ne denir?

45 / 50

Hadis Rivayet Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Hadislerin tek tek isnatlarıyla rivayet edildiği rivâyet döneminde hadisler çoğunlukla semâ’ ve kırâat metotlarıyla alınıp nakledilmekteydi. Bu iki metotla alınma imkânı bulunmadığında icâzet, münâvele ve mükâtebe metotlarından biri kullanılmaktaydı. İ’lâm, vasıyyet ve vicâde metotlarına ise nadiren müracaat edilmekteydi. 

46 / 50

Nakil dönemi ne zaman başlamıştır?

Hadis rivâyetinin sona ermesiyle “Nakil Dönemi” olarak da isimlendirilebilecek olan bir dönem başlamıştır. V. (XI.) ve VI. (XII.) asırlarda medrese ve dârülhadislerin kurulması sonrasında hadislerin rivâyeti değil hadis kitaplarının nakli ve okunması söz konusu olmuştur.

47 / 50

Hadis usulü ilminin gayesi nedir?

48 / 50

Hadis ilminde belli bir formasyon kazanmış bir kişi, neyi ya da neleri incelemek suretiyle bir hadisin uydurma olup olmadığı konusunda kanaat sahibi olabileceği söylenebilir?

49 / 50

Râvîyi güvenilir, rivâyetini makbul olmaktan çıkaran Metâin-i aşere denilen on kusur vardır. Buna göre verilenlerden hangisinin Metâin-i aşere’de yer almaz?

Metâin-i aşere denilen on kusur vardır ki, bunlar râvîyi güvenilir, rivâyetini makbul olmaktan çıkarır. Yalancılık, yalancılıkla itham, fısk, cehâlet ve bid’at râvînin adâletini; çok hata etmek, aşırı dalgınlık, yanılma, sikaya muhâlefet ve kötü hâfıza zabtını ortadan kaldıran kusurlardır. Buna göre ezbercilik kusur sayılmaz.

50 / 50

Osmanlıda egemen mezhep olarak Hanefîliğin kabul edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%

Deneme Sınavları DHBT DKAB Hadis MBSTS
Hadis – hadis tarihi ve Usulü – Test 6

Hadis - Hadis tarihi ve Usulü - Test 6

1 / 50

Hadis ilminin müstakil bir dalı olan “cerh ve ta‘dîl” ilminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Sahabe asrından itibaren büyük cerh ve ta‘dîl otoriteleri yetişmiş ve bunlar rivayetine vakıf oldukları şahısları takip etmiş, araştırmış, güvenilirliklerini tespit ve ilan etmişlerdir. Bunun neticesinde hadis uyduran râvîlerin tanınmasını sağlayan cerh ve ta‘dîl ilmi adında hadis ilminin müstakil bir dalı oluşmuştur.

2 / 50

Hadislerin Kur’an gibi tek kitap haline getirilmesine engel teşkil eden sebep nedir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hocanın bir hadisi talebelerine doğrudan yazdırması yönteminin adıdır?

4 / 50

İslam’ın ilk merkezi neresidir?

5 / 50

Hangisi müksirûn diye bilinen yedi sahâbîdendir?

Hz. Âişe, 2210 hadis ile müksirûn diye bilinen yedi sahâbî arasında dördüncü sıradadır. Hz. Hatice, Hz. Ali, Bilâl-i Habeşî ve Zeyd b. Hârise ilk Müslüman sahâbîler arasındadır.

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadis yazımında karşılaşılan problemlerden biri değildir?

7 / 50

“Bir kitap yüz defa bile mukabele edilse yine de tamamıyla hatadan kurtulamaz” diyen hadis alimi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

İslâmın ilk zamanlarında belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyeti daha çok nerede gerçekleşmiştir?

9 / 50

Aşağıda verilenler düşünüldüğünde hangisinin “Müksirûn Sahâbîler”’den olmadığı söylenebilir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Sahabiliğin tesbit yollarından değildir?

11 / 50

Hicrî birinci ve ikinci asırlarda en çok kullanılan edâ siğası “an” iken üçüncü yüzyılda aşağıda verilenlerden hangisi olduğu belirtilmektedir?

12 / 50

Tasnif dönemi kitapları, hadis konularına göre gruplandırılır. Buhârî’nin el-Edebü’l-müfred isimli kitabı hangi tür kitaplara örnek verebiliriz?

13 / 50

Sahabe, kişisel ve toplumsal düzeyde sorunlarını halledebilmek için kime başvurmaktaydı?

14 / 50

Semâ’ metoduna delâlet eden rivâyet lafızlarının en üstünü aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Hadis ilminde, mümin olarak bir veya daha fazla sahâbi ile karşılaşan ve müslüman olarak ölen kimseye ne denir?

16 / 50

Haberin doğru olması için, onun dürüst ve sözüne güvenilen kimselerden alınması gerekir. Sözüne güvenilen kimseler de ya yakîn veya zan yoluyla bilinir. İşte yakîn vasıtasıyla bilinen habere ne ad verilir?