İslam Hukuku – Test 3

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam hukuku - Test 3

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Şâfiî’nin başvurduğu kaynaklardan biri değildir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zarurat-ı diniyye kapsamında değerlendirilen hükümlerden biri değildir?

3 / 50

I. Önce Kitâb ve Sünnet’e başvururdu.
II. Önce sahabenin ittifak ettiği görüşlere başvururdu.
III. Önce sahabenin ihtilaf halindeki görüşlerine başvururdu.
IV. Nakli delil bulunmayan alanlarda re’y yoluyla yapılan ictihadı kıyasla sınırlandırmıştır. V. Hanefilerin kullandığı istihsanı açık bir dille ve sert bir şekilde reddetmiştir. Yukarıda Şâfiî ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

4 / 50

İmam Şâfiî’nin Irak’ta bulunduğu sıralarda benimsediği görüşlerinin bir kısmını Mısır’da değiştirmiş olması, islam hukukçularının ihtilafları bağlamındaki hangi faktör ile ilişkilidir?

İslam hukukçularının bulundukları sosyal çevrelerin farklı olması ictihad farklılıklarını da beraberinde getirmiştir. Zira çoğu konuda hükme ulaşmanın yolu, hukukun benimsediği yararların (maslahat) gerçekleştirilmesidir. Maslahatın elde edilme biçimi ise, sosyal çevrelere göre farklılık arz etmektedir. Bu durumun klasikleşmiş örneklerinden bir tanesi, İmam Şâfiî’nin Irak’ta bulunduğu sıralarda benimsediği görüşlerinin bir kısmını Mısır’da değiştirmiş olmasıdır.

5 / 50

Hanefi ekolünün kurucusu kimdir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukuçularının ihtilafının temel sebeplerinden biri değildir?

7 / 50

Nas ve eser merkezli, nakle dayalı bir fıkıh anlayışı benimseyen, kıyası son çare olarak gören ekol hangisidir?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilmiş ilk eserlerden birisi olarak görülen İmam Malik'in kitabıdır?

9 / 50

İlahi iradenin görüş ayrılığına imkan vermeyecek derecede, belirgin bir biçimde ortaya konan hükümlerini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

10 / 50

Boşanmış kadının iddet (bekleme) süresini düzenleyen ayette (Bakara 2/228) geçen “kurû” lafzını kimi hukukçular regl müddeti, kimileri ise temizlik müddeti olarak anlamışlardır ve bu anlayış farkı iddet müddetinin sınırlarının tespiti ile ilgili ictihad farklılıklarına neden olmuştur. Yukarıda verilen örneğe bakarak hükümde görüş ayrılıklarına yol açan temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Aşağıdaki hangi ülkenin günümüzde resmi mezhebi Hanbelîdir?

12 / 50

Yalnızca peygamberin sözleri değil, masum imamların sözleri de Sünnet kapsamında olan İcmâyı, masum imamlardan birinin görüşü üzerinde gerçekleşen ittifak olarak kabul eden mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?

13 / 50

İlmi silsilesi Abdullah b. Mesud ve Hz. Ali’ye dayanan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

Ebu Hanife’nin ilmi silsilesi Hammâd- İbrahim en-Nehaî - Esved ve Alkame aracılığıyla Abdullah b. Mesud ve Hz. Ali’ye dayanmaktadır.

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi günümüze kadar varlığını sürdüren Sünni hukuk ekolleri arasındadır?

15 / 50

İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfiî'nin nakli delil bulunmayan alanlarda re'y ictihadına yönelik tavrı nedir?

16 / 50

Henüz bekleme süresini (iddet) doldurmamış bir hanımla evlenen ve zifafı gerçekleştiren kişinin durumu hakkında Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin farklı hükümler vermesi, ihtilaf sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?

İslam hukukçularının farklı hukuki nosyonlara sahip olmaları, kimi nassların illetleri ve kimi hükümlerin amaçları hakkında farklı sonuçlara varmalarına sebep oluyor, bu da ister istemez ictihad farklılığını gerektiriyordu. Bir örnek vermek gerekirse henüz bekleme süresini (iddet) doldurmamış bir hanımla evlenen ve zifafı gerçekleştiren kişinin durumu hakkında Hz. Ömer ve Hz. Ali farklı hükümler vermiştir. Hz. Ömer, bu çiftin ayrılmaları ve bekleme süresi dolmadan evlendiklerinden dolayı cezalandırılmalarının yanı sıra, tekrar evlenmelerinin mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Hz. Ali ise ayrılma ve cezalandırılmayı yeterli görmüş, tekrar evlenmeyi yasaklayacak bir gerekçe olmadığı kanaatini benimsemiştir. Burada Hz. Ömer’in iddet müddeti içerisinde vuku bulacak evlilik teşebbüslerini önlemeye yönelik, caydırıcı nitelikte bir ictihad yaptığı görülmektedir. Görüldüğü üzere buradaki ihtilafın
esası, ulaşılmak istenen hukuki yararın (maslahat) tespitine dair görüş farklılığıdır

17 / 50

Eserin fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilmiş ilk eserlerden olduğu görülmektedir. Yazar, bu eserde Hicazlıların rivayet ettikleri hadisleri, sahabe ve tabiûn görüşlerini, Medine’de uygulanan hukuki
teamülleri bir araya toplayarak fıkıh konularına göre düzenlemiştir.
Yukarıda anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan Şii hukuk ekollerinden birisidir?

Yaşayan Sünni hukuk ekolleri “dört mezhep” adıyla da anılan Hanefi, Şâfiî, Maliki ve Hanbeli ekolleridir. Bunların yanında günümüze kadar varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekolleri bulunmaktadır. Başlıcalarını Evzâî, Sevrî, Leys, Taberî ve Zahirî ekolleri oluşturmaktadır. Sünni hukuk ekollerinin dışında, Harici ve Şii çevrelerde teşekkül eden ekollerin bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Bu grubun örnekleri arasında Şii çevrede teşekkül eden Zeydî, Caferî ve İsmâilî ekollerini ve Harici çevrede teşekkül eden İbâzî ekolünü verebiliriz.

19 / 50

Hanefi ekolü Kufe’nin önde gelen hukukçusu, re’y ekolüyle adı özdeşleşmiş bir müctehid olan Ebu Hanife Numan b. Sabit nerede vefat etmiştir?

20 / 50

“Mezhep” adıyla andığımız yeni bir ekolleşme hangi dönemde kendini göstermiştir?

21 / 50

Ünlü tefsirci ve tarihçi İbn Cerir et-Taberî’ye nispet edilen Sünni İslam hukuk ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yemen’in resmi mezhebidir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin eserlerinden birisi değildir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ictihad farklılıklarına neden olmayan asli delillerden birisidir?

Kitap (Kur'an) asli kaynakların başında yer alır. Ancak Medine uygulaması, sahabe kavli, kıyas, istihsan, maslahat, sedd-i zerâîvb. tali delil ve yöntemlerin kaynak değeri konusunda farklı düşünmeler ictihad farklılıklarına neden olmuştur. ancak kitap bakımından böyle bir ayrım olmamıştır.

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin fıkıhta takip ettiği metot sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

26 / 50

Hangisi Ebu Hanife’nin hukuki meselelerde kullandığı kaynaklardan değildir?

27 / 50

Hanefi ekolünün kurucusu Ebu Hanife’nin mesleği nedir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukçularının ihtilafının sebepleri arasında sayılamaz?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Yusuf’un bize kadar intikal eden eserlerinden birisidir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanbeli mezhebinin taraftar bulduğu yerlerden biri değildir?

31 / 50

İcmâyı, masum imamlardan birinin görüşü üzerinde gerçekleşen ittifak olarak kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Aşağıdaki hangi coğrafyada Müslümanlar arasında Hanefi mezhebi halk arasında pek yaygınlık kazanamamıştır?

33 / 50

Hangisi İslam hukukuçularının ihtilafına zemin hazırlayan faktörlerden değildir?

34 / 50

“Batıniyye adıyla da anılan bu ekolün hukuki görüşlerini, Kadı Ebu Hanife en-Numan (ö. 363/974) derlemiştir. Mısır’da hüküm süren Fatımî devletinin himayesi altında gelişme imkanı bulan bu ekolün temel kaynaklarını Kadı Ebu Hanife en-Numan’ın yazdığı Deâimü’l-İslâm, Tevîlü deâimi’l-İslâm ve Kitâbü’l-iktisâr teşkil etmektedir.”
Yukarıda açıklanan ekol aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Hukuki anlamda ekolleşmenin başlangıcında ne olgusunun önemli bir etken olduğu söylenebilir?

36 / 50

Günümüzde Kuzey Afrika ülkeleri, Moritanya ve Nijerya’daki Müslüman halkın çoğunluğunun mensup olduğu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Hilafetin Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın soyundan gelen on iki imama has olduğu görüşünü savunan aşağıdaki hangi hukuk ekolüdür?

38 / 50

Umumiyetle Türk Coğrafyasında ve Türkler aracılığıyla Müslümanlaşmış olan bölgelerde yaygınlaşan, Mısır'da ve Kuzey Afrika'da az takipçisi olan Sünni ekol aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kırk bin kadar hadis ihtiva eden el-Müsned adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Yusuf’un bize kadar intikal eden eserlerinden birisi değildir?

41 / 50

Arzu edilmeyen sonuçların, yine hukuk içerisinde kalarak ve hukukun imkânları ile aşılmasına ne denir?

42 / 50

Fıkıh usulü alanında günümüze kadar ulaşan ilk eser olma özelliğini taşıyan eser hangisidir?

Fıkıh usulü alanında günümüze kadar ulaşan ilk eser olma özelliğini koruyan er-Risâle, Şâfiî’nin de fıkıh usulünün müdevvini olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

43 / 50

Kesin olarak bilinmesi ve inanılması gereken dini hükümlere ne ad verilir?

44 / 50

I. el-Fıkhu’l-ekber
II. el-Fıkhu’l-ebsat
III. el-Vasıyye
IV. el-Âlim ve’l-müteallim
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin hukuka dair kaleme aldığı eserlerindendir?

İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin hukuka dair bize kadar ulaşmış bir eseri yoktur.

45 / 50

Bu ekolün en önemli savuncusu, ikinci imamı, ünlü Endülüslü bilgin İbn Hazm (ö. 456/1064) olmuştur. Yukarıda bahsedilen ekol hangisidir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi ekolünün önde gelen imamlarındandır?

47 / 50

“Mezhep” adıyla andığımız yeni bir ekolleşme hangi dönemde kendini göstermiştir?

48 / 50

İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfiî'nin nakli delil bulunmayan alanlarda re'y ictihadına yönelik tavrı nedir?

Son müracat ettiği delil ise kıyastır. Şâfiî, nakli delil bulunmayan alanlarda re’y yoluyla yapılan ictihadı kıyasla sınırlandırmış, bunun dışındaki re’y metotlarını meşru kabul etmemiştir.

49 / 50

Ehl-i sünnet yanında "Hariciler” ve “Şiîler” olarak anılan iki grup daha ortaya çıkmasının altında yatan ihtilaf sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

İslam hukukçularının ihtilafları bağlamında anılması yerinde olan diğer bir faktör de siyasi yönelim farklılıklarının fıkhi eğilimler üzerindeki etkisidir. Dört halife döneminin sonlarında meydana gelen siyasi karışıklıkların akabinde ileride “Ehl-i sünnet ve’ l-cemaat” olarak anılacak olan büyük çoğunluğun yanında “Hariciler” ve “Şiîler” olarak anılan iki grup daha ortaya çıkmıştır. Bu grupların siyasi eğilimlerine uygun olarak farklı hukuk anlayışları benimsedikleri görülmektedir.

50 / 50

Şâfiî mezhebi günümüzde aşağıdaki hangi ülkede yayılmıştır?

Şâfiî mezhebi günümüzde Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, İran, Hindistan, Filipinler, Seylan (Sri Lanka), Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde yayılmıştır

Skorunuz

0%