İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 4

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 4

1 / 50

Emeviler Dönemi’nde bugünkü ilk kaynaklarımız olan eserler vücuda getirilmiş olup aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

2 / 50

Halife ünvanı Osmanlı sultanları tarafından resmî olarak ilk kez hangi sultan zamanında kullanılmaya başlamıştır?

3 / 50

Hangi halifenin ölümünün ardından İslâm dünyasının biri Şam’ da diğeri Kûfe’de olmak üzere iki halifesi olmuştur?

Hz. Ali’nin defnedilmesinden sonra Kûfeliler Hz. Hasan’a biat ettiler. Muaviye’ye bağlı olan Şam ve Mısır eyaletlerinin dışındaki bölgeler ise kısa zamanda Hz. Hasan’a biat ettiklerini açıkladılar. Hz. Ali döneminde “Şam Emiri” sıfatını kullanan Muaviye, “Emiru’l Müminîn” olduğunu ilan etmişti. Bu Hz. Hasan’la birlikte ikinci halifelik ilanı oldu. Artık İslâm dünyasının biri Şam’da diğeri Kûfe’de olmak üzere iki halifesi olmuştu.

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Asıl teşkilâtlı öğretim müesseseleri Alp Arslan’ın izniyle vezir Nizamülmülk tarafından başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetindeki şehirlerde yaptırılan ve bütün İslâm dünyasında bir Nizamiye Medreseleri geleneğini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan şehirler içinde yer almamaktadır?

5 / 50

Hilâfetin özünde büyük değişiklik yaparak babadan oğula veya hanedanın bir başka üyesine intikal etmesini sağlayan veraset sistemi ilk defa kim tarafından uygulanmıştır?

Muaviye, hilâfetin özünde büyük değişiklik yaparak verâset sistemini getirmiştir. Böylece hilâfet, babadan oğula veya hanedanın bir başka üyesine intikal eder duruma gelmiş ve saltanata dönüşmüştür. Bir başka ifadeyle, devlet Emevilerin siyasî mülkü haline gelmiştir.

6 / 50

Selçuklular döneminde, “Divân-ı tuğrâ” da denilen, devletin haberleşme sistemini yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammed’in Musa’dan üstün bir peygamber olduğuna dair bir ifadede bulunduğunu söyler. Hz. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin, başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir. Yukarıdaki anlatıma göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden
hangisidir?

8 / 50

Bütün İslâm devletlerinde çok önemli yeri olan divan teşkilâtını kurumsal anlamda ilk olarak kuran aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

İslâm Kurumları ve Medeniyeti tarihinde en önde gelen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Osmanlı sultanları halife ünvanını resmî olarak ilk defa ------- 1727 yılında Afgan hükümdarı İran’lı Eşref Han ile imzaladığı bir anlaşmada kendisini "bütün Müslümanların halifesi" olarak nitelemesiyle başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş yollarından biri değildir?

12 / 50

Hz. Ömer’den sonra halife seçiminde kullanılan usulün adı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Medeniyetin kavram boyutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14 / 50

Buhara ve Semerkant, Balasagun, Kaşgar ve Özkend medreseleri gibi şehirlerin birer ilim ve kültür merkezi haline geldiği, Türk-İslâm edebiyatının ilk ürünlerinin ortaya çıktığı, Uygur ve Arap harşeri ile eserlerin yazıldığı dönemde hüküm süren hükümdarlık aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

İslâm’ın gerek Kur'ân gerek Hz. Peygamberin hadisleri vasıtasıyla insanların, özellikle sosyal yaşantılarında güvene dayalı sağlam ilişki ve medenî gelişmelerin devamını sağlaması için uygulanması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Sultanların ilme ve âlimlere itibarları Selçuklularda hemen her sahada bilginlerin yetişmesine imkân vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Dönemi’nde yetişen önemli şahsiyetlerden biri değildir?

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Kesîr el-Fergānî: Abbâsîler döneminin önde gelen matematikçi ve astronomlarından.

 

17 / 50

Hadislerde hilâfet, halife, emir ve imam kelimeleri hem devlet başkanlığı hem de devlet başkanı anlamlarında çokça geçer ve bu hadislerde devlet başkanının özellikleri sıralanır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

18 / 50

Sultânü’l-Mağrib ve’l-Maşrık unvanı verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi el-Âsâru’l-Bâkiye ‘ani’l-Kurûni’l-Hâliye ve Tahdîdu Nihayeti’l-Emâkîn isimli eserlerinin yanısıra, Hint kültür ve medeniyetini anlatan ve mukayeseli dinler tarihine öncülük yapmış olan Tahkîku mâ li’l-Hind, astronomiyle ilgili el-Kânunu’l-Mesûdî, değerli taşlar ve minerallerle ilgili Kitâbu’s-Saydala isimli eserleri kaleme almış ünlü alimdir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin ve İslâm tarihinin altın devri sayılan dönemde görev alan halifelerden biri değildir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “hilâfet” kavramının kelime anlamlarından biri değildir?

22 / 50

Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılmaya başlanmıştır?

23 / 50

Terim olarak divan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

24 / 50

Müslümanların ilk halifesi kimdir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi farklı dönemlerde vezirliğe verilen isimlerden değildir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadislerde hem devlet başkanlığı hem de devlet başkanı anlamında kullanılan kelimelerden değildir?

Hadislerde hilâfet, halife, emir ve imam kelimeleri hem devlet başkanlığı hem de devlet başkanı anlamlarında çokça geçer.

27 / 50

Cahiliye döneminde Mekke’de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad verilir?

28 / 50

Emeviler döneminde toprak vergilerinin toplanması ile ilgili görevi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

Divânu'l-Harâc; Şam’da merkezî divan konumunda idi. Toprak vergilerinin takdiri ve toplanmasıyla ilgili işleri yürütmekteydi.

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi vezirde bulunması gereken şartlardan değildir?

30 / 50

Dönemindeki dünya konjonktürü ve iç karışıklıklar sonucu, halifeliğe en fazla önem veren, onu Osmanlı Devleti’ni kurtaracak yegâne dinî ve siyasî unsur gören Osmanlı sultanı kimdir?

31 / 50

İslam Medeniyetinde insan haklarının korunmasında büyük rol oynayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

İslam hukukuna göre, İslam devletinin Müslüman olmayan vatandaşlarından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
14

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Aklî ilimlerde; Aristo ve Eşatun’un görüşlerini İslâm inancıyla uzlaştırmaya çalışan ve İslâm-Türk medeniyet tarihinde muallim-i sânî (ikinci öğretmen) ünvanını alan düşünürdür?

34 / 50

Divânu Lügati’t-Türk adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

35 / 50

Selçuklular Döneminde devletin mâli işlerini yürütmekle görevli divan aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

“Kendi hayat anlayışlarına, kendi yaşam biçimlerine ve kendi değer sistemlerine medeniyet adını verdiler. Böylece medeniyetin referansı kendilerinin hayat tarzı, medenî olmanın kriteri de o hayat tarzını benimseme ve yaşama oldu. Nihayet kendilerinin dışında kalan dünyanın sömürgeleştirilmesi böyle bir medenîleştirme gayretinin adı olarak tarihe geçti.” Yukarıda anlatılan medeniyet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Emeviler döneminde kullanılan “halîfetullah” (Allah’ın halifesi) tabiri hangi dönemde “sultânullah” (Allah’ın sultanı)’ na dönüşmüştür?

38 / 50

İslâmî dönemde vezirliğin meşruiyet kaynağı aşağıdakilerden hangisi/ hangileridir?

I.   Kur’an
II.  Hadis
III. Maslahat

39 / 50

“Vezir-i âzam” yerine “sadr-ı âzam” (sadrazam) isminin kullanılması hangi padişah dönemi ile başlamıştır?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılardan günümüze ulaşan Yusuf Has Hâcib’in eseridir?

41 / 50

Vezirlik kurumsal kimliğine ilk olarak hangi dönemde kavuşmuştur?

42 / 50

Çok kan döktüğü için “Seffah” adını alan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Abbasiler döneminde, devletin el koyduğu malları yöneten divan aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Müslüman Arap tıbbının Batıdaki otoritesi ilk olarak Kitabu’l-Hâvîs’i ile olmuştur. Büyük bir İslâm tabibi olup iki yüz yirmiden fazla eseri vardır.
el-Hâvî adlı eseri defalarca Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Yukarıdaki özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Miladî 750 yılından 1258’de vukû bulan Moğol istilâsına kadar süren ve ilmî gelişmeler açısından da çok büyük bir öneme sahip olan İslâm tarihinin altın devri hangi hükümdarlık dönemine rastlamaktadır?

46 / 50

Osmanlı Devletinde Divân-ı Hümâyun’un dışında çok önemli, acil veya fevkalâde haller dolayısıyla ya da padişahın isteği ile kurulan divan aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi’nde görevli olan divanlardan biridir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin Emevi dönemindeki divanlara eklediği divanlardandır?

Divânü’d-Dıyâ’; Devlet arazilerinden şahıslara verilen arazilerin öşrünü toplardı. Abbasiler tarafından Emevilerin kullandığı divanlara eklenmiştir.

49 / 50

Osmanlılar ’da devlet işlerine bakan ve padişah adına karar veren divan kurulu Divan-ı Hûmâyun olarak adlandırılmıştır. Divan-ı Hûmâyun’a geçiş hangi padişahlar döneminde başlamış ve tamamlanmıştır?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Döneminde yerleşen ve geleneksel hale gelen halifelik alâmetlerinden biri değildir?

Skorunuz