Din Psikolojisi – Test 5

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 5

1 / 50

Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bekâr gençlerde dindarlığın azalmasına neden olan gençlik döneminin temel niteliklerinden biridir?

3 / 50

Medeni durum ve dindarlık açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

4 / 50

18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenin etkisi araştıran bilim adamlarının benzer sonuçlar ile kuram haline getirdikleri kuramlar hangileridir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin dindarlığa bakış açısını yansıtan bir boyuttur?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, eğitim seviyesi ve dindarlık arasındaki ilişki ile ilgili bulgulardan biridir?

8 / 50

Araştırmalara göre, kırsal-kentsel çevre ile di̇ndarlık arasında ilişki bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ilişki en uygun biçimde ifade edilmektedir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın yapılanmasında yaş değişkenini ön plana alan kuramlardan biridir?

10 / 50

Evli yetişkinlerin bekâr yetişkinlerden daha dindar olduğunu tespit eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Genel bir anlayışla, aşağıdaki dönemlerden hangisi ergenlikte yaşanan dini şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı dönemdir?

12 / 50

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, en dindar lise aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bireyin ergenlik dönemi dinî gelişiminde etkili olan sosyal faktörlerden biri değildir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili Batı’da yapılan çalışmalar için geçerli değildir?

15 / 50

Dindarlığı etkileyen çok yönlü etkiler arasında değildir?

16 / 50

Öğretim düzeyi-din ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet-dindarlık ilişkisini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaz?

18 / 50

Gelir grupları açısından en dindar olanlar, hangi gelir düzeyinde yer almaktadır?

19 / 50

Ülkemizde yapılan araştırmaların çoğunda sosyo-ekonomik durum için aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmıştır?

20 / 50

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre aşağıdaki okullardan hangisi dini şüphe ve tereddütler noktasında en yüksek oranlarla başı çekmiştir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kırsal-kentsel çevre ile dindarlık ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalardan çıkarılan sonuçlardan biri değildir?

22 / 50

Ülkemizde gelir grupları açısından en dindar olan grup hangisidir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığı etkileyen demografik değişkenlerden biri değildir?

24 / 50

Hangi dinler arasında gerçekleştirilen pek çok araştırmada erkeklerin kadınlardan daha dindar olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır?

25 / 50

Genel olarak il ve büyük şehir gibi nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde yaşayanlar, diğer daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlara oranla dine daha ilgisiz ve uzak durmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden birisidir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenini dikkate alan kuramlardan biridir?

27 / 50

Aşağıdakilerden boyutların hangisinde insanların yaşı ilerledikçe dini boyutlarındaki eğilimlerinde artış olmaz?

28 / 50

Medeni durum ile dindarlık ilişkisini inceleyen araştırmalara göre boşanmış bireylerin dindarlık düzeyi görece düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğrudan nedenleri arasında gösterilebilir?

29 / 50

Aşağıdaki fakültelerden hangisinde okuyan bir kişi için eğitim seviyesi arttıkça dindarlık seviyesi de artmaktadır denebilir?

30 / 50

Medeni durum ve dindarlık açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orta yaş döneminde dine ilginin yeniden canlanması ile ilgili değildir?

32 / 50

Hangi kuram yaşlanmayla birlikte dinîhayatta kayda değer önemli değişmelerin ortaya çıkmadığını öne sürer. Bu kurama göre bireyin dindarlığı belirli bir çerçeve içerisinde sürüp gider, ciddi bir değişime uğramaz görüşünü sağlamaktadır

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde üst sosyo ekonomik düzeydeki bireylerin dindarlıktan uzaklaşmalarına yol açabilecek olası nedenlerden biri değildir?

34 / 50

Geleneksel kurama göre göre, dindarlıkta düşüşün yaşandığı yaş aralığı nedir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde yaşayan bireylerin, daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre dine daha ilgisiz ve uzak durma nedenlerinden değildir?

36 / 50

En genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasına ne olarak adlandırılabilir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini hayatı etkileyen demografik değişkenler arasında yer almaz?

38 / 50

Öğretim düzeyi-din ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi genç bekârların dine ilgisiz davranışlarının ardında yatan etkenlerin belirleyici olanlarından biri değildir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında etki eden faktörlerden biri değildir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini hayatı etkileyen demografik değişkenler arasında yer almaz?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

43 / 50

Batı'da yapılan araştırmalara göre dinî aktivitelere katılım oranın en yüksek düzeyde olduğu medeni durum aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bekâr gençlerde dindarlığın azalmasına neden olan gençlik döneminin temel niteliklerinden biridir?

45 / 50

Ergenlik ve ilk yetişkinlik döneminde dine olan ilginin zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kadınların erkeklere göre daha dindar olma nedenlerinden birisi değildir?

47 / 50

Öğrenim düzeyi yükseldikçe dindarlık düzeyinde düşüş yaşanmaktadır. Hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilemez?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde medeni durum ve dindarlık ilişkisi daha yüksektir?

49 / 50

Öğrenim düzeyi yükseldikçe dindarlık düzeyinde düşüş yaşanma nedenleri arasında;

I.   Yüksek eğitim kurumlarında dini eğitimin yetersiz olması

II.  Yüksek öğrenim sürecinin beraberinde getirdiği sorgulayıcı akademik zihinsel yapıyla dinin eleştirel bir tarzda değerlendirilmesi

III. Din ve bilim arasındaki bağların keşfedilmemesi

IV. Seküler odaklı eğitim veren fakülte ve bölümlerde zaman zaman din ile bilimin karşı karşıya gelmesi

Verilenlerden hangileri sayılabilir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bekâr gençlerde dindarlığın azalmasına neden olan gençlik döneminin temel niteliklerinden biridir?

Skorunuz

0%