Din Psikolojisi – Test 4

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 4

1 / 50

İç güdümlü dini yönelim ile benlik saygısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

2 / 50

Hristiyan din adamlarının Tanrı adına insanları affedebilme yetkisi taşımaları ve “günah çıkarma” adı altında dini törenler düzenlemelerinin altında aşağıdakilerin hangisinin yattığı söylenebilir?

3 / 50

Allport'a göre "iç güdümlü dini yönelim" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 50

........... ile insan, sınırlı gücünü Tanrının sınırsız gücüyle birleştirmeye çalışmakta ve sorunlara artık kendi gücüyle değil Tanrının sonsuz gücüyle meydan okumaya başlamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

5 / 50

Dini, inanan insan için yaşama gücü ve hayat kaynağı olarak değerlendiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini hayatı etkileyen demografik değişkenler arasında yer almaz?

7 / 50

Ahlakın temel kaynaklarından biri olan dinler, diğer kaynaklarıyla karşılaştırıldığı zaman hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır?

8 / 50

Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah'ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığı sorun çözme yöntemi hangisidir?

9 / 50

Batı dünyasında kullanılan pastoral danışma ve tedavi, aşağıdakilerden hangisiyle desteklenmektedir?

10 / 50

I. Hastanın kendine olan güvenini ve saygısını kuvvetlendirmek

II. Ona daha iyi durumlara yönelmesi için çalışma gücü vermek

III. Davranışlarını uydurması için kendisine daha iyi bir takım davranış örnekleri göstermek

IV. Hastanın dini inancına yoğunlaşmasını sağlamak

V. Frankl'ın Logoterapi anlayışına göre her ruhsal tedavinin bazı özellikleri vardır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu özelliklerdendir?

V.Frankl’ın Logoterapi anlayışına göre ne cins olursa olsun, her ruhsal tedavinin (psikoterapi) üç özelliği vardır: 1. Hastanın kendine olan güvenini ve saygısını kuvvetlendirmek; 2. Ona daha iyi durumlara yönelmesi için çalışma gücü vermek, 3. Davranışlarını uydurması için kendisine daha iyi bir takım davranış örnekleri göstermek, yeni ve sağlıklı uyum kazandırmak.

11 / 50

Aşağıdaki durumların hangisi kutsalın dilinin (sabır, hikmet, ıstırap, ümit, sınırlılık, ilahi amaç, kader vb.) daha uygun bir hale geldiği durumlara örnek olarak gösterilebilir?

12 / 50

Hemen bütün dinî öğretilerde inananlardan başkalarını sevmeleri, affedici ve yardımsever olmaları istenmektedir. Bu durum dindarlığın aşağıdaki etki ve işlev alanlarından hangisiyle yakından ilişkildir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki değerler kaynaklarından değildir?

14 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dindarlığın fizyolojik etki ve işlevlerindendir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi insanların dini inanç sonucu sahip olacağı rahatlatıcı etmenlerden biri değildir?

Maddi destek dini inanç sonucu elde edilebilecek bir şey değildir.

16 / 50

Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir?

17 / 50

Aşağıdaki dini başa çıkma yöntemlerinden hangisi işi tamamen Allahın seçimine bırakarak pasif bir şekilde sonuçları beklemeyi içerir?

18 / 50

Dindar insanlar hayatlarını inandıkları değerler istikametinde geçirmeye çalıştıklarından, ahiret hayatında kendilerine vadedilen mükafâtlara ulaşacaklarını ümit etmekte, eksikliklerinden dolayı bağışlanacaklarını ummakta ve ölümü bir yokluk olarak algılamamaktadırlar. Bu durum dindar insanlarda aşağıdakilerden hangisinin dindar olmayanlara göre daha az bulunabileceğine işaret etmektedir?

 

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini inanç ve pratikler ekseninde şekillenen değerlerin gelişmesine katkıda bulunduğu davranışlardan biri değildir?

20 / 50

Hangi yönteme göre "bireyin kendisi sorunları çözmede sorumludur ancak sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılamaktadır."?

21 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dindarlığın fizyolojik etki ve işlevlerindendir?

22 / 50

Ahlakın temel kaynaklarından biri olan dinler, diğer kaynaklarıyla karşılaştırıldığı zaman hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır?

23 / 50

Benlik saygısını arttıran dindarlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir?

25 / 50

Dindarlığın psikolojik etki ve işlevlerı konusunda aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?

26 / 50

Bazı dinlerdeki günah öğretisi sonucu dindar bireyler cezalandırılma korkusu yaşayabilmektedir. Bu durumun özellikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir?

28 / 50

Allport'a göre din ve önyargı arasında çift taraflı bir ilişki vardır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

29 / 50

Dindarlığın psikolojik etki ve işlevlerı konusunda aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?

30 / 50

Dinin hangi etkisinin dinî inanç ve uygulamaların beden sağlığını olumlu yönde etkilemesiyle daha çok ilişkili olduğu söylenebilir?

31 / 50

Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanan biri aşağıdaki başa çıkma yöntemlerinden hangisini uygulamaktadır?

32 / 50

Kaç tür dinî başa çıkma yöntemi vardır?

Üç tür dinî başa çıkma yönteminden bahsedilebilir: 1.Bunlardan birincisi olan kendini yönetme modelinde birey Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanır.  2.İkinci başa çıkma yöntemi olan, takdire uymada ise birey, işi tamamen Allah’ın takdirine bırakarak pasif bir şekilde sonuçları beklemektedir. 3.Üçüncü başa çıkma yolu ise, işbirliği yoluyla başa çıkma yöntemidir. Bu yönteme göre bireyin kendisi sorunları çözmede sorumludur ancak sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılamaktadır.

33 / 50

Bireyin kendine yüklediği psikolojik değeri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kendisi hakkında değerlendirme yapan bireyin içinde yaşadığı veya özdeşleştiği grupların özelliklerini temel alarak yaptığı öznel değerlendirme nedir?

35 / 50

İnanan insanın dini yaşantısında temel amacının Allah rızasını gözetmeye çalışması, din psikolojisi literatüründe aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

36 / 50

Dindarlık her birey için farklı ve biriciktir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir ifade değildir?

37 / 50

Hangi yönteme göre "bireyin kendisi sorunları çözmede sorumludur?

38 / 50

Etki sahasının genişliği açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alabilir?

39 / 50

I. Hastanın kendine olan güvenini ve saygısını kuvvetlendirmek

II. Ona daha iyi durumlara yönelmesi için çalışma gücü vermek

III. Davranışlarını uydurması için kendisine daha iyi bir takım davranış örnekleri göstermek

IV. Hastanın dini inancına yoğunlaşmasını sağlamak

V. Frankl'ın Logoterapi anlayışına göre her ruhsal tedavinin bazı özellikleri vardır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu özelliklerdendir?

V.Frankl’ın Logoterapi anlayışına göre ne cins olursa olsun, her ruhsal tedavinin (psikoterapi) üç özelliği vardır: 1. Hastanın kendine olan güvenini ve saygısını kuvvetlendirmek; 2. Ona daha iyi durumlara yönelmesi için çalışma gücü vermek, 3. Davranışlarını
uydurması için kendisine daha iyi bir takım davranış örnekleri göstermek, yeni ve sağlıklı uyum kazandırmak

40 / 50

Dinin insan üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, insanın aşağıdaki alanlardan hangisi açısından daha çok etkileneceği düşünülebilir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlar arasında suç oranının düşük olmasının doğrudan bir sebebidir?

42 / 50

Aşağıdakileden hangisi dinî ibadetlere daha fazla katılan kişilerde depresyon göstergelerinin daha düşük olduğunu ve bu kişilerin daha az depresif belirti geçirdiklerini tespit etmiştir?

43 / 50

Dinin etki ve işlevleri konusunda en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir?

46 / 50

"Dinîinançve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği yönündeki görüşler, günümüzde artık eskisi kadar itibar görmemektedir." Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

47 / 50

Din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Manevi duygularını olumsuz etkilerden koruyabilmek için insanın madde ötesi bir sığınağa ihtiyaç duyması dindarlığın aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisiyle yakından ilişkilidir?

49 / 50

Depresyon ve dini inanç ile ilgili bir çok araştırma yapan ve dini ibadetlere daha fazla katılan kişilerde depresyon belirtilerinin daha düşük olduğunu tespit eden araştırmacı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

50 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dini başa çıkma seçeneklerinden birisi değildir?

Skorunuz

0%