İslam Felsefesi – Test 5

 

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Felsefesi - Test 5

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi felsefeyle ilgilenenlerin geleneğe aykırı düşünce ve zihniyetleriyle İslâm toplumunun dışına çıkmış olduklarını ima eden ve bir sosyolojik anlam da taşıyan kelimedir?

2 / 50

Molla Fenari için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 50

Aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinden hangisi Ruhçu (spritualist) yaklaşımı benimsemiştir?

4 / 50

Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulan Osmanlı Devletinin ilk medresesinde uzun yıllar müderrislik yapmış olan Kayserili Davud (Davud el-Kayseri), hangi alanda eğitim görmüştür?

Kayserili Davud (Davud el-Kayseri), eğitimini Kayseri, Mısır, Tokat Niksar ve İran gibi yerlerde mantık, usul, dini ilimler, kelam, tasavvuf, felsefe, matematik, astronomi gibi çok farklı alanlarda tamamladı.

5 / 50

Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk ciddi karşı koyuş hangi düşünür tarafından gelmiştir?

6 / 50

Osmanlı topraklarında ilk kez matbaayı kim kurmuştur?

7 / 50

İkinci Tehafüt’ü yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde Sosyolojik pozitivist yaklaşımını temsil eden düşünürlerden birisidir?

9 / 50

Vahdet-i vücud hakkında ayrıntılı bilgi yer alan ''Vahdet-i Vücud ve Esasları'' isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

“Benim amacım varlıkların hakikatini bilmektir. Bunun için öncelikle bilginin hakikatini, onun ne olduğunu araştırmak gerekir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi felsefî metotla dini savunanlardır?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş kavramların önceki tarihleri değerlendirirken dikkate almak anlamına gelen düşünme hatasıdır?

Osmanlı dönemindeki şartlarla günümüz şartlarının oldukça farklılaşması anakronizm denilen bir düşünme hatasına da yol açabilmektedir. Anakronizm, daha çok günümüz için geçerli olan bir takım kavram ya da anlayışları, bu kavram ya da anlayışların söz konusu olmadığı zaman dilimlerinde aramakla ortaya çıkar.

13 / 50

İbrahim Mütefferika ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimlerin varolduğunu açıklamaktadır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde Sezgici yaklaşımı temsil eden düşünürlerden birisidir?

16 / 50

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi metafizik olarak felsefe yapmamış fakat Batı düşüncesi ile irtibat halinde İslam düşüncesine katkı yapmıştır?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Gazzali’nin Makâsidü’l-Felâsife adlı eserindeki felsefi ilimleri ele aldığı başlıklardan değildir?

18 / 50

“Matematik ve geometri olup, bunların akıl ve dinle çelişen hiçbir yönleri yoktur. Bunların inkârı imkânsızdır” şeklinde tanımlanan felsefi ilim aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Felsefe, tasavvuf ve kelam alanlarını kapsayan “Vâridat” adlı eser kime aittir?

20 / 50

Aşağıdaki filozoflardan hangisi felsefeyi dinle bağdaştırarak Müslümanlar tarafından kabul görmesini sağlamıştır?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı düşünürlerinin temelde bir mimar anlayışıyla hareket etmeleri ile oluşan en önemli kaygıyı göstermektedir?

22 / 50

Osmanlı düşüncesinin genel olarak bir estetik imar kaygısıyla hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Estetik yapılar, iç ahenge önem veren, kendi içinde tutarlı olan, kısacası kendi içine kapalı anlam dünyalarına sahip yapılardır. Estetik yapılar kendi içlerinde mükemmellik idealine göre kurgulanan (sentez işlemine dayalı) yapılar olduğundan kendi dışını bir anlamda kaos (karışıklık) olarak görür.

23 / 50

I.   Gazzâlî Tehâfütü’l-Felasife adlı eserini yazmıştır.

II.  Selefi anlayışa sahip ekol ve mezhepler karşı duruşlarını sergilemiştir.

III. Bireysel anlamda felsefeye eleştiriler yöneltilmiştir.

IV. İbn Rüşd Tehâfütü’t- Tehâfût'ü yazmıştır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eleştiri geleneğinin tarihsel süreçte izlediği safhalar doğru olarak verilmiştir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin yazılmalarının sebeplerinden biri değildir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde devam eden Tehafüt geleneğinin temsilcileri olarak dikkat çeken düşünürlerden değildir?

26 / 50

Gazzali’den sonra gelen ve felsefe ile kelâmı birleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

I.   Tıp

II. Metafizik

III. Kimya

IV. Mantık

V.  Fizik

Hangisi Gazzâlî, ilimleri arasındadır?

28 / 50

) Molla Lütfi’nin hangi eserinde, bilimleri tasnif etmesi ve onları tanımlamaya çalışması açısından hem klasik ilimler tasnif geleneğini sürdürür hem de yaşadığı dönemde ilim zihniyetini sergilenmektedir?

Molla Lütfi’nin Mevzuâtü’l-Ulûm adlı eseri, bilimleri tasnif etmesi ve onları tanımlamaya çalışması açısından hem klasik ilimler tasnif geleneğini sürdürür hem de yaşadığı dönemde ilim zihniyetini sergiler.

29 / 50

Ben-Sen veya Ben-Öteki ilişkisi hangi filozoftan itibaren en tartışmalı sorunlarından birini teşkil etmiştir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi düşünür olmanın temel şartını bilgi aktarımından ziyade şahsi görüş ve içtihatlar geliştirmeye bağlamaktadır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların fizik ve metafizik araştırmalarına verdikleri addır?

32 / 50

"Varidat" adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

33 / 50

Osmanlı düşünürlerinin kullandığı iç estetik tanımının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi'nin bir eseridir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde Pozitivist yaklaşımı temsil eden düşünürlerden birisidir?

36 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi  Molla Lütfi’nin Mizah yolla ahlak eleştiri düşüncesini sağlayan eserinin adıdır?

37 / 50

........’nin Mizanu’l-Hak ve Keşfu’z-Zunûn adlı eserlerine bakıldığında teşhisin daha bir epistemolojik düzeyde konulmaya başlandığını görmekteyiz. Katip Çelebi için nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler vardır. Öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranması gereklidir. Oysa kendi döneminde yapılmakta olan şey tam tersidir. Akli ilimlerin medreselerdeki konumu iyice küçülmüş ya da yok mertebesine ulaşmıştır. Felsefi ilimlerin yerine fıkhi disiplinler konulmak
istenmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

38 / 50

Tehafüt geleneğini başlatan, Farabi ve İbn Sina’nın felsefi fikirlerini eleştirmek için yazılmış olan “Tehafütü’l-Felasife” kime aittir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi varlığın tekliği anlayışını savunan düşünürlerdendir?

40 / 50

I.Osmanlı Devletinin ilk medresisinde uzun yıllar müderrislik yapmıştır.

II.Kelam, tasavvuf ve felsefeyi ortak bir dil içindebuluşturmuştur.

III.Nihayetü’l-Beyan fi Dirayeti’z-Zaman eserinin sahibidir.

Yukarıda özellikleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Osmanlı Devletinin ilk şeyhulİslâmı kimdir?

42 / 50

Kendisine,“ Efendim, Tıbhane Mektebi’nde Allah’ı inkar ediyorlar imiş, bu olan şeyleri, bütün tabiat yapar, her şey tabiatla olur diyorlar imiş” dendiğinde, “Ey, öyle ise onlar Allah’ın adını tabiat koymuşlar; çare yok, bir Allah’a muhtacız” şeklinde karşılık vermiş olan düşünür kimdir?

43 / 50

Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib adlı eseriyle İbn Sina'nın görüşlerini özetleyen ve başka bir eserinde bilimleri tasnif ederek
tanımlamaya çalışan Osmanlı düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Gazzali’nin tenkitlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Gazzâlî sonrası yapılan felsefenin kelami düzeyde kalmasının sebebi ne olabilir?

46 / 50

Tehâfütler yazılırken genel olarak nasıl bir yaklaşımla kaleme alınmıştır?

47 / 50

Tanrı ile insan ve diğer varlıkların mukayesesini doğru bulmayan düşünür kimdir?

48 / 50

Estetik imar bilincini yönlendiren alanlarda (kelamcı, mutasavvıf, fıkıhçı, felsefeci, hat vs.) üretim yapan Osmanlı düşünürlerinin hangi Yunan düşünürün ‘asıl-kopya’ ikiliğine dayalı felsefe yapma tarzını sürdürdüğü söylenebilir?

49 / 50

Felsefeyi dinle savunanlar grubunu kimler temsil etmektedir?

50 / 50

Tehâfüt geleneğinin ortaya çıkış nedenleri incelendiğinde bunların en başında ne gelmektedir?

Skorunuz