İslam Hukuku – Test 7

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku - Test 7

1 / 50

Hanefilere göre; bir akdi meydana getiren irade beyanlarından ilkine ne ad verilir?

Hanefîlere göre, akdi meydana getiren iki irade açıklamasının ilkine icab; ikincisine kabul; icab yapana da mûcib denir.

2 / 50

Ta‘likî şart nedir?

3 / 50

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

Veliyy-i âm ise veliyy-i hâssın bulunmadığı durumda velayet yetkisine sahip olan devlet başkanı veya hâkimdir.

4 / 50

Kuruluş ve geçerlilik şartlarını taşıması sebebiyle hukuken varlık kazanan bir evlilik akdi, bazen birtakım eksikliklerden dolayı yürürlüğe girmez, işlerlik kazanmaz. Akdin yürürlüğe girmesi ve sonuçlarını doğurması için gerekli olan şartlara ne denir?

Kuruluş ve geçerlilik şartlarını taşıması sebebiyle hukuken varlık kazanan bir evlilik akdi, bazen birtakım eksikliklerden dolayı yürürlüğe girmez, işlerlik kazanmaz. İşte nefaz şartları akdin yürürlüğe girmesi ve sonuçlarını doğurması için gerekli olan şartlardır.

5 / 50

I.    Taraflar
II.   Konu
III.  Rükn
IV.  İrade beyanı
Yukarıdakilerden hangileri akdin unsurlarındandır?

6 / 50

Başka bir akar üzerinde kurulu kaynak hakkı sayesinde alınacak temiz suları kendi akarına ulaştırma, yetkisi veren irtifak türü aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

I.    Şafii

II.  Hanbeli

III. Maliki

IV. Hanefi

Yukarıda sayılan mezheplerden hangisine veya hangilerine göre; akit kurulduktan sonra, sırf akit görüşmelerinin yapıldığı ortam devam ediyor diye taraflar tek taraflı akdi bozamaz?

Hanefî ve Mâlikî mezhebi meclis muhayyerliğini kabul etmezler. Onlara göre akit kurulduktan sonra, sırf akit görüşmelerinin yapıldığı ortam (meclis) devam ediyor diye taraflar tek taraflı akdi bozamaz.

8 / 50

Unsur ve rüknün şartlarında bozukluk taşımamakla birlikte bunların dışındaki bazı vasıflarında bozukluk olan akdin niteliği nasıldır?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın şartları ile ilgili hükümlerdendir?

10 / 50

Klasik dönem fakihlerine göre evlilik eşlerin hangi türden yararlanmasını esas alır?

11 / 50

Bir akdin işlerliğinin imkansız hale gelmesi sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkmasına ne ad verilir?

12 / 50

I.    Din farkı
II.   İki akraba ile birden evlenme
III.  İki kere boşama
IV.   Dördüncü kadın
Yukarıdakilerden hangileri geçici evlenme engelleri arasında yer almaktadır?

13 / 50

Velayet-i nedb nedir?

14 / 50

Nikah-ı şiğâr nedir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mutlak aynî haktır?

Mutlak aynî hak: Mülkiyet hakkı. Aynî hakkın sahibine tam ve en geniş yetkiler veren türü olup mülkiyet hakkıdır. Burada hakkın mutlak olmasından bahsedilmesi, herhangi bir kapsam sınırlamasına gidilmemiş olduğunu ifade eder. Mülkiyet bu özelliği ile aynî hak terimini en iyi temsil eden hak tipidir.

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ayni haklar içinde yer almaz?

17 / 50

Talak, fesih ve ölüm gibi bir sebeple evliliği sona eren kadının, başkası ile evlenebilecek hale gelmesi için beklemesi gereken süreye ne ad verilir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın aileye dair yaklaşımlarındandır?

İslam, belli bir süre için yapılan geçici (muvakkat) evliliği ve müt‘a nikahını, gizlice yapılan nikah-ı sırrı, nikahsız birliktelik olan metres hayatı yaşamayı ve zinâyı, mehir vermemek için berdel usulü yapılan nikah-ı şiğârı ve eşcinsellik gibi insan onuruna yakışmayan ve özellikle kadınların zarar gördüğü bazı evlilik ve ilişki türlerini yasaklamıştır. Araplarda cari olan sınırsız kadın ile evlenmeyi sınırlamış, mehrin, velisinin değil, kadının hakkı olduğu hükmünü getirmiştir.

19 / 50

Hisseli mülkiyetin ortadan kaldırılarak müstakil mülkiyet tesis edilmesine ne ad verilir?

20 / 50

Evlenecek tarafların, akde razı olduklarını ifade eden sözleridir ki, bu sözler îcâb ve kabûl diye isimlendirilir. Bahsi geçen evlenme akdinin unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

I.    Sözlü ifade
II.   İşaret
III. Teâtî
İmam Şafiî’ye göre yukarıdaki durumlardan hangisinde/hangilerinde akit meydana gelebilir?

İmam Şafi'ye göre Teati (değiş-tokuş, karşışılıklı alıp-verme) ile akit oluşmaz.

22 / 50

Hangi mezhebe göre tam ehliyetli kadınlar velisinin izni olmaksızın evlenebilirler?

Tam ehliyetli kız ise Hanefîlere göre velisinin izni olmaksızın evlenebilirken, diğerlerine göre velisi tarafından evlendirilir. Bunlara göre icbar velayetine sahip velilerin dışındaki veliler ise tam ehliyetli kızı ancak iznini alarak evlendirebilirler.

23 / 50

Evlenmeye söz verilmesini içeren ve yüzüklerin takılması ile yapılan bir merasim olan nişanlanma genellikle hangisinden sonra gerçekleşir?

24 / 50

Başkasının malını hukuka aykırı olarak tahrip etmeye ne ad verilir?

Bir kimsenin malını zorla elinden alma demek olan gasp ile başkasının malını hukuka aykırı olarak tahrip etme anlamına gelen itlaf iki önemli haksız fiil türüdür.

25 / 50

Bir kişi, müslüman bir kişiye ait aşağıdaki nesnelerden hangisini tahrip ettiğinde o şeyi tazmin etmesi mümkün değildir?

26 / 50

İslam hukukuna göre aşağıdakilerden hangisinin alım satımı yasaklanmamıştır?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerindendir?

28 / 50

Veli, rızasını almadan kızı evlendiremez, kız da velisinin rızasını almadan evlenememesini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Velayet-i icbar, veliye velayeti altındaki kimseleri rızalarına bakmaksızın evlendirme yetkisi veren velayettir. Bu tür velayet altına eksik ehliyetliler ve ehliyetsizler girer. Velayet-i nedb ise veliye, velayeti altında bulunan kimseyi ancak onun rızasıyla evlendirme
yetkisi veren velayettir. Bu velayet altına tam ehliyetli kadınlar girer. Velayet-i şirket ise veli ile bülûğa ermiş kız arasında ortak olan bir velayettir. Buna göre veli, rızasını almadan kızı evlendiremez, kız da velisinin rızasını almadan evlenemez. Veliyy-i hâs, velayeti altında bulunanları evlendirme yetkisine sahip olan akrabalardır. Daha yakın veli yoksa bu hak bir sonrakine geçer. Veliyy-i âm ise veliyy-i hâssın bulunmadığı durumda velayet yetkisine sahip olan devlet başkanı veya hâkimdir.

29 / 50

Aşağıdaki ayni hak türlerinden hangisi sahibine o eşyadan hem yararlanma, hem tasarrufta bulunma, hem de tüketme hakkı sağlar?

30 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde veliyy-i hâs'ın tanımı doğru verilmiştir?

31 / 50

Bir eşyanın somut varlığı ve zatı, ayn olarak nitelenirken, dış dünyada somut bir fert olarak belirlenmeyip cins olarak belirlenmiş borçlara ne ad verilir?

32 / 50

I.    Müt‘a nikahı
II.   Nikah-ı sır
III. Nikah-ı şiğâr
IV. Muvakkat evliliği
İslam kadınların zarar gördüğü bazı evlilik ve ilişki türlerini yasaklamıştır. verilenlerden hangisi yada hangileri buna örnek olarak gösterilebilir?

33 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "rücû muhayyerliği" kavramını açıklamaktadır?

34 / 50

Nikah akdinin konusu nedir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından helallerin en sevimsizi olarak görülmektedir?

Hz. Peygamber tarafından “Allah katında helallerin en sevimsizi boşamadır” şeklinde nitelendirilmiştir.

36 / 50

Başkasının hakkı ile ilgili olduğu için, işlerlik kazanması için tarafların irade beyanları dışında, hakkı olan bu kişinin iradesine de ihtiyaç duyulan akit aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Sürekli evlenme engelleri, taraflar arasında evliliği ebedî olarak engelleyen durumlardır. İslam hukuku açısından sürekli evlenme engelleri, kan bağı, sıhriyet (evlilik) bağı ve süt emme sebebiyle olmak üzere üç türe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi Sıhriyet sebebiyle haram olan evliliklerden biri değildir?

Erkeğin usûlü Kan bağı sebebiyle haram olanlar grubundadır.

38 / 50

Hanefi anlayışına göre aşağıda sayılanlardan hangisi niteliği gereği mal kavramı içerisinde değerlendirilemez?

39 / 50

Yeniden nikah ve mehire gerek olmaksızın kocaya, boşadığı eşine dönme imkanı veren talak aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Hibe ve ariyet aşağıdaki akit türlerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

Teberru akitleri (ivazsız akitler): Akit konusunun bir karşılığı ve ivazının olmadığı sadece bir tarafın aynî hakkını
devrettiği akitlerdir. Mesela hibe ve ariyet böyledir. Bir taraf hibede bulunarak malını başkasına temlik ederken diğer taraf bir
bedel ödemez. Hibede bir malın aynı, âriyette ise menfaati temlik edilmektedir.

41 / 50

Gayr-ı mütekavvim mallar çok sınırlı şartlarda geçici şekilde aynî hak konusu olabilir, ancak hukuken koruma görmez, tazmine konu olmaz. Bir kişi, müslüman bir kişiye ait aşağıdaki nesnelerden hangisini tahrip ettiğinde o şeyi tazmin etmesi mümkün değildir?

42 / 50

Sahibine eşya üzerinde en geniş ve tam yetkiler veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Borç ilişkisinde alacaklının elde ettiği hakka, alacak hakkı denir. Eğer bu hakkın gereği yerine getirilmezse bu defa ........ hakkı doğar. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

44 / 50

Hanefîlere göre aşağıdakilerden hangisi evlilik için ehildir?

Bülûğ çağının başlangıcı Hanefîlere göre kızlarda 9, erkeklerde 12 yaşıdır. Bilinen bülûğ emareleri gözükmediği takdirde Ebû Hanîfe’ye göre kızlarda 17, erkeklerde 18 yaş; diğer İslam hukukçularına göre ise her ikisinde de 15 yaş, hükmen bülûğa erdikleri yaş olarak kabul edilir. Akıl hastalarının yaptıkları evlilikler bâtıldır.

45 / 50

Hanefi anlayışına göre aşağıda sayılanlardan hangisi niteliği gereği mal kavramı içerisinde değerlendirilemez?

46 / 50

Bir eşya üzerinde hak sahibine ait, diğer tüm şahısların hakimiyet ve müdahale alanından çıkarılmış bir inhisar ve önceliğe ne ad verilir?

47 / 50

Kurulduğu andan itibaren sonuç doğuran akitlere ne ad verilir?

Nafiz akit, kurulduğu andan itibaren sonuç doğuran, akittir. Başka bir ifadeyle akdi yapan tarafların dışında başka bir kişinin hakkıyla ilgili olmayan, herhangi başka birinin rızasına, onayına gerek kalmadan sonuç doğuran akittir.

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi talak türlerinden biri değildir?

49 / 50

Dış dünyada somut bir fert olarak belirlenmeyip cins olarak belirlenmiş borçlara ne ad verilir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi icap ve kabulün şekillerindendir?

Skorunuz