İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 8

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 8

1 / 50

Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlâkı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Osmanlı mimarisinde şehir külliyelerinin dışındakilere ne ad verilir?

3 / 50

Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Üstü açık, daha çok bir çeşme başında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer olan ibadethane aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?

6 / 50

Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığıdır?

8 / 50

Topkapı Sarayı "Bâb-ı Hümâyun" üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

İstanbul Sultanahmet Câmisinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari tarihi içinde Bursa ve Edirne dönemidir?

12 / 50

Büyük Selçuklu devrinde başladığı kabul edilen medrese mimarisinin, Anadolu’daki en erken açık avlulu örneği aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?

14 / 50

slâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?

15 / 50

İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Osmanlı mimarisinde misâfirhânelere ne ad verilir?

17 / 50

Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?

18 / 50

Erken İslâm mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?

22 / 50

Güzel sanat ve sanatın mahiyetinden ve muhtelif sanatkârların tekniğinden bahseden ilim aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Yakup Şah b. Sultan Şah aşağıdaki eserlerden hangisinin mimarıdır?

24 / 50

İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin celi sülüs kitabe yazılarının hattatı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?

27 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’nin kesin klasik ölçülerini ortaya koymuştur?

28 / 50

Türkiye Selçukluları döneminin Ulu Camileri arasında, Büyük Selçuklu Mimarisi’nin malzeme ve plan etkilerinin görüldüğü en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?

30 / 50

Mihrap önünde kubbeli cami planıyla merkezi planlı camii formunun ilk örnekleri olan Karahanlı Devri eserleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

31 / 50

Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk celi hat sanatkârıdır?

33 / 50

Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?

Mimarbaşılar ve emrindeki mimarlar inşa veya tamir edecekleri binaların planlarını veya krokilerini ve keşiflerini yaparlar ve ona göre işe başlarlardı. Bu plan veya krokilere resim veya tasvir veya mimar kârnâmesi denilirdi. Bazı araştırıcılara göre bu kârnâmenin bir maket olabileceği de ileri sürülmektedir.

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’ssahre’nin yapımında temel olmuştur?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisinin İran'daki en önemli yapılarından biridir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?

38 / 50

Osmanlı talik ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

- Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen,

- “şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan,

- Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koyan

Hattat aşağıdakilerden hangisidir?

Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt’un aklâm-ı sitte üslûbunu aşıp Osmanlı zevkini ortaya koymasının ardından Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen, “şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan Ahmed Şemseddin Karahisârî, Yâkūt’un aklâm-ı sitte tarzını yeni bir yorumla canlandırmış, celî ve müsennâ yazılarda Ali b. Yahya Sûfî’nin yazılarını örnek alarak harf bünyelerinde ve kompozisyonlarda daha güzel oran ve biçimler elde etmiş, Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan
üslûbu ortaya koymuştur.

40 / 50

Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Aşağıdaki yazılardan hangisi erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılmıştır?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?

43 / 50

İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
A)

B)

C)

D)

E)

8.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya

46 / 50

Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?

47 / 50

Batılı araştırmacılara göre, İslâm yazılarının oluşum sürecinde Cahiliye devri Arap yazısı, aşağıdaki yazı sistemlerinin hangisinin devamıdır?

48 / 50

İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Kubbetü’s-sahre: Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı. Batılılar tarafından Ömer Camii olarak da tanınır.

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?

50 / 50

Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 61%

0%