Din Psikolojisi – Test 6

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 6

1 / 50

Sezgisel Dinî Düşünce aşağıdakilerden hangi teoriye aittir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden bilişsel faktörlerden değildir?

4 / 50

Dinin ergenlik döneminde günahkârlık duygusunun hafifletilmesi, güvenlik ve hayat felsefesi ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle faydalı olduğunu savunan araştırmacı/araştırmacılar aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Nesne sürekliliği kavramı hangi dinî gelişim teorisinde önemli bir yer tutmaktadır?

6 / 50

Yaşlılık dönemi dindarlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 50

Bilişsel gelişim teorisini ortaya atan ve geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Din ile ilgili yüksek düzeyde şüphenin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Dinî uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit, model alma, ödül ve ceza yolu ile geliştiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orta yaş dönemindeki bireylerin dine yönelimlerini etkileyen en temel faktörlerden biridir?

11 / 50

Sosyal öğrenme teorisine göre, çocukta tabii bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?

12 / 50

Taklit, öğrenme, ödül, ceza ve pekiştirme gibi kavramlara dayanan gelişim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Harms teorisinde çocuklar dini kavramları somutlaştırma eğilimi gösterdiği tanrı ve melekler olarak gerçek insanlar olarak düşünüldüğü evre ne zamandır?

14 / 50

Çocuklar ancak kaç yaşından itibaren dinî mahiyette söz, duygu ve davranışla ilgilenmeye başlamaktadır?

15 / 50

Piaget'in bilişsel gelişim teorisine ilk aşaması 0-2 yaş aralığına denk gelen evre hangisidir?"

16 / 50

Dini gelişimi açıklamada başvurulan Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre en erken hangi evrede Allah çocuklar için büyük bir insan manasına gelebilir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi dindarlığında belirleyici olan sosyal faktörlerden biridir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi dini gelişiminde berlirleyici faktörlerdendir?

Ergenlik dönemi dini gelişiminde berlirleyici faktörler bilişsel, sosyal ve kişisel faktörler olarak belirlenmiştir

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden kişisel bir faktör olarak değerlendirilir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının özelliklerden biri değildir?

21 / 50

  • 2-7 yaş arasındadır.
  • Çocuğun algıladığı şey realiteye eşittir.

şeklinde özelliklere sahip olunan Piaget'in gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Okul dönemine tekabül eden bu evrede, 6-7 yaşlarından itibaren çocuklar, sayı ve mantık kurallarını çevrelerinde gözlemledikleri olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurma konusundaki arayışlarında bir araç olarak kullanmaya başlamaktadırlar. Elkind Teorisi'ne göre, yukarıdaki özellikleri bahsedilen evre aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin en fazla tercih ettikleri çözüm yollarından biri değildir?

24 / 50

Baldwin teorisi kaç evreden oluşmaktadır?

25 / 50

Din ve dinî konularla uğraşmaktan rahatlık hissedilen, dinî inançlarla daha çok özdeşleşilen, dini bir hayat yaşamaya daha fazla gayret gösterilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Gelişim dönemlerinden hangisinde ölümden sonraki hayata gittikçe artan bir dini inanç söz konusu olmaktadır?

27 / 50

Hangi gelişim döneminde bireyin inancı yaşayan bir iman ve hassas ve güçlü bir dini uyarıcıdır?

28 / 50

Daha gelişmiş bir dini hayata sahip olabilmek için öncelikli olarak neyin gelişmiş olması gerekmektedir ?

Daha gelişmişbir dinîhayata sahip olabilmek için, bireyin öncelikle psikolojik olarak daha fazla gelişmesi gerekmektedir. Bu durumda dindarlık da, hayatın diğer özellikleri gibi, ilk yaşlardan itibaren gelişen bir olgudur.

29 / 50

Çocuklardaki dinî ilgi hangi yolla kendini göstermeye başlamaktadır?

30 / 50

Elkind Teorisinin 2. evresi olan Temsil arayışı kaç yaş arasını kapsar?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden belirleyici sosyal faktörlerdendir?

Bireyselleşme kişisel bir faktör olarak değerlendirilirken, eleştirel olma, soyut düşünme ve zihinsel gelişim düzeyi bilişsel faktörler içinde sayılır. Akran ilişkileri ise sosyal faktörlerdendir.

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme ilkeleri arasında değildir?

33 / 50

Çocuklara anne babasının varlığı tarafından sağlanan hangi duygu çocukta Allah'la ilgili bilgi ve inancın gelişmesine bağlı olarak güç ve süreklilik kazanmaktadır?

Ana-babanın varlığı tarafından sağlanan temel güven duygusu, çocukta Allah'la ilgili bilgi ve inancın gelişmesine bağlı olarak güç ve süreklilik kazanmaktadır.

34 / 50

Çocukluk dönemi özellikleri arasında değildir?

35 / 50

Yetişkinlilk ve yaşlılık dönemi dindarlığı üç evreye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde bu evreler doğru olarak sıralanmıştır?

36 / 50

Baldwin teorisine göre;

olayların gerçek yüzünün, fikirler ve idealler vasıtasıyla gerçekleştirilen derin düşünmenin ötesine gidebilecek kadar doğrudan algılanmasını içeren evre aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Bağlanma ile din ilişkisi üzerine öne sürülen görüşlerden birisine göre erken dönem bağlanma ilişkileri Tanrı ve din inancını yapılandıran temel bir referans işlevi görür. Bu görüş aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

38 / 50

Bu dönemde genel olarak dinî inançların içselleştirilmesinde bir artış gözlemlenebilir fakat kişilik ve benlik gelişiminde önemli mesafeler kat ettiğinden, dine karşı dışlayıcı bir tutum sergilemeleri de mümkün olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Dini şüphe ve çatışmanın en az olduğu gelişim dönemi hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bireyin ergenlik dönemi dinî gelişiminde etkili olan sosyal faktörlerden biri değildir?

41 / 50

Goldman ve Dinî Düşünce Gelişimi Teorisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

42 / 50

Bu teoriye göre çocuk ile annesi veya temel bakıcısı arasındaki iyimser ilişki veya bağlanma figürü, iki şey üretir: 1. Herhangi bir tehdit anında ve üzüntülü zamanlarda başvurabileceği rahatlama ve güvenlik limanı. 2. Tehlike zamanlarının dışında çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü. Yukarıda sözü edilen teori aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

43 / 50

Dinî uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit, model alma, ödül ve ceza yolu ile geliştiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

:Sosyal öğrenme teorisi, dinî uygulama ve ifadelerin küçük çocuklarda taklit, model alma, ödül ve ceza yolu ile geliştiğini ileri sürmektedir.

44 / 50

"Çocuklar annelerini veya babalarını bütün problemleri açıklayabilen ve bütün bulmacaları çözebilen bireyler olarak algılamaktadır. Bu evre dinî alana kaydırıldığı zaman, bütün herşeyin nedeni ve düzenleyicisi olan Tanrı’ya bağlanma hissi gelişmeye başlamaktadır." Yukarıdaki evre Baldwinteori evrelerinin hangisidir?

45 / 50

Goldman ve Dinî Düşünce Gelişimi Teorisi kaç evreden oluşmaktadır?

46 / 50

Okul öncesi dönemde duanın manası nasıldır?

47 / 50

Bazı din psikologları (Cole ve Hall) dinin ergenlik döneminde en az üç ihtiyacın karşılanmasında özellikle faydalı olduğuna işaret etmiştir;

I.     Hayat felsefesi
II.   Güvenlik
III.  Günahkârlık duygusunun hafifletilmesi
IV.  Bağlanma

hangisi bu ihtiyaçlardandır?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Elkind Teorisinin özelliklerindendir?

49 / 50

Ergenlik döneminde ergenlerin çözümünde en çok güçlük yaşadığı problem aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinî şüphelerini çözüme kavuşturmak amacıyla ergenlerin en fazla tercih ettikleri çözüm yollarından birisi değildir?

Skorunuz

The average score is 74%

0%