Din Sosyolojisi – Test 10

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 10

1 / 50

Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

İsa Mesih'in yaklaşmakta olan İkinci Gelişine inanan Protestan Hristiyanlığın bir dalı olan aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültür-din etkileşimine bir örnek değildir?

4 / 50

Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Dünya ile gündelik bağlarını koparmadan zihinsel, psikolojik ve fiziksel problemlerle baş etme arayışı içinde olan, inanç, ibadet ve cemaat konusunda rahat bir görüntü sergileyen dini hareketler hangi
kategoridedir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?

7 / 50

Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?

8 / 50

Köken itibariyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Amerikan Protestanlığına ilişkin bir kavram olan ve Presbiteryen, Baptist ve Evanjelist grupların püriten yorumunu ifade eden, İncil'in muhtevasının lafzen hakikat ve doğruluğuna inancı vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Bireyin toplumsallaşma sürecinde bütün verili dünyayı içselleştirdiği ve sosyal kişiliğinin bir parçası haline getirdiği sürece ne ad verilir?

10 / 50

Bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluğuna ne ad verilir?

11 / 50

Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

12 / 50

Bireyleri şiddet ve teröre sürüklediği savunulan “şiddetin yenilenmesi” sürecinde yer alan faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13 / 50

Literatürde sınırlı olarak yer almakla birlikte terörün kökenlerine odaklanan ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamaya çalışan teori aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Fundamentalizm kavramı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini içermez?

15 / 50

Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu
üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi terörün amacına ulaşmak için kullandığı araçlardan biri değildir?

17 / 50

I –  Sürtüşme
II –  Çatışma Kültürünün Normalleşmesi
III – Uzlaşma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri şiddet ve teröre ilham kaynağı olan değişimi zor ve inançların yerleşmesinde etkilidir?

18 / 50

Hangisi şiddeti meşrulaştırma amacı taşır şiddet ve terörü suç kategorisinden çıkarmayı hedefler?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi terör eylemlerini meşrulaştırmak için İslam’a atıfta bulunan terör örgütlerinden biri değildir?

El-Lâ Merkeziye Cemiyeti, Arap milliyetçiliğini savunan, ayrılıkçı bir örgüttür

20 / 50

  • Öne çıkan unsurlar; suikast, sabotaj, bombalama, işkence, rehin alma eylemleri vb.'dir.
  • Nedenden çok sonuca odaklanırlar.
  • Kamuoyunda çelişkili görüşlerin oluşmasına neden olabilmektedirler.
    burada verilenler hangi yaklaşımla ilgilidir?

21 / 50

Terör konusuna güvenlik ağırlıklı olarak bakan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

I. Fanon
II. Sartre
III. Camus
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Radikal terörizm teorisi görüşlerine sahiptir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi teröre ilişkin yaklaşımlarda içerilen kavramlardan değildir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi terör, terörizm ve terörist kavramlarının muğlâk olarak tanımlanması ve genel kabul gören tanımlarının yapılamamasının nedenlerinden biri değildir?

25 / 50

Şiddet ve terör olaylarında dini inanç ve sembollerin başlıca rolü aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Yigal Amir’in “Tanrıdan aldığını” iddia ettiği bir emirle 1995 yılında öldürdüğü devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Yakın geçmişte gerçekleşen ve din ile terör arasında bir bağ kurulan terör saldırısı aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Arapların İsrail topraklarından sürülmesini savunan Kach hareketi üyesidir?

29 / 50

Hindistan’da Sihizm dini mensuplarının bazılarının neden dini bir savaş başlatmışlardır?

30 / 50

Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran terörizm teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Hangisi terör, terörist ve terörizmle ilgili yanlış bir bilgidir?

32 / 50

Şiddet ve teröre başvurmak siyasal ve stratejik nedenlere bağlı bir seçenektir. Şiddet ve terör bazı psikolojik ve sosyal faktörlerin istenmeyen sonuçlarından çok kolektif rasyonalitenin ve mantıklı stratejik seçimin bir yansıması ve dışa vurumudur. Yukarıdaki görüş hangi bilim adamına aittir?

33 / 50

Terör kelimesi Latince ‘terrere’ kökünden gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi terrerenin anlamlarından biri değildir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "şiddetin yenilenmesi" sürecinin faktörlerinden değildir?

35 / 50

Terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamayı hedefleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Şiddet ve terörü bu eylemlere başvuran kişi, grup ve örgütlerin bakış açısı ile alan ve söz konusu eylemleri haklılaştırma ve meşrulaştırma amacı taşıyan kuram aşağıdakilerden hangisidir

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi terör, terörizm ve terörist kavramlarının tanımlanması esnasında tartışmalara neden olan ve bu kavramların genel bir çerçeve ile tanımlanamamasının sebeplerinden değildir?

38 / 50

Aşağıdaki ilkelerden hangisi İslam dininin şiddet ve teröre yaklaşımına ters düşmektedir?

39 / 50

Bombalama ve rehin alma eylemleri gibi nedenden çok sonuçlara odaklanan terörle ilgili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

  • Terörü anlama ve analiz etmek amacıyla en yaygın olarak başvurulan kuramdır.
  • Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkarır.
  • Terörün ne olduğu, nasıl işlendiği ve uygulandığı sorularını cevaplar ancak niçin bu eyleme başvurulduğunu
    açıklamaz.  Yukarıda özellikleri verilen terörizmi açıklamaya yönelmiş teori hangisidir?

41 / 50

Cihad kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

42 / 50

Terör kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

43 / 50

Terörün kökenlerine odaklanır ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamayı hedefleyen yaklaşım hangisidir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi terör kavramının tanımı ve açıklaması ile ilgili söylemlerden biri değildir?

45 / 50

Siyasal amaçlarına ulaşmak için çeşitli şiddet türlerine başvuranlar, eylemlerini meşru görmekte ve genelde kendilerini “özgürlük savaşçıları” olarak tanımlamayan terör yaklaşımı hangisidir?

46 / 50

I.    Öne çıkan unsurlar; suikast, sabotaj, bombalama, işkence, rehin alma eylemleri vb.'dir.
II.   Nedenden çok sonuca odaklanırlar.
III. Kamuoyunda çelişkili görüşlerin oluşmasına neden olabilmektedirler.

Hangisi veya hangileri medyatik yaklaşımla ilgili doğru ifadelerdendir?

47 / 50

Terör kavramı Batı siyaset diline ilk ne zaman girmiştir?

48 / 50

Aşağıdaki ilkelerden hangisi İslam dininin şiddet ve teröre yaklaşımına ters düşmektedir?

49 / 50

“Kamuoyunun tümünü veya bir kısmını korkuya sevk eden eylemler'' hangi yaklaşıma aittir?

50 / 50

“Terör Dönemi” hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Skorunuz