Kelam – İslam İnanç Esasları – Test 6

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Kelam - İslam İnanç Esasları - Test 6

1 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ın özelliklerinden biri değildir?

2 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminde yenilik ihtiyacını ilk dile getiren kişi olarak bilinir?

3 / 50

Kategori: Kelam

Napolyon'un Mısır'ı terk etmesinden sonra Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen ve fakat Mısır'ı bağımsız şekilde yönetmeye başlayıp askeri, tıp, mühendislik okulları açarak matbaa kurup geliştiren kişi kimdir?

Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Napolyon’un Mısır’ı terk etmesinden sonra Osmanlıdan bağımsız bir biçimde Mısır yönetti. Ali Paşa Mısır’ın iktisadi, sosyal ve eğitim düzeninde büyük değişikliklere gitti. Napolyon’dan kalan makineleri kullanarak Bulak’ta bir matbaa kurdu. Çeşitli askeri, mühendislik ve tıp okulları açtı. Bu okullarda görevlendirilmek üzere Fransa’dan subaylar, hekim ve mühendisler getirtti. Paris’e Mısırlı öğrenciler gönderdi

4 / 50

Kategori: Kelam

Bütün şekilleriyle materyalizmi ve felsefi bir görüş olarak pozitivizmi reddeden, dine karşı yapılan biyolojik ve psikolojik teknikleri (Darwinizm, Freudizm) cevaplandıran, yeni felsefi cereyanları eleştirdikten sonra müsbet ilimden de istifade ederek, Allah’ın varlığını ispat eden, İslamın akâid konularını isbât ve izah ederek mukaddesâtı savunan olarak tanımlanmış ilim aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Kelam

I.    Ebu’l-Kelâm Azâd
II.  Muhammed İkbâl
III. Seyyid Ahmed Han

Yukarıdaki Kelam alimlerinden hangisi veya hangileri Hindistanlı alimlerdendir?

6 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kelam İlmi ile ilgili doğru değildir?

7 / 50

Kategori: Kelam

Sisteminin gereği olarak bütün dinleri inkar etmesine rağmen kültürel boşluğu doldurmak amacıyla yeni bir din ortaya koyma ihtiyacı hissetmişve “insanlık dini” adını verdiği bir din ortaya koyduğunu iddia eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Kelam

Batıda Ortaya Çıkan Akımlardan biri olan “Pozitivizm” hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Comte insanlık tarihini, dinî, metafizik ve pozitif olmak üzere üç evreye ayırdı. Pozitif evre, insanın sadece gözlemlenebilene yöneldiği ve yalnızca olaylar arasındaki yasalar ya da değişmez bağlantıları incelediği bir evredir. Ona göre bu evre insan düşüncesinin ve gelişiminin en yüksek basamağıdır.

9 / 50

Kategori: Kelam

Bazı yeni ilmi kelamcılar Peygamberliği Allah'ın lütfu olarak değil; çalışıp kazanılabilen bir vasıf olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen yeni ilmi kelamcılar hangi ülkenin alimleridir?
A ) Mısır B ) Osmanlı C ) Hindistan D ) Afganistan E ) Pakistan

Şiblî Nu’manî ve Seyyid Ahmed Han geleneksel kelâm anlayışından farklı olarak peygamberliği Allah vergisi değil, çalışıp kazanma ile gerçekleşen bir şey olarak görmüşlerdir. Bu kelamcılar Hindistan alimleridir. Buna karşılık İzmirli İsmail Hakkı, Muhammed Abdûh ve öğrencisi Reşîd Rızâ geleneksel görüşü yani peygamberliğin Allah’ın bir bağışı olduğunu savunmuşlardır.

10 / 50

Kategori: Kelam

“İnanmaya yer bırakmak için bilgiyi inkar etmek zorunda kaldım.” sözleri hangi bilim adamına aittir?

11 / 50

Kategori: Kelam

Seçenekte verilenlerden hangisi kesin olarak yeni ilmi kelamın konularından biridir?

12 / 50

Kategori: Kelam

Kelâm alanında eser yazımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi müteaahhirin döneminde aktif olan isimler arasında yer alır?

Gazali ile başlayıp, Râzî, Amidî, Kâdî Beydâvi ile devam eden müteaahhirin döneminde belli bir aşamadan sonra şerh ve haşiyecilik dönemi başlamış, özgün eserler verilememiş ve İslam kelâmı uzun süren bir duraklama ve gerileme dönemine girmişti.

14 / 50

Kategori: Kelam

Kant’ın etkisinde kalarak klasik kelâmcıların kullandığı, hudus, imkan, gaye ve nizam delillerinin hiçbirinin Allah’ın varlığını ispat etmediğini iddia eden alim aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan'da ortaya çıkmış alimlerindendir?

Hint alt kıtasında: Seyyid Ahmed Han, Şiblî Nu’manî, Emir Ali, Muhammed İkbal, Mısır’da: Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Osmanlı Türkiyesi’nde: Abdüllatif el-Harpûtî, İzmirli İsmail Hakkı, Filibeli Ahmed Hilmi bunlardan bir kaçıdır. Yeni ilm-i kelâmın öncü şahsiyetleri olarak ifade ettiklerimiz de bunlardır.

16 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti alimlerindendir?

17 / 50

Kategori: Kelam

Batlamyusçu evren görüşü seçeneklerden hangisinde doğru şekilde açıklanmıştır?

18 / 50

Kategori: Kelam

“Peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin gösterdiği ve benzerini meydana getirmek hususunda muhataplarını aciz bırakan olağanüstü olay olarak tanımlanır.”
Yukarıda tanımı verilen Kelam terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A )
Akaid
B )
Nübüvvet
C )
Mucize
D ) Keramet
E ) Uluhiyet

19 / 50

Kategori: Kelam

Duyuları bilgi elde etmenin tek vasıtası olarak gören ve bundan hareketle de metafizik bilgiyi yanlış ve dayanağı olmayan bir nevi zihnî yanılma olarak sayan bilim insanı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

20 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi batıda ortaya çıkan akımlardan materyalizmi açıklamaktadır?

21 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm dönemi bilginlerinin karşı karşıya olduğu kişilerden biri değildir?

Kopernik, Güneşin merkezde yer aldığını ve Dünya dâhil diğer bütün gezegenlerin Güneşin etrafında döndüklerini ortaya koydu. Dine karşı biyolojik veya psikolojik bir çalışma değildir.

22 / 50

Kategori: Kelam

Aklın hiçbir çaba sarfetmeksizin elde ettiği bilgi türüne Kelâm alimleri ne ad vermişlerdir?

Aklın hiçbir çaba sarfetmeksizin elde ettiği bilgi, zarûrî/zorunlu bilgidir. Bu bilgiye, herhangi bir şüpheye ve ihtilafa yol açmayacak şekilde son derece açık olduğundan apaçık bilgi anlamında bedihî bilgi de denilmiştir.

23 / 50

Kategori: Kelam

Tasavvufi sohbetler ve cemaatler hicri VI. (XII.) asırda daha düzenli, daha disiplinli bir örgütleşmeye dönüştü.
Tanımı verilen bu örgüte ne ad verilmektedir?

Söz konusu tasavvufi sohbetler ve cemaatler hicri
VI. (XII.) asırda daha düzenli, daha disiplinli bir örgütleşmeye dönüştü. Bu örgüte tarikat denildi. (Nakşibendiyye, Kadiriyye, Yeseviyye, Rifaiyye, Şazeliyye… gibi).

24 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da ortaya çıkmış İslam alimlerindendir?

25 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi peygamberliği Allah vergisi değil çalışıp kazanma ile gerçekleşen bir şey olarak görmüştür?

26 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi Yeni İlm-î Kelâm'da ön plana çıkarılan konular arasında yer almaz?

Bilindiği gibi bilgi ve varlık hem mütekaddimîn hem de müteahhirîn kelâmcıların önemle üzerinde durdukları ve kitaplarının hemen girişine yerleştirdikleri iki konudur. Özellikle müteahhirin dönemi eserlerinde bu konulara aşırı biçimde yer verilmiştir. Yeni dönem kelâmcıları ise bu konulara girmeyi, uzun uzun bu konuları tartışmayı pek hoş karşılamamışlardır. Hatta klasik kelâma yönelttikleri eleştirilerden biri de bu dönemde yazılan kitapların uzun girişler ve başlangıç ilkeleri ile ilgili konulardan oluşuyor olmasıdır.

27 / 50

Kategori: Kelam

• Evliyanın kerameti yoktur.
• Sihir yoktur.
• Haram yiyecek rızık değildir.
• Hüsun / Kubuh ( iyi / kötü) akılla bilinir.
genel görüşleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Kelam

Aydınlanma felsefesinin en önemli filozofu olarak ifade edilen ve "İnsan sadece bilen bir varlık değildir, o aynı zamanda yapıp eden bir varlıktır. İnsana ne yapması gerektiğini bildiren şey de pratik akıldır. Ona göre dünyada mutlak iyinin var olması, ancak ahlaka uygun bir gücün varlığı ile mümkündür. Bu varlık da Tanrı’dır." açıklamasında bulunan filozof aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

29 / 50

Kategori: Kelam

Auguste Comte' a göre metafizik evre hangi dönemleri kapsamıştır?

Comte insanlık tarihini, dinî, metafizik ve pozitif olmak üzere üç evreye ayırdı. Ona göre dini evre fenomenlerin Tanrı ya da manevi nedenlerle açıklandığı evredir. Bu evrede insanlar her şeyi din ile açıklamaya çalışırlar ki bu evre Orta Çağ’a kadar devam eder. Metafizik evrede ise olaylar soyut kuvvetlerle açıklanır, eşitlik, özgürlük gibi. Bu evre Orta çağ’dan başlayıp 1789 Fransız ihtilaline kadar devam eder. Pozitif evre ise insanın sadece gözlemlenebilene yöneldiği ve yalnızca olaylar arasındaki yasalar ya da değişmez bağlantıları incelediği bir evredir. Ona göre bu evre insan düşüncesinin ve gelişiminin en yüksek basamağıdır. Comte’un
ortaya attığı pozitivizm kavramı XIX. yüzyılın temel kavramı haline geldi. Tecrübi bilgi de yegâne evrensel bilgi olarak takdim edilmeye
başlandı. Sadece gözlem ve deneye dayanan doğal bilim, her problemi çözebilecek ve toplumlar için evrensel kanunlar koyabilecek güçte
görüldü.

30 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Marx'ın ortaya koyduğu görüştür?

31 / 50

Kategori: Kelam

Materyalizm, maddeyi değişmez, aktif ve dinamik bir prensip olarak kabul eden, ruh ve düşünce gibi cevherlerin bu maddenin bir tezahürü olduğunu iddia eden ya da bunları inkar eden düşünce akımı olarak tanımlanır. İslam dünyasında XIX. yüzyılda etkin olan materyalizm, tarihi materyalizmdir. Bu akımın öncüsü aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

İslam dünyasında XIX. yüzyılda etkin olan materyalizm, tarihi materyalizmdir ki bu akımın öncüsü Karl Marx’tır. (1818-1883)

32 / 50

Kategori: Kelam

Aydınlanma felsefesinin en önemli filozofu olarak ifade edilen ve "İnsan sadece bilen bir varlık değildir, o aynı zamanda yapıp eden bir varlıktır. İnsana ne yapması gerektiğini bildiren şey de pratik akıldır. Ona göre dünyada mutlak iyinin var olması, ancak ahlaka uygun bir gücün varlığı ile mümkündür. Bu varlık da Tanrı’dır." açıklamasında bulunan filozof aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Aydınlanma felsefesinin en önemli filozofu kuşkusuz İmanuel Kant’tır (1724-1804).

33 / 50

Kategori: Kelam

Gezegenleri neyin yörüngede tuttuğu, dünyanın altındakilerin neden düşmediği gibi sorularla uğraşan ve daha sonra bilim tarihinde çok önemli yeri olan yer çekimi kanununu keşfeden bilim insanı kimdir?

34 / 50

Kategori: Kelam

I.     Descartes
II.   David Hume
III. Francis Bacon

Yukarıdaki bilim adamlarından hangisi veya hangileri batı modern bilim anlayışının oluşumunda etkin rol oynamıştır?

35 / 50

Kategori: Kelam

Felsefi konular işlenirken usûlü’d-dîne bağlı kalınmasını zorunlu görmüştür. Tarih-ı ilm-i kelâm ve Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’il-İslam isimli eserleri bulunmaktır.” Yukarıda eserleri ve bazı görüşleri verilen Kelam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: Kelam

Verilenlerden hangisi yeni ilmi kelamın ortaya çıkış sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir?

37 / 50

Kategori: Kelam

Mütekaddimîn döneminin en önemli Eş‘arî kelâmcısı Ebû Bekr el- Bâkıllânî’’nin hangi eserinde mucize ve diğer olağanüstü olaylar konu edilmiştir?

Kitâbü’t-temhîd: Mâtürîdî ile başlayan geleneği takip ederek Eş‘arî kelâmında bilgi problemi üzerinde duran isim olmuş, bilginin tanımı, kaynakları ve çeşitleri gibi meselelere eğilmiştir. El-İnsâf: cevher, araz, atom gibi tabiat felsefesine ilişkin konuları sistemleştirerek bunları ulûhiyet anlayışının temeline yerleştirmiş, bu şekilde Eş‘arî kelâmını tabiat felsefesi açısından da ikmal etmiştir. İ’câzü’l-Kur’ân: Bâkıllânî, İ’câzü’l-Kur’ân isimli eserinde Kur’ân’ın mucize oluş yönlerini incelemektedir. el-Beyân: mucize ve diğer olağanüstü olaylar ile bunlar arasındaki farkları ele alan bir eserdir.

38 / 50

Kategori: Kelam

O, Newton’un maddeyi esas alan felsefesinden oldukça etkilenmişgörünmektedir. Maddenin sakımı kanununa oldukça bağlıdır. Ayrıca âlemin kıdemi konusunda klasik kelâmın söyleminden ayrılarak İslam filozoflarının görüşüne meyletmiştir. Bahsi geçen âlim kimdir?

39 / 50

Kategori: Kelam

Seçenekte verilenlerden hangisi kesin olarak yeni ilmi kelamın konularından biridir?

Kadın hakları ve kadının sosyal konumuna ilişkin yapılan eleştirilere de cevaplar vermişlerdir. Kelâmcıların buna ilişkin getirdikleri argümanlardan biri, kadının hukuki durumunun ilk defa İslam dini tarafından tespit edildiği şeklindedir. Nitekim Batı hukukunun temeli olan Roma Hukuku’nda, kadın kocasının mülkü olarak görülmüştür. Dolayısıyla İslam’ın kadına bakışı daha üstündür. Ayrıca İslam kadına huzur hakkı vermiş, onu mirastan yararlandırmış, akrabalar arasında herhangi bir ayırıma gitmemiştir. Boşanma konusunda da İslam hem Yahudilikten hem de Hıristiyanlıktan daha iyi konumdadır.

40 / 50

Kategori: Kelam

Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Kelam

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi kimdir?

42 / 50

Kategori: Kelam

I.   Filibeli Ahmed Hilmi
II.  Cemaleddin Afgânî
III. Abdüllatif Harpûtî
Yukarıda verilen isimlerden hangisi veya hangileri XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kelam İlmi ile uğraşan alimlerdendir?

43 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Kartezyen felsefesini ortaya koyan filozoftur?

Kartezyen felsefenin kurucusu olan Descartes, ortaya koyduğu düalist anlayışla ilimde sekülerleşmenin meydana gelmesine de öncülük etti. Bu anlayışın bir sonucu olarak modern bilimle uğraşan insanlar yaptıkları araştırma ve incelemelerde Tanrıya atıfta bulunma gereği duymamışlardır.

44 / 50

Kategori: Kelam

Makâsıd nedir?

45 / 50

Kategori: Kelam

Materyalizmi ilmi araştırmaya tahammül edemeyen bir akım olarak nitelendiren düşünür kimdir?

İzmirli İsmail Hakkı kitabında bunlara geniş biçimde yer vermiş, materyalizmi ilmi araştırmaya tahammül edemeyen bir akım olarak nitelendirmiştir. Ona göre materyalizm, her ne kadar dışarıdan bilimsel görünüyorsa da iyice tetkik edildiğinde, bu akımın ilim ve tecrübeye zıt olduğu rahatlıkla görülebilir.

46 / 50

Kategori: Kelam

Dinî ilimler arasında rütbesi en yüksek olan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

Kelâm ilmi, en genel olan şeyle, yani varlık ile ilgilenmektedir. Fıkıh, hadis, tefsir gibi ilimler, kelâma göre cüz’î kalmaktadır. Dolayısıyla dinî ilimler arasında rütbesi en yüksek olan ilim kelâmdır.

47 / 50

Kategori: Kelam

usul-ü hamse görüşünü hangi itikadi mezheb savunur?

48 / 50

Kategori: Kelam

Modern bilimlerle temas içinde olarak "tabiatçı kelamı" ortaya koyan yeni ilmi kelamcı kimdir?

49 / 50

Kategori: Kelam

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin hangi eseri bilgiyi bir teori olarak ele alan ilk eser olması özelliğine sahiptir?

Mâtürîdî’nin başlıca kelâm eseri olan Kitâbü’t-tevhîd’in önemli bir özelliği, bilginin tanımı ve kaynakları gibi konular üzerinde durarak, “bilgi”yi bir teori olarak ele alan ilk eser olmasıdır. Bu eser, sonradan kelâmın ortak konuları hâline gelen bütün itikadî meseleleri bu denli ilmî ve sistematik bir yaklaşımla incelemesi açısından, IV/X. yüzyılın başlarında yazılıp günümüze intikal eden diğer kelâmî ekollere ait eserler arasında ön plana çıkar.

50 / 50

Kategori: Kelam

Canlılar arasında güçlü olanların ayakta kalıp güçsüz ve zayıfların yok olduğunu ileri süren görüş hangisidir?

Skorunuz

The average score is 66%

0%