Din Sosyolojisi – Test 9

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 9

1 / 50

Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Moonculuğun temel vurgusudur?

3 / 50

------- Uzakdoğu kökenli olan, ama Hıristiyan öğeleri taşıyan bir dini akımdır. Kurucusu Kuzey Kore doğumlu (1920) Sun Myung Moon olup resmi isimleri Birleşik Kilise’dir. (Unification Church)
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

4 / 50

------- bir Adventist harekettir. Kurucusu Charles Taze Russel (1852-1916) olup,1881’de resmî bir dernek olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kaynaklı bir öğreti değildir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kaynaklı bir öğreti değildir?

7 / 50

Toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen,aidiyet bilinci taşıyan, birbirleri arasında sıkı iletişim olan,belirli bir hiyerarşiye ve normlara sahip, buna bağlı olarak toplumsal yaptırım uygulayan, görece sürekliliğe sahip insan topluluğuna ne denir?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini harekelerin temel özellikleri arasında değildir?

9 / 50

Liderlik dini hareketlerde merkezi rol oynar. Lider kendisinde olağanüstü haller olduğunu veya Tanrı tarafından seçilmiş insan olduğunu iddia eden kişidir. Ancak liderin bir grubu bütün yönleriyle yönetmesi mümkün olmadığı için yönetsel (yardımcı) liderlere gereksinim duyulabilir. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi yönetsel liderin özelliklerinden biri değildir?

10 / 50

Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan, Müslüman zencilere dayanan bir yeni dini harekettir. Hareketin Amerikan zencileri arasında hızlı bir şekilde yayılmasında Malcolm X’in etkili vaazlarının ve karizmasının önemli rolü vardır. Hakkında bilgi verilen dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi içinde kademeli hakikat öğretisi adı verilen bir anlayışın bulunduğu yeni din hareketidir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mahrumiyet duygusu yaratan faktörlerin başında yer alır?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi 'seküler' kavramının karşılığıdır?

14 / 50

Yeni dini hareketlerin taraftar toplamasına etki eden faktörlerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın yeni yorumlarına dayanan hareketlerden biridir?

16 / 50

I.    Dinin kurumsal otoritesinin azalması
II.  Ahlaki ve sosyal belirsizlikler
III. Patolojik yaşantı örnekleri
IV. Toplumsal bütünleşmeye yönelik tehditler
Yukarıdakilerden hangileri yeni dini hareketlerin sonuçlarındandır?

Yeni dini hareketlerin sonuçları (toplumsal etkileri) şöyle sıralanabilir:
-Dinin kurumsal otoritesinin azalması,
-Toplumsal bütünleşmeye yönelik tehditler,
-Patolojik yaşantı örnekleri.

Ahlaki ve sosyal belirsizlikler yeni dini hareketlerin yaygınlaşmasına neden olan faktörlerdendir.

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hare-Krişna hareketinin karizmatik lideridir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, bugün daha çok bir kişisel gelişim tekniği olarak bilinen tekniği içeren yeni akım dini harekettir?

19 / 50

Yehova Şahitleri'nin kuruluşu hangi olayla başladı?

20 / 50

Resmi adı İsa Mesih’in Âhir Zaman Azizleri Kilisesi'nin popüler adı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

1945 ve 1985 yılları arasında aşağıdaki seçeneklerde yer alan devletlerden hangisinde 400 adet yeni dini grup ortaya çıkmıştır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin ortaya çıkma sebeplerinden biri değildir?

23 / 50

Amerika'da daha çok yoksullara, uyuşturucu kullananlara, hastalara, eski mahkûmlara ve siyahlara yönelen Halkın Mabedi tarikatını kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Bir dini diğerlerinden ayıran en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Hangi seçenekte verilen yeni dini hareketler aynı sınıfta bulunmaktadır?

26 / 50

Dünyayı reddeden dini hareketler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin Batı ülkelerinde ortaya çıkış ve gelişiminin sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

28 / 50

İnsanın yaratılışından sonra Şeytan ile ilişkiye girerek yaratılış amacından uzaklaştığına, bu yüzden gerçek ebeveyn sayesinde yeniden evliliklerin kutsanması gerektiğine inanan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin ana ilgi alanlarından biridir?

30 / 50

Uzakdoğu kökenli olan ama Hıristiyan öğeleri taşıyan bir dini akımdır. Bu dini hareket stadyumlar gibi büyük yerlerde on binlerce çiftin katıldığı toplu nikâh törenleri ile kamuoyunda duyulmaktadır. Ülkemizdeki ilk faaliyetleri 1980’de dört misyonerin gelmesiyle başlamıştır. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen yeni dini hareket hangisidir?

31 / 50

Yeni dini hareketlerin toplumsal etkileri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi patolojik yaşantı örnekleri arasında gösterilebilir?

32 / 50

Yeni dini hareketlere katılım ve gelişimde rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Yeni dini hareketlere katılım ve gelişimde bireysel ilişkiler önemli rol oynamaktadır. Hareketin içinde bulunanlar uzun süreli
arkadaşlıklara sahiptirler. Yeni üyeler bulmak hedeflenirken de öncelikle yakın insanlara gidilir. Bireyler genelde bu tür
hareketlere şüphe ile baktıklarından güven telkin edebilmek çok önemlidir. Bireyler yapıları gereği kurdukları olumlu ilişkileri
hemen bozma eğiliminde değildir. Böylelikle güven esasına dayalı sağlıklı ilişkiler yeni dini hareket bünyesine taşınmış olur.

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi manevi ve dünyevi hayat tarzı arasında bir ayrım yapan dünya ile uzlaşan dini hareketler arasında yer almaktadır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin yaklaşımının ana hatlarını oluşturmaz?

35 / 50

İnsanlık tarihi bireysel intiharlara çok sahne olmuştur ancak toplu intiharlar yeni dini hareketlere özgü bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu intiharların en büyüğü 1978’de Güney Amerika ülkesi olan Guyana’da yaşandı. Bu toplu intihara sebebiyet veren tarikat aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

36 / 50

Kendisinde olağanüstü haller olduğunu veya Tanrı tarafından seçilmiş insan olduğunu iddia eden, kendisine inanmış, çevresini etkileme gücüne sahip ve sıra dışı liderlere sosyal bilimlerde ne ad verilmektedir?

37 / 50

Kurucusu Charles Russel olan, Adventist gelenek içerisinde sık sık İsa Mesih’in hangi tarihte yeryüzüne geleceği üzerine kehanetlerde bulunan, cehennemi ebedi bir ceza yerine ölüm olarak konumlandıran, milli devletleri İsa’nın yeryüzünde kuracağı krallığa karşı gördükleri için şeytan olarak addeden hareket aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Bütün dünya insanlığını manevi bir devlet altında toplamak, böylelikle fakirliği, mutsuzluğu yenmek, tabiatla barışık yaşamak gibi küresel bir amacı olan, Türkiye'de de şubeleri bulunan ve lideri Maharishi Mahesh olan yeni dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Bir dinin inanç ve uygulama alanındaki farklı yorum veya içtihatları, tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ülkemize gelişi 1888 yılına kadar giden, 1999’daki Gölcük Depremi’nde yardım amacıyla tekrar görünmüş olan, yaklaşık 600 üyesi olduğu tahmin edilen harekettir?

41 / 50

Yehova Şahitleri’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyayı tasdik eden dini hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

43 / 50

Dinbilimcilerinin genel kabulüne göre, bir harekete din denilebilmesi için en azından üç temel unsurunun olması gerekir. Bunlardan birincisi inanç, ikincisi cematt cemaat olduğuna göre üçüncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Adventizm ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

45 / 50

Patolojik yaşantılara örnek olarak değerlendirilen ve kendisinin Mesih olduğuna inandığı için nikâh şartı olmaksızın dilediği her kadınla ilişkiye girip bir kutsal nesil oluşturacağını iddia eden tarikatın lideri ve tarikat aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın yeni yorumlarına dayanan hareketlerden biridir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi insanların yeni dini hareketlere yönelmesine ve bu hareketlerin çoğalmasına veya yaygınlaşmasına sebep olan faktörlerden değildir?

Patolojik yaşantı örneleri ise yeni dini hareketlerin toplumsal etkilerinden biridir.

48 / 50

Aşağıdaki şıklardan hangisi yeni dini hareketlerin bazılarında görülen intihar eylemlerinin doğrudan sebebi olarak değerlendirilebilir?

49 / 50

Tanrının krallığını kurduğunu öne süren dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Yedinci Gün Adventistleri’nin peygamber olarak kabul ettiği isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Yedinci Gün Adventistleri’nin peygamber olarak kabul ettiği Ellen G. White’ın kocası James White'tır.

Puanınız

0%