İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 3

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 3

1 / 50

İslam medeniyeti kaçıncı yy.’da başlamıştır?

VII. asırdan başlayıp XIII. asra kadar devam eden dünya medeniyeti tarihi, İslâm medeniyetinden ibarettir.

2 / 50

Medreseler Osmanlı Devletinde aşağıdaki hangi alanda doğrudan doğruya hizmet vermemiştir?

3 / 50

İslâm medeniyetinin değerleri aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

4 / 50

İslâmiyet geldiği zaman kaç kültür ve medeniyet alanı ile karşılaştı?

5 / 50

“Türk Asırları” denilen asırlardaki ilmî gelişmelere hizmeti geçen bilginleri tanımak için aşağıdaki eserlerden hangisine bakılamaz?

6 / 50

“Dinde zorlama yoktur” ayeti aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

7 / 50

Ünlü medeniyet tarihçisi Arnold Toynbee’ye göre tarihteki kaç medeniyet ölmüştür?

Arnold Toynbee, tarihteki 16 medeniyetin öldüğünü, 5’inin de günümüz Batı medeniyeti tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmektedir.

8 / 50

Günümüzde kaç medeniyet bölgesi bulunmaktadır?

9 / 50

Kur’ân’ın uygulanmasını istediği adalet anlayışı hangi uygulamalardan uzak durmayı söyler?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca toplumların sosyal yapısını belirleyip koruyan ve toplumsal yapıyı ayakta tutan temel yapı taşlarından biri olmuştur?

Tarih boyunca adalet, toplumların sosyal yapısını belirleyip koruyan ve toplumsal yapıyı ayakta tutan temel yapı taşlarından biri olmuştur.

11 / 50

İslam medeniyetinin ilham aldığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haksızlıklara ve yapılan keyfî muamelelere engel olmaya çalışan kuruluşlardan biridir?

13 / 50

İslâm ülkelerindeki ilmî hayatın gelişmesinin ikinci dönemi olarak nitelendirilebilecek dönem hangisidir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etkenlerden biridir?

15 / 50

“Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” ayeti İslam’ın hangi yönünü ortaya çıkarmaktadır?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte insan haklarının korunmasında büyük bir rol oynayan mezalim kurumunun günümüzde karşılık bulduğu kurumlardan
birisi değildir?

17 / 50

Endülüs’te İslam hâkimiyeti hangi yıllar arasında devam etmiştir?

Gerçekten çok dinli ve çok kültürlü̈ bir yapıda bulunan Endülüs’te yaklaşık sekiz asır süren İslâm hâkimiyeti (711-1492) sırasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler aynı ülke içinde bir arada ciddi problemlerle karşılaşmadan yaşıyorlardı.

18 / 50

İslâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etken nedir?

19 / 50

“De ki, hiç̧bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9) ayeti aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

20 / 50

İslâm medeniyeti aşağıdakilerin hangisi tarafından kurulmuştur?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin gayri müslimlerden almış olduğu vergidir?

22 / 50

Peygamberlerin titizlikle uyguladığı prensip aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi müslüman alimlerden biri değildir?

M.S. XII. yüzyılda meşhur Yahudi bilgini Maimonides (İslam dünyasında Musa bin Meymun olarak bilinir), Yahudiler için belirlediği on üç maddelik iman esasları arasına mesih inancını da koymuştur.

24 / 50

Kur’ân-ı Kerim’in, “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” (Nahl,16/125). Keza, “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2/256) ayetleri ile ifade edilmek istenen değer aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam Harp prensiplerinden biri değildir?

Harpte düşmana karşı da olsa Müslüman, adaletten ayrılmayacaktır. Savaşta tahribattan kaçınılacaktır. Fiilen savaşa katılmayan (kadın, çocuk, yaşlı ve din adamı gibi) kimselere dokunulmayacaktır. Savaşta, insanlık haysiyet ve şerefine yakışmayan hareketlerden uzak durulacaktır. Esirlere iyi muamele edilecektir.

26 / 50

Hılfü’l-fudûl adlı toplantı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili yapılmıştır?

27 / 50

İslam medeniyetinde hangi müessese insan haklarının korunmasında büyük rol oynamıştır?

28 / 50

Kaçıncı yüzyıldan itibaren, sistemli bir eğitim ve öğretim yeri olan medreseler, halkın dinî, medenî, sosyal ve kültürel gelişmesinde faal bir rol oynamaya başladılar?

29 / 50

Endülüs’te İslam medeniyeti kaç asır sürmüştür?

İslâm’ın hoşgörü anlayışı ve ötekine karşı olan insanî tutumu İslâm coğrafyasının en batı ucunda bulunan Endülüs’te de devam etmişti. Gerçekten çok dinli ve çok kültürlü bir yapıda bulunan Endülüs’te yaklaşık sekiz asır
süren İslâm hâkimiyeti (711-1492) sırasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler aynı ülke içinde
bir arada ciddi problemlerle karşılaşmadan yaşıyorlardı.

30 / 50

Osmanlı dünyasında, günümüzün ifadesiyle sivil toplum örgütü diye isimlendirebileceğimiz müessese hangisidir?

31 / 50

Hz. Peygamberin (s.a.v.) evrensel insan hakları beyannamesi olarak nitelenebilecek beyannamesi nedir?

32 / 50

Yahudilerin öldürüldüğü ve engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlı idaresi altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimselerin huzur, barış ve uyum içerisinde yaşadıklarını ifade eden yabancı araştırıcı kimdir?

33 / 50

Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslâm, aşağıdaki medeniyetlerden hangisi ile karşılaşmamıştır?

34 / 50

Hz. Peygamberle başlayan İslam medeniyetin kuruluş ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin paydası yoktur?

35 / 50

İslâm medeniyetinin başlangıcı aşağıdaki dönemlerin hangisine kadar uzanır?

36 / 50

Osmanlı döneminin XV ve XVI. asırları aşağıdakilerden hangisi ile anılmaktadır?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir sebepten dolayı hakkını koruyamayacak durumda olan insanların haklarını korumak ve onlara gelebilecek maddî-manevî zararlara engel olmak için yapılan faaliyetlere verilen addır?

38 / 50

Orta Çağ’ın en parlak dönemi Müslümanlar tarafından hangi ülkede yaşanmıştır?

Müslümanlar tarafından meydana getirilen bu büyük medeniyet dairesi içinde farklı din ve kültürlere sahip insanlar huzur içinde hayatlarını devam ettiriyorlardı. Müslüman Araplar 711 senesinde İslâmiyet’i İspanya’ya sokmuşlardı. 1502 senesinde ise Ferdinand ve İsabella tarafından duyurulan bir ferman ile bütün İspanya kraliyeti dâhilinde İslâm dini yasaklandı. Hâlbuki bu iki tarih arasında geçen yüzyıllar süresince Müslüman İspanya’da Ortaçağın en parlak tarih sayfalarından biri yazılmıştır.

39 / 50

Bir insan İstanbul’dan kalkıp Merakeş, Kuala Lumpur, Kahire, Mekke, Şam, Tahran, Bakü, Şiraz, Kabil, Lahor, Semerkant, Kalkuta’ya gitse bu şehirlerin hiç birisinde kendini tamamıyla yabancı hissetmez. Kendisini az çok alışmış olduğu levhalar, şekiller, hareketler ve tavırlar arasında görür. Buna karşılık yanı başındaki Sofya, Atina vs. gibi başka medeniyetlere bağlı şehirlere gittiği zaman kendisini yabancı olarak görür. Bu durum aşağıdakilerin hangisi ile açıklanabilir?

40 / 50

Toplumların düşünce, anlayış, hareket ve buna bağlı olarak davranışlarının şekillenmesinde büyük rol oynayan etken aşağıdakilerden hangisidir?

Bilindiği gibi dinler, toplumların düşünce, anlayış, hareket ve davranışlarının şekillenmesinde büyük rol oynarlar.

41 / 50

Hz. Peygamber’in titizlikle uygulamaya çalıştığı ve bu yolda ümmetine emirler verdiği, sadece mülkün değil, her şeyin temeli olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

İslâmî anlayışa göre, birbirinden ayrılmayan iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin ortaya koyduğu değerlerin kaynaklarından değildir?

44 / 50

“Osmanlı Müellifleri” isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

45 / 50

Müslümanların “vakıf medeniyeti” meydana getirdiklerinin göstergelerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Vakıf, başkalarına yardım etmek gayesiyle kurulan tesislerdir. Müslümanlar, bu tesisler sayesinde adeta bir “Vakıf Medeniyeti” meydana getirmişlerdi. Konu ile ilgili
- vakfiyeler,
- mahkeme kayıtları (şer’iye sicili),
- arşiv belgeleri,
- yerli ve yabancı seyyahların eserleri (seyahatnameler)
bütün bu söylediklerimizin birer şahidi olarak günümüze ışık tutmaktadırlar.

46 / 50

Aşağıdaki hangisi siyasetnâme ahlâk, siyaset ve devlet yönetimini konu alan eserleriyle ideal bir yönetimin temel ilkelerini ortaya koyan düşünürlerden biri değildir?

47 / 50

Osmanlı döneminin XV ve XVI. asırlarında müsbet ve dinî ilimlerin her alanı ile meşgul olan bilginlerin meydana getirdikleri eserler sebebiyle bu asırlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Osmanlı içindeki gayrimüslim halkların tevhid inancına yönelerek İslamiyet’i kabul etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

49 / 50

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi iktidar ve devamlılığın ön koşuludur?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etkenlerden biridir?

Puanınız