Hadis – Hadis tarihi ve Usulü – Test 8

Hadis - Hadis tarihi ve Usulü - Test 8

1 / 50

Tenzîhu’ş-şerî‘a’ adlı eserin yazılma amacı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru bir şekilde yer almaktadır?

İbn Arrâk tarafından telif edilen eserin tam adı Tenzîhu’ş-şerîati’l-merfû‘a ani’l-ahbâri’ş-şenî‘ati’l-mevzû‘a’dır. Eser İbnü’l-Cevzî ve Suyûtî’nin iki kitabını ihtisar edip onlarda bulunmayanları da ilâve ederek fıkıh konularına göre bir araya getirmektedir. Bu sebeple de kendisinden öncekilere ihtiyaç duyurmayacak bir muhtevaya sahiptir. Eserin baş tarafında uydurma hadislerin alametleri ve ortaya çıkış sebepleri hakkında bilgi verilmekte, men kezebe hadisinin varyantları üzerinde durulmaktadır.
Daha sonra hadis uyduranlar alfabetik olarak sıralanmakta ve haklarındaki tenkitler kısa ifadelerle belirtilmektedir.

2 / 50

Haber-i Vahid hadislerin Hz. Peygambere ait olma olasılığının düşük veya daha zayıf olma sebebi ne olabilir?

Haber-i vahid hadis, herhangi bir tabakada ravi (hadisi rivayet eden) sayısı 3-4 ‘ü geçmeyen, yani mütevatir hadisinin ravi sayısına ulaşamayan hadislerdir.

3 / 50

Sahâbe genelinde en son vefat eden kişi Ebu’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî kaç yılında Mekke'de vefat etmiştir?

4 / 50

Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf, bazılarına göre de zayıf olmayan, zayıf hadisten üstün olan hadislere ne ad verilir?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir hadisin birden çok senedle rivayet edilerek zayıflıktan çıkması için ileri sürülen bir şarttır?

Zayıf bir hadisin birden çok senedle rivayet edilerek zayıflıktan çıkması için iki şart ileri sürülmüştür: Hadisteki zayıflık aşırı cerh sebeplerine dayanmamalı yani hadisin zayıflığı şiddetli olmamalıdır yada takviye eden diğer senedler (tarîk) kuvvet bakımından takviye edilen senedle ya aynı seviyede veya daha üstün Olmalıdır.

6 / 50

Müksirûn (binden fazla hadis rivâyet etmiş yedi sahâbî) arasında üçüncü sırada yer alan Enes b. Mâlik nerede vefat etmiştir?

7 / 50

Hangisi hadis öğrenim ve öğretim yöntemlerinden biri değildir?

Hadisleri yazdıran hocanın (mümlî) söylediklerini yazan öğrenciye  müstemlî denir.

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kudsi hadisler için kullanılan başka bir isimdir?

Kudsî hadîs yerine rabbânî hadîs veya ilâhî hadîs de denir.

9 / 50

Hangi nedenden dolayı hadis için yapılan yolculuklar büyük olçüde sona ermiştir?

 

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için, yarış tertip etmek suretiyle ödül alınmaz” hadisini uyduran kişidir?

Gıyâs b. İbrahim, Halife Mehdî’ nin yanına bir iş için girdiği zaman onun güvercin uçurduğunu ve yarıştırdığını görünce “Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için, yarış tertip etmek suretiyle ödül alınmaz”hadisini uydurmuştur. Halife Mehdî, bu sözden memnun olmuş ve Gıyâs b. İbrahim’e hatırı sayılır miktarda para vermiştir. Daha sonra hadisin makbul şeklinin aslında bulunmayan “kuş” kelimesini, Gıyâs b. İbrahim’in kendisinin ilave ettiğini anlayınca “Senin şu kafan varya, tam bir yalancı kafasıdır” diyerek onu huzurunda kovmuş ve hadis uydurmaya sebep olduğu için de güvercinlerin kesilmesini emretmiştir.

11 / 50

Hangisi makbûl hadîslerdir?

12 / 50

Suyûtî, bir hadisin mütevâtir kabul edilebilmesi için her nesilde râvî sayısının en az kaç olması gerektiği görüşündedir?

13 / 50

Haber-i vâhidle amel edilmemesi gerektiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi hadis tarihinde görülen başlıca hadis uydurma sebeplerinden biri değildir?

15 / 50

Sâhibiye (Gökmedrese) veya Çifte Minareli Medrese Dârulhadîsi olarak tanınan  darülhadisler Anadolu’ da hangi merkezde yer almaktadır?

16 / 50

Aşağıdaki âlimlerden hangisi amellerin faziletiyle ilgili konularda zayıf hadisle amel etmek caiz değildir görüşündedir?

Yahya b. Ma‘în, Müslim, İbn Hazm, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî gibi âlimlere göre ne helal, ne haram, ne de amellerin faziletiyle ilgili konularda zayıf hadisle amel etmek caiz değildir.

17 / 50

Hadislerin aktarılması ilgili olarak müşâfehe terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Müşafehe, hadislerin bizzat Hz. Peygamber’den işitilerek aktarma işlemidir. Hadisleri Hz. Peygamber’in davranışlarını görerek aktarma işlemine müşahade, diğer sahabilerin öğrendiklerini ezberleme işine hıfz, karşılıklı konuşma suretiyle hafızadaki bilgileri taze tutma işlemine müzakere denir.

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Dininizde helali haram haramı da helal göstermek için dört bin hadis uydurdum” sözlerini söyleyen kişidir?

Abdülkerim b. Ebü’l-Avcâ, Halife Mehdî zamanında hadis uydurduğu tespit edildiği için asılmak üzereyken bu sözleri söylemiştir.

19 / 50

I.   Arapçada ek, ilave, düzeltme gibi anlamlara gelir

II.  Müstedreklerin esas alınan eseri bütünüyle tamamladığı düşünülmektedir.

III. Hadisle toplamak suretiyle eksikleri tamamlayan kitaplardır.

IV. Müstedrekler konu esaslı kitaplardır.

Yukarıdakilerden hangisi müstedrek türü Eserler için doğru kabul edilmektedir?

Müstedrek müellifinin isabet etme ve yanılma ihtimali her zaman mevcuttur. Dolayısıyla müstedreklerin esas alınan eseri bütünüyle tamamladığı düşünülmemelidir.

20 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi uydurma hadisin belirtileri arasında gösterilebilir?

Metinde görülen dil ve özellikle de, mana bozuklukları ile ölçüsüz ifadeler onun uydurulmuş olduğuna işaret edebilir.

21 / 50

Sened ve/veya metninin müşterek özelliklerine göre sınıflandırmalardan değildir?

Garîb senedin özelliklerine göre sınıflandırmadır.

22 / 50

Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımayan hadislere ne denildiği aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır?

23 / 50

Râvîlerinin sika olması, râvîleri arasında kopukluk olmaması yani senedin muttasıl olması, şâzz yani diğer sika râvîlerin rivayetlerine aykırı olmaması ve muallel yani sahihliğine zarar verecek gizli bir kusurunun olmaması gibi özellikler aşağıdaki hadis türlerinden hangisine aittir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında sayılamaz?

25 / 50

Hadis tarihinde ilk dönem veya mütekaddimûn dönemi denilen bu asırlarda yaşamış beş râvî tabakası vardır. Her biri kendi dönemi açısından önem sırasına sahiptir. Aşağıdakiler hangisi bu sıralamada en önemli ravi tabakasıdır?

26 / 50

1557 yılında Kanuni döneminde yapılan dârulhadîs aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

"Defaa ileyye kitâbehu: falan bana kitabını verdi" lafzı hangi metoda delâlet etmek üzere kullanılan rivayet lafızlarındandır?

28 / 50

Hilâfet merkezinin Kûfe’ye nakledilmesiyle bölgenin ikinci ana merkezi haline gelen Basra, aynı zamanda önemli bir ilim şehri olarak ün yapmıştır. Binden fazla hadis rivâyet etmiş yedi sahâbî arasında üçüncü sırada yer alan ve Basra’ya yerleşerek hadis öğrenimi ve öğretimi açısından buranın ayrıcalık kazanmasını sağlayan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Merdûd hadîsler zayıf hadislerdir. Buna göre Arapçada, kesik ve kopuk anlamına gelir. Hadis ilminde, senedinde sahabeden sonra bir veya peşpeşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîse aşağıdakilerin hangisiyle adlandırlır?

30 / 50

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in haber-i vahid konusunda uyguladığı ölçüt nedir?

Habercinin zabt sıfatını olmaması ve dinde güvenilirliğinin zayıf olması Kurandaki şu ayete dayanmaktadır, “Fasık bir kimse size bir haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın” (Hucurat 49/6).

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadise yaraşır şekilde öğretimini sistemli hale getirmek üzere kurulan ilk özel hadis öğretim merkezlerindendir?

32 / 50

İslâm kültüründeki ilim anlayışının en önemli özelliklerinden biri, yaşa ve liyakate saygıdır. Bu nedenle, yaş veya ilim yönünden kendinden üstün bir âlimin yanında hocalık yapmamak, gerekirse öğretim önceliğini üstün olana vermek ilim âdâbındandır. Bu durum hocanın uyması gereken hangi kural altında değerlendirilebilir?

33 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hadislerin uydurma sebeplerinde biri yer almamaktadır?

34 / 50

Hz. Peygambere ait olduğu kesin olan hadislere ne ad verilir?

35 / 50

Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımayan hadislere ne denir?

36 / 50

Râvî tabakaları denildiğinde daha çok rivâyet asırları olarak bilinen ilk üç asırdaki râvîler anlaşılır. Hadis tarihinde ilk dönem veya mütekaddimûn dönemi denilen bu asırlarda yaşamış kaç râvî tabakası vardır?

37 / 50

Bir rivayet lafızı hadisi aktarırken “işittim” anlamındaki semi’tü kelimesini kullanıyorsa, o hadisi hangi yöntemle edinmiştir?

38 / 50

Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet edilen söz ve işle ilgili hadis anlamına gelen, Rabbânî hadis veya ilâhî hadis de denen hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Sema ve kıraat meclisleri hangi fonksiyonu yerine getirmek üzere oluşturulmuştur?

40 / 50

Bir hadisin aslı düşünüldüğünde sened ya da metin içerisinde bulunmayan bir şey eklendiğinde ortaya çıkan bu hadis aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Zayıf hadisler birbirini takviye ederek hangi dereceye yükselirler?

Zayıf hadisler birbirini takviye ederek hasen li-gayrihî derecesine yükselirler. Fakat bütün zayıf hadisler birden çok isnadla (te‘addü’t-turuk) rivayet edilmek suretiyle zayıflıktan kurtulmazlar.

42 / 50

Hadis ilminde belli bir formasyon kazanmış bir kişi, neyi ya da neleri incelemek suretiyle bir hadisin uydurma olup olmadığı konusunda kanaat sahibi olabileceği söylenebilir?

43 / 50

Bir hadisin zayıflığını gösteren terimlerden kezzâb, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkçe olarak verilmiştir?

44 / 50

Kıyasa aykırı olmalarına rağmen, namazda kahkaha, hurma şırasıyla abdest, hayzın azami süresinin on gün olduğu, on dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel eden âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Zayıf hadisle amel bahsinde farklı bir görüş de şudur: Herhangi bir konuda zayıf hadisten başka delil yoksa reye tercih edilerek zayıf hadisle amel edilebilir. En fazla Ahmed b. Hanbel’e atfedilen bu görüşün diğer mezhepler içinde de uygulandığı olmuştur. Meselâ Ebû Hanîfe, kıyasa aykırı olmalarına rağmen, namazda kahkaha, hurma şırasıyla abdest, hayzın azami süresinin on gün olduğu, on dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel etmiştir.

45 / 50

Hadis ilminde, ancak işin uzmanı âlimlerin fark edebileceği ve sahihliğe zarar veren gizli bir kusuru (illeti) bulunan hadîslere ne ad verilir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin şiddetli zayıf olarak nitelendirilmesinin sebeplerinden değildir?

Hadisçiler senedin kopuk olmasını, diğerine göre ağır cerh sebebi saymamışlardır. Hâlbuki râvînin yalancılığı (kezzâb), yalan söylemekle itham edilmesi (müttehem bi’l-kizb), çok hata yapması (fuhş-i galat), fıskı ve hadisin şâz olması aşırı cerh sebebi kabul edilmiş ve bu tür hadislerin zayıflığı şiddetli zayıflık olarak nitelendirilmiştir.

47 / 50

Hadis rivâyetinde en çok kullanılan rivâyet lafızları Hicrî üçüncü asır dönemi düşünüldüğünde verilenlerden hangisi olduğu söylenebilir?

48 / 50

Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Lafzî mütevâtir, bütün rivayetlerinde lafızları aynı olan yani, Hz. Peygamber’in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadislerdir. Mütevâtir, mutlak olarak zikredildiğinde lafzî olan anlaşılır. Hz. Peygamber’in hadisleri içerisinde lafzî mütevâtirin ne kadar olduğu tartışmalı bir konudur. İbnü’s-Salâh’a göre lafzî mütevâtir örneği bulmak zordur. İbnü’s-Salâh bu kısma örnek olarak Hz. Peygamber’in, “Kim bilerek benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisini vermiştir.

49 / 50

Hadis kitabı okunurken öğrenci (talebe) ile hoca arasında takip edilen bir usulün olduğu bilinmektedir. Buna göre verilenlerden hangisinin doğru usul olduğu söylenebilir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadis kitaplarının okunmasında kullanılan bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür?

Bu dönemde hadis kitaplarının okunmasında farklı usuller takip edilmiştir. Bunlar, okuyup geçme (tarîku’s-serd), açıklama ve araştırma (tarîku’l-hal ve’l-bahs), ve geniş açıklama (tarîku’l-im’ân) olmak üzere üç farklı usuldür. Geniş açıklamalı yöntem, genellikle bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür.

Skorunuz

0%