Din Psikolojisi – Test 1

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi - Test 1

1 / 50

Kur'an'da, ruhsal ve bedensel, bilinçli ve bilinç dışı tüm fonksiyonların bütününden oluşan insanın psikolojik yapısı anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Din psikologlarının, dinî tanım ve kavramlar oluştururken, dinî olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken yararlandıkları disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi'nin araştırma konularından biri değildir?

5 / 50

İslam dünyasında, psikolojik bakış açısıyla, insanın iç hayatını ilk kez inceleyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Din Psikolojisi'nin temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İlahiyat İlimlerinden biri değildir?

8 / 50

Kur'an-ı Kerim'de düşünme, inanma, duygulanma ve isteme gibi tüm psikolojik işlevlerin kaynağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Din psikolojisinin temel ilgi alanı ve konusu aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikologlarının amaçları arasında yer almaz?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din bilimlerinden biri değildir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, engellenme ve çaresizlik duyguları nedeniyle insanları ilahi yardım talebine yönelten kaynaklardan biridir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi’nin araştırma konuları arasında yer almaz?

15 / 50

Totem ve Tabu, Bir Yanılsamanın Geleceği, Musa ve Tektanrıcılık gibi kitapları ile Din Psikolojisi’nde önemli bir yer edinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda ilk sistemli teoriyi ortaya koyan Müslüman filozof kimdir?

17 / 50

Dinin kökenini bireye aşkın bir kaynağa, en eski insan atalarının psikolojik kalıtımlarında var olan arketiplere dayandıran psikolog kimdir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin amacını oluşturur?

19 / 50

Cinsellik, mal ve servet tutkusu, itibar, güç ve iktidar arzusu aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Tanrı ve diğer dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiği ölçülerek anlam haritaları oluşturulmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

İlk din psikologlarından W. James, önemli dini şahsiyetler üzerinde hangi yöntemle araştırmalar yapmıştır?

22 / 50

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi dindarlığın psiko-dinamik bir gelişmeye bağlı olduğunu ileri sürmüştür?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin araştırma konularından biridir?

24 / 50

Fıtrat ne demektir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir?

26 / 50

Dinin kökenini bireye aşkın bir kaynağa, en eski insan atalarının psikolojik kalıtımlarında var olan arketiplere dayandıran psikolog kimdir?

27 / 50

İslam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eser olan Risâle fi mahiyyeti’n-nevm ve ’r-ru’ya (Rüyanın ve Uykunun Mahiyeti) ‘nın yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

28 / 50

Din-toplum ilişkisini ve etkileşimini ve bu çerçevede ortaya çıkan olgular, süreçler ve gruplaşmaları hangi bilim dalı inceler?

29 / 50

Nefsin tabiatında yer alan doğal güdüler ve eğilimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

30 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde din psikolojisinin amacı ve önemi ifade edilmektedir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinde başvurulan araştırma tekniklerinden değildir?

32 / 50

Kuranı Kerim'de nefs kelimesi yaklaşık kaç kere geçer?

33 / 50

Din psikolojisi araştırma yöntem ve tekniklerinden olan mülâkatın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi belli zaman ve mekânlarda özel bazı dinî inanç ve uygulamaların tezahürlerini araştıran bir bilim dalıdır?

35 / 50

Modern dönemde Din Psikolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak kurucusu kabul edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

İslam Dünyasında dini konuları psikolojik bakış açısıyla ele alan ilk ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin araştırma konularından biridir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin amaçları arasında yer alır?

39 / 50

K.Kerim’de ve Hz Peygamber’in hadislerinde geçen “ doğal inanma yeteneği” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Fitrat kelimesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

41 / 50

Psikoloji-din ilişkisini “Bilinçdışı Tanrı” isimli kitabında ele alan ve dini nihai anlam arayışı olarak değerlendiren isim aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din Bilimlerinden biri değildir?

43 / 50

Geçerlilik ve güvenilirliği hesaplanmış̧ve kullanımı kolay yazılı standart ölçme araçları aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Dindarlığın yerel kültür ve toplum yapılarına bağlı şekilleri ve evrensel görünüm ve anlamlarını anlamada din psikologları aşağıdaki bilim alanlarından hangisine başvurmaktadır?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk İslam filozofu Kindî'nin psikoloji içerikli eseridir?

46 / 50

Kavramsal ve içerik açısından ilk özgün ruh sağlığı kitabının yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

47 / 50

Mukaddime adlı eserinde insanın toplumsal eğilim ve yeteneklerine büyük önem atfeden isim aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Dini Tecrübenin Çeşitliliği isimli eseri din psikolojisinin klasiği olarak kabul edilen bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin amacını oluşturur?

50 / 50

Din Psikolojisini İlahiyat ilimlerinden farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız