İslam Felsefesi – Test 7

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Felsefesi - Test 7

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin Batı’ya geçiş yollarından değildir?

2 / 50

Aşağıdaki filozoflardan hangisi Latinler ve Batılı Yahudiler arasında Alpharabius, Avennasar, Abunazar, Albunasar ve Albumasar gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır?

3 / 50

Nizâmü’l-Mülk tarafından Nizâmiye medresesine müderris olarak atanan düşünür aşağılardan hangisidir?

4 / 50

Aşağıdakilerden olaylardan hangisinin sonucunda Batı’da felsefe ve bilim dışlanmıştır?

5 / 50

El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6 / 50

“Ortaçağda Yahudilerin bütün edebiyat kültürleri, sadece Müslüman kültürünün bir yansımasıdır. Saadiya isminin bağlı olduğu ilk kelam hareketi, Arap tesiriyle kendini X. Yüzyılda, (Bağdat yakınındaki) Sora Akademisinde gösterdi" ifadesi kime aittir?

Müslüman olmamızdan dolayı düşünülebilecek bir abartmadan kaynaklanmadığını, kendisi, hâlâ XIX. yüzyılda, bir İbn Rüşdcü görünümünde olan Ernest Renan’ın şu cümleleri göstermeye yeter: “Ortaçağda Yahudilerin bütün edebiyat kültürleri, sadece Müslüman kültürünün bir yansımasıdır. Saadiya isminin bağlı olduğu ilk kelam hareketi, Arap tesiriyle kendini X. Yüzyılda, (Bağdat yakınındaki) Sora Akademisinde gösterdi. İspanya’daki Müslüman hakimiyeti de aynı neticeleri meydana getirdi.

7 / 50

Descartes’in öncülüğünü yaptığı ve esasında İbn Rüşdcülüğün uzantısından başka bir şey olmayan akım aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Aşağıdaki alimlerden hangisi Sicilya kralı Roger II ve oğlu William’a uzun zaman hocalık etmiştir?

Batılı hükümdarlar, saraylarına bizzat Müslüman alimleri davet ediyorlar ve böylece onlardan ilim ve felsefe öğreniyorlardı. Bu hükümdarların en meşhuru Sicilya kralı Roger II ve oğlu William I idi; diğer Müslüman âlimler yanında mesela meşhur âlim el-İdrisî onların sarayında uzun zaman hocalık etmiştir

9 / 50

İslam felsefesi neden Modern felsefeyi doğrudan etkilemiştir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Guillaume d’Auvergne’nin çeşitli eserlerinde Aristo ile yan yana müracaat ettiği ve “Asil Filozof” dediği Müslüman filozoftur?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Hristiyan filozoflara tesir ettiği konulardan değildir?

12 / 50

Batıda ortaya çıkan ve genel olarak “Robinsonad” ya da “Adasal Roman” diye adlandırılan bilimsel roman türleri, hangi islami eseri örnek alarak yazılmışlardır?

13 / 50

Siger de Brabant hangi felsefî ekole mensuptur?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin İbraniceye üç kez tercüme edilen eseridir?

Farabi'nin eserlerinden Kitâbu fi’l-Akl (es-Sağir), İbraniceye üç kez çevrilmiştir.

15 / 50

İslam düşüncesinin batıya etki etmesini sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Batı’da Algazel olarak bilinen İslam düşünürü kimidir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ten etkilenen Hristiyan filozoflardan değildir?

Moise de Narbonne İbn Bacce’nin felsefesindne etkilenmiş bir filozoftur.

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Müslüman bilginlerin eserlerini Latinceye çevirtmeye başlayan papadır?

19 / 50

Batılılarca Averroes, Averroys şeklinde isimlendirilen ve Batı felsefesinin oluşumunda en çok payı olan İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Fransa’da kaldığı 6 yıllık sürede Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin kurucusu Maurice Blondel ile tanışan ve bu felsefenin etkisinde kalan, hatta Fikir ve San’atta Hareket isimli dergide de bu felsefeden etkilendiği görülen 1909-1975 yıllara arasında yaşayan İslâm düşünürü kimdir?

21 / 50

I. Aristo'nun eserlerinde kendi zamanına kadar olan akli birikimi toplaması
II. Aristo'nun eserlerini yazarken mantıki tutarlılığa önem vermesi
III. Aristo felsefesini İslam diniyle uzlaşabilir görmeleri
Yukarıdakilerden hangileri Müslüman Meşşâi filozofların Aristo felsefesine büyük önem vermelerinin nedenleri arasındadır?

22 / 50

Endülüslü Müslüman filozoflardan İbn Tufeyl hangi felsefi kavrama önem vermiştir ?

23 / 50

İbn Tufeyl’i Avrupa'da üne kavuşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

XVII. yüzyılda Hayy b. Yekzân, Arapça ve Latince çevirisiyle neşredildi, o zaman İbn Tufeyl, Avrupa’da
dini ve felsefî düşüncede devrim yarattı. Naturalizm ve amprizm cereyanlarının doğuşunda büyük rolü oldu ve Aydınlanma felsefesini yarattı.

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Harun Reşid’in ona mekanik bir çalar saat göndermesiyle Batı’da İslâm bilimine karşı hayranlık duymasına yol açan kişidir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan dogmasına ağır darbe indirmiştir?

26 / 50

Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen, doğru ve hakikat hakkında insanın sabit bir bilgisi olamayacağını ve duyuların insanı yanılttığını savunan İslam felsefesi akımı
aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

İbn Tufeyl’i Avrupa'da üne kavuşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

XVII. yüzyılda Hayy b. Yekzân, Arapça ve Latince çevirisiyle neşredildi, o zaman İbn Tufeyl, Avrupa’da
dini ve felsefî düşüncede devrim yarattı. Naturalizm ve amprizm cereyanlarının doğuşunda büyük rolü oldu ve Aydınlanma felsefesini başlattı.

28 / 50

Kimin felsefesi hakkında kilise ve Hıristiyan düşünürlerinin teslise inancının akılla izah edilemez olduğunu güçlendirdiği için, papalık ve din adamları onun yasaklandığına dair birçok ferman yayınlamışlardır?

29 / 50

Felsefeye dair en önemli eseridir. Ansiklopedik bir tarzda yazılmış olup mantık, tabîiyyât, riyâziyyât ve ilâhiyyât bölümlerinden meydana gelmektedir. İlk defa İbrahim Medkûr
başkanlığındaki bir heyet tarafından yirmi iki cilt halinde yayımlanmış, ardından bu neşir on cilt olarak yeniden gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki paragrafta İbn Sînâ'nın hangi eseri açıklanmıştır?

30 / 50

G.Cardano’nun hangi eserinde Kindi’nin kendi devrine kadar gelip geçen dünyanın en meşhur on iki harikasından biri olduğunu zikredilir?

İlk Müslüman filozof ve bilim adamı Kindî’nin bilimci ve filozof olarak Batı düşüncesine ve bilimine o kadar etkisi olmuştur ki, büyük Latin düşünce tarihçisi G. Cardano, De Subtilitate adlı eserinde onun kendi devrine kadar gelip geçen dünyanın en meşhur oniki harikasından biri olduğunu zikreder.

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Batı felsefesine etki eden Müslüman filozoflardan değildir?

32 / 50

Müslüman düşünürlere kaynaklık eden, Plotin, Porphyry gibi ünlü düşünürleri yetiştiren, Eflatuncu-Aristoculuğun ortaya çıktığı mektep aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

XIII-XIV. yüzyıllarda hakim olan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

XIII. ve XIV. yüzyıllarda Gazâlîcilik hakim felsefi görüş olarak varlığını sürdürürken, XV. yüzyılda İbn Rüşd ve onun
doğurduğu akımlar yavaş yavaş baskın felsefi görüşler olarak gelişmiştir.

34 / 50

Kıyas’ yoluyla dini metinlerle kültürel gelenekleri (dilleri) ortak bir rasyonel düşünme konusu haline getirmek isteyen Hanefi, Maliki, Şafi gibi yaygın fıkıh mezheplerine mensup İslâm düşünürlerine tepki gösteren, dinin Kurân ve hadislerde yer alan din dilinin açıkça bilinebilir anlamlarına göre varlık ve şekil kazanması gerektiğini söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kendisi gençliğinde Endülüs ve Kuzey Afrika’da Arapça öğrenerek Müslüman memleketlerde İslâm ilimlerini öğrenen Papa Slyvestre Saccy, papa seçildikten sonra Kuzey İspanya’nın Rippol şehrinde, 910 yılı civarında bir tercüme okulu açtırdı. Bu okulu açarken neden etkilenmiştir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi daha çok İslâm Yeni-Eflâtunculuğuyla Augustinciliği birleştiren kelamcılardır?

Hıristiyan kelamcılarından Fransiskenler daha çok İslâm Yeni-Eflâtunculuğuyla Augustinciliği birleştirirken, Dominikenler Fârâbî ve İbn Sînâ’yı ve onların Aristoculuğunu benimsiyorlardı.

37 / 50

İlk Müslüman filozof olan ve Batı’da Latinler arasında Alkindus olarak meşhur olan bilim adamı kimdir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kindi’nin Latinceye çevrilen bir eseri değildir?

Kiâbu’t-Tuffâha Kindi’nin İbraniceye çevrilen bir eseridir.

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin batıya geçiş yollarından biri değildir?

40 / 50

Aşağıdaki batılı düşünürlerden hangisi İbn Tufeyl’in “Hayy bin Yakzan” adlı eserini Hollandaca’ya çevirmiştir?

41 / 50

Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürüaşağıdakilerden hangisidir?

Fârâbî’nin Varlık tarifi St. Thomas tarafından aynen tekrarlanmıştır. Allah’ın varlığının ispatı için Fârâbî’nin ortaya koyduğu deliller ve Allah’ın sıfatları hakkındaki yorumu, benzer bir şekilde aynı kimse tarafından Summa Theologia adlı eserinde tekrarlanmıştır.

42 / 50

Tercüme hareketinden etkilenerek Arapça öğrenme ihtiyacı duyan İngiliz filozofu kimdir?

Tercüme işi için önce Arapça bilen dönemin Yahudi asıllı bilginleri görevlendirildi. Arapça’dan Latinceye tercüme faaliyetleri Batı’da 18. yüzyıla kadar devam etti. XII. Ve XIII. yüzyıllardan itibaren Hıristiyan bilginler de Arapça, hatta Türkçe ve Farsça öğrenerek tercüme faaliyetlerine katıldılar. Ünlü İngiliz filozofu John Locke (1632-1704) bile Arapça öğrenme ihtiyacı duymuştur.

43 / 50

Aşağıdaki filozoflardan hangisi İbn Sînâ’dan etkilenen ilk Yahudi filozoflar arasında yer almaktadır?

44 / 50

Batılı bazı filozoflarca da benimsenen "şekilsiz madde” doktrini hangi Müslüman filozofa aittir?

"Şekilsiz madde" doktrini, İbn Rüşd'e aittir. Duns Scot, İbn Rüşdcülüğü tenkit etmesine rağmen, İbn Rüşd’ün “şekilsiz madde” doktrinini benimsemiştir.

45 / 50

“Arapların öyle filozofları var ki, onların uluhiyet hakkındaki his ve fikirleri en yüksek Hıristiyan filozoflarının fikirleri kadar yüksektir.” sözü hangi filozof hakkında söylenmiştir?

46 / 50

Risâle-i Eflâtûniyye isimli bir eser yazarak Eflâtun’un fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyâzıd’a takdim eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Bazı Osmanlı düşünürleri doğrudan Eflâtunculuğa meyletmişlerdir. Bunlar arasında, Muslihiddîn b. Sinâ, Risâle-i Eflâtûniyye isimli bir eser yazarak Eflâtun’un fikirlerini tanıtmış ve eserini II. Beyâzıd’a takdim etmiştir:

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin batıya geçiş yollarından biri değildir?

48 / 50

İbn Sînâ’nın “Uçan Adam” kavramını aynen kullanan batılı filozof aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Batılı bazı filozofların da benimsediği "ruhların ittisali teorisi” hangi Müslüman filozofa aittir?

İbn Bâcce’nin Batılı Hıristiyan ve Yahudi filozoflara tesiri, diğer İslâm filozoflarına nazaran daha çok bir sahada olmuştur. En çok tanınan görüşü, ruhların ittisali teorisidir. Bunu en çok benimseyen Batılı Yahudi filozofu Moise de Narbonne’dur.

50 / 50

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ruh hakkındaki görüşlerini Kindî’ye borçludur?

Kindî’nin talebesi durumunda olan Ebû Süleyman Rabbi b. Yahya,ruh hakkındaki görüşlerini ona borçludur.

Puanınız

0%