İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 5

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 5

1 / 50

Beytülmalın kurumlaşmasının ve İslâm devletinin mâlî yapısını oluşturacak şekilde teşkilâtlanmasının gerekli hale geldiği dönem aşağıdakilerden hangisi dönemidir?

2 / 50

Mahalle sakinleriyle bir esnaf veya sanatkâr zümresinin birbirlerine yardım için yekvücut hareket etmelerini sağlayan kurum hangisidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi asr-ı saadet yıllarında beytülmal görevi yapanlar arasında değildir?

Asr-ı saâdette Hz. Ömer ve Bilal-i Habeşî’den başka beytülmal görevlilerinin de bulunduğu bilinmektedir. Ebu Ubeyde b. Cerrah ile Muaz b. Cebel’in isimleri burada zikredilebilir.

4 / 50

Esnaf ve sanatkârın kaliteli mal üretmesine, tüketiciye daha rahat ve ucuz ulaştırılmasına hizmet eden teşkilât aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Selçuklulardaki Divan-ı istifâ veya Divanü’z-zimam ve’l-istifâ adını alan divan, günümüzün hangi bakanlığına karşılık gelmektedir?

Divân-ı İstifâ: Devletin mâli işlerini yürütmekle görevli idi.

6 / 50

Ribat kelimesine eş olarak hangi kelime kullanılmaktadır?

7 / 50

Kadı aşağıdaki alanlardan hangisinden sorumlu görülmez?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’e göre zekât almayı hakedenler arasında bulunmamaktadır?

(Tevbe, 9/60) Bu ayetten anlaşıldığına göre, zekât almaya hakkı olanların başında;
- Fakir ve yoksullar,
- Düşkünler,
- Daha sonra, âmiller (zekât işlerinde çalışan ve çalıştırılanlar),
- Müellefe-i kulûb (kalpleri müslümanlığa ısındırılacaklar) geliyor,
- Ayrıca kölelikten kurtulacaklar,
- Borçtan kurtulacaklar,
- Allah yolunda çalışmakta olanlar ve Yolda kalanlar da zekât almayı hak edenler arasındadır.

9 / 50

Devrin üniversite öğrencilerinin de yararlandığı ve yoksullarla yolcuların yemek ihtiyacının temin edildiği ve dar manasıyla “aşevi” demek olan terim aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi devlete ait malların muhafaza edildiği fizikî mekâna verilen isimdir?

11 / 50

Zimmi kimlere verilen isimdir?

12 / 50

Osmanlılarda hâkim ya da yargıç yardımcısı olarak görev yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

İslâm devletinin Müslüman olmayan vatandaşından arazi vergisi olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Ahi Evran’ın çabaları sonucunda ahilik teşkilâtı ilk defa nerede kurulmuştur?

Ahi Evran’ın çabaları sonucunda ilk defa Kırşehir’de XIII. asırda kurulmuştur.

15 / 50

İslâm’ın ana kaynaklarına (Kur’ân ve Sünnet) dayanan vergilere ne ad verilir?

16 / 50

Kur’ân’daki “er-Rikâb” kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

17 / 50

İhtisab aşağıdakilerden hangisi döneminde tam teşkilatlı bir müessese haline gelmiştir?

18 / 50

Fedek arazisi için tayin edilen kişi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

19 / 50

Osmanlı’da 1826 yılında Anadolu ve Rumeli’deki vakıfların idaresi aşağıda verilen kurumlardan hangisine bağlanmıştır?

Mısır, Suriye, Arabistan ve Kuzey Afrika’nın Osmanlı yönetimine geçmesinden sonra buralarda bulunan vakıflar 1587 senesinde kurulan Haremeyn Evkaf Nezâreti’ne bağlandı. Daha sonraki gelişmelerin sonucu olarak Anadolu ve Rumeli’deki vakıfların idaresi de
1826’da kurulan Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne bağlandı.

20 / 50

Her vilayete müfettiş-i ahkâm-ı şer’iyye tayin ederek vakıf işlerini denetlenmesini sağlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

İslâm tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam vergi sisteminde Müslümanlardan alınan zirai vergi anlamına gelir?

23 / 50

İslâm dünyasında sağlık kurumları yaygın olarak hangi adla anılmışlardır?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi esnaflarla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan vakıflardandır?

25 / 50

Abbasiler döneminde hem gelir tahsil eden hem de gerekli yerler harcama yapan divana ne ad verilir?

26 / 50

Miri arazinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan dârüşşifâların yanında sonraları tıp medreseleri de açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı grubunun İslam dünyasındaki ilk örneğidir?

28 / 50

Müslüman devletlerin arazi taksiminde bir arazinin öşri veya haraci olmasında rol oynayan en büyük etmen aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Abbasiler döneminde hem gelir (çeşitli vergiler ile diğer gelirler) tahsil eden, hem de gerekli yerlere harcama yapan bir daire olarak görev yapan divan aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin aile müessesinin hukuki bağlarından değildir?

31 / 50

Uzaktan bakılınca bir kaleyi andıran daha önce İslâm dünyasında vakıf ve hayır duygusu ile kurulmuş bulunan ribatların devamı müesseseler hangisidir?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında sağlık kurumlarına verilen isimlerden biri değildir?

33 / 50

Vakıf yapılan eserler kaç ana noktada toplamak mümkündür?

vakıfları dinî ve ilmî, sağlık ve sosyal gayelere yönelik olmak üzere iki ana noktada toplamak mümkündür.

34 / 50

Hicretin ilk asrı ile Emeviler döneminde vakıflar kim tarafından yönetilirlerdi?

Hicretin ilk asrı ile Emeviler döneminde vakıflar, vâkıf tarafından tayin edilen mütevellilerce yönetilirdi. Nazır, mütevellinin kontrolcüsü olarak, kendilerine bağlı vakıf işlerinin doğru bir şekilde devam edip tamamlanmasını denetlerdi. Bunların genel kontrolü ise emiru’l-mü’minîn olan halifeye aitti.

35 / 50

Şehir veya kasabalarda, özellikle sıcak mevsimlerde, insanların su ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan vakıf tesislere ne denir?

Hasan Ağa kızı Aynî Hatun’un Temmuz 1797 tarihli vakfiyesinde, yaz mevsiminin yakıcı sıcaklarında kendileri ile akrabaları ve yakınlarının ruhları için kar satın alınarak soğuk su yapılıp sebil olunması ve halka içirilmesi şart koşulmuştur.

36 / 50

Zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmuş vergilere ne ad verilir?

Zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmuş vergilere örfî vergiler (tekâlif-i örfiyye) diyoruz.

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Evkaf nezareti kurulmadan önce vakıfları yöneten nezaretlerden biri değildir?

Osmanlılar döneminde 1826 yılında kurulan Evkaf Nezareti’nden önce vakıflar, vâkıflarının şartlarına göre ayrı nezaretlerce yönetiliyorlardı. Bu nezaretler şu isimlerle anılıyorlardı:
- Haremeyn Nezareti,
- Vezir Nezareti,
- Şeyhülislâm Nezareti,
- Tophane Ümerası Nezareti,
- İstanbul Kadıları Nezareti.

38 / 50

İslâm hukukunda “Menfâatı ibâdullaha (kullara) ait olmak üzere bir aynı (vakfolunan malı) Cenab-ı Hakk’ın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten (sahiplenmekten) ile’l-ebed habsetmektir” şeklinde tarif edilen kurum hangisidir?

39 / 50

İhtisab kurumu kimin zamanında tam teşkilâtlı bir müessese haline gelmiştir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinde varlığını devam ettiren iktisadî kurumlardan değildir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında sağlık kurumlarına verilen isimlerden biri değildir?

42 / 50

Halife Hz. Ömer’in fey gelirlerini dağıtmak için kurduğu teşkilat hangisidir?

43 / 50

Sosyal dayanışma müessesesi olarak vakıfların daha çok insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğu gözönünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi bu açıklama dışında yer alır?

44 / 50

Müslüman ilim adamlarına göre ilk vakıf kim tarafından başlar?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi borçlu, ağır borçlara batmış anlamına gelmektedir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde yapılmış bir vakıf müessesidir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kervansarayın özellikleri arasında değildir?

48 / 50

Vakıf yapılan eserler hangi gayeye yöneliktir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi devlet-halk münasebetleri açısından değerlendirildiğinde vakıfın tanımıdır?

50 / 50

Ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen, kimsesizlere sığınak olan, genç insanların elinden tutulması, kızların çeyizlerinin hazırlanması, erkeklerin meslek sahibi olması gibi birçok konuda hizmet veren vakıf
hangisidir?

Ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen müesseselere ocaklık eden vakıf eserler ana kucağı gibi insanları sarmış̧, dertlilere çare, kimsesizlere sığınak olmuştur. Hayatının baharında olan genç insanların elinden tutulması, kızların çeyizlerinin hazırlanması,
erkeklerin meslek sahibi olup dükkân açmaları gibi birçok konuda hizmet gören vakıflar sayesinde insanlar topluma kazandırılmışlardır. Bu tür vakıflardan en belirgin olanı esnaflarla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan avârız vakıflarıdır.

Skorunuz