İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 6

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 6

1 / 50

1826 yılında Osmanlı’da Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte şehir idaresinde daha geniş yetkilerle kontrolü sağlayacak yeni bir idarî sistemin kurulmuştur. Bu idare sistemini sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı devlet teşkilâtında köklü değişiklikler II. Mahmud (1808-1839) zamanında yapıldı. 1826 yılında Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra şehir idaresinde daha geniş yetkilerle kontrolü sağlayacak yeni bir idarî sistemin kurulması gerektiğinden, başlangıçta muhtesib, ihtisab ağası, ihtisab emini gibi unvanlarla hisbe teşkilâtını idare eden kimse, 1826 tarihli nizamnâme ile “ihtisab nazırı” ünvanını almıştı.

2 / 50

Asker kadısı veya ordu kadısı anlamındaki kazaskerlik görevi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Asker kadısı veya ordu kadısı anlamındaki kazaskerlik görevi Abbasilerde ortaya çıkmış, daha sonraları Harzemşahlarda, Eyyubilerde, Memluklerde, Anadolu Selçuklularında ve hatta Karamanoğullarında da bu makam korunmuştu.

3 / 50

Osmanlı döneminde daha adil bir toplum düzeni kurmak gayesiyle ortaya çıkmış ve İslam medeniyetinde en üst yargı makamı kabul edilmiş mahkemelere ne ad verilir?

4 / 50

Miri arazinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

İslamiyette ilk düzenli ordu kim zamanında kurulmuştur?

6 / 50

“Hukuku’l-ibâd” anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

7 / 50

Abbasi devrinde muhakeme işlerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Irak kadısı Hanefi mezhebine, Suriye ve Kuzey Afrika kadısı Mâliki mezhebine, Mısır’daki kadı da Şafiî mezhebine göre hüküm verirdi.

8 / 50

Kazaskerlik bugünkü bakanlıkların hangisine karşılık gelmektedir?

Kazaskerlik bugünkü Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarına karşılık gelen bir teşkilâttı.

9 / 50

Abbasiler döneminde hem gelir tahsil eden hem de gerekli yerler harcama yapan divana ne ad verilir?

10 / 50

Esnaf ve sanatkârın kaliteli mal üretmesine, tüketiciye daha rahat ve ucuz ulaştırılmasına hizmet eden teşkilât aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Hicretin ilk asrı ile Emeviler döneminde vakıflar kim tarafından yönetilirlerdi?

Hicretin ilk asrı ile Emeviler döneminde vakıflar, vâkıf tarafından tayin edilen mütevellilerce yönetilirdi. Nazır, mütevellinin kontrolcüsü olarak, kendilerine bağlı vakıf işlerinin doğru bir şekilde devam edip tamamlanmasını denetlerdi. Bunların genel kontrolü ise emiru’l-mü’minîn olan halifeye aitti.

12 / 50

Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek ve bazen da hemen halledilmesi gereken cinayetlerle ilgilenmek görevini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

13 / 50

Emeviler devrinde muhakeme işlerine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda Yüksek seviyedeki askeri okullara öğrenci hazırlamak maksadıyla 1875’de açılan orta seviyedeki okullardır?

Askerî Rüşdiyeler: Yüksek seviyedeki askeri okullara öğrenci hazırlamak maksadıyla 1875’de açılan orta seviyedeki okullardır.

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi adliye işlerinde, kadı ve muhtesibin otoritesinden daha yüksek bir yetkiye sahiptir?

16 / 50

Bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğunun düzenini kuran ve temsil eden siyasî iktidarın, kişiliğe ve egemenliğe sahip bir kuruluş biçimindeki görünüşü ne olarak tanımlanır?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi muhtesip yardımcılarından değildir?

Teşkilâtın başında bulunan muhtesib birçok yardımcı da kullanıyordu. Değişik mesleklere mensup çok dürüst kimseler arasından seçilen bu yardımcılara “ârif ”, “emin “gulam”, “avn” “huddam-ı ihtisâb”, “terazicibaşı”, “koloğlanları” gibi isimler verilmektedir.

18 / 50

Osmanlı döneminde tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişiler kimdir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde orduda görev yapan ve askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılara verilen isimdir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kadıların hükmederken bilmesi zorunlu olan şartlardan değildir?

21 / 50

Osmanlılarda Kazaskerlik aşağıdaki hangi kişilerin zamanında ortaya çıkmıştır?

22 / 50

Ahi Evran’ın çabaları sonucunda ahilik teşkilâtı ilk defa nerede kurulmuştur?

Ahi Evran’ın çabaları sonucunda ilk defa Kırşehir’de XIII. asırda kurulmuştur.

23 / 50

Halife Hz. Ömer’in fey gelirlerini dağıtmak için kurduğu teşkilat hangisidir?

24 / 50

Osmanlı dönemi’nin hukuk sistemine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25 / 50

Osmanlılarda kadılık görevine getirilme işi ilk kez hangi dönemde gerçekleşmiştir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şurta’nın görevlerindendir?

27 / 50

Osmanlı döneminde mahkemelerde görülen davaların deftere, tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişilere ne ad verilirdi?

28 / 50

Osmanlı döneminde mahkemede, davacılarla davalıları mahkemeye çağıran ve duruşma sırasında hazır bulunmalarını sağlayan görevliye ne ad verilir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mahkeme başkanının verdiği kararın hukuka uygunluğunu tespit eden ve aynı zamanda bilgilerine müracaat edilen kimselere verilen addır?

30 / 50

İslâm ülkesi vilâyetlerine kadılar tayin eden ilk kişi kimdir?

31 / 50

Selçuklular devrinde muhakeme işlerine dair;
I. Adalet bakanı veya başsavcı durumunda bulunan Emir-i Dâd’ın başkanlık ettiği bir çeşit “mezâlim mahkemesi vardı.
II. Emir-i Dâd olağanüstü yetkilere sahipti.
III. Adlî teşkilâtın başında doğrudan Sultan tarafından tayin edilen “kâdilkudat” bulunuyordu.
IV. Mahkemede örfî hukuk geçerli idi.

yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

32 / 50

Adil bir toplum düzeni oluşturmak gayesiyle ortaya çıkmış ve İslam medeniyetinde en üst yargı makamı kabul edilmiş mezâlim mahkemesi ilk defa hangi dönemde, kim tarafından kurulmuştur?

33 / 50

Aşağıda verilerden hangileri mezâlimin görevlerinden değildir?

Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek mezalimin görevi değil muhtesibin görevidir.

34 / 50

İslam tarihinde günümüzde bilinen anlamda hapishane kim zamanında ortaya çıkmıştır?

35 / 50

Osmanlı döneminde açık duruşma biçiminde gerçekleşen mahkemelerde kadıların yanında, davanın kurallara uygun görüldüğünü tespit eden heyete ne ad verilir?

36 / 50

Osmanlılar Dönemi’nde Şer’î hükümler aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandırılmamıştır?

37 / 50

Emniyet teşkilâtının vazifelerini yürütmekle beraber ceza hukuku alanında kaza yetkisiyle de donatılan …….…, devletin güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili suçlarla ilgilenmiştir. Noktalı yere aşağıdakilerden
hangisi uygundur?

Emniyet teşkilâtının vazifelerini yürütmekle beraber ceza hukuku alanında kaza yetkisiyle de donatılan kişi Şurta’dır.

38 / 50

Aşağıdakilerden hangi dönemde adlî teşkilâtın başında doğrudan Sultan tarafından tayin edilen “kâdilkudat” bulunuyordu?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi asr-ı saadet yıllarında beytülmal görevi yapanlar arasında değildir?

Asr-ı saâdette Hz. Ömer ve Bilal-i Habeşî’den başka beytülmal görevlilerinin de bulunduğu bilinmektedir. Ebu Ubeyde b. Cerrah ile Muaz b. Cebel’in isimleri burada zikredilebilir.

40 / 50

Hisbe sistemini ilk defa uygulamaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Adalet bakanı veya başsavcı durumunda bulunan Emir-i Dâd’ın görevde olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Mezâlim mahkemeleri uygulamasının tam teşkilâtlı bir kurum olarak ortaya çıkışına dair ilk adımlar hangi dönemde atılmıştır?

43 / 50

Osmanlı döneminde çeşitli konularda kadılara vekâlet eden ve kadılar tarafından geçici veya daimi olarak belirli bir iş için görevlendirilen kişi kimdir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kadıların yardımcısıdır?

45 / 50

Selçuklulardaki Divan-ı istifâ veya Divanü’z-zimam ve’l-istifâ adını alan divan, günümüzün hangi bakanlığına karşılık gelmektedir?

Divân-ı İstifâ: Devletin mâli işlerini yürütmekle görevli idi.

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde orduda görev yapan ve askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılara verilen isimdir?

47 / 50

Kazaskerlik görevi aşağıdakilerden hangisi ile eşdeğer anlamdadır?

48 / 50

Kadıların verdiği kararların toplandığı defterlerin bulundurulması ihtiyacı hangi devirde doğmuştur?

Emeviler devrinde kadıların verdiği kararların toplandığı defterlerin bulundurulması ihtiyacı doğdu. Bu yöntem Hasımların birbirine düşman haline gelmesi sebebiyle bu tür siciller tutuldu.

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Allah ve insan hakkının bir arada bulunduğu haklardır?

50 / 50

Zimmi kimlere verilen isimdir?

Skorunuz