Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 6

Fıkıh

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 6

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, ibâha-i şer’iyyenin özelliklerinden biridir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâreti için söz konusu olamaz?

Altmış fakirin sabahlı akşamlı doyurulması oruç kefaretine girmektedir. Bundan dolayı yemin kefareti içinde yer almaz.

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi 180 sâime koyuna düşen zekât miktarıdır?

4 / 50

''Yapılan bir yemin, kişiyi sorumluluk altına alır ve gereğini yapma borcu doğurur. Gereği yapılmadığı takdirde de keffâret denen yaptırım devreye girer.'' Aşağıdakilerden hangisi  bu keffaretlerden birisi değildir?

.Allah bilinçli olarak yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutar. Bunun keffâreti, kendi aile fertlerine yedirdiğinizin ortalamasından, on fakiri doyurmanız veya onları giydirmeniz yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmanızdır. Bunları bulamayan kimse üç gün oruç tutar. İşte yeminlerinizin keffâreti budur. Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi tutun!..” (el-Mâide 5/89)

5 / 50

Özünden haramlar; dinin beş temel amacını korumaya  yöneliktir. Alkollü içkilerin haram kılınması  dinin beş temel amacından hangisini korumaya yöneliktir?

6 / 50

Aşağıda sunulan seçeneklerde Kur’an’a göre hangi kefaret çeşidinin kasten ve tasarlayarak yapıldığında dünyadaki cezası kısastır?

Bilindiği üzere kasden ve tasarlayarak adam öldürmenin dünyadaki cezası Kur’ân’a göre kısastır (el-Bakara 2/178-179).

7 / 50

Aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi ''Haram'' yerine kullanılamaz?

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiile veya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû, menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orucun edâsının farz olmasının şartlarındandır?

9 / 50

Aşağıdaki durumların hangisinde namaz kılınması haramdır?

Kadınlar hayız ve nifas hallerinde ne edâ ne de kazâ yoluyla namaz kılmakla mükellef değillerdir. Aksine bu dönemlerinde namaz kılmaları haramdır.

10 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hanefilere göre şükür kurbanı yapılmasının nedenidir?

11 / 50

İslamiyetin hangi mezhebinden olanlar ,Oruç bozmada sadece cinsel ilişkinin keffâret doğuracağını ileri sürmüşlerdir.

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin kesin haram kabul ettiği ve yasakladığı fiillerden biri değildir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle Allah adına yapılan bir yemin ifadesi değildir?

Şerefim üzerine and içerim" yemin değildir, çünkü Allah'ın adı veya sıfatları adına yapılmamıştır.  Allah'tan veya O'nun isimlerinde yahut da O'nun sıfatlarından başka şey üzerine yemin etmek, câiz değildir, edilirse yemin hükmünde olmaz.

14 / 50

"Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin" anlamına gelen yemin türü aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi eşek ve katırın artığı olan sular ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

Temizliğinde şüphe bulunan sular: Eşek ve katırın artığı olan sular böyledir. Bu gibi suların temiz olup olmadığı şüpheli olduğu için hükmi temizlikte kullanılıp kullanılamayacağı da şüphelidir.

16 / 50

Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?

17 / 50

Haramlar, günahın ve bireyin ya da topluma verdiği zararın ağırlığı nispetinde farklı derecededir. Bu derecelendirme ayet ve hadislerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu yapılmaktadır. Bu bağlamda, İslam dininde kabul edilen en büyük haram hangisidir?

18 / 50

Eti yenen bir hayvanla eti yenmeyen bir hayvanın çiftleşmesinden doğan Melez hay­vanların etlerinin yenip yenmeyeceği konusundaki İslamiyetin Hanefî  mezhebinin görüşü nedir?

Eti yenen bir hayvanla eti yenmeyen bir hayvanın çiftleşmesinden doğan hay­vanların etlerinin yenip yenmeyeceği tartışmalıdır. Hanefîler ve Mâlikîler, doğan yavrunun annesine tâbi olduğunu belirtirler. Dolayısıyla, örneğin at ile eşeğin çiftleşmesinden doğan katır, hüküm itibariyle annesine bağlıdır.

Şâfiîler ve Hanbelîler ise, baba veya anneden birinin etinin yenmemesinin yavrunun etinin haramlığı için yeterli olduğu görüşündedirler.

19 / 50

Kurban kesme sorumluluğu için gerekli olan zenginlik şartı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâreti için söz konusu olamaz?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi niyete göre yemin sayılabilir?

22 / 50

"Mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa keffâret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya altı fakiri doyuracak ya da bir küçükbaş hayvan kurban edecektir." Bu keffaret türü aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

I. İbâha-i şer’iyye

II. İbâha-i akliyye

III. Tayyibât-habâis

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mübahın (helal olanın) kaynağıdır?

Mubahın kaynağı, ya dindir (ibâha-i şer’iyye), ya da insanlara her şeyin  serbestliği kuralına haram-helal, kötülük-iyilik, zarar-yarar ölçütlerinin uygulanmasıyla görevli insan aklıdır (ibâha-i akliyye).

24 / 50

Katı ve sıvı ağır pislik namazın sıhhatine engel olur. Namazın sıhhatli olması ve namazın mekruh olmaması için alimlerce öngörülen (hoşgörülen) azami pislik sınırı ölçütü nedir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zekata tabi değildir?

Sert olup ateşte eriyen ve kalıp hale gelebilen altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, kurşun, demir vb. madenler zekata tabidir. Sert olup ateşte erimeyen ve sıvı hale gelmeyen kireç, mermer, kömür, alçıtaşı, yakut, zümrüt, elmas vb. madenler zekata tabi değildir.

26 / 50

Şeytan taşlama olarak bilinen işlem yapılırken ( bu sembolik taşı atarken) ne söylenerek atılır?

İlk gün sadece Akabe cemresine yedi taş atılır. İkinci ve üçüncü gün birinciden başlayarak sıra ile her üç cemreye yedişer taş atılır. Her taşı atarken “Allahu ekber” denir.

27 / 50

Sa'y ile ilgili olarak söylenen hangi ifade yanlıştır?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı harama girer?

Faiz özü itibariyle değil vasfı itibariyle kötülük barındırıp zararlı sonuçlar doğurduğu için dolaylı haramlar arasındadır.

29 / 50

İbadetlerin sırf Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi adakla aynı anlama gelen terimdir?

31 / 50

Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Aşağıda verilen kalıplardan hangisi örfün yemin anlamı verdiği kalıplar arasındadır?

33 / 50

Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa ne denir?

Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa fecr-i kâzib (yalancı fecir) denir. Sonra fecr-i sâdık ve ikinci fecir de denen enine bir beyazlık belirir. Doğu ufkunda ufkun altındaki güneşin ışığının ufukta fark edilmesiyle beliren bu beyazlık, zamanla kuvvetlenerek ve alanını genişleterek devam eder ve sonunda güneş doğar. Bu beyazlığa da fecr-i sâdık (gerçek fecir) denir.

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?

Haccın Farzları;

1- İhram (şart)

2- Arafat Vakfesi (rükün)

3- Ziyaret Tavafı (rükün)

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı haram (haram li-gayrihi) kapsamında değerlendirilebilir?

Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazan birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkasının malını rızasız almak gibi.

36 / 50

Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemim etmek hangi yemin çeşidine girer?

37 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hanefîlere göre keffâreti olmayan yeminler birlikte zikredilmiştir?

38 / 50

Müslümanlara ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

39 / 50

Peygamber yeryüzünde yapılan ilk mescidin (ibadethane) hangisi olduğu sorusuna ne şeklinde cevap vermiştir?

Hz. Peygamber de yeryüzünde yapılan ilk mescidin (ibadethane) hangisi olduğu sorusuna “Mescid-i Harâm” şeklinde cevap vermiştir (Müslim, “Mesâcid”, 1–2).

40 / 50

Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı, kesin bir delille ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fiillere '_____________' denir. Boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı, kesin bir delille ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fiillere haram denir.

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin temel amacıdır?

42 / 50

I.  Hanefî mezhebi,

II.  Mâlikî mezhebi,

III. Şâfiî mezhebi,

IV: Hanbelî mezhebi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurban kesmenin vacip olduğunu söylemişlerdir?

Önemli bir ibadet olan kurbanın dinî-şer’î hükmü konusunda mezhepler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu ibadetle mükellef olmak için aranan şartları taşıyan kimselerin kurban bayramında kurban kesmesi, Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre vacip iken, diğer mezheplerin çoğunluğuna göre müekked/kuvvetli sünnettir.

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir haccın vekâlet yoluyla yapılabilmesinde yanlış olan şartlardan biridir?

44 / 50

İslâm dininin kabul ettiği hükmi kirlilik, “hükmi necâset”,  aşağıdaki seçeneklerde belirtilen hangi durumlar için söylenir?

45 / 50

“Vallahi…”, “Billahi…”, “Tallahi…” diye başlayarak kurulan yemin cümleleri hangi yemin türünün örneklerindendir?

46 / 50

Bir kişinin borcunu ödemediği halde ödemiş olduğunu zannederek "Vallahi borcumu ödedim" demesi aşağıdaki yemin türlerinden hangisine girmektedir?

47 / 50

Zekâtın farz olması için tespit edilen malın en az miktarına ne denir?

Zekâtın farz olması için tespit edilen malın en az miktarına Nisaba Ulaşma denir. Nisabı, asgarî zenginlik miktarı, asgarî geçim indirimi veya özellikle zekâtın istisna sınırı olarak da ifade etmek mümkündür. Nisap, kişiyi zengin kılar ve ona bazı sorumluluklar yükler. Nisaptan az malı olanlar, zengin sayılmaz ve onların bu malları nisabı bulana kadar aslî ihtiyaç olmakta devam eder.

48 / 50

Ramazan ayından önce hastalanan ve bu hastalığın devamında oruç tutamadan ramazanın sonunda ölen bir Müslüman için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi eti haram olan kara hayvanlarından değildir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zekata tabi değildir?

Skorunuz