İslam Mezhepler Tarihi – Test 4

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Şeyh Zayid Camii

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Mezhepler Tarihi - Test 4

1 / 50

Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her birine ne ad verilmektedir?

2 / 50

Tarihte ortaya çıkan tüm mezheplerin kendi görüşlerini Kur’ân’a atıfta bulunarak doğrulamaya çalışmaları, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisi için
örnek gösterilebilir?

3 / 50

Zeydiyye’nin imâmet kuramının şekillenmesinde önemli olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Şîa’yı diğer İslamî fırkalardan ayıran en önemli itikat esası aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi Mezhepler Tarihi bilimine yardımcı bilimler arasında yer alır?

6 / 50

Hz. Osman'ın öldürülmesi, Cemel ve Sıffîn savaşları gibi olayların Allah'ın takdiri ile mi yoksa Müslümanların hür iradesiyle mi gerçekleştiği noktasındaki tartışmalar hangi mezheplerin ortaya çıkmasına sebep oldu?

7 / 50

Kur’ân’ın mahluk olmadığını vurgularlar; hayır ve şerrin bütünüyle Allah’tan olduğuna inanırlar; imanı tasdik-ikrar-amel olarak üçlü tarif ederler; ameli imanın bir parçası sayarlar; iman ile İslâm’ı birbirinden ayırırlar; büyük günah sahibini tekfir etmemekle beraber onun imandan çıktığını ama İslâm’dan çıkmadığını söylerler. Bu ifadeler aşağıdaki dini oluşumlardan hangisinin en dikkat çeken görüşleridir?

8 / 50

Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlarla kader ve Allah’ın sıfatları hususunda tartışmaları neticesinde hangi İslam ilmi ve mezhebi doğmuştur?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Zeyd b. Ali’nin Zeydiyye’yi döneminin diğer Şiî hareketlerinden farklı olan görüşleri arasında yer almaz?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “İman, değer bakımından amelden üstündür. Amel, imanın yanında ikinci sırada yer alır” dediği için "mürciî" olmakla itham edilmiştir?

11 / 50

İsmailiyye imamları, Ubeydullah el-Mehdî’nin Fâtımî devletini kurduğu 296/908 tarihine kadar -------, yani gizlenme dönemini devam ettirdiler.
Yukarıdaki cümledeki boş bıakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “günahın imana zarar vermediği” tezini savunmuştur?

13 / 50

İmamiyye Şiası ilk defa hangi devlet zamanında resmi mezhep ilan edilmiştir?

 

14 / 50

İlk dönemden itibaren ortaya çıkan gruplardan Hz. Ali’nin ilahlığını ve ölümsüzlüğünü ileri süren grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

İsmailî lider Ubeydullah el-Mehdî’nîn Fatimiler döneminde setr (gizlilik) devresinden zuhûr (açıklık) aşamasına geçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

İmam Zeyd ‘in görüşleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17 / 50

Mürcie hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

18 / 50

Cihat insanın kendini Allah’ın varlığı karşısında yok kılması ve kişinin kendi nefsiyle savaşmasından ibarettir. Bu inanış ve pratikler, yaşanılan bölgeye göre farklı şekillere bürünebilmektedir. Özellikle takiyye
(inancı gizleme) önemli olduğundan, zarurî durumlarda, diğer Müslüman topluluklarla kaynaşarak kendi inançlarını gizleyebilmektedirler.

Yukarıda özellikleri verilen dini grup aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmektedir?

 

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Tahkim olayında Muâviye b. Ebû Süfyân’ın hakemliğini yapmıştır?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Şiilikle ilgili kavramlardan biri değildir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam mezhepleri tarihi disiplininin amaçlarından biri değildir?

22 / 50

İmamiyye Şiiliği’nde Gaybet-i Kübrâ dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İsmailiyye fırkasının yerine kullanılan isimler arasında yer almaz?

24 / 50

Mezhepler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi söylenemez?

25 / 50

Allah'ın, fiillerini dilediği gibi düzenleyip gerçekleştirmesi anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Selefiyye inancı, kim tarafından Vehhâbiyye adı altında yeniden seslendirilmiş; Selefîliğin siyasallaşması ve Suud hanedanı nezdinde bir devlet mezhebine dönüşmesi sağlanmıştır?

27 / 50

İmâmiyye Şiası’na “Ashâbü’l-intizâr” denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mezhep kavgalarının sonuçları arasında yer almaz?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Keysâniyye ismi altında toplanan ğâlî fırkalardan değildir?

30 / 50

I.    el-Bâisü’l-Hasîs
II.  el-Fark beyne’l-Fırak
III.  Dürerü’l-Hukkâm
IV.  Makâlâtü’l-İslâmiyyîn
Yukarıdakilerden hangileri İslam Mezhepleri Tarihi’nin klasik kaynakları arasındadır?

31 / 50

Şîa topluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Ashâb-ı Rey kimlerdir?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Şîa ’nın anlamlarında kullanılan kelimeler arasında yer almaz?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Haricîlik akımının çıkış nedenlerinden biri değildir?

35 / 50

Ehl-i Sünnet’e mensup olanlara ne ad verilmektedir?

36 / 50

Kurucusunun asıl adı Muhammed b. Muhammed b. Mahmud olan el-Maturîdî, daha çok Ebû Mansur Maturidî (v. 333/944) adıyla ün kazanan Maturidilik nerede doğmuştur?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Şiiliğin ortaya çıkışı ve teşekkülüyle doğrudan ilişkili değildir?

38 / 50

Günümüzde Zeydiyye mensuplarına ev sahipliği yapan ve resmi mezhebi Zeydîlik olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet'in temel inançlarını oluşturan görüşlerin arasında yer almaz?

40 / 50

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehid edilmesinden sonra Emevîler’den Hz. Hüseyin’in intikamını almak için canlarını feda etme pahasına başlatılan, Süleyman b. Surâd el-Huzâî tarafından sevk ve idare edilen grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Hz. Osman’ın katli ve akabindeki iç savaşlar, aşağıdaki meselelerden hangisinin tartışılmasına zemin hazırlamıştır?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Şîa kelimesinin ortaya çıkış sebebini açıklar?

43 / 50

Aşağıdaki kitaplardan hangisi İmâmiyye Şiası’nın "Kütübü’l-Erbaa"sını oluşturan eserlerden biri değildir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İmam Mâtüridî’nin imamet konusundaki görüşlerinden biri değildir?

45 / 50

Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

46 / 50

Dâvudîler ve Süleymânîler olarak ikiye bölünen İsmailiyye kolu aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mürcie kavramının anlamlarından biri değildir?

48 / 50

İslam Mezhepleri Tarihinde kader konusunu gündeme getiren ilk kişi kimdir?

49 / 50

Şîa’da gaybet fikrini savunan ilk fırka aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Büyük günah işleyen kimse hakkında "Tâatın kâfire bir faydası olmadığı gibi, günahın da imana bir zararı yoktur." ilkesini kabul eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz