2020 – ÖABT / DKAB – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

2020 – ÖABT / DKAB – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

2020-ÖABT/DKAB

1 / 75

2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim
Programı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

2 / 75

2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim
Programı'nda (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.
sınıflar) yer alan aşağıdaki kazanımlardan hangisi
öncelikli olarak sosyal ve vatandaşlıkla ilgili
yetkinlikleri geliştirmeye yöneliktir?

3 / 75

İlahiyat fakültesi dinî musiki dersi öğretim üyesi Ayşe
Hanım, derslerinde öğrencilerine musikideki farklı
makamları öğretmiştir. Öğrencilerden birine hicaz
makamında ezan okutmuş, aynı öğrenciden bu ezanı
rast makamında yeniden okumasını istemiştir.
Buna göre Ayşe Hanım öğrencilerine psikomotor
alanın hangi basamağında bir yetkinlik kazandırmayı
amaçlamaktadır?

4 / 75

Bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni “Medine'ye
hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.” kazanımını bir
kavram haritası kullanarak işlemek ister.
Buna göre öğretmenin aşağıdaki kavram haritası
türlerinden hangisini kullanması en uygun olur?

5 / 75

Kur’an-ı Kerim dersine giren bir öğretmen, öğrencilerin
Arap harflerini telaffuz etmekte zorlandıklarını görmüş ve
bu amaçla bir dizi etkinlik planlamıştır. Öğretmen, ilk
olarak harfleri ikişer ikişer akıllı tahtada göstermiş ve
ardından da öğrencilere dinletmiştir. Devamında bu
harflerin mahreçlerini açıklayarak kendisi seslendirmiş ve
her bir harfin okunuşundan sonra bütün sınıfın kendisini
tekrar etmesini, son olarak da öğrencilerin aynanın
karşısına geçip bu harfleri telaffuz etmelerini istemiştir.
Bu öğretmenin aşağıdaki zekâ türlerinden hangisine
başvurduğu söylenemez?

6 / 75

Horace Bursnell'in, “Hiçbir gerçek, salt kelimelerle
öğretilemez, entelektüel ve mantıki yöntemlerle
yorumlanamaz; gerçek, bilinmeden önce bağlam içinde
yaşanmalıdır.” ilkesini esas alan bir öğretmenin ders
planında aşağıdaki yöntemlerden hangisini öncelikli
olarak kullanması beklenir?

7 / 75

4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Ömer
Öğretmen, “Din güzel ahlaktır.” konusunda öğrencilerin
dinleme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla
önce sınıfa ahlakın tanımını ve ahlaki davranışların neler
olduğunu sorar ve aldığı cevapları tahtaya yazar. Daha
sonra öğrencilerine ahlaki davranışlarla ilgili bazı
kelimelerin boş bırakıldığı bir çalışma kâğıdı dağıtır.
Çalışma kâğıdını nasıl dolduracaklarına dair ilkeleri okur
ve bu ilkeleri uygulamalarını ister. Devamında çalışma
metnini seslendirir. Öğrencilerinden okuduğu metinde
eksik bırakılan boşlukları doldurmalarını, dersin sonunda
ise her konunun ana hatlarını birkaç cümleyle
anlatmalarını ister.
Aşağıdakilerden hangisi Ömer Öğretmen’in bu
derste uyguladığı etkili dinleme becerileri geliştirme
tekniklerinden biri değildir?

8 / 75

Fatma Öğretmen, Kur’an-ı Kerim dersinde öğrencilerin
sure ezberlerini düzenli bir şekilde vermelerini sağlamak
istemektedir. Bu amaçla ezberini zamanında yapan
öğrencilerin isimlerini “Sınıfın Yıldızları” olarak
adlandırdığı bir tabloya asarak diğer öğrencileri ezber
yapmaya teşvik etmektedir.
Fatma Öğretmen’in bu uygulaması, Sosyal Öğrenme
Kuramı'na göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ifade edilir?

9 / 75

Bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde israf
konusunu işlerken altı şapkalı düşünme tekniğini grup
çalışmasında kullanmak ister. Bu amaçla sınıfı gruplara
ayırır ve her gruba bir şapka rengi verir. Grupların şapka
rengine göre hazırlamış oldukları sunum ve materyalleri
paylaşmalarını ister. Birinci grup, ülkemizde son on yılda
israf edilen su ve gıda verilerini istatistiksel olarak sunup
dünya genelinde açlık sıkıntısı çeken ülkelerin ihtiyaç
duydukları gıda ve su miktarlarıyla karşılaştırır. İkinci
grup ise israfı engellemek için birey ve toplum tarafından
yapılması gerekenlere özgün çözümler üretip olaya farklı
bir bakış açısı geliştirir.
Bu grupların temsil ettiği şapka renkleri
aşağıdakilerden hangisidir?

irinci Grup - İkinci Grup

10 / 75

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğretmen,
öğrencilerin tevekkül kavramıyla ilgili bazı yanlış bilgilere
sahip olduklarını tespit eder. Bu kavramla ilgili yanılgıları
belirginleştirecek ve doğru bilgiye ulaştıracak bir
materyale ihtiyaç duyar. Bu amaçla öğrencilerin biri
doğru, diğerleri yanlış olmak üzere farklı fikirlerini
konuşma baloncuğu şeklinde gösterebileceği bir
materyal hazırlamanın uygun olacağını düşünür.
Buna göre öğretmeni amacına ulaştıracak en uygun
materyal aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 75

7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren bir
öğretmen “Dünya ve Ahiret Hayatı” konusunu işlemek
için öğrencilerine şu açıklamayı yapar: “Arkadaşlar!
Şimdi sizinle hayatı anlamlandırmada ahiret hayatının
önemi üzerine bir tartışma yapacağız. Önce sınıfta
sıralardan büyük bir çember oluşturacağız, bu büyük
çemberin içine ondan daha küçük bir çember
yerleştireceğiz. İç çemberde, tartışmada gönüllü olan
arkadaşlarımız yer alacak. Sınıfın geri kalan kısmına ise
büyük çemberde yer vereceğiz. Tartışmanın
başlangıcında büyük çemberde yer alan ancak ilerleyen
vakitlerde fikrini değiştirip tartışmaya aktif olarak katılmak
isteyen arkadaşlarımız için küçük çemberde yer
ayıracağız.
Bu parçaya göre öğretmenin uygulayacağı teknik
aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 75

Eğitim psikologları insanın gelişiminde kalıtımın mı yoksa
çevrenin mi belirleyici olduğu konusunda farklı görüşlere
sahiptirler. Genel kabul her ikisinin de etkili olduğudur;
gelişimin bazı alanlarında kalıtımın, bazı alanlarında ise
çevrenin daha etkili olduğu şeklindedir. Nitekim
Hz. Muhammed’in sözlerinde de bu iki faktörün birlikte
etkili olduğuna dair ifadeler bulmak mümkündür.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu parçada
bahsedilen duruma örnek verilebilir?

13 / 75

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 yılında Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterliklerini belirlemiş, bu yeterliklerin açılımı
olarak da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özel
Alan Yeterlikleri başlığı altında altı temel alan
oluşturmuştur. Din olgusu alanında “Öğrencilerin farklı
din ve inanışları tanımalarına rehberlik edebilme”
yeterliği de bunlardan biridir.
Buna göre bir din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmeninin bu yeterlik kapsamında aşağıdaki
davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez?

14 / 75

Gelişim özellikleri dikkate alındığında 3-6 yaş
çocukluk dönemi din eğitimiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır

15 / 75

Hz. Muhammed, kendisine “Amellerin en hayırlısı
hangisidir?” sorusunu soran sahabelere çeşitli cevaplar
vermiştir. Örneğin asık suratlı bir kişiye “İnsanlara güler
yüz göstermendir.”, merhametsiz bir kişiye “Anne ve
babana hürmet etmendir.”, cimri bir kişiye ise “İnsanlara
su içirmen ve yemek yedirmendir.” cevabını vermiştir.
Buna göre Hz. Muhammed’in yaklaşımı, aşağıdaki
öğretim ilkelerinin hangisi kapsamında
değerlendirilir?

16 / 75

Yeni dinî hareketlerden;
- Tanrı’nın birliğini savunarak teslisi reddeden,
- ibadet esnasında resim, heykel ve haç gibi
nesnelerin kullanılmasına karşı çıkan,
- dinler arası diyalog ve kaynaşma faaliyetlerine
karşı çıkan,
- Hristiyanlığı Yahudiliğin devamı olarak gören
grup aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 75

Bir kurtarıcının gelerek kötülükleri ortadan kaldıracağı
inancı pek çok dinde olduğu gibi Hinduizm’de de vardır.
Ancak bu dinde, diğer dinlerden farklı olarak Tanrı'nın
gelişi kıyametin habercisi değildir. Onlara göre Tanrı
Vişnu; kötülüklerin arttığı ve dinî değerlerin zayıfladığı
dönemlerde bedenleşerek yeryüzüne iner, Hinduizmi yok
olmaktan kurtarır, kötüleri cezalandırır, evrendeki düzeni
yeniden tesis eder ve makamına geri döner.
Bu parçada bahsedilen inanç aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

18 / 75

Protestanlığın temel özellikleriyle ilgili,
I. Kutsal kitabı yorumlama yetkisi kiliseye aittir.
II. Papanın yanılmaz olduğu kabul edilemez.
III. Ruhban sınıfını oluşturan kişilerin evlenmeleri
yasaktır.
IV. Papazların günah çıkarma yetkisi yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

19 / 75

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk din öğretimi programı
1924 tarihli İlk Mektep Kur’ân-ı Kerim ve Din Dersleri
Programı'dır. Bu programda çocuklara İslam dini
hakkında temel bilgileri vermek suretiyle İslam'ı
sevdirmek ve benimsetmek hedeflenmiştir.
Bu programda benimsenen yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 75

Medresedeki görevliler ve bu kişilerin yaptıkları
görevlerle ilgili;
I. Talebe-i ulum - Öğrenim gören öğrenci,
II. Dersiâm - Halka açık olan dersleri veren görevli,
III. Suhte - Belirli öğrenim basamaklarını geçmiş
yetişmiş öğrenci
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

21 / 75

Osmanlı döneminde medreselerden mezun olan
öğrenciler, aldıkları eğitime uygun görevlere atanmak
için sıra beklerlerdi. Göreve atanıncaya kadar özellikle
ramazan ayında köy ve kasabalara giderek toplumu
irşad ederlerdi. Böylece görevleriyle ilgili bir tür ön
uygulama yapmış olurlardı. Daha sonra sırası gelenler
alt dereceli medreselere atanır ve zamanla terfileri
yapılırdı.
Bu parçada bahsedilen uygulama aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?

22 / 75

Din psikolojisinin öncü isimleri ve temel görüşleriyle
ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

23 / 75

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin amaçları
arasında yer almaz?

24 / 75

Üniversite sınavına hazırlanan Mehmet, son dönemlerde
dinî inancı ile ilgili bazı sorgulamalarda bulunmaktadır.
Zaman zaman “Melekler gerçekten var mı?” diye
düşünmekte, bu şüphe duygusundan dolayı kendini
suçlamakta ve günahkâr hissetmektedir.
Mehmet’in dinî alanda yaşadığı bu ikilemler,
Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’ndaki hangi
çatışmaya karşılık gelmektedir?

25 / 75

I. Dinlerin ortaya çıkışındaki toplumsal sebeplerin
araştırılması
II. Din ve toplum arasındaki etkileşimin incelenmesi
III. Dinî yaşantının ana ilkelerinin belirlenmesi
IV. Dinî yaşamın toplumsal ve dünyevi görünümlerinin
ele alınması
Yukarıdakilerden hangileri din sosyolojisinin
konuları arasında yer alır?

26 / 75

Hadariler, huzur ve rahatlık döşeğine sere serpe
uzanmışlar, nimet ve refah denizine dalmışlar; mallarını
ve canlarını savunma işini kendilerini idare eden
valilerine ve hükümdarlarına havale etmişlerdir.
Onlardaki bu hâl, nesilden nesile sürüp gitmiş ve bu
durum tabiatlarında mevcut bir huy ve karakter hâline
gelmiştir. Bedeviler ise toplumdan ayrı kalıp tek
başlarına yaşadıkları arazide vahşi ve yabani bir duruma
geldikleri, koruyucudan uzak kaldıkları, surlar ve
kapılarla muhafaza edilen yerlerde yaşamadıkları için
kendilerini muhafaza işi ile bizzat meşgul olmuşlardır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?

27 / 75

Erken dönem din sosyolojisiyle ilgilenen düşünürlerin
çoğu dine karşı olumsuz bir yaklaşıma sahip olmuşlar;
din-toplum ilişkilerini niteliksel ve niceliksel gelişme
içerisinde ele alarak ilerlemeci ve modernleşmeci bir
bakış açısıyla yorumlamışlardır. Bu sosyologların çoğu,
modernleşme ve dünyevileşmeyle birlikte dinî inancın
zayıflayacağını öne sürmüşlerdir. Onlara göre din,
insanların hayata ve doğaya akılla ve bilimle anlam
veremedikleri bir dönemin ürünüdür. Bilim ilerledikçe
insanların dine olan ilgileri de azalacaktır.
Aşağıdaki din sosyologlarından hangisinin bu
türden bir düşünceyi savunduğu söylenemez?

28 / 75

Kötülük problemi, antik felsefeden günümüze kadar
felsefecilerin ve kelamcıların gündemini meşgul etmiştir.
Bu kapsamda “Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da
önleyemiyor mu? O hâlde güçsüzdür. Önleyebiliyor da
önlemek mi istemiyor? O hâlde iyi niyetli değildir. Hem
önlemek istiyor hem de önleyebiliyorsa bu kadar kötülük
nasıl var olabiliyor?” gibi sorulara birçok felsefeci veya
kelamcı tarafından cevap aranmıştır.
Bu parçada bahsedilen soruların temel hareket
noktası aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 75

Tarihte pek çok kişi çeşitli gerekçelerle ateistlikle
suçlanmıştır. Örneğin tanrı kavramı Yehova'dan daha
geniş olduğu için Spinoza, Yunan popüler tanrılarını
reddettiği ve bir tür monoteizme yöneldiği için Sokrates
ve Romalıların tanrı kavramlarını kabul etmedikleri için
ilk Hristiyanlar ateistlikle suçlanmışlardır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?

30 / 75

Düşünürler ve Tanrı’nın varlığına dair meşhur
oldukları delillerle ilgili;
I. İbn Rüşd - İnayet ve ihtira,
II. İbn Sina - Dinî tecrübe,
III. Kant - Ahlak,
IV. David Hume - Teleolojik
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

31 / 75

Casiye Suresi'nin 24. ayetinde “...Hayat ancak
yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız, bizi ancak
zaman helak eder.” şeklinde ifadeler kullanan bir gruptan
bahsedilmektedir. Aynı surenin 26. ayetinde ise “...Allah
sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek sonra da kendisinde
şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek
ama insanların çoğu bilmez.” ifadesiyle söz konusu grup
eleştirilmektedir.
Bu parçada eleştirilen grup aşağıdakilerden
hangisidir?

32 / 75

Tarık b. Ziyad döneminde fethedilen Endülüs bölgesi
Müslüman idaresine geçtikten sonra önemli bir ilim
merkezi hâline gelmiştir. Özellikle X. yüzyıldan sonra bu
bölgede felsefe alanında birçok düşünür yetişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünürlere örnek
verilemez?

33 / 75

İslam felsefesi öğretim üyesi Cemil Bey, dersinde İslam
filozoflarının varlıkla ilgili görüşlerinden bahsederken şu
değerlendirmelerde bulunmuştur: “Kozmik varlık,
değişen ve değişmeyen olmak üzere iki kısma ayrılır.
Fizik, değişen; metafizik ise değişmeyen varlıkların
bilgisini içerir. Teorik planda varlığın ilk sebebini ve en
son gayesini araştıran metafizik, aynı zamanda varlık
hakkında külli bilgiler sunar ve insanı ilk sebebin bilgisine
götürür. Dolayısıyla, yalnızca sebepleri bilinebilen bilgiler
gerçek bilgi vasfını haizdir.”
Buna göre Cemil Bey aşağıdakilerden hangisini
vurgulamaktadır?

34 / 75

Müslümanlar fethettikleri bölgelerde ilim ve kültür
merkezleri tesis etmeye büyük önem vermişlerdir. Bu
şehirlerden biri Abbasi Halifesi Ebu Ca’fer el-Mansur
tarafından kurulmuş ve uzun süre Abbasilerin hilafet
merkezi olarak kalmıştır. Nizamiye ve Müstansıriyye
medreseleri ile meşhurdur. XIII. yüzyılın ortalarında
Moğol saldırıları ile büyük bir tahribata uğramış ve bir
daha ihtişamlı günlerine geri dönememiştir.
Bu parçada bahsedilen şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

35 / 75

İslam devletlerinde idarecilerle halk arasında yapılan
seçim veya bağlılık karakteri taşıyan akde, biat adı
verilir. Hz. Muhammed döneminde çoğunlukla dinî
hükümlere bağlı kalmak ve peygambere itaat etmek
anlamında kullanılan biat, Hz. Ebu Bekir’in halife
seçilmesinden sonra siyasi bir mahiyet kazanarak devlet
başkanını seçme veya bu makama gelmiş kişiye bağlılık
sunma anlamında kullanılmıştır. Tarafların her biri için
hukuki sonuçlar doğuran biat, grup hâlinde veya teker
teker gerçekleştirilebilir.
Bu parçadan hareketle biatla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

36 / 75

İslam mimarisinin önemli örneklerinden;
- Nasıriler tarafından inşa edilen,
- Endülüs’teki İslam süsleme sanatının zirvesi kabul
edilen,
- Arslanlı Avlu olarak bilinen 12 arslanlı fıskiyeli
havuza sahip
saray aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 75

Hat, İslam’ın ilk yıllarından itibaren Kur’an-ı Kerim’e
gösterilen saygı ve sevginin bir yansıması olarak oldukça
önemsenmiş ve zamanla müstakil bir sanat dalına
dönüşmüştür. Bu sanat dalında, farklı kültür ve
medeniyetlerin de etkisiyle pek çok yazı türü ortaya
çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yazı türleri
arasında yer almaz?

38 / 75

“Müslümanlarla Hristiyanların, Araplarla Avrupalıların bir
dünya içinde gittikçe kaynaştığı şu zamanda İslam’ın
Avrupa’ya yaptığı tesiri incelemek son derece isabetli bir
çalışmadır. Orta Çağ Hristiyan yazarlarının zihinlerde
tablosunu çizdikleri İslam’ın, tamamen iftira mahsulü
olduğu çoktandır bilinmektedir. Geçen asır boyunca
araştırmacıların yaptıkları tetkikler sayesinde Batılıların
gözleri önünde daha objektif bir şekil belirmektedir.
Fakat biz Avrupalıların kör gözü, İslam kültürüne olan
borcumuzu görmeye manidir. Geçmişten gelen
mirasımıza İslam’ın yaptığı tesirin kıymet ve kadrini
bazen küçümsüyor bazen de tamamen görmezden
geliyoruz. Müslümanlarla daha iyi münasebetler
kurabilmek için borçlarımızın tamamını itirafa mecburuz.
Onu saklamak ve inkâr etmek sahte bir gurur alametidir.”
Montgomery Watt’ın bu sözlerinden aşağıdakilerin
hangisi çıkarılamaz?

39 / 75

751 yılında Müslüman Araplar ile Karluk Türklerinin Çin
ordusuna karşı mücadele ettiği savaştır. Bu savaşta esir
alınan Çinlilerden kâğıt imalatı öğrenilmiştir. Ayrıca
Araplar ve Türkler arasında ortaya çıkan yakınlaşmanın
da etkisiyle İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır.
Bu parçada bahsedilen savaş aşağıdakilerden
hangisidir?

40 / 75

Hz. Ali ile Muaviye b. Ebu Süfyan arasında cereyan eden
Sıffin Savaşı esnasında zor durumda kalan Muaviye,
Amr b. As’ın teklifiyle Kur'an-ı Kerim sahifelerini
askerlerin mızraklarına taktırarak savaşı durdurmaya
teşebbüs etmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Savaşın
durmasından sonra iki taraftan birer kişi seçilerek
bunların vereceği karar ile sorunun çözüme
kavuşturulması yoluna gidilmiştir.
Bu parçada bahsedilen çözüm yolu İslam tarihinde
hangi isimle adlandırılmaktadır?

41 / 75

Hz. Muhammed, Medine döneminde İslam’ı öğrenmeyi
talep edenlere öğreticiler göndermiştir. Bu öğreticilerin
başına bazen olumsuz olaylar gelmiştir. Bir seferinde
Mersed b. Ebu Mersed başkanlığında gönderilen on
kişilik öğretici heyeti Hüzeyl kabilesine mensup
Lihyanoğulları’ndan yüz kişilik bir grubun saldırısına
maruz kalmıştır. Saldırı sonucunda heyet üyelerinden
sekiz sahabe şehit edilmiş iki sahabe ise Mekkeli
müşriklere teslim edilmiştir.
Bu parçada bahsedilen olay aşağıdakilerden
hangisidir?

42 / 75

Müşriklerin Mekke'de Müslümanlara boykot
uygulama sebepleri arasında;
I. Müslümanların sayısının giderek çoğalması,
II. Müslümanların saldırılara karşı koymaya
başlamaları,
III. Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olması,
IV. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların güven
içerisinde yaşaması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?

43 / 75

Arap kabileleri arasında siyasi, sosyal veya psikolojik
sebeplerden dolayı bir tartışma meydana gelir ve bu,
savaşa yol açabilirdi. Bu savaş; olayın geçtiği yere,
sebebe veya sonuca göre farklı isimlerle anılırdı. Yevmü
Buâs, Yevmü Zû-Kar ve Yevmü Ficâr bu isimlere örnek
verilebilir.
Bu parçada bahsedilen savaşlara verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 75

Hz. Muhammed, Huzaa kabilesi reislerinden biri olan
Haris b. Ebu Dırar’ın savaş hazırlığı kapsamında at ve
silah satın aldığını ayrıca bazı kabileleri yanına alarak
Medine üzerine yürümeyi planladığını haber aldı. Bu
haberin doğruluğunu teyit amacıyla Büreyde b. Husayb’ı
casus olarak gönderdi. O da haberin doğruluğunu
öğrenerek Hz. Muhammed’e bildirdi. Bunun üzerine
Hz. Muhammed bin kişilik bir güçle Medine’den ayrıldı.
Müreysi kuyusunun başında Haris b. Ebu Dırar ile karşı
karşıya gelindi. İslam’a davet edilmesine rağmen Haris,
bunu kabul etmeyerek hemen saldırıya geçti. Ancak
Hz. Muhammed’in karşısında tutunamayarak ağır bir
yenilgiye uğradı.
Bu parçada sözü edilen gazve aşağıdakilerden
hangisidir?

45 / 75

Ahmediyye’ye mensup olanlar Mirza Gulam Ahmed’in
beklenmedik vefatı sonrasında Hâkim Nureddin’e tabi
olmuşlardır. Nureddin sonrası süreçte ise kimin halife
olacağı konusunda ihtilaf ortaya çıkmış ve iki ana kola
ayrılma gerçekleşmiştir. Bunlardan biri, Mirza Gulam
Ahmed’in nebi olduğu görüşünü reddederek onun bir
müceddid olduğunu savunan gruptur.
Bu parçada bahsedilen grup, aşağıdaki şehirlerden
hangisine nispetle isimlendirilmiştir?

46 / 75

İsmaililer benimsedikleri görüşler veya tabi oldukları
kişiler üzerinden birçok farklı kavramla adlandırılmıştır.
Bu kavramlar bazen mezhep mensuplarının bir kısmı için
kullanılırken bazen de tamamını nitelemek üzere
kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında
gösterilemez?

47 / 75

İslam dünyasında ortaya çıkan;
- Mirza Hüseyin Ali tarafından kurulan,
- kutsal kitapları el-Akdes’in, kendisinden önce gelen
tüm kutsal kitapları neshettiğini öne süren,
- namazı, sabah, öğle ve akşam samimi bir kalple
Allah’ı anmaktan ibaret gören, orucu ise 2-21 Mart
tarihlerinde on dokuz gün olarak tutan,
- kıyametin kopması söz konusu olmayacağı için
cennet ve cehennemin birer sembol olduğunu
savunan
dinî grup aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 75

Vehhabilik, Muhammed b. Abdülvehhab tarafından Arap
Yarımadası’nda ortaya çıkan dinî ve siyasi bir harekettir.
Osmanlı yönetimine isyan etmeleri, amelleri imanın ve
tevhidin bir parçası sayarak büyük günah işleyenleri
tekfir etmeleri ve şiddete başvurmaları sebebiyle çağdaş
haricilik olarak da isimlendirilmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu hareketin ortaya
çıkmasında etkili olduğu söylenemez?

49 / 75

İslam tarihinde insanın iradesi ve bu iradenin ihtiyarî
fiillerdeki rolü konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.
Bu görüşler, sonraki dönemlerde çeşitli kelam ekolleri
tarafından sahiplenilerek sistemleştirilmiştir. Bu noktada
birbirine zıt iki görüş ön plana çıkmıştır. Birinci görüş,
kulun fiillerinde hür bir iradeye ve fiili gerçekleştirebilecek
güce sahip olduğunu savunurken ikinci görüşte ise ilahi
irade merkeze alınmış ve kulun hem irade etme hem de
gerçekleştirme bakımından fiillerinde hiçbir tasarrufunun
söz konusu olmadığı ileri sürülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinde birbirine zıt bu iki
görüşü benimseyen kişiler sırasıyla verilmiştir?

50 / 75

Kelam eserlerinde, birbirini takip eden fiillerin nasıl
meydana geldiği ve bu tür fiillerin neticesinde
sorumluluğun kime ait olduğu hususu, ele alınan
tartışma konularından biridir. Örneğin bir kimse birine bir
ok atsa ve ok isabet etse bunun neticesinde önce bir
yaralanma sonra da ölüm gerçekleşirse bu durumda
ölüme neden olan fiil hangisidir ve bunun sorumluluğu
kimdedir?
Bu parçada bahsedilen tartışma kelam ilminin hangi
konusu kapsamındadır?

51 / 75

Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşanmış bazı ibret verici
olayların anlatıldığı kıssalar yer almaktadır. Bu
kıssalarda genellikle peygamberlerin tevhit mücadelesi
anlatılmakta ve bu çerçevede yirmi beş peygambere
atıfta bulunulmaktadır. Bunların yanında Kur’an’da
kendisinden övgüyle bahsedilmesine ve başından
geçenlere yer verilmesine karşın peygamber olup
olmadıkları tartışmalı bazı isimler de söz konusudur.
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biridir?

52 / 75

Ehl-i Sünnet kelamcıları olağanüstü olayları, kimin elinde
ve hangi şartlarda meydana geldiğine göre mucize,
irhas, keramet, meunet, istidrac ve ihanet gibi
kavramlarla isimlendirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayların tümü için
geçerli bir yargıdır?

53 / 75

Zat-sıfat ilişkisi, İslam düşünce geleneğinde ilk
dönemlerden itibaren tartışılmaya başlanan ve üzerinde
çok sayıda görüş ortaya atılan bir konudur. Bunlardan
biri de Mutezile tarafından ileri sürülen ve Allah’ın zatını
sıfatlardan soyutlamayı esas alan görüştür. Bu görüş,
tenzihe dayalı tevhid ilkesini esas almakta ve Allah’ın
zatından başka, varlıkla nitelenebilecek kadîm sıfatlara
sahip olması düşüncesine karşı çıkmaktadır.
Mutezile’nin bu görüşü aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?

54 / 75

Hz. Osman’ın halifeliğinin ikinci altı yıllık kısmında bazı
ihtilaflar yaşanmıştır. Bu ihtilaflar, Hz. Osman’ın
vefatından sonra da devam etmiş ve Müslümanlar
arasında iç savaşa sebep olmuştur. Savaşan tarafların
Müslüman olmaları sebebiyle savaşlara katılanların
durumunun ne olacağı hususu, âlimler arasında
tartışmalara neden olmuştur. Mürcie olarak isimlendirilen
bir grup âlim, onların bu dünyada mümin olarak kabul
edilmesi ve öbür dünyadaki durumlarının ise Allah’a
bırakılması gerektiğini savunmuştur.
Mürcie’nin bu görüşünün amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

55 / 75

“Leş, kan, domuz eti... size haram kılındı.” (Maide, 5:3)
ayetinde sadece “kan” ifadesi kullanılırken “De ki: Bana
vahyolunan Kur'an-ı Kerim'de bir kimsenin yiyecekleri
arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki necistir- ya da
Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka
haram kılınmış bir şey bulamıyorum.” (En’am, 6:145)
ayetinde ise “akıtılmış kan” ifadesi yer almıştır. Bu iki
ayeti ele alan fıkıh âlimleri, ikinci ayette geçen
“akıtılmış” vasfının birinci ayetteki “kan” ifadesine de
hamledileceğini ve bütün kanların değil sadece “akıtılmış
kan”ın haram olduğunu belirtmişlerdir.
Bu parçada bahsedilen lafız türleri aşağıdakilerden
hangileridir?

56 / 75

İslam hukuku öğretim üyesi Ahmet Bey, dersinde içtihat
hakkında şu açıklamayı yapmıştır: “İslam hukukunun
büyük bir kısmı içtihat kaynaklıdır. İçtihat; konulmuş olan
hükümleri anlamayı ve açıklamayı ifade eder. Öyle ki
kıyas, istihsan ve istislah gibi içtihat metotları, hükmü
ilkten koyan değil, naslarda potansiyel olarak var olduğu
düşünülen hükümleri açığa çıkaran mekanizmalar
şeklinde değerlendirilmişlerdir. İçtihat yoluyla değişen
şartlara uygun olarak hükümlerin ortaya konması
mümkün olmakta bununla birlikte çoğunlukla zanni
olması nedeniyle müçtehitler değişik sonuçlara
ulaşabilmektedir.”
Ahmet Bey'in bu ifadelerinden aşağıdaki yargıların
hangisine ulaşılamaz?

57 / 75

İslam ticaret hukukunda normal bir arz talep dengesinin
olduğu dönemlerde fiyatların piyasa tarafından
belirlenmesi, bir ilke olarak kabul edilmiştir. Tüccarların,
fiyatları fahiş bir şekilde arttırdığı durumlarda ise yetkili
makamların piyasaya müdahale ederek fiyatları
belirlemesinde de bir sakınca görülmemiştir.
Bu parçada bahsedilen müdahale aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

58 / 75

Yeni bir buzdolabı alan Dilşad Hanım, ertesi gün ürün
evine teslim edilmediği için beyaz eşya bayisini arar ve
bunun sebebini sorar. Telefonu açan satıcı, “Nakliye
ücrete dâhil değildir. Nakliye ücretini ödemenizi
bekliyoruz. Ödediğiniz takdirde evinize teslim edeceğiz.”
şeklinde cevap verir. Dilşad Hanım ise buna itiraz ederek
nakliyenin bayiye ait olduğu ile ilgili yerleşik bir uygulama
bulunduğunu belirtir. Ancak telefonda bir çözüme
ulaşamazlar. Dilşad Hanım tereddüt ederek konunun dinî
hükmünü bir müftüye danışır. Müftü, sözleşmede buna
dair bir belirleme yoksa nakliyenin bayiye ait olduğuna
dair yerleşik uygulama sebebiyle Dilşad Hanım'ın haklı
olduğunu belirtir.
Bu parçaya göre müftünün verdiği karar aşağıdaki
kaidelerden hangisine dayanmaktadır?

59 / 75

Kurbanlık olması için alınacak bir hayvanda;
I. doğuştan boynuzunun bulunmaması,
II. şaşı olması,
III. bir gözünün kör olması,
IV. kuyruğunun üçte birinden fazlasının kopmuş
olması
özelliklerinden hangilerinin bulunması kurban
olmasına engeldir?

60 / 75

Hz. Muhammed farklı vesilelerle nafile namazlar kılmış
ve kıldırmıştır. Bu şekilde birkaç gün üst üste kıldığı
nafile bir namazı sahabelerin de kıldıklarını fark etmiş ve
bunun üzerine evine giderek yalnız başına kılmaya
başlamıştır. Onların kılma isteğini görünce de: “Sizin bu
namazı kılmak hususundaki arzunuzun farkındayım,
bunu size kıldırmam için bir engel de yoktur. Fakat bu
namazın size farz kılınmasından endişe ettiğim için çıkıp
kıldırmadım... Farz namazlar dışında, kişinin kıldığı en
faziletli namaz, evinde kıldığı namazdır.” buyurmuştur.
Hz. Ömer devrine kadar isteyen kişinin tek başına kıldığı
bu namaz, onun emriyle cemaatle kılınmaya
başlanmıştır.
Bu parçada bahsedilen namaz aşağıdakilerden
hangisidir?

61 / 75

I. Kurban Bayramı’nın 3. günü
II. Ramazan Bayramı’nın 2. günü
III. Kadının nifas günü
Hanefi mezhebine göre, oruç tutmanın yasak olduğu
günler, yukarıda verilenlerden hangileridir?

62 / 75

Buhari, bir hadisi Muhammed b. Beşşar → Yahya b.
Said el-Kattan → Şu’be b. el-Haccac → Ebu’t-Teyyah →
Enes b. Malik → Hz. Muhammed isnadıyla nakletmiştir.
Bu isnadı inceleyen biri, hadis usulü bilgileri
çerçevesinde şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
I. Bu hadis merfudur.
II. Müntehası Buhari’dir.
III. Hadis bu isnadıyla humasidir.
Yapılan bu değerlendirmelerden hangileri doğrudur?

63 / 75

mudal
mudal

Şekildeki gibi tebei tabiîn nesline mensup bir kişinin
doğrudan Hz. Muhammed’den aktardığı hadisler
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

64 / 75

Ebu Hureyre, “Ölüyü yıkayan, boy abdesti; cenazeyi
taşıyan ise abdest alsın.” sözünü Hz. Muhammed'e
isnad ederek aktarmıştır. Bu sözü Abdullah b. Abbas
işittiğinde “Kuru odunu taşımaktan dolayı neden bize
abdest gereksin?” diyerek itiraz etmiştir. Hz. Aişe de
Ebu Hureyre'nin bu rivayetine “Müslümanların ölüsü pis
midir, bir odunu taşıyan kimseye ne lazım gelir?” diyerek
karşı çıkmıştır. Her iki sahabe de bu sözün bu hâli ile
Hz. Muhammed'e nispet edilmesine karşı çıkmışlardır.
Bu parçada merkeze alınan metin tenkit yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

65 / 75

Sahabeler içerisinde binden fazla hadis rivayet edenler
bulunmaktadır. “Muksirun” olarak isimlendirilen bu kişiler,
Suyuti’nin verdiği bilgiye göre Hz. Aişe, Ebu Hureyre,
Abdullah b. Ömer, Enes b. Malik, Abdullah b. Abbas,
Cabir b. Abdullah ve Ebu Said el-Hudri olmak üzere
toplam yedi kişidir. Ancak bu kişilere göre çok daha
erken tarihlerde İslam’a girmelerine ve Hz. Muhammed
ile görüşme imkânına sahip olmalarına rağmen,
muksiruna girememiş pek çok sahabe bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebepleri
arasında gösterilemez?

66 / 75

Ahmet Öğretmen, öğrencilerine iman konusuyla ilgili on
hadisin Arapçasını yazmalarını ödev olarak verir. Hangi
tür eserlerin kendileri için kolaylık sağlayacağını
söyleyerek onlara yol gösterir. Bu amaçla ilk bölümünde
iman konusunun ele alındığı bir hadis türü hakkında bilgi
verir ve onları bu tür eserlere yönlendirir.
Bu parçada Ahmet Öğretmen’in, hakkında bilgi
verdiği hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 75

Kelam ve fıkıh yönüyle bilinen Beyzavi asıl şöhretini
Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Tevil adlı tefsir eserine
borçludur. Bu tefsirini yazarken pek çok kaynaktan
yararlanmakla birlikte özellikle Kur'an'ın icazını, lafız ve
terkiplerin edebî tahlilini, lügat ve belâgat kaidelerini öne
çıkarma gibi hususlarda kendisinden önce yaşamış bir
müfessirin eserinden oldukça etkilenmiştir. Öyle ki
Beyzavi’nin tefsiri, bu eserin özeti olarak görülmüştür.
Buna göre Beyzavi’nin etkilendiği bu eser
aşağıdakilerden hangisidir?

68 / 75

“Birçok âlim, tabiat hakkındaki bilgiler ile matematik ve
mantık gibi bilimleri Kur'an’a isnad ederek sınırı aşmıştır.
Hâlbuki Kur’an’ı en iyi bilen sahabe ve tabiundan hiç
kimse böyle bir iddiada bulunmamıştır. Onlar sadece
Kur'an'da yer alan tevhidle ilgili delilleri, teklifî hükümleri,
ahiret ahvalini ve bunlarla ilgili konuları açıklamışlardır.
Evet, Kur'an bazı bilgiler ihtiva etmektedir ancak bunlar
Arapların bildikleri hususlarla sınırlıdır.”
İbrahim b. Musa eş-Şatıbi'nin bu ifadeleriyle
aşağıdaki tefsir türlerinden hangisini eleştirdiği
söylenebilir?

69 / 75

Tefsirin tarihî gelişim sürecinde;
- rey ve yoruma az başvurulduğu,
- Kur'an'ın baştan sona tefsir edilmesi yerine ihtiyaç
ortaya çıktıkça ilgili ayetlerin açıklandığı,
- farklı din ve kültürlerin etkisinin yok denecek kadar
az olduğu,
- daha çok sözlü yorumların tercih edildiği
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 75

Dirayet tefsirinin önde gelen temsilcilerinden;
- ayetleri çeşitli ilimlerle ilişkilendirerek açıklayan,
- kelam ve tefsir başta olmak üzere farklı alanlarda
eserler yazan,
- Mefatihu’l-Gayb adlı eseri ile meşhur olan
müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 75

Kur’an-ı Kerim’de bulunan bazı kelimeler birden çok
anlama sahiptir. Öyle ki bir kelimenin bir ayetteki
manasıyla aynı kelimenin diğer ayetlerde geçen manası
farklı olabilmektedir. Bu durum tefsir ilminde “vücuh”
kavramıyla ifade edilir. Örneğin bazı müfessirlere göre
hüda kelimesi türevleri ile birlikte on yedi farklı anlamda
kullanılmıştır. Beyan, iman, delil ve peygamber bu
anlamlardan bazılarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen
kelimelerden biri değildir?

72 / 75

Kur’an-ı Kerim’de, meydana gelecek bütün varlık ve
olayların, gökte ve yerde küçük büyük ne varsa hepsinin
insanların ecelleri ile fertlerin ve milletlerin başına
gelecek musibetlerin tamamının, Allah'ın ilminde yer
aldığı ve bunların kaydedildiği anlatılır. Fakat bu kayıt
işlemi ve kaydın yapıldığı yerin mahiyeti bilinmediği için
hakkında bilgi verilmeden bu durum belirli kavramlarla
ifade edilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hususla ilgili
kavramlardan biri değildir?

73 / 75

kevser
kevser

Yukarıda verilen surede tecvit kaidelerinden hangisi
bulunmamaktadır?

74 / 75

Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an okumayı bilen herkesin
fark edebileceği açık hatalara lahn-ı celî denir.
Buna göre;
I. ba (ب) harfini, nun (ن) harfi ile karıştırmak,
II. medd-i munfasılı bir elif miktarı çekmek,
III. harekesi üstün olan bir harfi esre şeklinde okumak,
IV. ihfa yapılması gereken bir yerde izhar yapmak
hatalarından hangileri bu kapsamda değerlendirilir?

75 / 75

Kur’an okuma ve tecvit dersinde öğretmen, Fatiha
Suresi’ni okurken نستعين (nesteînu) kelimesinin sonunda
sükun üzere durmuştur. Son harfin harekesinin ötre
olduğunu göstermek için dudaklarını ileriye götürmüştür.
Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%