İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 1

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 1

1 / 51

Milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen kültür unsurlarıdır” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 51

Aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak veya saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna ne ad verilmektedir?

3 / 51

Aşağıdakilerden hangi seçenekte verilenler arasında fiziksel bir ilişki vardır?

Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkiler fizikî ilişkidir. Masa ve üzerindeki eşyalar arasında da sadece fiziki ilişki bulunur.

4 / 51

Aşağıdakilerden hangisi kültür ve medeniyet arasındaki farklardan değildir?

Kültür ile medeniyeti birbirinden ayıran husus, kültürün özellikle duygulardan, medeniyetin özellikle bilgilerden meydana gelmiş olmasıdır.

5 / 51

Kültür, içgüdüsel ve biyolojik kalıtım sonucu kazanılmış bir değer değildir. Aksine, bireylerin doğduktan sonra hayatları boyunca oluşturdukları alışkanlıklar, yani davranış ve tepki eğilimleridir. Bu açıklama kültürün hangi özelliğini anlatmaktadır?

6 / 51

Allah’ın her şeyin tek, mutlak ve üstün yaratıcısı olduğu inancına ne denir?

7 / 51

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal evrimi açıklar?

Gelişme teorisi, evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eder. Bu teoriye göre medeniyet, vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir. Bu ilerleme ya tek bir istikamet izlemiş (doğrusal evrim), ya aynı şartlar altında paralel ilerlemeler görülmüş (paralelci evrim) veya zaman zaman duraklamaların yaşandığı bir ilerleme olmuştur (basamaklı evrim).

8 / 51

Arapçadaki es-sekâfe kelimesi hangi manada kullanılmaktadır?

9 / 51

Medeniyet, vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir yaklaşımı medeniyetin doğuşuyla ilgili hangi teoriye
ifade eder?

10 / 51

Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkilere ne denir?

11 / 51

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür unsurlarındandır?

Kültürün manevî unsurları arasında estetik de yer almaktadır. Hiçbir toplumun sanatı, onun toplum yapısı ve kültüründen bağımsız değildir. Sanatlar, kendilerini uygulayan toplumların ilgi ve tutumlarını dile getirirler. Her sanatkâr belli bir kültür çevresinde yetişir.

12 / 51

İslâmiyet’in en önemli özelliklerinden biri nedir?

Müslüman olan milletler hızla İslâm inançlarını benimsediler. Tevhid akidesini özümsediler. İslâm ahlâkı onların ferdî hayatlarına ve sosyal ilişkilerine yön vermeye başladı. Bu yeni dinin etkisiyle kültürleri değişikliğe uğradı. Özünde İslâm dininin yer aldığı yeni bir medeniyet dairesi oluştu.

13 / 51

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

Kültür dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir-Kültür dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir- Kültür sürekli değişme gösterir- Kültür ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir- Kültür toplumsal bir üründür- Kültür tarihîdir ve süreklidir-Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur.

14 / 51

Aşağıdakilerden hangi örnek kurum olarak tanımlanır?

15 / 51

Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkilere ne denir?

16 / 51

Aşağıdakilerden hangisi “toplum” kavramının özelliklerinden değildir?

17 / 51

Aşağıdakilerden hangisi bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışının temel unsurudur?

18 / 51

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi çevrenin etkisiyle ortaya çıkan medeniyet tiplerinden değildir?

19 / 51

Eşyanın karşılıklı haberliliği temeline dayanan ilişkiye ne isim verilir?

20 / 51

Bilgiyi, imanı, sanatı, ahlâkı, hukuku, örf ve âdetleri ve insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları ifade eden karmaşık bir bütündür. E. B. Taylor’ın yukarıda verilen şekilde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 51

Kültür kelimesine karşılık olarak “hars” kavramını kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 51

Medeniyetin doğuşuyla ilgili hangi teoriler ortaya çıkmıştır?

Medeniyetin doğuşuyla ilgili çeşitli tartışmalar yapılmış ve sonunda bazı teoriler ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında en çok benimsenen iki görüş, Gelişme ve Yayılma teorileridir. Kültür tarihçilerinin ortaya attığı Yüksek Kültür ve Ana Kültür Kalıbı gibi başka teoriler de vardır. Ayrıca Medeniyetin doğuşunu vahye dayandıranların görüşü vardır.

23 / 51

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisidir?

24 / 51

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişki tiplerinden değildir?

25 / 51

Aşağıdakilerden hangisi kurumun özelliklerinden biri değildir?

Kurumların bazı özellikleri vardır.
- Kurumlar organik izafî bir bütün oluştururlar. Kurumları oluşturan unsurlar arasında organik bir bağ
vardır.
- Kurumların göreli bir süreklilikleri vardır. Bir kurum onu meydana getiren insanlarla karşılaştırılamayacak
ölçüde daha uzun bir ömre sahiptir.

26 / 51

Bir kültürün meydana gelmesi ve gelişmesi neye bağlıdır?

27 / 51

İslam medeniyetinin özü ne ile açıklanabilir?

28 / 51

Aşağıdakilerden hangisi yayılma teorisinin kabullerinden değildir?

Gelişme teorisini benimseyenler insan ruhunun birlik ve ayniliğini kabul ederlerken, yayılma teorisini benimseyenlere göre insan, yeni bir şey keşif ve icad etmekten çok taklit etmeye eğilimlidir.

29 / 51

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişki tiplerinden değildir?

30 / 51

Medeniyetlerin doğuşa ilişkin olan yayılma teorisine göre medeniyetin ortaya çıkabilmesi için en iyi imkânlara sahip ortam aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 51

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

32 / 51

Kültür ve medeniyetlerde görülen gelişmenin kökenini ve asıl sebeplerini kültür temaslarında ve bunun sonucunda alınan kültür unsurlarında arayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 51

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?

Kültürün başlıca özellikleri:
- Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur
- Kültür tarihîdir ve süreklidir
- Kültür toplumsal bir üründür
- Kültür ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir
- Kültür sürekli değişme gösterir
- Kültür dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir
- Kültür dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir.

34 / 51

Aşağıdakilerden hangisi “birlik” kavramını tarif eder?

35 / 51

Aşağıdakilerden hangisi bir medeniyetin doğuşuna etki eden faktörlerdendir?

36 / 51

Aşağıda verilen manevi kültür unsurlarından hangisi, ait olduğu toplumun pek çok yönünü, diğerlerinden çok daha fazla etkilemiş ve ona temel karakterini
kazandırmıştır?

37 / 51

Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur insandır. İnsanın bulunmadığı yerde kültür ve medeniyetten söz edilemez.

38 / 51

“Teknoloji” hangi kültür unsuru içine dahildir?

39 / 51

Bir toplumun sanatının onun hem toplum yapısını hem de kültürünü etkilemesini anlatan kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Kültürün manevî unsurları arasında estetik de yer almaktadır. Hiçbir toplumun sanatı, onun toplum yapısı ve kültüründen bağımsız değildir. Sanatlar, kendilerini uygulayan toplumların ilgi ve tutumlarını dile getirirler. Her sanatkâr belli bir kültür çevresinde yetişir.

40 / 51

“İnsan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, öte yandan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken bir sosyal örgütler ve
ilişkiler ağıdır” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 51

İslam medeniyetini özü nedir?

42 / 51

Kültürü, bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilât ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütündür şeklinde tanımlayan kimdir?

R. Thurnwald: Kültür, bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilât ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütündür.

43 / 51

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişki tiplerinden değildir?

Bunlardan bazıları iktisadî, bazıları siyasî, bazıları şahsî, bazıları da zıt ilişki olarak adlandırılabilir. Sonuç olarak bütün bu ilişkiler, bireylerin birbirlerinin varlıklarını karşılıklı olarak kabul etmeleri temeline dayandığı için
sosyal ilişkiler olarak değerlendirilir.

44 / 51

Batı medeniyetini temsil eden milletler ortak bir medeniyeti benimsemelerine rağmen bu medeniyetin içerisinde her ülkenin kendi kültürü de bulunmaktadır. Bu durum bize aşağıdakilerden hangisini söylemektedir?

45 / 51

Ziya Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi milli kültürü meydana getiren unsurlardan değildir?

46 / 51

Eğitim, örf, adet ve sosyal kurumlar gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

47 / 51

İlk defa kültür kelimesini insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanan kişi kimdir?

48 / 51

Coğrafî çevrenin insan üzerinde nasıl etkisi vardır?

49 / 51

“Medeniyet” kavramı, ilk defa civilisation kelimesinin karşılığı olarak kim tarafından kullanılmıştır?

50 / 51

Aşağıdakilerden hangisi, kültür kavramını, medeniyet kavramından ayıran özelliklerden birisi değildir?

Kültürü oluşturan duygular içten ve samimi oldukları için görülmeleri ve incelenmeleri çok güçtür. Medeniyet
ise dışta görünen kavram ve faaliyetlerden, kısaca birçok teşkilât ve müesseselerden oluşur. Bu yönü ile medeniyet,
kültüre oranla daha kolay anlaşılabilir.

51 / 51

I.    Hayvan
II.   Savaş
III.  İnsan
IV.  Toplum
V.   Coğrafi çevre
Medeniyetin doğuşuna etki eden en temel unsur(lar) hangisi ya da hangileridir?

Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur insandır. İnsanın bulunmadığı yerde kültür ve medeniyetten söz edilemez. İnsan, belli bir coğrafî çevrede yaşayan ve her an tabiî ve sosyal etkilere açık olan bir varlıktır. Bundan dolayı bir medeniyetin doğuşunda insan, toplum ve coğrafî çevrenin rolü görülür.

Puanınız