Mekke Dönemi, Medine Dönemi, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer Dönemi Test 3

İslam Tarihi – Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi, Medine Dönemi, Hz. Ebubekir ve Hz. ömer dönemi  Test 3

42
Oluşturma tarihi

Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi ve Medine Dönemi Test 3

 

1 / 50

Bakara Sûresinin 217. âyet-i kerimesinde yer alan âyette, haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğu, fakat Allah'ı inkâr etmenin, insanları Mescid-i Haram'ı ziyaretten alıkoymanın ve halkını oradan çıkarmanın daha büyük günah olduğu, fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha beter olduğu açıklandı.

Bu ayet hangi olay sonrasında inmiştir?

 

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kadısiye Savaşı'nın komutanıdır?

3 / 50

Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4 / 50

islam ülkesinin sınırları aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde en geniş alana yayılmıştır?

5 / 50

“Allah'ın yardımı ve fetih geldiği, insanların dalga dalga Allah'ın dînine girdiklerini gördüğün zaman, Rabb'ini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile.
Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr 110/1-3).

Yukarıda verilen ayet aşağıdaki hangi olaya işaret etmektedir?

6 / 50

Beytülmal'de toplanan mal ve paranın düzenli bir şekilde sahiplerine dağıtılması için ihdas edilen Divan Teşkilatı'nı kim kurmuştur?

7 / 50

Hulefai Raşidin döneminin başlangıç ve bitiş süresi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Hz. Ömer'in halife seçilmesinde aşağıdakilerden hangi metoda başvurulmamıştır?

9 / 50

“Vedâ Haccı”  Hz. Peygamber’in ilk ve tek haccı olması dolayısıyla aşağıdaki isimlerden hangisiyle de anılır?

10 / 50

Tevbe sûresinin 25 ve 26. ayetlerinde, savaş sırasındaki bozgunun ve sonunda kazanılan zaferin sebeplerine işaret edilerek şöyle denilmektedir:
“Andolsun ki Allah, size çok yerlerde ve (o) gününde yardım etmiştir. Hani o gün çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü başınıza dar gelmişti. Nihayet bozguna uğrayarak kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah, resûlünün ve mü’minlerin üzerine güven veren rahmetini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler gönderdi ve kâfirleri azaba çarptırıp bozguna uğrattı. İşte kâfirlerin cezası budur.”

Yukarıda hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir)

11 / 50

Kur’an metninin Hz. Peygamber zamanındaki tespitinde takip edilen usule ne ad verilir?

12 / 50

Hz. Peygamber’in çocuklarından hangisi Hz. Mâriye’den dünyaya gelmiştir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Müsalahası'ndan çok daha önce Müslüman olmuştur?

14 / 50

Rumlar'ın Şam toprakları üzerindeki bütün emellerini terk etmek zorunda kaldıkları ve Bizans imparatoru Heraklios'un "Ey Suriye, sana selam olsun. Sen düşman için ne güzel bir ülkesin" diyerek bu topraklara veda
ettiği Yermük Zaferi, aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde kazanılmıştır?

15 / 50

Firuz, Yahudi etnik kökenli ve Mecusi (ateşperest) birisidir. İran ajanı olan Firuz, Halifeyi öldürmek üzere Hicaz’a yollanmıştı. Firuz, halifeyi öldürmek üzere arka safta yerini
aldı. Onun tekbir almasıyla Firuz, elbisesi içinde sakladığı hançeri halifeye altı kez sapladı. Halife kendisini öldürmek isteyenin Firuz olduğunu öğrenince “Allaha şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım.” buyurdu. Halife yaralandıktan altı saat sonra şehit oldu.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen halife kimdir?

16 / 50

Diğer Halifelerle kıyaslandığında Hz. Ebu Bekir'in en belirgin/karakteristik siyaset anlayışının hangisi olduğu söylenebilir?

17 / 50

Resûl-i Ekrem kendisi son derece mütevazi bir hayat sürer, bu kalemlerden elde edilen malını müslümanların ihtiyaçlarına harcardı. Aşağıdakilerden hangisi Resûl-i Ekremin gelirleri arasında yer almaz?

18 / 50

Hz. Osman'ın halife seçimi için tespit edilen şura üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Hz.Peygamber’in çok evliliğinin nedenlerinden biri değildir?

20 / 50

Hz. Peygamber Medine’den ayrıldığında bazan görme özürlü olan müezzini Abdullah b. Ümmü Mektûm’u Medine’ye vekil bırakmıştır. Bu görevin kendisine on üç defa verildiği kaydedilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

21 / 50

Hz. Ömer'in Yönetim anlayışı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

22 / 50

islam Tarihi'ndeki öneminden dolayı aşağıdaki savaşlardan hangisi "fethu'l-fütuh" (fetihler fetihi) olarak adlandırılmıştır?

23 / 50

Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in Halife seçildiği yer neresidir?

24 / 50

Kudüs'ün fethi hangi halife döneminde, kimin komutanlığında gerçekleştirilmiştir?

25 / 50

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hz. Ömer zamanında kurulan şehirlerden biridir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir'in Yönetim anlayışından biri değildir?

27 / 50

I. Bahreyn ve Umman'daki ayaklanmalar bastırıldı. Yemen ve Hadramut yeniden islam Devleti'ne bağlandı.
II. Zekat vermek istemeyen kabileler itaat altına alındı.
ııı. Kûfe, Basra ve Fustat’ı ordugâh şehir olarak imar etti.

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ebubekir dönemine ait gelişmelerdir?

28 / 50

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ömer döneminde yapılmamıştır?

29 / 50

Kaynaklarda adından çok Atîk lakabıyla anılmıştır. “Güzel, soylu, eski, âzat edilmiş” gibi mânalara gelen bu lakabın ona annesi tarafından verildiği veya çok eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve ahlâkı güzel olduğu, yahut da soyunda ayıplanacak bir husus bulunmadığı için Atîk diye anıldığı rivayet edilmekle birlikte Hz. Peygamber’in, “Sen Allah’ın cehennemden âzat ettiği kimsesin” şeklindeki iltifatına mazhar olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Hz. Ömer döneminde vilayetlerde valinin yanında yer alan görevlilerden hangisi bulunmaz?

31 / 50

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ebu Bekir'in uygulamalarından biri değildir?

32 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?

33 / 50

Hicret'in takvim yılı olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin teklifiyle gerçekleştirilmiştir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir'in halifeliğine diğerlerinden daha geç biat etmiştir?

35 / 50

  • Hicretin 8. yılında gönderilen seriyyelerin en önemlisi, aynı zamanda “Zâtü's-selâsil vak'ası” olarak bilinen,
  • Havanın çok soğuk olmasına rağmen geceleyin ateş yakılmasına ve bozguna uğrayıp kaçan düşmanın takip edilmesine izin verilmeyen,
  • Gusletmek mecburiyetinde kalanlara da yıkanma izni verilmemiş, teyemmümle namaz kılmalarını emredildiği,  seriyye aşağıdakilerden hangisidir?

 

36 / 50

Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

37 / 50

Kıbrıs aşağıdakilerden hangisinin kamutasında fethedilmiştir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kadısiye Savaşı'nın yapıldığı günlerin isimlendirildiği isimler arasında yer almaz?

39 / 50

I. Fethedilen yerler yönetim birimlerine ayrıldı. Büyük iller oluşturuldu.
II. ilk defa mali ve askeri amaçlı Divan Teşkilatı kuruldu.
III. Devlet hazinesi (Beytülmal) oluşturuldu.

Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi Hz. Ömer dönemine aittir?

40 / 50

642 yılında İranlılarla yapılan bu savaş, Sasani İmparatorluğu’nun sonu oldu. Çünkü bu zaferle İran’ın tamamı Müslümanların kontrolüne geçti.
Hakkına bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Hz. Osman'ın halife seçimi için tespit edilen şuranın başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

42 / 50

Hz. Ömer, on yıl altı ay kadar halifelik yapmıştı. Bir gün sabah namazında olan Hz. Ömer’e saldırarak onu yaralayan ve sonrasında aldığı yaralar
sebebiyle altmış üç yaşında şehit olmasına sebep olan kişi kimdir?

43 / 50

Hz. Ebu Bekir aracılığıyla otuz beş yaşında İslam’ı kabul etmişti. Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamberin kızı Rukiye ile evlendi. Habeşistan’a yapılan her iki hicrete de eşi ile birlikte katıldı.
Mekke’ye tekrar döndükten bir müddet sonra Medine’ye hicret etti. Ashabın okuma - yazma bilenlerinden olması sebebiyle vahiy kâtipliği de yapmıştı.
Mısır’dan gelen asiler tarafından şehit edilen bu sahabe kimdir?

44 / 50

Hz. Ömer zamanında kurumsal hale getirilen hapishanelerin ilk örneği, Hz. Ömer'in satın alıp kamulaştırdığı bir evdir. Söz konusu ev aşağıdakilerden hangisine aittir?

45 / 50

Mısır’ın orta bölgesinde ve Nil’in doğusundadır. Süveyş Kanalı açılmadan önce Medine ile kara bağlantısı olan ve eski Kahire diye bilinen bölgede Hz. Ömer devrinde kurulan ordugah şehir hangisidir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hem Hz. Ebu Bekir hem de Hz. Ömer'in halifeliğine biat etmemiştir?

47 / 50

Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen, M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm
süren ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Hangi savaşta birçok hâfız şehid düşmüştür?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?

50 / 50

Aşağıdaki şehir ve kurucularına dair eşleştirmeden yanlış olanı hangi seçenekte verilmiştir?

Skorunuz

The average score is 53%

0%