İslam Felsefesi – Test 1

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Felsefesi - Test 1

1 / 50

ndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden filozoflardan biridir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “el-Mukaddime” adlı eserin yazarıdır?

4 / 50

Sühreverdi'ye göre, bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?

5 / 50

“Felsefe, Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir” diyen Müslüman düşünür kimdir?

6 / 50

Hermes geleneğinde Kuran‘ı anlama ve yorumlamaya yönelik Aristonun hangi kitabı arapçaya çevrilmiştir?

7 / 50

“Tekâfü-i edile" kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?

8 / 50

Fârâbî ve İbn Sînâ’yı Aristo’nun felsefesini bozmak, Eflâtun ve Yeni-Eflâtunculukla karıştırmakla suçlayan düşünür kimdir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özellikle Gazzâlî’den sonra dolayı saf bir felsefenin duraklamaya geçmesinin nedenlerinden biri değildir?

10 / 50

Meşşâî filozoflara göre külli bilgiden sorumlu olan yeti aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Nur Heykelleri adlı eserinde "Nur, Tanrı Nur’udur; varlık Nur’un derece derece yansımasıyla oluşmuştur." diyen metafizikçi kimdir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Mu’teber fi’l-Hikme” adlı eserin yazarıdır?

13 / 50

"Felsefe, sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani )yı tanımadır.” şeklinde bir İslami Felsefe tanımlaması yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Felsefe, “Sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani) yı tanımadır.” İbn Rüşd’e göre felsefe o halde, Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir.

14 / 50

İnsanlık tarihinin bilinen en eski geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Batılı düşünce tarihçileri, aşağıdaki hangi İslam felsefesini Yunan tarzı felsefe olarak görmüşlerdir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bulunan felsefi düşünce akımlarından biri değildir?

17 / 50

Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan İslam düşüncesinin yabancı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

İslam Felsefesi kaçıncı yüzyılda gelişmeye başlamıştır?

İslâm felsefesi H.3/M.9. yüzyıldan itibaren çok hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.

19 / 50

- İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği
- Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturur
- Özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyede bir gelenektir. Yukarıda özellikleri verilen düşünce geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Felsefe kelimesinin karşılığı olan “filosofia”nın kelime manası nedir?

21 / 50

Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen Müslüman düşünürler hangi felsefi akımın içinde yer alırlar?

Reybiyye (Şüphecilik): Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen Müslüman düşünürlerdir. Doğru ve hakikat hakkında insanın sabit bir bilgisi olamayacağını savunurlar; zira duyular insanı yanıltır derler.

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden filozoflardan biridir?

23 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İslam felsefesinde gerçek manada bir Aristocu düşünürdür?

24 / 50

İslam aristoculuğunu benimseyen onun yolunda giden filozoflara ne ad verilir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin yaptığı felsefe tanımıdır?

26 / 50

Çoğu müslüman düşünür ve özellikle de Suhreverdi el-Maktül tarafından Hermes olduğu düşünülen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği olan Hermes’in geleneği, aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin geleneğidir?

28 / 50

Felsefe ve hikmet kelimeleri, İslâm düşünce tarihinde çoğu zaman tamamen aynı anlamda kullanılmıştır. Eserlerinde daha çok felsefe kelimesini kullanmayı tercih eden Müslüman filozof kimdir?

29 / 50

İranlılar tarafından 363 yılında kurulan mektep aşağıdakilerden hangisidir?

Urfa mektebi, İranlılar tarafından 363 yılında kuruldu.Nusaybin mektebi ise bu mektebin kapatılması ve başta Urfa mektebinin son idarecisi Nersî’nin bazı hocalarla Nusaybin’e geçmesiyle açılmıştır.

30 / 50

İslam dininin siyasal yapı olarak imparatorluk formunda yayılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

31 / 50

Bazı modern felsefî meselelere öncülük eden ve nedensellik ilkesini tenkid ederek reddeden ünlü filozof kimdir?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?

33 / 50

Antik Yunan ve Hellenistik düşüncenin oluşumunda aşağıdakilerden hangi medeniyetin düşüncesinin etkisi yoktur?

34 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İslam felsefesinde gerçek manada bir Aristocu düşünürdür?

35 / 50

Tales’ten Empedokles’e kadar süregelen ve doğa felsefesiyle ilgilenen filozoflara ne isim verilir?

Bu devirde yetişen düşünürler, Sokrat merkez alınmak suretiyle iki kısma ayrılır: Sokrat Öncesi Filozoflar ve Sokrat Sonrası Filozoflar. Tales’ten, Fisagor ve Empedokles’e kadar Sokrat öncesi filozoflar doğa felsefesiyle ilgilendikleri için kendilerine Fizikçiler adı verilir

36 / 50

Farabi, gerçek Doğu Felsefesi, yani başka bir deyişle tam ve gerçek manada bir İslâm felsefesi kurmanın gerekliliğine inanarak tasarladığı felsefeyi hangi isim ile ifade etmiştir?

Fârâbî, yaptığı birçok felsefe çalışmasının aslında büyük ölçüde Yunan felsefesinin tanıtılmasına hasredilmiş bir felsefe tarihi çalışması olduğunun farkındaydı. Bunun için, o, bir gerçek Doğu Felsefesi, yani başka bir deyişle tam ve gerçek manada bir İslâm felsefesi kurmanın gerekliliğine ileri yaşında inanmıştı. Tasarladığı bu felsefeyi doğuş, aydınlanma, ışık ve parlama anlamına gelen “İşrâk” sözüyle ifade etmişti.

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?

İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar şunlardır: Eflâtun (Platon), Aristo (Aristoteles), Plotinus, Proclus, Galen, Alexandre d’Afrodise.

38 / 50

Gerçek anlamıyla, felsefî, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa gelişmesinde katkısı olan, İslâm düşüncesi açısından ayrı bir yere ve öneme sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?

40 / 50

Yabancı eserlerin Arapça’ya tercümesi ile ilgili ilk sistematik tercüme faaliyeti olarak kabul edilen Me’mûn’un açtığı Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı tercüme okulu hangi şehirde hangi yılda açılmıştır?

41 / 50

Aşağıdaki dini düşüncelerin hangisinin temelinde Budizm vardır?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Eflatunculuğa meyleden düşünürler arasında yer alır?

Kazvinî İbni Sinacı, Suhreverdî İşrakici, Yanyalı Es’ad Hoca Efendi Aristocu, İbn Kemal Tehâfütçülük veya Gazzâlîcilik-İbn Rüşdçülük akımını takip etmiştir. Ancak Muslihiddîn b. Sinâ Eflatunculuğa meyleden düşünürler rasında yer alır. Risâle-i Eflâtûniyye isimli bir eser yazarak Eflâtun’un fikirlerini tanıtmıştır.

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bilinemezcilik akımından gelen filozoflardan değildir?

Bilinmezcilik akımından yani agnostik oluşlar arasında İbn Sebe, İbnü’l-Mukaffa, Hammad İbn Raviye (ö.771), Beşşar İbn Burd (ö. 783), Ebû Nuvvas (ö. 814) ve İbn Ravendî (ö.910) gibi kimseler sayılır. İbnü’l-Mukaffa örneğin aynı zamanda hem Zanâdıka’dan hem de Dehrîlerden de sayılır.

44 / 50

Batıda ortaya çıkan fikirlerin temelinde İslam felsefesinin yer alması kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?

Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında Müslüman filozof ve bilginlerinin etkisi büyüktür. XI. Yüzyıldan itibaren Batı’da ortaya çıkan fikirlerin temelinde İslam felsefesi yatar

45 / 50

Aşağıdaki felsefe ekollerinden hangisi Aristoculuğu veya Peripatetizmi daha çok çağrıştırır?

46 / 50

Hakikatın ölçüsü insandır. Doğruluk ve yanlışlık insanın dilini kullanmasına bağlıdır. Her şey bir çeşit dil oyunudur felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Sistemsel felsefi ekollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

Meşşâîlere göre varlık kavramının veya metafiziğin temel iki ilkesi vardır. Birincisi, mantık ilkeleri; ikincisi, nedensellik (illiyet) ilkesidir.

48 / 50

Hz. Peygamber’in hadislerinde hem din ilmini hem de dünya ilmini ilim olarak kabul etmesini “Şeriat (din) aklın zâhiridir; akıl şeriatın bâtınıdır.” şeklinde ile ifade eden müslüman düşünür kimdir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?

50 / 50

Yabancı eserlerin Arapçaya tercümesi hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

Yabancı eserlerin Arapça’ya tercümesi Emeviler’in son döneminde Halid bin Yezid (ö.704) ile başladığı kabul edilir.

Skorunuz