İslam Felsefesi – Test 1

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Felsefesi - Test 1

1 / 50

İslam Felsefesi kaçıncı yüzyılda gelişmeye başlamıştır?

İslâm felsefesi H.3/M.9. yüzyıldan itibaren çok hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.

2 / 50

İslam dininin siyasal yapı olarak imparatorluk formunda yayılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

3 / 50

İnsanlık tarihinin bilinen en eski geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Yabancı eserlerin Arapça’ya tercümesi ile ilgili ilk sistematik tercüme faaliyeti olarak kabul edilen Me’mûn’un açtığı Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı tercüme okulu hangi şehirde hangi yılda açılmıştır?

5 / 50

"Felsefe, sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani )yı tanımadır.” şeklinde bir İslami Felsefe tanımlaması yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Felsefe, “Sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani) yı tanımadır.” İbn Rüşd’e göre felsefe o halde, Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir.

6 / 50

Hz. Peygamber’in hadislerinde hem din ilmini hem de dünya ilmini ilim olarak kabul etmesini “Şeriat (din) aklın zâhiridir; akıl şeriatın bâtınıdır.” şeklinde ile ifade eden müslüman düşünür kimdir?

7 / 50

Hakikatın ölçüsü insandır. Doğruluk ve yanlışlık insanın dilini kullanmasına bağlıdır. Her şey bir çeşit dil oyunudur felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Felsefe ve hikmet kelimeleri, İslâm düşünce tarihinde çoğu zaman tamamen aynı anlamda kullanılmıştır. Eserlerinde daha çok felsefe kelimesini kullanmayı tercih eden Müslüman filozof kimdir?

9 / 50

İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği olan Hermes’in geleneği, aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin geleneğidir?

10 / 50

Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?

11 / 50

Felsefe kelimesinin karşılığı olan “filosofia”nın kelime manası nedir?

12 / 50

Sistemsel felsefi ekollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

Meşşâîlere göre varlık kavramının veya metafiziğin temel iki ilkesi vardır. Birincisi, mantık ilkeleri; ikincisi, nedensellik (illiyet) ilkesidir.

13 / 50

Bazı modern felsefî meselelere öncülük eden ve nedensellik ilkesini tenkid ederek reddeden ünlü filozof kimdir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin yaptığı felsefe tanımıdır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Mu’teber fi’l-Hikme” adlı eserin yazarıdır?

16 / 50

Tales’ten Empedokles’e kadar süregelen ve doğa felsefesiyle ilgilenen filozoflara ne isim verilir?

Bu devirde yetişen düşünürler, Sokrat merkez alınmak suretiyle iki kısma ayrılır: Sokrat Öncesi Filozoflar ve Sokrat Sonrası Filozoflar. Tales’ten, Fisagor ve Empedokles’e kadar Sokrat öncesi filozoflar doğa felsefesiyle ilgilendikleri için kendilerine Fizikçiler adı verilir

17 / 50

Meşşâî filozoflara göre külli bilgiden sorumlu olan yeti aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Batıda ortaya çıkan fikirlerin temelinde İslam felsefesinin yer alması kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?

Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında Müslüman filozof ve bilginlerinin etkisi büyüktür. XI. Yüzyıldan itibaren Batı’da ortaya çıkan fikirlerin temelinde İslam felsefesi yatar

19 / 50

İslam aristoculuğunu benimseyen onun yolunda giden filozoflara ne ad verilir?

20 / 50

ndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Aşağıdaki felsefe ekollerinden hangisi Aristoculuğu veya Peripatetizmi daha çok çağrıştırır?

22 / 50

İranlılar tarafından 363 yılında kurulan mektep aşağıdakilerden hangisidir?

Urfa mektebi, İranlılar tarafından 363 yılında kuruldu.Nusaybin mektebi ise bu mektebin kapatılması ve başta Urfa mektebinin son idarecisi Nersî’nin bazı hocalarla Nusaybin’e geçmesiyle açılmıştır.

23 / 50

Aşağıdaki dini düşüncelerin hangisinin temelinde Budizm vardır?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?

İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar şunlardır: Eflâtun (Platon), Aristo (Aristoteles), Plotinus, Proclus, Galen, Alexandre d’Afrodise.

25 / 50

Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan İslam düşüncesinin yabancı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen Müslüman düşünürler hangi felsefi akımın içinde yer alırlar?

Reybiyye (Şüphecilik): Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen Müslüman düşünürlerdir. Doğru ve hakikat hakkında insanın sabit bir bilgisi olamayacağını savunurlar; zira duyular insanı yanıltır derler.

27 / 50

Fârâbî ve İbn Sînâ’yı Aristo’nun felsefesini bozmak, Eflâtun ve Yeni-Eflâtunculukla karıştırmakla suçlayan düşünür kimdir?

28 / 50

Gerçek anlamıyla, felsefî, bilimsel ve teknik düşüncelerin ilk defa gelişmesinde katkısı olan, İslâm düşüncesi açısından ayrı bir yere ve öneme sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Çoğu müslüman düşünür ve özellikle de Suhreverdi el-Maktül tarafından Hermes olduğu düşünülen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İslam felsefesinde gerçek manada bir Aristocu düşünürdür?

31 / 50

Antik Yunan ve Hellenistik düşüncenin oluşumunda aşağıdakilerden hangi medeniyetin düşüncesinin etkisi yoktur?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden filozoflardan biridir?

34 / 50

“Tekâfü-i edile" kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?

36 / 50

Farabi, gerçek Doğu Felsefesi, yani başka bir deyişle tam ve gerçek manada bir İslâm felsefesi kurmanın gerekliliğine inanarak tasarladığı felsefeyi hangi isim ile ifade etmiştir?

Fârâbî, yaptığı birçok felsefe çalışmasının aslında büyük ölçüde Yunan felsefesinin tanıtılmasına hasredilmiş bir felsefe tarihi çalışması olduğunun farkındaydı. Bunun için, o, bir gerçek Doğu Felsefesi, yani başka bir deyişle tam ve gerçek manada bir İslâm felsefesi kurmanın gerekliliğine ileri yaşında inanmıştı. Tasarladığı bu felsefeyi doğuş, aydınlanma, ışık ve parlama anlamına gelen “İşrâk” sözüyle ifade etmişti.

37 / 50

Yabancı eserlerin Arapçaya tercümesi hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

Yabancı eserlerin Arapça’ya tercümesi Emeviler’in son döneminde Halid bin Yezid (ö.704) ile başladığı kabul edilir.

38 / 50

- İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği
- Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturur
- Özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyede bir gelenektir. Yukarıda özellikleri verilen düşünce geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Batılı düşünce tarihçileri, aşağıdaki hangi İslam felsefesini Yunan tarzı felsefe olarak görmüşlerdir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden filozoflardan biridir?

41 / 50

“Felsefe, Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir” diyen Müslüman düşünür kimdir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özellikle Gazzâlî’den sonra dolayı saf bir felsefenin duraklamaya geçmesinin nedenlerinden biri değildir?

43 / 50

Nur Heykelleri adlı eserinde "Nur, Tanrı Nur’udur; varlık Nur’un derece derece yansımasıyla oluşmuştur." diyen metafizikçi kimdir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bulunan felsefi düşünce akımlarından biri değildir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “el-Mukaddime” adlı eserin yazarıdır?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Eflatunculuğa meyleden düşünürler arasında yer alır?

Kazvinî İbni Sinacı, Suhreverdî İşrakici, Yanyalı Es’ad Hoca Efendi Aristocu, İbn Kemal Tehâfütçülük veya Gazzâlîcilik-İbn Rüşdçülük akımını takip etmiştir. Ancak Muslihiddîn b. Sinâ Eflatunculuğa meyleden düşünürler rasında yer alır. Risâle-i Eflâtûniyye isimli bir eser yazarak Eflâtun’un fikirlerini tanıtmıştır.

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bilinemezcilik akımından gelen filozoflardan değildir?

Bilinmezcilik akımından yani agnostik oluşlar arasında İbn Sebe, İbnü’l-Mukaffa, Hammad İbn Raviye (ö.771), Beşşar İbn Burd (ö. 783), Ebû Nuvvas (ö. 814) ve İbn Ravendî (ö.910) gibi kimseler sayılır. İbnü’l-Mukaffa örneğin aynı zamanda hem Zanâdıka’dan hem de Dehrîlerden de sayılır.

48 / 50

Sühreverdi'ye göre, bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?

49 / 50

Hermes geleneğinde Kuran‘ı anlama ve yorumlamaya yönelik Aristonun hangi kitabı arapçaya çevrilmiştir?

50 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İslam felsefesinde gerçek manada bir Aristocu düşünürdür?

Skorunuz