Din Sosyolojisi – Test 1

 

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 1

1 / 50

“Tanrı Sitesi” adlı eserinde ortaçağ hıristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin üç klasik kuramcısından bir tanesidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin görevlerinden biri değildir?

4 / 50

“Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimden uzak, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır” sözleriyle dinin
insan ve toplum hayatındaki önemini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Sosyoloji kelimesi ilk kim tarafından kullanılmıştır?

6 / 50

Sofistlerin “Her şeyin ölçüsü insandır” ilkesine karşı, “Her şeyin ölçüsü Tanrı’dır” diyerek, bütün bir felsefe, ahlak ve siyaset sisteminin temeline dini yerleştiren İlkçağ Yunan düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Özel din sosyolojilerine örnek olarak verilebilecek “Hristiyan Kilise ve Gruplarının Toplumsal Öğretisi” (1912) isimli kitap kimin eseridir?

Bahsedilen kitabın yazarı Ernst Troeltsch'tir.

8 / 50

Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9 / 50

Pozitivist felsefe aşağıdaki yüzyıllardan hangisine damgasını vurmuştur?

10 / 50

Gabriel Le Bras’ın din sosyolojisine yaptığı katkılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Dinleri milli ve evrensel dinler olarak ikiye ayırmış olan ise Gustave Mensching’dir.

11 / 50

‘Din Sosyolojisi’ terimini ilk defa ne zaman kullanılmıştır?

‘Din Sosyolojisi’ terimini ilk defa Emile Durkheim 1899’da bir yazısında kullanmıştır.

12 / 50

Emile Durkheim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

13 / 50

Amerikan yaşam tarzını ele alarak, sivil din teorisini ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Emile Durkheim dinin kaynağını aşağıdakilerden hangisinde görmektedir?

15 / 50

Aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisi din sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din sosyoloji araştırmalarında dolaylı gözlem yapacak bir araştırmacının kullandığı sözlü gelenekler materyallerinin içerisinde yer almaktadır?

17 / 50

İlahiyat Mecmuası adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18 / 50

Emile Durkheim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

19 / 50

Eflatun’un iyi bir toplum düzeninin kurulabilmesi için ilk olarak dinsizlikle savaşmak gerektiğini ifade ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

I. Dinin toplum hayatındaki rolü ve işlevleri
II. Dinin veya dini grupların ortaya çıktığı toplumsal şartlar, bunlarla din veya dini olgular arasındaki ilişkiler
III. Sosyal grupların birleşip bütünleşmesi veya parçala- nıp bölünmesi ve dağılmasında dinin rolü Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri din sosyolojisinin konularındandır?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinde dolaylı gözlem yöntemini kullanan bir araştırmanın başvurabileceği materyaller arasındadır?

22 / 50

Sosyal gözlem kaç şekilde yapılır?

Sosyal gözlem iki şekilde yapılır:
1. Dolaylı (vasıtalı) gözlem. 2. Dolaysız (vasıtasız) gözlem.

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın pozitivist ve evrimci bilim anlayışından hareketle, ilkel diye nitelendirilen inanç kavramlarını etnolojik olarak ele alan sosyoloji dalıdır?

24 / 50

Din sosyolojisinin yöntemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

25 / 50

İlk defa Aguste Comte (1839) tarafından kullanılan sosyoloji kelimesi, Latince “socio” ve Grekçe “logie” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Burada geçen “logie” ne demektir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin doğuşunu dini bir dönüşümle açıklar?

27 / 50

Sivil din teorisi aşağıdaki din sosyologlarından hangisine aittir?

28 / 50

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi anlayıcı din sosyolojisi ekolüne bağlıdır?

29 / 50

Din ve toplum ilişkilerinin doğasını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı uygulama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

31 / 50

Rickert ve Dilthey’den yararlanarak “Anlayıcı Sosyoloji” geleneğini olgunlaştırmış, öteki sosyal olaylar gibi din olaylarını da, nedenleri ve etkileri açısından “anlayış” yöntemiyle yorumlamıştır. Yukarıda din olaylarını inceleme yöntemi verilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu kabul edilen kişi kimdir?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerinin işlediği konulardan bir tanesidir?

34 / 50

Sosyoloji ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

35 / 50

Seçilen yönteme bağlı olarak belirlenen ve kullanılan bilgi edinme araçlarına ne ad verilir?

36 / 50

Hangisi sosyolojik bir araştırmanın uygulamalarından birisi olamaz?

37 / 50

Dolaylı gözlem yapılacak bir din sosyolojisi araştırmasında kullanılabilen aşağıdaki materyallerden hangisi "şekillenmiş anıtlar" kapsamında yer alır?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji disiplinlerinden biri değildir?

39 / 50

Eflatun’un iyi bir toplum düzeninin kurulabilmesi için ilk olarak dinsizlikle savaşmak gerektiğini ifade ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi modern sosyoloji ve dolayısıyla din sosyolojisinin doğuşuna etki eden faktörlerden biri değildir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin üç klasik kuramcısından bir tanesidir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin kullandığı sözlü materyallerden biridir?

43 / 50

Sosyal bilimlerde çok kullanılan belirli bir olayın çok boyutlu ve ayrıntılarıyla incelenmesi sürecine ne ad verilir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin üç klasik kuramcısından bir tanesidir?

45 / 50

İlk defa Aguste Comte (1839) tarafından kullanılan sosyoloji kelimesi, Latince “socio” ve Grekçe “logie” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Burada geçen “socio” ne demektir?

46 / 50

Din sosyolojisinin konusunu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

47 / 50

Din Sosyolojisi adlı eserinde dinleri Milli ve Evrensel diller olarak ikiye ayıran sosyolog kimdir?

48 / 50

Belli bir amaca ve hedefe ulaşabilmek için izlenilmesi gereken yol, süreç ve sisteme ne ad verilir?

49 / 50

Din sosyolojisini din ve toplum arasındaki ilişki ve onlar arasındaki etkileşimin şekilleri olarak tanımlayan hangisidir?

50 / 50

Din Sosyolojisi için çok önemli bir kaynak olan “Kanunlar” isimli eser kimindir?

Puanınız