İslam Felsefesi – Test 6

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Felsefesi - Test 6

1 / 50

Havadis Alemini araştırmak hangi ilmin görevidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şehirli yaşamın temel özelliklerinden biridir?

3 / 50

Bir dönem İslam felsefesinin önemli terimlerinden biri olarak kullanılan "tehafüt" kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Tecâribü'l-ümem isimli eser hangi düşünüre aittir?

5 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Osmanlı düşüncesi için mantığın genel değerini tanımlar?

6 / 50

Bîrûnî hangi eserinde geçmiş olayları sadece bir kronoloji biçiminde değil, toplum yapıları, dinsel inançlar ve uygarlık açısından da inceler?

7 / 50

Bîrûnî hangi eserinde geçmiş olayları sadece bir kronoloji biçiminde değil, toplum yapıları, dinsel inançlar ve uygarlık açısından da inceler?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin yazılmalarının sebeplerinden biri değildir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamın temel özelliklerinden biri değildir?

10 / 50

İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter nedir?

11 / 50

Ümran ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre rivayetçi tarihçinin özelliklerinden biridir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye önem vermesiyle tanınan ve bunları matematik diliyle açıklama çabasıyla farklı olan bir düşünürdür?

14 / 50

insanın yaşamını sürdürebilmesi için yiyecek, giyecek, barınma ve korunmadan ibaret olan ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Göçebe topluluklar doğadan ve dış düşmanlardan kaynaklanan tehditlerin üstesinden ancak birbirlerine tutkunluk ve güçlü bir dayanışma ruhu ile aşabilirler. Yukarıdaki ifade göçebe topluluklar için hangi kavramı tanımlamaktadır?

16 / 50

İbn Haldun tarafından oluşturulan “devletin geçirdiği döngüsel aşamalarının” hangisinde siyasi istikrar sağlanmaktadır?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tarihin sadece rivayetleri nakletmek olmadığını aynı zamanda yorum olduğunu belirtmektedir?

18 / 50

Filozofların eleştirildiği konulardan hangisinde İbn Rüşd kısmen Gazzâlî ile aynı görüşlere sahiptir?

19 / 50

İslâm ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

İbn Miskeveyh’e göre tarihçi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ümran ilmine sahip tarihçilerin özelliklerinden değildir?

22 / 50

"Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi olan, tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüflere yer olmadığını savunan düşünür kimdir?

24 / 50

İbn Haldun'a göre, toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

10. ve 11. yüzyıllarda İslâm tarih yazıcılığında hangi anlayış hâkimdir?

26 / 50

Devletlerin yükseliş ve düşüşlerine dair bu kişisel tecrübesi İbn Haldun’un tarih düşüncesi konusundaki analizleri bakımından son derece belirleyicidir. Böylesi bir yaşam tecrübesi toplumsal değişimi merak ettiren fikrî çerçeve ve yaratıcı gücü vermiştir. Toplumsal değişimi kendisine araştırma konusu yapmış, bu değişimin sebep ve sonuç ilişkilerini teorik bir çerçeve içerisinde açıklamaya çalışmıştır.

Hakkında bilgi verilen İbn Haldun eseri aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

İbn Bâcce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şehirlilerin özelliklerinden birisidir?

29 / 50

Tarih sadece rivayetleri nakletmek değildir. Aynı zamanda yorumdur. Akılcılık, tenkitçilik ve faydacılık prensiplerine bağlı kalınarak yapılan bir tarihçilikte amaç geçmiş olayları doğru tespit etmek, bunları sebepleriyle açıklamak, nihayet bu olaylara dayanıp gelecek için var sayımlar üretmektir. Görüşleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

İslâm’da Daava-yı Kavmiyye adlı eserinde ırkçılığı tenkit ederek Türkçülüğün Esasları adlı esere tenkitler getiren, “İslâmiyet’in Esasları, Mazisi ve Hali” adlı makalesinde
ise İslâm dininin akılla daima barışık gittiğini kanıtlamaya çalışan, Darülfünundaki dersleri sırasında Fransızca felsefe terimlerinin Osmanlıca’ya nasıl aktarılacağına dair önemli çalışmalar yapan, çağdaş İslâm düşünürü kimdir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi iktidarın tek bir kişinin veya ailenin elinde toplandığı dönemdir?

32 / 50

Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası, hangi temel yöntemi izlemiştir?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi insanların hayvani bir yönünün bulunduğunu ve birbirlerine zarar verdiklerini, aralarında çatışma halinin bulunabildiğini, bundan dolayı da bir otoriteye ihtiyaç duyduklarını belirtir?

34 / 50

İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?

35 / 50

İbn Haldun bir grup tarihçiyi neden eleştirmiştir?

36 / 50

İbn Haldun'un her şeyden önce ümran olarak isimlendirdiği yeni bir ilim ve perspektif inşa ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Biruni'ye göre Hint medeniyetinin düşüşe geçmesinin nedeni nedir?

38 / 50

Göçebe topluluklar insanın ilk haline yakın yaşadıkları için doğaldırlar. İhtiyaçları en alt düzeyde oldukları için başkalarına bağımlılığı en alt düzeydedir. Yukarıda tanımlanan özellik göçebe toplulukların hangi özelliğidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Bîrûnî’nin bildiği dillerden biri değildir?

40 / 50

Tarihte olup bitenleri ve toplumların başına gelenleri ve gelecekte olabilecekleri anlama hususunda genellemeler yapılabilecek tarzda bir bakış açısı geliştirebilmeyi kendisine görev edinen ilim hangisidir?

41 / 50

Bîrûnî’nin Sanskritçe’den Arapça'ya yaptığı çevirilerden günümüze ulaşan bir örnek aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi göçebe hayatının özelliklerinden değildir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?

44 / 50

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarihi “Sadece rivayetleri nakletmek değil, aynı zamanda yorumdur. Akılcılık, tenkitçilik ve faydacılık prensiplerine bağlı kalınarak yapılan bir tarihçilikte amaç geçmiş olayları doğru tesbit etmek, bunları sebepleriyle açıklamak,nihayet bu olaylara dayanıp gelecek için var sayımlar üretmektir” şeklinde tanımlamaktadır?

45 / 50

İnsanın yaşamı için zorunlu olmayan fakat insanın varlığını kolaylaştıran ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Gazzâlî'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Biruni'ye göre Grek ilminin başarılarına karşın Hint ilmi neden başarılı olamamıştır?

48 / 50

İbn Haldun tarafından oluşturulan “devletin geçirdiği döngüsel aşamalarının” hangisinde atalardan devralınan gelenek ve kurumlar muhafaza edilmeye çalışılmaktadır?

49 / 50

İbn Haldun nerede doğmuştur?

50 / 50

İbn Haldun'a göre devlet ve mülkün sağladığı nimetlerle aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Devlet ve mülkün sağladığı nimetlerle lüks ve rahat dönemi ortaya çıkar. Refah sayesinde nüfus ve asabiyette bir artış görüldüğü gibi kölelerin sayısında, sanatlarda ve akli ilimlerde bir artış olur

Puanınız