Dinler Tarihi – Test 6

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Dinler Tarihi - Test 6 - Hristiyanlık

1 / 50

Hristiyanlıkta vaftizin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi zamanla özel bir anlam kazanmış ve Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden bir terim halini almıştır?

3 / 50

İncil’de şu ifadeler yer almaktadır: “Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler… yalancı şahitlik ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.” Bu metinden;
I.    Dile gelen sözün kaynağı kalptir.
II.   İnsanın kalbinde iyilik varsa bu davranışlarını da güzelleştirir.
III. İnsanı günaha sürükleyen içinde barındırdığı kötü düşüncelerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen gün ve geceler arasında yer almaz?

5 / 50

Katolik kilisesinin üstünlüğü ve papanın yanılmazlığı gibi bazı konularda yaşanan siyasi ve dinî ihtilaflar sonucunda Katoliklikten ayrılan bir gruptur. Başlarında patrik adında din adamı yer alır. İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüs patrikliği şeklinde dört büyük patrikliği vardır. Üst düzey din adamlarının evlenmesi yasak iken rahiplerin evlilik konusunda serbest olduğunu savunurlar. Noel’i 6 Ocak’ta kutlarlar ve sakramentlerin tamamını kabul ederler. Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Katolik kilisesinin günahları bağışlamasına, bunu malî bir kaynak hâline getirmesine karşı çıkarlar. Hıristiyan sakramentlerinden sadece vaftiz ve ekmek şarap ayinini kabul ederler. Kiliselerinde resim ve heykellere yer vermezler. Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Hz. İsa tebliğini ilk önce nerede yapmaya başlamıştır?

8 / 50

Papa Liberius hangi yılda, hangi günü İsa’nın doğum günü yıldönümü olarak ilan etmiştir?

354 yılında Papa Liberius 24 aralığı 25’e bağlayan geceyi İsa’nın doğum günü yıldönümü olarak ilan etmiştir.

9 / 50

Kilise hayatının ortaya koyduğu tüm problemleri çözmek ve tartışmak üzere bir araya gelen piskoposlara veya yüksek düzeydeki din adamları kuruluna ne ad verilmektedir?

10 / 50

Meryem’e İsa’nın doğumunun Cebrail tarafından müjdelendiği 25 Mart günü yapılan kutlama hangisidir?

11 / 50

Katolik Kilisesi tarafından kurulan Engizisyon Mahkemesi ilk hangi ülkede kurulmuştur?

:Katolik Kilisesi tarafından Engizisyon Mahkemesi kuruldu. Engizisyon önce Fransa’da başlamış, daha sonra İtalya, Almanya, Bohemya, Macaristan, Slav ve İskandinav ülkelerine kadar yayılmış, tüm Katolik ülkeleri etkisi altına almıştır. Portekiz 1532’ye kadar bu sisteme dahil olmazken Engizisyon 1481’de İspanya’daki Katolik kilisesinin karakterine ve dini ve
sosyal problemlere göre şekillenmiştir. Engizisyon mahkemelerinin en korkunç tarafı verdiği cezalardır. En hafifi aforozdan
başlayarak, hapis, sokaklarda çirkin kıyafetlerle teşhir, kürek çekme ve ölüm cezaları. Ölüm cezalarının da en ağırı canlı
canlı ateşe atıp yakmaya kadar varan birçok şekli bulunmaktadır. Ateşte yakma cezası Latince “auto da fe” ifadesiyle hukuki
bir terim halini almıştır. Engizisyon uygulaması Almanya’da Reform ile birlikte ortadan kalkmış, Fransa’da 1772’ye,
İspanya’da 1834’e, İtalya’da ise 1859’a kadar yürürlükte kalmıştır.

12 / 50

Bu dinde oruç iki şekilde tutulur. Bunlardan biri ekmek-şarap ayininden önce belirli gıda maddelerini yememek ve alkollü içki içmemek şeklinde uygulanır. Diğeri ise senenin belirli dönemlerinde kırk günlük bir perhiz uygulanarak tutulan oruçtur. Orucun bu şekilde tutulduğu din aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 50

• Hz. İsa’nın doğduğu yerdir.
• Hz. İsa’nın davetine inanan on iki kişiye verilen addır.
• Üçlü (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) tanrı inancını ifade eden kavramdır.
• İnanç konularında birlikteliği sağlamak için din adamlarının yaptıkları toplantılardır.
Bu açıklamalarda Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ait bir bilgiye yer verilmemiştir?

15 / 50

Hz. İsa ve Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

16 / 50

Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın kurumsallaşması ve yayılmasında en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mabetleriyle ilgili bir kavram değildir?

18 / 50

Hangi İncil Hz. İsa’nın doğumundan, soyağacından çocukluğundan daha ziyade yaptıklarını ele alır?

19 / 50

I.    Ruhban sınıfı evlenemez.
II.   Ergenlik çağına giren her Hristiyanın yılda bir defa günah çıkartması
III.  Roma Kilisesi diğer kiliselerin rûhânî merkezidir.
IV. İbadetleri sabah, gündüz, akşam ve gece vakitlerinde yapılır
V.  Papazlar evlenebilirler. Fakat keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemezler.

Verilen  bilgilerden hangileri katolik mezhebi ile ilgilidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve Hristiyanlıkta ortak konulardandır?

21 / 50

Hıristiyanlığa kabulün ikinci aşamasını oluşturan ve vaftiz edilen çocuğun 13-16 yaş aralığına geldiğinde kutsanmış yağ ile vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanması sakramentidir.
Metinde sözü edilen Hristiyan sakramenti aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında başlangıçtan beri ortaya çıkan farklı anlayışların dışında kalan ortak bir konudur?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık ayinlerinden Evharistiya'nın kelime anlamıdır?

24 / 50

Her dinde olduğu gibi Hristiyanlık’ta da görüş, yorum ve uygulama farklılıkları sebebiyle çeşitli mezhepler ve tarikatlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

25 / 50

Hristiyanlar, bebeklerini kilisede kutsal su ile yıkayarak vaftiz ederler. Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

II. Vatikan Konsil kararında hangi iki dinden olumlu söz edilmiştir?

27 / 50

Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına kutlanan bayram hangisidir?

28 / 50

1517 yılında Wittenberg Kilisesi’nin kapısına astığı doksanbeş maddelik itirâzî teziyle Katolik Kilisesi’ne isyan bayrağını açan ve sonunda Protestanlık Mezhebi’nin doğmasına sebep olan Hıristiyan teoloğu kimdir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?

Haç taşımak, Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkar etmesi ve İsa Mesih’in peşine gitmesi anlamına gelir.

30 / 50

Aşağıdaki Hristiyan mezheplerinden hangileri yedi sakramentin tamamını kabul eder?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin ortak özelliklerinden biridir?

32 / 50

Hristiyanlığın yayılmasında;
I.    Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi,
II.   18. yy.’da batıda ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri,
III.  Hristiyan grupların misyonerlik çalışmaları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

33 / 50

• Her insan Adem ve Havva’nın günahıyla dünyaya gelir.
• Vaftiz, günah itirafı ve ekmek şarap ayini önemli görülen sakramentlerdendir.
Hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Hz. İsa’nın bedensel dirilişi, cehennemi vs. inkar eden ve öldükten sonra dirilenlerin bu dünyanın cennete dönüşmüş halinde yaşayacaklarına, dirilmeyenlerin ise bu hallerinin cehennem olacağına inanan Hristiyan dini hareketi hangisidir?

Charles Taze Russell tarafından kurulmuştur. Kitab-ı mukaddes’te Yahova isminin binlerce kez geçtiğinden hareketle bunun Tanrı’nın özel ismi olduğunu iddia ederek harekete de Yahova Şahitleri adını vermişlerdir. Hareketin öncüsü olan William Miller 1843 yılında kıyametin kopacağını ilan ederek harekete dikkat çekmiş, kopmayınca da Charles Taze Russell’in ölüm tarihi olan 1916 yılına kadar farklı farklı tarihler verilmiştir. Hıristiyan ana kiliselerin kabul ettiği teslis, ruhun ölümsüzlüğü, Hz. İsa’nın bedensel dirilişi, cehennemi vs. inkar ederler. Öldükten sonra dirilenlerin bu dünyanın cennete dönüşmüş halinde yaşayacaklarına, dirilmeyenlerin ise bu hallerinin cehennem olacağına inanırlar. İncil’e mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışırlar. Gerçek Hristiyanlığın M.S. 1. asırda kaldığını, sonraki hristiyani anlayışların bozulmuş olduğunu düşünürler. Askerliğe, siyasete, savaşa karşı çıkarlar.

35 / 50

Hristiyanların "Teslis" inancı aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

I.    Kutsal kitaplarına Tevrat (Torah) adı verilir.
II.   Menora ve Davut yıldızı kutsal sembollerindendir.
III. Mabetlerde resim, heykel vb. bulundurulması yasaktır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Yahudilikle ilgilidir?

37 / 50

Hıristiyanlara göre İncil, yazılı bir metni değil Mesih ve havarilerin bildirdiği mesajı ve müjdeyi, şifahi tebliği ifade eder. Hıristiyan inancına göre Hz. İsa İncil’i yazmamış, sadece tebliğ etmiş ve havarilerden onu tebliğ etmelerini istemiştir. Nitekim uygulamada da İncil yazıya geçirilmeden önce şifahen nakledilmiştir. Nihayet vefatından sonra Hz. İsa’yı bizzat görenlerin sayısı azalmaya ve Hıristiyanlık yayılmaya başlayınca İncil’in yazıya aktarılması zarureti doğmuş ve İnciller yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Hristiyan dünyada İncil yazarlarından söz edilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yazarlardan biri değildir?

38 / 50

I.   Şeytan ve cinlere hükmetme
II.  Ölü bir kızı diriltme
III. Suyu şaraba dönüştürme
IV. Petrus'u su üzerinde yürütme
V.  Körlerin görmesini sağlama
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İsa'nın İncil'de anlatılan mucizeleri arasında yer alır?

39 / 50

Hristiyanlıkta haftalık ibadet hangi gün ve kaç vakit yapılır?

40 / 50

Hristiyanlığın yayılmaya başladığı tarih aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

41 / 50

"Hristiyan" ismi ilk defa nerede kullanılmıştır?

42 / 50

• Merkezleri Vatikan’dır.
• Din adamları bekâr olmak zorundadır.
• Papa, Hz. İsa’nın vekili ve Petrus’un varisidir.
Bu bilgiler hangi Hristiyan mezhebiyle ilgilidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlar için kullanılan isimlerden biri değildir?

44 / 50

Ekümenik konsiller olarak isimlendirilen ilk yedi konsilde zaman zaman tartışmalar alevlense de, herhangi büyük bir bölünme yaşanmamıştı. Ancak 764 yılında yapılan II. İznik Konsili’nde “ikon” konusu ve 869 yılında İstanbul’da yapılan Sekizinci Konsil’de Kutsal Ruh’un kimden çıktığı ve Roma Kilisesi’nin otoritesi gibi konular tartışıldı. Bu tartışmalarda Doğu Kilisesi Batı Kilisesi’nden farklı düşündüğünü ilan etti. Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi arasında bu tür dinî ve siyasi mücadeleler yüzyıllardan beri aralıksız devam etti ve nihayet ………………. yılında iki kilise kesin olarak birbirinden ayrıldı. Roma Kilisesi’ne “Katolik” (evrensel anlamında), Bizans Kilisesi’ne de “Ortodoks” (öze bağlı, doğru inanç anlamında) isimleri verildi. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki tarihlerden hangisi gelmelidir?

45 / 50

Hristiyanlık hakkındaki aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

46 / 50

Otuz yaşında peygamber olan Hz. İsa’ya başlangıçta on iki kişi inanmıştır. Bunlar inancı yayma konusunda ona destek olmuşlar, en zor koşullarda taviz vermeden Hz. İsa’dan aldıkları öğretiyi diğer milletlere ulaştırmışlardır. Hz. İsa’nın inançlarını yayan bu kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

1830 yılında Hristiyanlığın yeni dini hareketlerinden olan Mormonlar'ı kuran kişi kimdir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks Mezhebi'nin genel özelliklerinden biridir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Protestanlığın genel özelliklerinden biridir?

50 / 50

Aşağıdakileden hangisi Hristiyan ayinlerinden (sakramentlerinden) değildir?

Skorunuz