İslam Hukuku – Test 2

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku - Test 2

1 / 50

Tabiûn döneminde İslam Hukuku açısından başvurulan kaynakların doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Fıkıh usûlü disiplininin tedvinine hangi dönemde başlanmıştır?

3 / 50

Sahabe dönemi hukukçuları nas bulunmayan konularda çözüme ulaşmak için icti- had etmişlerdir. Yaptıkları ictihad faaliyeti genel olarak ne şekilde adlandırılmaktadır?

4 / 50

Hz. Peygamber döneminde hükümler hangi ilkeye göre vaz edilir?

Hz. Peygamber döneminde hükümlerin vaz edilişi sırasında gözetilen temel amaçlar içerisinde kolaylık ilkesi yer almaktadır. İlahi iradenin mükelleflerin zorluk ve sıkıntı içerisinde kalmasını değil, bilakis kolaylaştırmayı hedeflediği bizzat Kur’ân’da açıklanmıştır (Bakara, 2/185; Nisa, 4/28; Maide, 5/6).

5 / 50

Nas terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

6 / 50

Mevâlî adı verilen alimlerin fıkıh konusunda önemli rol oynadığı dönem, aşağıdakilerden hangisidir?

tabiûn dönemi fıkıh hareketleri içerisinde “mevâlî” adı verilen, Arap kökenli olmayan alimler önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde sahabe neslinin öğrencisi olan hukukçular, hocalarından aldıkları birikim ve nosyonla İslam hukuku çalışmalarını sürdürmüştür.

7 / 50

Usul terminolojisinde, “delilini bilmeksizin bir başkasının görüşüyle amel etmek” anlamında kullanılan kavram hangisidir?

8 / 50

I.    Kur’an ve Sünnet nasları hukuki açıdan yorumlanmıştır.
II.   Nakli malzemeden de yararlanmışlardır.
III. Bu dönemde başlıca iki fırka ortaya çıkmıştır.
IV. Tabiun neslinden etkilenilmiştir.

Yukarıda sahabe dönemi ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?

9 / 50

Aşağıdakilerde hangi ilişki fıkıh alanı içinde değildir?

Fıkıh kuralları, insanların birbirleri ile olan ilişkileri, Allah insan ilişkisi, insan eşya ilişkisini konu eder ve bunları hükme bağlar. İnsan eşya ilişkisi, insan ile insan dışı canlı ve insan ile cansız varlık ilişkisini de kapsar.

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, her bir davranışla ilgili hükmün dayandığı özel delil anlamını verir?

11 / 50

"Belli bir müctehidin kendine mahsus ictihad usulü ve bu usul ile elde edilmiş fıkıh hükümleri bütününü ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tabiûn döneminde İslam Hukuku’nun kaynaklarının sıralarında diğerlerinden sonra gelir?

13 / 50

İlk inen ayetler hangi motifleri taşımaktadır?

Hz. Aişe’nin ilk inen ayetlerin Cennet ve Cehennem motifleri taşıdığı, daha sonra helal ve haramla ilgili ayetlerin geldiğine ilişkin tespiti var.

14 / 50

Hz. Peygamber döneminde ikrah, hastalık, yolculuk, hata, unutma vb. hususların mükellefiyetlerin hafifletilmesinde bir etken olarak dikkate alınması aşağıdaki ilkelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?

15 / 50

“Ateş yakıcıdır” gibi hükümler aşağıdaki kavramlardan hangisi içinde değerlendirilir?

16 / 50

Hukuk-ı Aile Karanamesi dayandığı kaynaklar açısından, ilk kanun olan Mecelle’den en önemli farkı nedir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, bir davranış konusunda kişilere yetki ve izin vermeyi tanımlar?

18 / 50

Osmanlı örfîhukukuna benzer bir fonksiyonu Maliki hukuk geleneği içerisinde ortaya çıkan, Kuzey Batı Afrika’da görülen kanunnamenin aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kişilerin dış organları ile yaptıkları davranışların yanı sıra, etkileri dışa yansıyan içsel davranışlarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mezhep merkezli dönemde karşı karşıya kalınan somut meselelerle ilgili üretilen çözümleri bir araya getiren eserlere verilen addır?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunda yer almaz?

Baba ve koca hakimiyeti Roma hukukunda yer alır. İslam hukukunda bunlar yoktur.

22 / 50

1869-1876 yılları arasında hazırlanmış, 1851 maddelik bir kanundur. Esas itibarıyla eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır. İslam hukukunda kanunlaştırma
hareketinin ilk örneğidir. Yukarıda açıklanan eser aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?

24 / 50

Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Müslümanlar hangi şehirde etkili hale gelmişlerdir?

25 / 50

Hükümlerin ayrıntılı olarak ele alındığı, metodolojik temellendirmelere yer verilen hacimli kitapların yanında, mezhebin doktrinini özetleme gayesi güden metin ya da muhtasar adıyla anılan el kitapları aşağıdaki dönemlerden hangisinin ürünüdür?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Roma hukukunun İslam hukukunu etkilediği görüşünün dayandığı gerekçelerdendir?

27 / 50

I.    Kadın hakları
II.  Allah'ın birliği
III.  Ticaret hakları
IV.  Ahiret hayatı
V.   Peygamberlik müessesi
Hicretten önce Mekke döneminde tebliğ edilen esaslar ağırlıklı olarak hangi konulara yönelik olmuştur?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki ictihad faaliyetinin özelliklerinden birisi değildir?

29 / 50

Aşağıdaki hangi dönem İslam hukukunun oluşum sürecinin başlangıç noktasını temsil etmektedir?

30 / 50

Hangisi hicri ikinci asrın başlarından, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan zaman diliminde fıkıh çalışmalarının oldukça ilgi görmesinin nedenlerindendir?

31 / 50

Fakih sahabilerin hepsi toplanmışsa veya şura kararı açıklandıktan sonra bir muhalefet söz konusu olmamışsa, bu şekilde ulaşılan sonuçlar aşağıdakilerden hangisi gibi yansıtılır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’den sonraki ikinci kuşağın dönemini ifade eder?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dört halife dönemini içerir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sahabe dönemi ictihad faaliyetleri ile ilgili olarak yanlış bilgi içermektedir?

35 / 50

I.    Tedrice Riayet
II.   Kolaylık İlkesi
III.  Toplumun Maslahatının Gözetilmesi
IV.   Farzların yerine getirilmesi
V.   Günahların cezalandırılması
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber döneminin temel özellikleri arasında yer almaktadır?

36 / 50

Önde gelen sahabilerin bir araya toplanılarak atılacak adımlar ve alınacak kararlar konusunda onların görüşlerinin alınmasına ne denir?

37 / 50

Müctehid imamlar döneminin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

I. Hz. Peygamber-Emeviler-Abbasiler şeklinde bir sınıflandırma
II. Doğuş, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık dönemlerine ayırma
III. Hz. Peygamber-sahabe-tabiûn-müctehid imamlar şeklinde bir sınıflandırma
a. Fıkhı canlı bir organizmaya benzeterek sınıflandırma
b. Hukukun oluşumunda etki eden kadrodan hareketle sınıflandırma
c. Siyasi iktidarı esas alarak sınıflandırma
Yukarıda İslam Hukukunun dönemlendirilmesinde etken olan faktörler ve dönemlerin adları belirtilmiştir. Aşağıdakilerden
hangisi bu faktörler ve dönem isimleri doğru olarak eşleştirilmiştir?

39 / 50

Kısa adıyla Mecelle olarak bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye 1869-1876 yılları arasında hazırlanmış olan kanun kaç maddeden oluşmaktadır?

Kısa adıyla Mecelle olarak bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye 1869-1876 yılları arasında hazırlanmış, 1851 maddelik bir kanundur.

40 / 50

I.   Namazın başta iki, sonra beş vakit olarak kılınması
II.  Oruç tutmanın hicretten bir iki yıl sonra farz kılınması
III.  Faizin birkaç aşamada haram kılınması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tedrice riayet örneklerindendir?

41 / 50

İslam hukuku aşağıdaki dönemlerin hangisinde sistemleşmeye başlamıştır?

42 / 50

Müctehid imamlar dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesine özel kavramlardan biridir?

44 / 50

Sahabeler döneminde çeşitli bölgelerde farklı sahabilerin öne çıktığı görülmektedir. Buna göre aşağıdaki sahabilerden hangisi Mekke'de gerek fetva hususunda
gerekse fıkhi birikimin aktarılmasında önemli rol oynamıştır?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fıkıhın hukuktan farklı olduğu noktalardandır?

46 / 50

Müslümanların çoğundan farklı olarak sünnet malzemesini önemli ölçüde dışlayan, ayrı bir hukuk anlayışı geliştirmiş topluluk hangisidir?

47 / 50

I.    Cennet-Cehennnem
II.  Evlenme-boşanma
III.  Miras paylaşımı
IV.  Akitler ve borç ilişkileri
V.   İnsanın yaratılışı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Müslümanların Medine'de siyasi ve hukuki olarak etken olmasıyla ağırlıklı olarak vaz edilen konulardandır?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangi teknolojik ifadeyle İslam Hukuku’nun ilk kaynağını Kur’ân, Kitâb oluşturmaktadır?

49 / 50

Müctehid imamlar dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

50 / 50

Hukuk-ı Aile Kararnamesi kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Skorunuz