DKAB Seviye Tespit Sınavı

0 oylar, 0 ortalama
Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

DKAB Seviye Tespit Sınavı

1 / 75

1. Tenvîn veya sâkin  ن  den sonra gelen tecvid kaideleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 75

2. İhfâ, iklâb ve ğunneli idğâmların birer buçuk elif miktarı tutularak okunduğu kur’an okuyuş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 75

3.

Yukarıda verilen kelimelerin hangisinde Medd-i Lâzım Kelime-i Musakkale vardır?

4 / 75

4. Kur'an'ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

5 / 75

5. Hacim olarak Kur'an mushafının yarısı için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 75

6. Kendisinde gizlilik olan bir Kur'an ifadesini açıklamaktır. Zekat veriniz ayetini peygamberimizin (s.a.v.) "mallarınızın kırkta birini zekat olarak veriniz " sözüyle açıklamıştır.

Bu husus aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

7 / 75

7. Önceden namaz için Mescidi Aksa'ya yönelinirken Peygamberimize vahyedilen " (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön. Bu, elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir."(Bakara, 2:149)  ayetiyle "Namazda Kıbleye dönme" emri ile bu değişmiştir.

Bu parçada bahsedilen konu aşağıdaki Kur’an ilimlerinden hangisiyle ilgilidir?

8 / 75

8. Bu tefslrin öncelikli konusu insan, insanın hidayeti, Sosyal meseleleri ele alan ayetlerdir.

Bu parçada anlatılan çağdaş tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 75

9. “Sûre” kelimesiyle başlayan sûre aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 75

10. Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 9 âyettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sûre ismi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 75

11. 194/810 yılında Buhâra’da doğmuş, H. 256/870 yılında vefât etmiştir. Daha on yaşlarında iken hadîs ezberlemeye başlamıştır. Bini aşkın hocadan ders almıştır. Bütün ömrünü ve her şeyini hadîse adamıştır. Bini sahîh, toplam üç yüz bin hadîs ezberlemiştir. el-Câmiu’s-sahîh adlı eserini 600.000 hadîs arasından seçmiştir. Mükerrerler dâhil 7275, mükerrerler dışında dört bine yakın hadîs ihtivâ eder.

Parçada hakkında bilgi verilen muhaddis aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 75

12. Aşağıdakilerden hangisinde, üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslâm dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri ve yazarı birlikte verilmiştir?

13 / 75

13. Hadis tasnifi faaliyetlerinin çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve hadis kaynaklarının son şeklini aldığı dönem aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14 / 75

14. Bir çok kişi tarafından rivâyet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 75

15. I.   Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar

II. Yemle beslenen hayvanlar

III. Ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlar

Yukarıda açıklaması verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I              II              III

16 / 75

16. Hanefî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kazâ hem de keffâret gerektirir?

17 / 75

17. Su çeşitlerinden;

I.   Mutlak sular

II.  Durgun sular

III. Akar sular

hangileri abdest almakta kullanılır?

18 / 75

18. I.   İmam Ebu Hanife

II. İmam Malik

III. İmam Şafii

IV. Ahmed b. Hanbel

Dört mezhep imamın vefât tarihlerine göre kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 75

19. Aşağıdakilerden hangisi tazir cezalarının özelliklerinden biri değildir?

20 / 75

20. Fıkıh eserlerinde devletin toprak unsuru ile ilgili yapılan taksim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

21 / 75

21. Devlete isyan edenlere, isyan bastırıldıktan sonra savaş ahkâmı gereğince nasıl bir ceza uygulanır?

22 / 75

22. Tekvin sıfatını ayrı bir kadim sıfat olarak ele alan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 75

23. Kelam ilminde, haberin doğruluğunun akıl ve nazarla tespit edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

24 / 75

24. Sünni Kelam anlayışına göre;

I. Akıl
II. Beş duyu
III. Sadık haber

Verilenlerden hangileri bilgi kaynakları arasında sayılabilir?

25 / 75

25. Selef, sayıları çok delâletleri açık olduğu için Allah'ı noksanlık ve teşbîhten tenzîh eden âyetlerle amel edip, Allah'ın yaratıklara benzemesinin mümkün olmadığına hükmetmişlerdir. Selefe göre, bu âyetlerin imtihan için indirilmiş olması mümkündür. Bundan dolayı bu âyetlerde tevakkuf etmek [konuşmamak] ve bunların Allah'ın sözleri olduğuna inanmak vaciptir. Zira insanlar, teşbîh ve tecsîm ifade eden bu âyetlerin tefsir ve te’vîlllerini bilmekle mükellef değillerdir. Buna göre;

Haberî sıfatlar konusunda selef alimlerinin yolu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

26 / 75

26. Aşağıdakilerden hangisine göre imân, ibadetlerle zât yönünden değil, sıfat yönünden artar?

27 / 75

27. I.   Haricilere göre büyük günah işleyenin hükmü

II. Mutezile’ye göre büyük günah işleyenin hükmü

III. Mürcie’ye göre büyük günah işleyenin hükmü

Sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I            II                III

28 / 75

28. Mezhebin teşekkülünde oynadığı rolün önemine binaen bu ekol mensuplarına "Menâziliyye" adı verilmiştir. Dönemin en önemli tartışmalarından birinin, Müslüman olduğu halde büyük günah işleyen bir kimsenin dinî konumunun ne olacağıdır. Vasıl, bu yaklaşımıyla farklı görüşler arasında ortak bir nokta bulmayı amaçlamış; bu görüşünü siyasi alana da uygulayarak Hz. Ali ile Hz. Muaviye taraftarlanndan birinin hatalı olduğunu, fakat tespitinin mümkün bulunmadığını, dolayısıyla haklarında karara varmayıp konuyu Allah'a havale etmenin gerektiğini söylemiştir.

Parçada bahsedilen dini ekol aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 75

29. Mirza Ali Muhammed, bu davaya başlama nedenini gördüğü bir rüyaya bağlar. “Bablık” iddiasını Kur'an ve hadislerden iki temel delile dayandırmaktadır. Bunlar “Evlerinize kapılardan (bab) giriniz." (Bakara, 2:189) ayeti ile "Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır." hadisidir. Bir süre sonra bablığı da aşarak "Beklenen Mehdi" olduğunu, kaybolan Mehdi'nin ruhunun kendisine hulul ettiğini söylemiştir. Mirza Ali, bir müddet sonra peygamberlik iddia etmeye başlamıştır. Kendisinin Hz. Muhammed'den, Beyan'ın da Kur'an'dan daha üstün olduğunu iddia etmiştir.

Bu parçada bahsedilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 75

30. Akıllı ruhlar, insan vücutlarında bulunan kalbe girerler. Varlıkların yaratılmasıyla ceset ve ruh, iyi ve kötüyü ayırma kabiliyetine ve ilahi kaynaklı bilgiye ulaşırlar. İnsan yaratılışın gayesidir. Bu nazariyede ruh ölmez, ölen sadece cisimdir. İnsanların ruhları bir defada ve sınırlı olarak yaratılmıştır. Bu sebeple insan ölünce ruhu derhal başka bir cesette yeniden doğar ve cesedi bir zarf veya elbise gibi kullanır.

Bu parçada bahsedilen görüşü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 75

31. Kasım b. İbrahim Usûl-i Hamse olarak isimlendirdiği risalesinde mezhep esaslarını olarak gördüğü beş prensibi saymakta ve bu beş esası bilmeyeni sapıklık ve cahillikle itham etmektedir. Aralarında imamet prensibinin yer almadığı bu beş esastan özellikle ilk üçü Mutezile’nin Tevhid, Adalet ve el-Va’d ve’l-Vaid prensibiyle örtüşmektedir. Ancak burada el-Menziletü beyne’l-Menzileteyn ve Emri bi’l-Ma’ruf ve Nehyi ani’l-Münker prensiplerine karşılık Kur’an, sünnet ve Allah’ın hükümlerinin uygulanması ile alakalı iki prensip yer almaktadır.

Bu parçada bahsedilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 75

32. “Ganimetin beşte biri” anlamına gelen humus hissesi, Enfâl suresinin 41. ayetinde açıklanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.), humus hissesinin taksimini ilk olarak hangi ganimetleri paylaşırken uygulamıştır?

33 / 75

33. İslam’ın Medine döneminde gerçekleşen;

I.   Muahat

II.  Uhud Gazvesi

III. Hz. Rukiyye’nin vefatı

IV. Amr Âs‘ın müslüman olması

Olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 75

34. - Hudeybiye antlaşması ile Mekke’nin fethi arasındaki süreçte İslam’a giren,

- Komutan olarak girdiği Ecnadeyn savaşı’nda Bizans’a karşı büyük bir zafer kazanan,

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 75

35. Hayber Yahudileri ile savaşılmasında;

I.   Müslümanlara karşı Kureyş’i kışkırtması

II.  Müslümanlara yapılan saldırılarda finansman sağlaması

III. Medine’nin kuzeyinde sürekli bir tehdit unsuru olması

gerekçelerden hangisi etkili olmuştur?

36 / 75

36. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamber’in Yahudilere ve Bizans’a karşı düzenlediği askerî harekât kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

37 / 75

37. Cilt sanatında; Levhaların, yazma kitapların sayfa kenarlarına yapılan, iç içe geçmiş halkalar şeklindeki süsleme aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 75

38.

Fotoğrafta üstü çoğunlukla tonozla örtülü; üç tarafı kapalı, bir tarafı tamamen açık mimari birimdir.

Bu yapı formu aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 75

39. Ebru sanatının özellikleriyle ilgili;

I.   Kitreli suyun üstüne serpilen renklerin birbirine karışmadan yayılması için sığır ödü kullanılır.

II.   Ebru hakkındaki en eski yazma Tertîb-i Risâle-i Ebrî’dir.

III.  Eski kaynaklarda Ebru sanatına “sırça” veya “kaşi” denmiştir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

40 / 75

40. İslam toplumunun sosyal yaşantısında;

- İşyerlerini açma ruhsatlarını verme

- Devlet adına vergi toplama

- Vergi gelirlerini gereken yerlere sarf etme

- Esnafın kontrolünü sağlama

hizmetlerinde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 75

41. İslâm telif geleneğinde;

- Tarihte yaşamış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen,

- Mezhepleri ve savundukları görüşten bahseden,

- Yaşadıkları dönem ve bulundukları coğrafya hakkında bilgi veren

Eserlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 75

42. En eski örneklerine XV. yüzyıl sonlarında rastlanan, önceleri kitap şeklinde hazırlanmış, böylece güzel yazılarla beraber farklı zamanlara ait değişik sanat dallarının bir araya getirilerek uzun zaman yıpranmadan korunması sağlanmıştır.

Bu tür eserlere İslam sanatında verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 75

43. Bedreddin Simâvî’nin eseri olan Vâridat, tasavvuf tarihinde Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Fusus'ül Hikem’inden sonra en çok tartışılan kitaplar arasındadır. Buna göre; Vâridât’ın temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 75

44. İbn Rüşd bu eseri yazmaktaki asıl amacının, felsefe ve mantık gibi yabancı kökenli düşünce disiplinlerinin İslâm dini (şeriat) açısından meşruiyetinin tesbit edilmesi olduğunu belirtir. Bu eserinde Din ve Felsefe'nin süt kardeşi olduğunu ileri sürmüştür. İbn Rüşd’ün bu parçada bahsedilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 75

45. İslâm tarihinde materyalist felsefe akımına verilen addır. Bu okul evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir. Evrenden ayrı bilinçli ve irade sahibi Tanrı fikrini reddetmiştir. Hayatı, dünya hayatından ibaret görürler.

Parçada görüşleri verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 75

46. Kötülük problemi, bir taraftan tanrının kudret ve iyiliğini kabul edip diğer taraftan kainattaki kötüklerin var olduğunu kabul etmek şeklinde ortaya çıkan tutarsızlık olarak tanımlanmıştır. Batı felsefesinde Mantıksal kötülük problemi "teodise" olarak bilinir. Buna göre;

Teodise ifadesini meşhur eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 75

47. Descartes'a göre Tanrı dünyayı bir kez yaratıp düzene soktuktan sonra tamamen kendi başına bırakmıştır. Buna göre; Descartes’in hangi düşüncede olduğu söylenebilir?

48 / 75

48. Din ile Felsefeyi birbirinden ayırdı. Düşüncesi akılcı (Rasyonalist) ve deneysel (empirist) düşüncenin bir sentezidir. Onun düşüncesine eleştirici felsefe (kritisizm) denir. Bilgi elde etmede hem deneyin hemde aklın rolü olduğunu öne sürmekte ancak akla daha fazla önem vermektedir.

Parçada görüşleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 75

49. Karl Marks, toplumsal alanda her varlığın zıtları bünyesinde barındırdığını, bu zıtların çatışmasıyla yeni bir durumun biçimlendiğini ve bu sürecin aynı tarzda devam ettiğini ileri sürmektedir.

Bu parçada bahsedilen toplumsal değişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 75

50. Aşağıda Din sosyoloğu ve din teorisi eşleştirilmiştir. Buna göre;

I.   Robert N. Bellah - Sivil din teorisi

II.  Thomas Luckmann - Görünmeyen din

III.  Thomas More - Ütopik din

IV. William James – İnsanlık dini

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

51 / 75

51. - Dinlerin ortaya çıkışındaki toplumsal sebeplerin araştırılması,

- Din ve toplum arasındaki etkileşimin incelenmesi,

- Dini yaşamın toplumsal ve dünyevi görünümlerinin ele alınması

Yukarıda çalışma konuları verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 75

52. Psikoloji ve din psikolojisi tarihinin en önemli kişilerinden biridir. Psikanalizin kurucusu ve bilinçdışının kâşifi olarak bilinen, insanın bütün davranışlarının bir sebebi olduğunu ve bu davranışların sebeplerinin bilinçte değil bilinçaltında aranması gerektiğini savunmuştur. O, din konusunu da bilinçaltıyla ilişkilendirerek açıklamış, dinin bastırılmış bazı korku ve endişelerden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Onun psikanaliz olarak nitelendirilen bu yaklaşımı, kendisinden sonraki pek çok düşünürü etkilemiştir.

Bu parçada görüşleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

53 / 75

53. 1. Peri masalları

2. Gerçekçi evre

3. bireysel evre

Şeklinde aşamaları olan dini gelişim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 75

54. - Bireyin ruhsal yaşayış ve davranışlarında ortya çıkan dini etkileri değerlendirmek,
- Bireyin dini ve manevi alana yönelik tutum ve davranışlarını incelemek,
- Bireyin kişilik yapısının dini inanç ve yaşayış üzerindeki etkilerini araştırmak

Yukarıda çalışma konuları verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 75

55. Hristiyanlık, Yahudi olmayanlar arasında yayıldıkça Yahudi geleneğinde var olan sünnet olma ve domuz eti yasağı gibi bazı hususların tartışılarak kaldırıldığı ilk bölge konsili nerede ve hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

56 / 75

56. Şintoizm 'in kutsal metinlerinden ilkidir. Dünyanın yaratılışından 628 yılına kadarki Japonya'nın tarihinin anlatıldığı eser, sözlü aktarılırken 712 yılında yazıya geçirilmiştir. Üç cilttir. Parçada bahsedilen kutsal metin aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 75

57. Çinli bir filozof olan Kung Fu Tzu "Tien" evreni ve insanlığı yarattıktan sonra kenara çekilmiş bir tanrı değil, İnsanın kaderi ile ilgilenen, onun mutluluğunu isteyen bir tanrıdır. İçimdeki erdemi gök üretti' der. Bu söz O’nun "Tien" tarafından görevlendirildiğinin ifadesidir.

Bu parçada bahsedilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

58 / 75

58. İslam eğitim geleneğinde; Seçkin insanların çocuklarına özel eğitim veren kişiler için kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

59 / 75

59. Yeni dinî hareketlerden;

- Dünya Hıristiyanlığının Birliği İçin Kutsal Ruh Cemiyeti adıyla kurulan,

- günümüzde Birleştirme Kilisesi olarak bilinen,

- önce hıristiyanların, ardından diğer dinlerin birleşmesini hedefleyen,

- Kore’yi seçkin ülke olarak gören ve ülkenin toprağını da kutsal sayan

grup aşağıdakilerden hangisidir?

60 / 75

60. - Medreseler dahil tüm eğitim kurumlarının maarif vekaletine bağlandığı,

- Maarif vekaleti bünyesinde imamet ve hitabet hizmetleri için ayrı mekteplerin açıldığı,

Yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 75

61. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Arif Bey, Kütüb-i Sitte alimlerinden ana hatlarıyla dersinde bahseder. Dersin sonunda ise öğrencileri gruplara ayırarak her bir gruptan bu alimlerin eserlerini araştırmalarını ve sonraki derste sunmalarını ister. Arif Bey’in bu derste başvurduğu zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 75

62. İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni öğrencilere 3 farklı renkte 3 tane kart dağıtıyor. Öğrenciler sırayla bir yandan konuyla ilgili görüşlerini açıklarken, bir yandan da görüşüne uygun kartı sınıfa gösteriyor. Öğrencinin fikirleri zamanla değişebiliyor ve bu değişim taktirle karşılanıyor.

Parçada bahsedilen bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

63 / 75

63. Kur’an-ı Kerim dersine giren bir öğretmen; I. dönem başında her derse Kur’an-ı Kerim getirilmesini istemiştir.

Bu durum sınıf yönetimi modellerden hangisine örnek oluşturur?

64 / 75

64. Zaman dilimi veya yaş sınırı belirlenmemiş; isteyen herkesin katılabildiği, bazen soru cevap tarzında yapılan eğitim faaliyetleri aşağıdaki eğitim türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

65 / 75

65. Eğitimi ve öğrenciyi merkeze alan, dini de bunun için gerektiği ölçüde kullanan dini yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

66 / 75

66. İmam-hatip lisesinde Fıkıh dersinde bir öğretmen sınıf düzenini sağlamak amacıyla;

Etkileşimli tahtaya yansıttığı metinleri defterine yazmayan öğrencileri okul yönetimine bildirmiş, en güzel abdest almayı tarif eden öğrenciyi de sınıf başkanı yaparak ödüllendirmiştir.

Öğretmenin yaptığı bu uygulamalar hangi sınıf yönetimi kapsamında yer alır?

67 / 75

67. Öğrenim zamanının verimli kullanılmasını

güçleştiren etkenler arasında;

I.   Yoklama yapılması

II.  Ders araç-gereçlerinin sağlanmaması

III. Sınıftaki eşyaların yerlerinin değiştirilmesi

Hangileri sayılabilir?

68 / 75

68. İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni Arif  Bey, Zaman yönetiminde etkili olabilmek için; Bir planlayıcı ve randevu defteri kullanmakta, yapılacak işler listesi oluşturmakta, hedef belirleyerek planlama yapmakta ve önceliklerini sıralamaktadır. Buna göre;

Arif Bey’in zaman yönetiminde kullanılan yaklaşımlardan hangisini merkeze aldığı söylenebilir?

69 / 75

69. Öğretmen, kötü alışkanlıklardan olan kumarın yüzünden ailesi dağılan birinin biyografisini, film olarak sınıfta izletmiştir. Sunumdan sonra öğrencilerin bu konu hakkındaki fikirlerini, yani olayın nedenlerini, gelişimini ve mümkün sonuçlarını ortaya koyup tartışmışlar. Seçilen olay kötü bir olay olduğundan engellenmesi ve düzeltilmesi yollarını hep beraber ortaya koymuşlardır.

Öğretmenin bu derste uyguladığı yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 75

70. 2018 yılında yayımlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı'nda (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) yer alan aşağıdakilerden hangisi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYÇ) belirtilen “Dijital yetkinlik” kapsamında değerlendirilemez?

71 / 75

71. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-12. Sınıflar) Öğretim Programının (2018) yapısı ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

72 / 75

72. Bir mezhepler tarihi öğretmeni, öğrencilerini derse hazırlamak amacıyla tahtaya  Ortada içi boş bırakılan yuvarlaktan, oklar çıkarır ve her birinin ucuna “külli akıl, külli nefis, kelime, sabık ve tali” kavramlarını yazar. Daha sonra da öğrencilere yuvarlağın içine yazılması gereken ifadenin ne olduğunu sorar.

Buna göre öğretmenin aşağıdaki kavram haritası türlerinden hangisinden faydalandığı söylenebilir?

73 / 75

73. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, derse başlarken bir hikâye anlatmıştır. Öğretmen hikâyeyi bitirince öğrencilerin fikirlerini sormuş, onların konu ile ilgili çözüm önerilerini ve görüşlerini dinledikten sonra kendi değerlendirmesini yaparak dersi bitirmiştir.

Öğretmenin bu derste aşağıdaki yöntemlerden hangisini merkeze aldığı söylenebilir?

74 / 75

74. İmam-hatip ortaokulunda görev yapan bir öğretmen, aşağıdaki ölçme işlemini gerçekleştirmiştir: Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde uyguladığı 20 soruluk bir testte, her doğru yanıt için öğrencilere 5 puan vermiştir.

Buna göre öğretmen aşağıdaki ölçek türlerinin hangisinden yararlanmıştır?

75 / 75

75. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni; dersinde öğrencileri, birbirlerine yardımcı olabilmeleri ve ekip hâlinde çalışabilmeleri için farklı okuma seviyelerinden oluşan gruplara ayırmış ve her grubu sınıfın ayrı bir bölgesine yerleştirmiştir. Buna göre;

Bu parçada bahsedilen yerleşim düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Çıkış