Dinler Tarihi – Test 5

Oluşturuldu Yazan Arif_Arslaner

Dinler Tarihi - Test 5 - Yahudilik

1 / 50

Yahudi bayramları arasında mazisi en eski dönemlere dayanan, “Bahar Bayramı”, Özgürlük Bayramı” ve Hamursuz Bayramı” olarak da bilinen, İbrani takvimine göne Nisan ayının 15’inde kutlanan ve Yahudi hac bayramlarından ilki olan bu bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Yahudi bayramları arasında mazisi en eski dönemlere dayanan, “Bahar Bayramı”, Özgürlük Bayramı” ve Hamursuz
Bayramı” olarak da bilinen Pesah (Fısıh) bayramı, İbrani takvimine göne Nisan ayının 15’inde kutlanmaktadır ve Yahudi hac bayramlarından ilkidir. İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışlarının yadedildiği bu bayram, günümüzde Yahudilerin en fazla rağbet ettikleri bayramların başında gelmektedir. Bayram, İsrail’dekiler için yedi, İsrail dışında yaşayan Yahudiler için sekiz gün sürmektedir. Bayram süresince mayasız ekmek tüketilir ve bu bayrama özel yemek takımı ve gereçleri kullanılır.

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?

Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümleri Tevrat’ta HZ. Musa’nın hayatının anlatıldığı bölümlerdir. Tevrat’da Yefunne ismi ile bir bölüm bulunmamaktadır.

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "Talmud" için yanlıştır?

Aggadah: Yahudiliğin klasik rabbinik literatüründe, özellikle Talmud ve Midrash'ta görünen yasal olmayan tefsirdir. Genel olarak Aggadah, iş dünyasından tıbba kadar çeşitli alanlarda folklor, tarihi anekdotlar, ahlaki teşvikler ve pratik tavsiyeleri bir araya getiren haham metinlerinin bir özetidir.

4 / 50

İsrail krallığı Asurlular tarafından hangi tarihte yıkılmıştır?

Yahudiler, Hz. Yakup’tan Hz. Süleyman’ın vefatına kadar İsrail ve İsrail oğulları olarak anılmıştır. Hz. Süleyman’dan sonra devlet ikiye bölünmüş, on kabilenin oluşturduğu kuzeydeki krallığa İsrail, iki kabilenin oluşturduğu güneydeki krallığa ise Yahuda adı verilmiştir. İsrail krallığı M.Ö. 722’de Asurlular tarafından yıkılmış, Babil sürgünü sonrasında “Yahudi” ismi ön plana çıkmış ve İsrail oğulları, Yahudi olarak anılmaya başlamıştır ancak İsrail ismi de kullanılmaya devam etmiştir.

5 / 50

Hangisi Yahudi kutsal kitabında belirtilen hakiki peygamberin özellikleri arasında gösterilemez?

Yahudilikte hakiki peygamberin yanında yalancı peygamber kavramı da vardır. Yalancı peygamberin temel özellikleri ise tanrının dışında başka ilahlara kulluğa davet etmesidir.

6 / 50

I.   Yahudi Mistisizminin temel kaynağıdır.
ll.   Sefer Yesirah, Sefer Zohar ve Sefer Bahir gibi bölümleri vardır
lll.  Evrenin ve insanın yaratılışı ile ilgili gizli bilgiler ve hikmetli anlatımlara yer verilir.
IV.  12. yüzyılda vahiy sonucu ortaya çıktığı kabul edilmiştir.
Yukarıdaki bilgiler hangi metinler için kullanılır?

7 / 50

Yahudilikte iman esaslarını belirleme çalışmalarının orta çağda hız kazanmasının nedeni nedir?

İlk örneğini İskenderiyeli filozof Philo’da gördüğümüz iman esası oluşturma girişimi bilhassa Orta Çağ’da yaygınlık kazanmış, özellikle Müslümanlarla ilişkiler neticesinde, Yahudilikte de iman esaslarının, Müslümanlardakine benzer şekilde tesbit edilme zarureti ortaya çıkmıştır.

8 / 50

Yahudiler Mısır'dan çıktıktan sonra nereye gitmişlerdir?

9 / 50

Rabbani geleneğine göre, kutsal kitaplar konusunda yazıya geçirilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

Rabbani geleneğe göre Tevrat’ın beş kitabı ve Eyup kitabı Musa peygamber tarafından, Yeşu kitabı ve Tesniye’nin son sekiz pasajı Yeşu peygamber tarafından; Samuel, Hakimler ve Rut kitapları Samuel peygamber tarafından; Mezmurlar Davud tarafından; Yeremya, Krallar ve Mersiyeler Yeremya peygamber tarafından yazılmış; İşaya, Meseller, Neşideler Neşidesi ve Vaiz kitapları kral Hizkiya tarafından; Ezra, Nehemya ve Tarihlerin büyük bölümü yazıcı Ezra tarafından; Hezekiel, On İki peygamber, Daniel ve Ester kitapları da Büyük Meclis üyeleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

10 / 50

Yahudilik'te"Ağlama Duvarı" nedir?

11 / 50

Yahudinin, Yahudi olmayanla evliliğini aşağıdaki mezheplerden hangisi kabul etmez?

12 / 50

Yahudilerin kavimlerini diğer kavimlerinden üstün görmelerinin dayanağı nedir?

İsrail kavminin kutsallık vasfını kazanması Tanrı’nın kendilerini seçip ahitleşmesiyle bağlantılı olarak ortaya konmuştur: “Siz Tanrınız Rab için kutsal bir kavimsiniz. Tanrınız Rab, kendi has kavmi olmanız için yeryüzündeki bütün milletler arasından sizi seçti” (Tevrat/Tesniye 7/6)

13 / 50

Tanah’da “ölüler diyarı” anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Ruhun ölümsüzlüğü ve yeniden dirilme inancına dayanan ahiret konusu ilk defa Tanah sonrası Yahudi literatüründe açık biçimde ortaya konup Rabbani literatürle birlikte Yahudi öğretisinin bir parçası olmuştur. Tanah’ta ahiretle ilgili kullanılan kavramlardan biri, ölüler diyarı anlamındaki şeol’dur.

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerce peygamber olduklarına inanılan kadınlardan biri değildir?

Yahudilik’te peygamberlik sadece erkeklere mahsus değildir, kadınlardan da peygamberler gelmiştir. Onlara nebiah denilmektedir ve sayıları altıdır: Hz. Musa’nın ablası Miryam (Çıkış 15/20), Debora (Hakimler 4/4), Hulda (II. Krallar 22/14), Noadya (Nehemya 6/14) ve Peygamber İşaya’nın eşi (İşaya 8/3).

15 / 50

Yahudilerce cumartesi gününün en kutsal gün olmasının nedeni nedir?

16 / 50

Yahudilikte farklı kişiler tarafından iman esasları belirlenmiştir. Günümüzde Yahudiler arasında en fazla kabul gören iman esasları kim tarafından belirlenmiştir?

Muhtelif kişiler, farklı dönemlerde inanç esasları tespite çalışmışlar, ortaya konan esaslar belli ölçüde kabul görmüş veya eleştirilmiştir. İbn Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esasları ise günümüzde Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenmektedir. Bu en kapsamlı iman esaslarında Tanrı, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ilahi yargı, Mesih ve ahiret inançlarına yer verilmektedir.

17 / 50

Aşağıdakilden hangisi Yahudiler için kullanılan isimlerden  biri değildir?

18 / 50

Hz. Musa sonrası kavmi çölden çıkaran ve Arz-ı mev'ud denilen Kudüs'e götüren lider kimdir?

19 / 50

Mezhebin temelindeki mistik anlayışa paralel olarak bilgi ve akıl yerine duygu ve duaya yani dini hissiyata ağırlık vermesidir. Bir diğer önemli özelliği ise ibadet ve dini merasimlerin icrasında mistik konsantrasyon, neşe ve haz faktörlerine ağırlık vermesidir. Yukarıda özellikleri verilen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir Yahudi mezhebidir?

21 / 50

Hanuka ne bayramıdır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yahudilerin kutsal günüdür?

Cumartesi (Şabat) günü, Yahudilerce haftanın en kutsal günü kabul edilmektedir. On Emir’de açıklandığı şekliyle Cumartesi günü, iki ayrı gerekçeyle kutsaldır. Bunlardan birincisi Tanrı’nın dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmiş olması, diğeri ise Tanrı’nın İsrailoğullarını Mısır’daki kölelik evinden kurtarmış olmasıdır.

23 / 50

Yahudilik'te "Ahit Sandığı" nedir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal metinleri içnde yer alamaz?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yaratıcı Tanrı fikrine ağırlık veren Philo’nun beş prensiplik Amentüsü arasında yer almaz?

Yaratıcı Tanrı fikrine ağırlık veren Philo’nun beş prensiplik Amentüsü şöyledir:
1- Allah vardır ve hükmeder, 2- Allah birdir, 3- Bu alem sonradan Allah tarafından yaratılmıştır. 4- Yaratma birdir, 5- Yaratmayı ilahi takdir idare eder.

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik'te ibadet için yanlıştır?

27 / 50

Kudüs’teki tapınak ikinci kez, kimler tarafından ve ne zaman yıkılmıştır?

28 / 50

Yahudilik inanç esasları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Yahudi kutsal metinlerinde nelerin iman esası olduğu hususu açık ve net bir şekilde belirlenmiş değildir. Geleneksel inanca göre kişi Yahudi doğduğu için ayrıca inanç esaslarının belirlenmesine ihtiyaç da duyulmamış, bu sebepledir ki nelere iman edilmesi gerektiği hususu Yahudiler arasında daima tartışmalı olmuştur.

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi On Emir’den biri değildir?

Tevrat’ta iki ayrı yerde yer alan (Çıkış 20; Tesniye 5) On Emir şu şekildedir: 1-Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak. 2- Kendin için yontma put, hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın 3- Tanrının adını boş yere ağza almayacaksın 4-Cumartesi gününe riayet edeceksin 5-Babana ve annene hürmet edeceksin 6- Öldürmeyeceksin 7-Zina yapmayacaksın 8-Çalmayacaksın 9-Yalancı şahitlik yapmayacaksın 10-Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

30 / 50

Hangisi İbn Meymun’un tesbit ettiği iman esasları arasında yer almamaktadır?

İbn Meymun’un tesbit ettiği iman esaslarına göre Tanrı bir cisim değildir ve hiçbir şekilde tasvir edilemez

31 / 50

İsrail kelimesi, aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır?

32 / 50

Endülüs Emeviler döneminde Yahudi iman esaslarını ve Hukukunu yeniden düzenleyen önemli din bilgini kimdir?

33 / 50

Tevrat’la ilgili dört kaynak teorisini kim öne sürmüştür?

34 / 50

Mısırda Firavunun rüyasını yorumladıktan sonra hapisten çıkarılarak Ekonomi, tarım ve zirai faaliyetlerin başına geçen, israiloğullarını Mısır'a getiren kimdir?

35 / 50

Yahudilikte ahiret inancına göre ceza yeri olarak cennet (gan eden) ve cehennem (gehinnom) kavramlarına nerede atıf yapılmaktadır?

Rabbani literatürde iyiler için mükafat, kötüler için ise ceza yeri olarak cennet (gan eden) ve cehennem (gehinnom) kavramlarına atıf yapılmaktadır.

36 / 50

Halahah ne demektir?

Yahudi dini hukukuna halahah denir.

37 / 50

__________, Aramice “şehrin muhafızları” anlamındadır ve Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi cemaatininin adı olup, bu örgüt, 1938’de Kudüs’te kurulmuştur. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

38 / 50

Yahudilikte oruç ne zaman tutulur?

Tişri ayının onuncu günü Kefaret günüdür ve Yahudi takviminin en kutsal günü kabul edilmektedir. Roş ha-Şana’da yazılan kader defterleri, on günün sonunda Kefaret günü mühürlenmektedir. Yahudiler bu günde oruç tutarlar.

39 / 50

Yahudilerin Kutsal metinleri aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

40 / 50

Almak kabul etmek anlamına da gelen, Yahudi mistik ve ezoterik geleneğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

"On Emir" levhaları Hz. Musa'ya nerede verildi?

42 / 50

İsrailoğulları kimin döneminde yerleşik hayata geçmiştir?

Yahudilere göre Davud, peygamber değil kraldır. Savaşçı ve stratejist özellikleriyle öne çıkan Kral Davud, bağlı bulunduğu güneydeki Yahuda ile kuzeydeki İsrail bölgelerine ait kabileleri tek bir merkez etrafında toplamak amacıyla stratejik konuma sahip bulunan Kudüs’ü fethedip krallığın merkezi yapmıştır. Onun zamanında İsrailoğulları yerleşik hayata geçerek tek bir merkez etrafında toplanmış, askeri, siyasi ve idari teşkilatlanmasını tamamlayarak bir devlet olmuştur.

43 / 50

Kefaret gününün diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?

On emir’de yer alan Tanrının ismini boş yere ağza almama emrine uyularak YHVH kelimesi telaffuz edilmediği gibi Tevrat dışında da herhangi bir yere yazılmamıştır. Tanrı’nın özel isminin sadece yılda bir kere Kefaret gününde (Yom Kipur) Mabet ibadeti sırasında kutsama duası söylenirken baş kohen tarafından telaffuzuna müsaade edilmiştir.

44 / 50

Yahudilik dininin iman esasları hangi tarihte tespit edilmiştir?

Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın kutsal metinlerinde, nelerin iman esası olduğu belirtilmiş değildir. Bu sebepledir ki Yahudilik’te iman esaslarının tesbiti uzun zaman almış ve belirlenen esaslar, herkes tarafından benimsenmiş değildir. Bu konuda Yahudiler arasında tarih boyunca ihtilaflar olmuştur. Hz. Musa M.Ö. XIII. yüzyılda yaşadığı halde getirdiği dinin iman esasları ancak M.S. XIII. yüzyılda tesbit edilebilmiştir.

45 / 50

Hz. İbrahim’in hangi yıllar arasında yaşadığı tahmin edilmektedir?

Tevrat’ın bildirdiğine göre Hz. İbrahim, 175 yaşında vefat etmiş ve bugün Halilurrahman (Hebron) denilen yerde defnedilmiştir. Kutsal kitapta anlatılan olaylarla ilgili kronolojik bilgiler oldukça tartışmalıdır ancak İbrahim’in M.Ö. XXII-XIX. yüzyıllar arasında, muhtemelen 2000’li yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir.

46 / 50

. Aşağıdakilerden hangisi israiloğulları için yanlıştır?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbn Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esaslarından biridir?

Tevrat’ın tek kitap olduğu da iman esaslarından biridir.

48 / 50

Yahudilerin Yahudi olmayanlarla ilişkilerinde Hıristiyan ve Müslümanlar için kullandıkları terim aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kudüs mabedinin yakılması sonrası kaybolan Tevrat metinlerini mö. 5'nci yüzyılda yeniden toparlayan şahıs kimdir?

50 / 50

Üç ilahi dinden kronolojik olarak en eskisi hangisidir?

Puanınız

0%