İslam Tarihi – Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi, Medine Dönemi Test 2

45
Oluşturma tarihi

Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi ve Medine Dönemi Test 2

İslam'ın ilk yıllarında putlardan hoşlanmayan, karakterli ve güvenilir insanlar tespit edilip özellikle onlara davet götürülüyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu yıllarda Müslüman olan kişilerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çobanlık yapmanın Peygamberimiz’e (sav) kazandırdıklarından biri değildir?

“Torununa niçin Muhammed ismini verdin?” diye Abdulmuttalib’e, sorduklarında: “Çünkü dilerim gökte ……………. yeryüzünde ……………… O’nu hayırla yad etsinler.” demiştir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Peygamber Efendimiz (sav) 12 yaşında amcası Ebu Talip ile Şam’a ticaret yolculuğu yapmıştır. Yolda ………… denilen yere geldiklerinde rahip ………… Ebu Talip’le konuşarak hemen O’nu Mekke’ye geri
götürmesini söylemiştir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Peygamber Efendimiz’in (sav) halasının oğlu Abdullah b. Ebi Ümeyye ve amcasının oğlu ve aynı zamanda sütkardeşi olan Ebu Süfyan b. Haris 20 yıl boyunca, tevhid daveti yapan Resulullah’a (sav)
karşı mücadele etmiş ve yakın akraba olmalarına rağmen düşmanlık yapmışlardı. Mekke’nin fethinden önce yaptıklarından pişman olup Peygamber Efendimiz’in (sav) yanında geldiklerinde
Peygamberimiz onlara ilk başta olumlu karşılık vermemiştir. Ebu Süfyan b. Haris Peygamber Efendimiz’in (sav) arkasına gelip “Allah Teâlâ’ya Andolsun ki; gerçekten Allah seni bizden üstün kılmıştır! Doğrusu biz, sana karşı yaptıklarımızda suçlu idik!” ayetini okuyunca affedilmişlerdir.
Yukarıda sözü edilen ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?

Müslümanlarla yaptıkları savaşta yenilen Hayber Yahudilerinden elde edilen topraklar Yahudilerle Antlaşma yapıldıktan sonra nasıl kullanılmıştır?

Müslümanların Habeşistan’a hicretleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

İslam’a davet edildiğinde, önce babasına danışmak isteyen ancak Hz. Peygamber gizli tutmasını isteyince, daha sonra babasına danışmaya gerek duymadan Müslüman
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Allah Resulü’ne (sav) inen ilk ayetlerden sonra vahiy bir müddet kesilmiş ve ardından Müddessir suresinin ilk 5 ayeti ile davet süreci başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biri değildir?

Peygamber Efendimiz’in (sav) Beytülmal sorumluluğunu verdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

"Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vadinin üstünden ve alt yanından) üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman; işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı."
Yukarıda verilen ayet aşağıdaki savaşlardan hangisini anlatmaktadır?

Aşağıda isimleri verilen sahabeler, Müslüman olma önceliklerine göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

Mekke’nin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman olan kölelere eziyet ediyordu. Onlardan biri de Bilal-i Habeş idi. Sahibi O’na eziyet ettikçe Bilal, ‘’Ahad, Ahad’’ yani Allah birdir diyordu.
Bilal-i Habeşi’ye eziyet eden müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

İkinci Akabe Biatı’nda Medineli Müslümanlardan biri: “Ya Resulullah bizlerle Yahudiler arasında antlaşma ve sözleşmeler var. Seninle yapacağımız biatımızla onları kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra bizi bırakıp kavminin yanına dönmeyi arzu eder misin?” diye sormuştur.
Peygamber Efendimiz’in (sav) bu soruya verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamber Efendimiz’in (sav) üstün ahlakı, risaletle görevlendirilmesinden sonra vahiyle buluşmuştur. Bu birlikteliğin neticesinde Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam’ın hangi temel kaynağı
ortaya çıkmıştır?

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kullunu bir gece Mesci-i Haram’dan, çevresini bereketlendiridiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) yücedir…”
Yukarıda verilen ayette söz edilen yolculuk aşağıdakilerden hangisidir?

Bedevîlerden birtakım halk, Peygamberimiz Aleyhisselam’a: “Yâ Rasulallah! Deveden, davardan ganimetimizi bölüştür!” diyerek Peygamberimiz Aleyhisselam’ı sıkıştırmaya ve ridasından çekiştirmeye başladılar. O kadar ileri gittiler ki, bir ağaca dayanmak zorunda bıraktılar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselamın cübbesini sırtından çekip aldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam: “Ey insanlar! Cübbemi bana veriniz! Siz, Allah’ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğim diye mi korkuyorsunuz? Vallahi, ganimet malları şu ormanın ağaçları sayısınca bile olsa, onları aranızda bölüştürürdüm! Ben ne cimriyim, ne korkağım, ne de yalancıyım! Siz bende böyle bir şey
bulamayacak, göremeyeceksiniz!” buyurdu.

Yukarıda anlatılanlar aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşmiştir?

Hz. Ömer, Useyd bin Hudayr ve Sa’d bin Muaz’ın Müslüman olmalarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir?

Hufeyze b. Yeman ile babası Bedir savaşında Müslümanların ordusuna katılmak için yoldayken müşrikler tarafından yakalanmışlardır. Müslümanların ordusuna katılmayacaklarına dair söz vererek müşriklerin ellerinden kurtulmuşlardır. Müslümanların karargâhlarına ulaşınca durumu Resulullah’a (sav) anlattılar. Resulullah (sav) onları orduya almadı ve Medine’ye dönmelerini istedi.
Yukarıdaki olay Peygamber Efendimiz’in (sav) hangi özelliğiyle ilgilidir?

Medine’ye hicret edildiğinde herkes gizlice Mekke’den ayrılıyordu. O ise, “Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını babasız bırakmak isteyen varsa, şu vadide
önüme çıksın” diyerek müşriklere meydan okuyup açıktan hicret etti.
Yukarıda sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

“Fil Olayı” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İkinci Akabe Biatı’nda Allah Resulü (sav) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali’ye aşağıdaki görevlerden hangisini vermiştir?

Medine’ye Resulullah’ı (sav) ziyarete gelen kişiler yer yetmediğinde, aşağıdaki yerlerden hangisi misafirler için kullanılıyordu?

Peygamber Efendimiz’in(sav) hicreti ile ilgi verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin(ra) vahyin başladığı dönemlerde Peygamber Efendimiz (sav), teselli vermek için kullandığı ifadelerden biri değildir?

Peygamber Efendimiz’in (sav) hicret ettiği ve İslam medeniyetinin temellerini attığı Medine şehri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Peygamber Efendimiz’i (sav) “ O, Öyle bir adam ki, sürekli başı diktir, hiç kimse onun burnunu yere sürtememiştir,” şeklinde tavsif eden kimdir?

İslam ordusunun Necd taraflarında Beni Muharib bin Hasafa ile yaptığı savaşın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Taif yolculuğu sonrasında Allah’u Teala, tüm keder ve sıkıntılarını hafifletmek ve kendi katından desteklendiğini göstermek için Hz. Peygamber’i (sav) Miraç’a yükseltmiştir.
Miraç ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bir rivayete göre amcası Ebu Talib hastalığı esnasında Peygamber Efendimiz’i (sav) yanına çağırarak: “Evladım ben öldükten sonra ……………………git. Zira onlar kendi akrabalarını korumakta herkesten ilerdedirler.” sözünü söylemiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

“Ey Allah’ım! Gücümün zayıflığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülüşümü, sana arz ve şikâyet ediyorum! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer sen bana dargın değilsen, başka hiç bir şeye üzülmem.”
Peygamber Efendimiz, yukarıdaki duayı ne zaman yapmıştır?

Medine'de Mescid-i Nebî'yi inşa için uygun görülen yerin sahipleri arsayı ücretsiz vermeyi teklif ettiler. Ancak Peygamber Efendimiz (sav) bu teklifi kabul etmedi. Arsanın ücreti ödendikten sonra mescidin inşasına başlandı.
Peygamber Efendimiz’in (sav) böyle davranmasındaki sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamber Efendimiz’in (sav) en önemli faaliyet alanlarından biri de Dar’ul Erkam’dır. Erkam’ın evi bir Kur’an okuludur. Cennete talip olanların Allah’ın boyasıyla boyandıkları bir mekteptir. Burada Kur’an okunur, dertler
dinlenir, strateji belirlenirdi. İsimleri değişse de tevhid dininin medreseleri olan bu mektepler kıyamete kadar var olacak ve burada Müslümanlar eğitileceklerdi.
Dar’ul Erkam ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I-  Kişiliğin gereğini hakkı ile koruma, hafif meşrep olmama, temkinli ve ağır başlı davranmak
II- Cömertçe dağıtma ve kendine tercih etmek, başkasının faydası için fedakarlıkta bulunmak
Yukarıda verilenler açıklamalar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangilerine aittir?

I                    II

Peygamber Efendimiz (sav) ile Hz. Ebu Bekir Mekke’den Medine’ye hicret ettiklerinde, kendilerine kılavuzluk eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Medine halkının büyüklerinden olan üç kişinin isimleri aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir.

Verilen seçeneklerin hangisinde bu sahabelerin Müslüman olma önceliğine göre sıralamaları doğru olarak verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber Efendimiz’in(sav), Allah’ın kendisini İsmailoğullarından silsile yoluyla süzüp çıkardığını söylediği üç kabile sırasıyla
doğru verilmiştir?

“Seni hak din ve hak kitapla Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, istersen yarın sabah Mina’da bulunan halkın üzerine kılıçlarımızla saldırıp onları kılıçtan geçiririz!”
Yukarıda verilen söz ne zaman söylenmiştir?

Medineli Sahabe Bera’ bin Azib’in: “Ben, Medinelilerin, hiçbir şeye, …………….. sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim.”
Yukarıda verilen metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Habeşistan’da, Necaşi müşriklerin elçilerini dinledikten sonra Müslümanlara dönerek:
“Sizler hem Hıristiyanlığa ve hem de putperestliğe aykırı bir din mi icat ettiniz?”
diye sorunca Cafer bin Ebu Talib (ra) ayağa kalkarak Necaşi’ye islam dinini anlatmıştır.
Hz. Cafer (ra) konuşmasında aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?

Hicretin birinci yılında Mescid-i Nebi inşa edilirken Peygamber hanımlarının kalması için inşa edilen odalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerin hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav), çokça ganimet elde ettiği savaş veya seferlerden biri değildir?

Aşağıda isimleri verilen sahabelerden hangisinin Resulullah’ın (sav) hicreti ile ilgili bir görevi yoktur?

“Zeyd, bedenini Sevgili Peygamberimiz’e siper etmişti. Taşların Efendimiz’e değmemesi için çırpınıyordu. Zeyd’e isabet eden taşlar kafasını yarmıştı, bedenini kanlar içinde bırakmıştı. Zeyd acı çekiyordu. Kendine değmeyen her taş acısını artırıyordu. Zira ona değmeyen taşlar canından, anasından, babasından daha çok sevdiği Peygamber Efendimiz’e (sav) değiyordu.”
Yukarıda anlatılan hadise ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Ashaptan Hatib b. Ebi Belta Mekke’de yaşayan akrabalarını müşriklerin zararlarından korumak için Müslümanların gizliden hazırlık yaptığı Mekke seferini bir mektupla Mekke müşriklerine bildirmek istemişti. Ancak gönderdiği mektup Müslümanlar tarafında yakalandı. Ashabın cezalandırma teklifini Resulullah (sav) kabul etmedi ve Hatib b. Ebi Belta’yı affetti.
Peygamber Efendimiz’in (sav) Hatib b. Ebi Belta’yı affetme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamber Efendimiz’in (sav) Hayber’deki topraklardan Müslümanların payını alması için gönderdiği, ancak orada bazı Yahudilerin saldırısı sonucu şehit olan sahabi aşağıdakilerden
hangisidir?

Mazlumlar, mağdurlar ve düşkünlere yakın ilgi ve alaka gösteren Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Abbas ile birlikte Mekke’de yaşanan kıtlık sonrası ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan
amcası Ebu Talib’e yardım etmek, yükünü hafifletmek gayesiyle bakımlarını üstlendikleri Ebu Talib’in iki oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

Müslümanların Huneyn Savaşı’nda yenerek altı binin üzerinde esir ve çok sayıda ganimet elde ettiği ancak peygamberimizin isteğiyle eserleri ve malları serbest bırakılan bundan dolayı
peygamberimizin cömertliğine hayran kalarak Müslüman olan kabile aşağıdakilerden hangisidir?

1. Şakk-ı Sadr vak’ası
2. Babasının vefatı
3. Medine’de dayılarının yanında misafir olarak kalması
4. Annesinin vefatı
Yukarıda küçük yaşlarda Hz. Peygamber’in (sav) yaşadığı bazı olaylar verilmiştir. Bunların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Tarihi bir sened niteliği taşıyan Medine Vesikası incelendiğinde bu vesika için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Skorunuz

The average score is 59%

0%