İslam Hukuku – Test 1

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku

İslam Hukuku - Test 1

1 / 50

Amelî hükümlerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi klasik İslam düşüncesinde şer’i ilimler arasında yer almaz?

3 / 50

Fakîhlerin hukuk tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şer’î hükümdür?

6 / 50

Kural ve kurumların geçersiz sayılıp, tümüyle yürürlükten kaldırılması işlemine ne ad verilir?

7 / 50

Kural ve kurumların olduğu gibi bırakılmasına ne ad verilir?

İslam, Câhiliye hukukuna yönelik üç temel tutum benimsemiştir. Onlardan ilki, câhiliye örf âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri
ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesi biçimindedir. Buna ibkâ, yani kural ve
kurumların olduğu gibi bırakılması denilmektedir.

8 / 50

Kural ve kurumların geçersiz sayılıp, tümüyle yürürlükten kaldırılması işlemine ne ad verilmektedir?

9 / 50

Anlamaya ve bilmeye konu olan şeyin idrâk edilmesi edimine ne denir?

10 / 50

Hukuku bir kurallar bütünü olarak değerlendirirken, aşağıdakilerden hangisi bu kurallar manzumesine dahil değildir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kişilerin ameliyyât davranışları ile ilişkilidir?

Ameliyyât ise, kişilerin dışsal (zâhirî) davranışları ile etkileri hemen ardından dışa yansıyan içsel davranışlarını ifade
etmektedir. Kast, hata, rıza gibi içsel davranışlar dış organlar vasıtasıyla eyleme dönüştüklerinde, amel kavramı kapsamında
değerlendirilir.

12 / 50

Tafsîlî delil,  hangi konudaki hükümlere dayanmaktadır?

13 / 50

Belli bir davranışın hükmüne dair özel delil değil, bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarını aşağıdakilerden hangisi belirtir?

14 / 50

Kelâm ve fıkıh, diğer temel İslam bilimlerinden farklı olarak aşağıdakilerden hangisine sahiptir?

15 / 50

Aşağıdaki hangi ayetlerde fıkıh kalbin bir eylemi olarak ifade edilip, bunun, bilmekten daha çok iman etmekle ilgili olduğu söylenilir?

(fıkh), bazı âyetlerde kalbin bir eylemi olarak ifade edilmektedir ki, bunun, bilmekten daha çok iman etmekle ilgili olduğu söylenebilir (Örnek olarak bkz. En’âm 6/25, 65, 98; A’râf 7/179; Enfâl 8/65).

16 / 50

Fıkıh tanımı şer’î amelî hükümleri düzenledikleri konular bakımından kendi içinde hangi isimlerde gruplandırılmıştır?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh için doğru bir ifadedir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tüm temel İslam bilimleri bakımından bir meşruiyet kaynağı konumundadır?

19 / 50

Fıkıh kavramı hangi kelime ile birlikte açıklanmaktadır?

20 / 50

Toplumsal düzen kurallarının oluşturulmasında en işlevsel olan kural grubu, aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

İslam’da bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kurallar bütününü ifade etmek için kullanılan terim hangisidir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şer’î amelî hükümlerin elde edilmesinde başvurulması gereken ilk kaynaktır?

23 / 50

I.  Kelâm
II.  Hadis
III.  Fıkıh
IV. Tefsir
Yukarıdakilerden hangileri diğer temel İslam bilimlerinden farklı olarak hüküm koyucu (normatif) karaktere sahip bilimlerdir?

24 / 50

Kişilerin kendilerine dönük davranışlarını düzenleyen fıkhî hükümler, konu bakımından aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?

Kişilerin kendilerine dönük davranışları, sırf kendilerini ilgilendiren, başka bir kişi ya da varlıklarla ilişki niteliği taşımayan
davranışlardır. Bu tür davranışları düzenleyen fıkıh kuralları (fıkhî hükümler), kişilerin başkalarından talep edebilecekleri
hakları değil, kendisine dönük olarak yerine getirmeleri gereken vecibeleri (ödev, yükümlülük) göstermektedir. Dolayısıyla
kişilerin kendilerine dönük davranışlarını düzenleyen fıkhî hükümler, konu bakımından sübjektif ahlâk kuralları ile
örtüşmektedir.

25 / 50

Fıkıh kelimesi İslâm’la birlikte kazandığı özel anlamında ne demektir?

26 / 50

slâm hukukunun, Avrupa modern hukukunu da şekillendiren ........ hukukundan etkilendiği iddiası ortaya çıkmıştır. Buna karşı çıkan görüşler, bu hukukun İslam hukukundan etkilendiğini savunur. Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

27 / 50

) “Gerçek fakîh, dünyayı hakir görüp âhirete yönelen, dini konusunda idrâk ve firâset sahibi, Rabb’ine kullukta devamlı, müttakî, müslümanların namuslarına göz dikmeyen ve mallarına el uzatmayan (afîf), toplumu iyiliğe yönlendiren kimsedir” sözü kime aittir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, her bir davranışla ilgili hükmün dayandığı özel delil anlamını verir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özellikler arasında yer almaz?

30 / 50

“Kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi” biçiminde ifade edilen fıkıh tanımının nisbet edildiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi belli bir konu ile kendisini sınırlamaz?

32 / 50

Fıkhın, dinî, ahlâkî ve hukukî kurallar (hükümler) bütünü biçimindeki tanımı da, fıkıh ve İslam hukuku kavramları arasındaki hangi ilişkiyi açıklamaktadır?

33 / 50

Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

“Namazı kılın” âyeti, namaz kılmanın farz olduğunu göstermesi bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

35 / 50

Fıkhın “Şer’î amelî hükümleri tafsîlî delillerine dayalı olarak bilmek” anlamı kimlere aittir?

36 / 50

Fıkhın içinde yalnızca karşılıklı hak ve vecibe ilişkisi kuran davranışları düzenleyen emredici ve tecviz edici kurallar bütününe ne ad verilir?

37 / 50

"Fıkhın içinde yalnızca karşılıklı hak ve vecibe ilişkisi kuran davranışları düzenleyen emredici ve tecvîz edici kurallar bütünü" aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Roma hukuku, İslam hukukunu aşağıdaki hangi vasıtasıyla etkilemiştir?

39 / 50

I.   Din
II. Örf-adet
III. Ekonomi
IV. Politika
Verilenlerden hangisi/hangileri toplumsal düzen kurallarının oluşturulmasında dikkate alınan ölçütlerdendir?

Toplumsal düzen kuralları çeşitli ölçütler dikkate alınarak din, ahlâk, hukuk, örf-âdet ve görgü kuralları biçiminde beş kısma tasnif edilerek incelenmektedir.

40 / 50

Sırf vecibe yükleyen ve hak talebine imkan vermeyen beşeri ilişkileri düzenleyen kurallara ne denir?

41 / 50

Toplumsal düzen kuralları beş grup halinde tasnif edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

Din, Ahlak, Hukuk, Örf-adet ve Görgü Kuralları toplumsal düzen kurallarındandır.

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir tafsîlî delildir?

Tafsîlî delil, her bir davranışla ilgili hükmün dayandığı özel delil anlamındadır. Bir hükme delil olan tek bir âyet ya da hadis, tafsîli delil niteliğindedir.

43 / 50

Fıkıh, esas itibariyle ne ilgili bir kelimedir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şer’î amelî hükümler bütünü olarak tanımlandığında, geniş anlamdaki şeriatın bir parçasını oluşturmaktadır?

45 / 50

Kelime olarak, insanların ya da hayvanların su içmek için gittikleri yola ne denir?

46 / 50

Üstün bir kavrayışın kendisinde sıfat ve karakter haline geldiği kimseye ne denir?

47 / 50

Üç temel islam bilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

48 / 50

Toplumsal yaşamı düzenleyen bireylerin davranışlarını, nasıl olmaları gerektiği hususunda yönlendiren kurallara ne ad verilir?

49 / 50

Kural ve kurumların olduğu gibi bırakılmasına ne ad verilir?

50 / 50

"Fıkıh kelimesinin fiil hali Kur’ân-Kerim’de yalnızca bir âyette İslâm’la birlikte kazandığı özel anlamında kullanılmaktadır. Âyette kelimeye dinde derin kavrayış sahibi olma (dinde tefakkuh) anlamı
yüklenmiştir." Açıklamada belirtilen ayet, hangi surede geçmektedir?

Skorunuz