Kur’an-ı Kerim – Test 6

Kur'an-ı Kerim - Test 6

1 / 50

Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen Peygamber hangisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?

3 / 50

Mü'min Suresi'nin diğer adı nedir?

Mü'min Suresi, Kur'an'ın 40. suresidir. Sure ismini 28. ayetinde geçen ve inanan iman eden kimse anlamına gelen “mü’min” kelimesinden alır. Bu sureye Gafir Suresi de denir.

4 / 50

Kıraat kelimesinin lügat anlamı hangisidir?

5 / 50

Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Cum'a günü okunması müstehab olan sûre hangisidir?

7 / 50

"Kıraat-t Aşere" kavramının anlamı nedir?

8 / 50

Kur'an'ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasındaki yere ne isim verilir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri arasında yer almaz?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?

11 / 50

"i'cazu'l-Kur'an" tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

"Mugayyabat-t Hamse" hangi sûrenin son ayetinde açıklanmıştır?

13 / 50

Tebük Gazvesinden bahseden sûre hangisidir?

14 / 50

Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?

15 / 50

-Kur'an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamıştır?

16 / 50

Bir görüşe göre kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?

18 / 50

Sözlük anlamı "Mesel, destan ve kıssa" olan Kur'an ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

"Talebenin hocasına, kitaptan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır." Verilen tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimlerinden Mev'iza'nın anlamıdır?

21 / 50

- Peygamberimizin "Zehrevan" diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Cüz'ün tanımıdır?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Medeni sûrelerin özelliklerinden değildir?

24 / 50

Kur'an-ı Kerim'de de geçen, Mugayyebat-ı hamse ne demektir?

25 / 50

Eski dönemlerde Arap dihiliyyesinde, islam öncesi Türklerde ve günümüzde değişik ülkelerde hala bazı hayvanlar putlaştırılıp bunlara tapılmaktadır. Kur'an-ı Kerim, putlaştınlarak tapılan bu
hayvanlardan hangisini hangi dönemlerde ve hangi kavimle ilgili olarak örnek verir?

26 / 50

"Sûre" kelimesiyle başlayan sure hangisidir?

27 / 50

İ'caz'ın sözlük anlamı nedir?

28 / 50

İsmi içerisinde geçmeyen sure hangisidir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?

30 / 50

Aşağıdaki sûrelerden hangisi Tilavet secdesi ile bitmez?

31 / 50

Mekki ve Medeni sûrelerin ayet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

32 / 50

Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur'an'daki ayet sayısı kaç tanedir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri arasında yer almaz?

35 / 50

Kur'an'ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

36 / 50

Rasûlüllah'ın Kur'an'ın zirvesi dediği ayet hangisidir?

37 / 50

"Siyak-Sibak" ne demektir?

38 / 50

- Kur'an'ın en uzun (Tıval) sûreleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın tanımı arasında yer alır?

40 / 50

Bedir Gazvesini anlatan sûre hangisidir?

Enfal suresi Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir.75 âyettir. Sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, savaş ganimetleri demektir. Sûrede başlıca, savaş, özellikle Bedir savaşı sonrası elde edilen ganimetlerle, bunların kimlere ve nasıl pay edileceği konu edilmektedir.

41 / 50

Kur'an'daki secde ayeti sayısı kaçtır?

Kur'ân-ı Kerim'de ondört yerde, secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir.

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mekki sûrelerin konuları arasında yer alır?

43 / 50

Nasih'in anlamı nedir?

Hükmü kaldırılmış olan âyete mensûh, hükmü ortadan kaldıran âyete de nâsih denmektedir

44 / 50

Hendek Gazvesini anlatan sûre hangisidir?

45 / 50

"Esbâb-1 Nüzul" ne demektir?

46 / 50

Uhûd Gazvesini anlatan sûre hangisidir?

47 / 50

"Ahmed" ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimlerinden değildir? 

49 / 50

Her ayetinde "Allah" lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Aşağıdaki kelimelerden hangisi "lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir" tanımını ifade eder?

Skorunuz

0%