Kur’an-ı Kerim – Test 5

Kur'an-ı Kerim - Test 5

1 / 50

Ülkemizde pek çok yerde ölmekte olan kimselerin başında veya ölümlerinden sonra yakınları özellikle Fatiha ve Yasin suresi okumayı ihmal etmezler. Bu uygulama içinde özellikle Yasin suresinin okunmasının temel bir dayanağı da bulunmaktadır. Bu temel dayanak aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimiz “Ölülerinize Yasin okuyunuz.” demiştir. Kimi İslam alimleri bu hadisi ölmek üzere olanlarınızın başında Yasin suresi okuyarak onlara ölümden az önce İslam’ı hatırlatın demiştir. Kimi İslam alimleri ise bu hadise göre kişinin ölen yakınlarının ölümlerinin ardından okuması gerektiği kanaatine varmışlardır.

2 / 50

Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler hakkında kendilerinden önceki milletlerde olmayan bazı şeylerin yasaklandığı şöyle ifade edilmektedir. “Yahudilerin zulümleri onların birçoğunu Allah yolundan alıkoymaları, nehyedilmelerine rağmen faiz almaları, halkın mallarını haksız yere yemeleri sebebiyledir ki Biz, (evvelce) kendilerine helâl kılınan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık.” (Nisa/160-161) Örneğin cumartesi günü avlanmanın yasaklanması gibi. Ancak bu hüküm daha sonraki şeraitlerde değiştirilmiştir.
Metinde örnek verildiği gibi bir hükmün değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

3 / 50

İhlas suresinde Allah’ın;
I.    Eşi ve benzerinin olmadığı,
II.  Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu,
III. Yaratılmış olan her şeyin şerrinden O’na sığınılması gerektiği,
IV. Hiçbir şeyin O’ndan gizli kalamayacağı anlatılmaktadır.
yargılarından hangisi söylenemez?

İhlas suresinde Allah’ın Ehad, Samed isimleri geçmektedir. Buna göre Allah, Eşi ve benzerinin olmayıp Tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğudur.

4 / 50

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! ...” (Hucurat/12)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’de hangi temel konuya daha çok örnektir?

Ayette zan ve gıybetten uzak durulması gerektiği anlatılmaktadır. Bu nedenle ayet Kur’an-ı Kerim’de
ahlak konusundaki ayetlere örnektir.

5 / 50

Surenin başında Allah’ın yaratma özelliğinin ne kadar mükemmel olduğu anlatılmaktadır. Bu konuda Rabbimiz defalarca olmak üzere ne kadar araştırma, inceleme yapılırsa yapılsın kendi yaratışında bir eksiklik, çarpıklık ve düzensizliğin asla bulunamayacağını belirtmiştir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetler Peygamberimiz döneminde meydana gelen özel bir olay üzerine indirilmiştir. Örneğin Nur suresi 11-21. ayetler toplumda infiale sebep olan bir olay üzerine indirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Mülk suresinin bilinenin aksine birden çok ismi vardır. Bu isimlerin de kendine özel anlamları bulunmaktadır. Bu isimler arasında koruyucu, kurtarıcı,
engelleyen ve çokça engelleyen anlamlarına gelen isimler vardır.
Metinde Mülk suresine ait hangi ismin anlamı verilmemiştir?

Mülk Suresinin Diğer Önemli İsimleri şunlardır:
Vakiye - Koruyucu
Münciye - Kurtarıcı
Mânia - Engelleyen
Mennaa - Çokça engelleyen
Mücadile - Tartışıp savunan

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kevser suresinde Allah’ın yapmamızı emrettiği ibadetlerdir?

9 / 50

Kur’an’ın «kalemle yazılmış» anlamına gelen adı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kur’an-ı Kerim sureleri hakkında bilgi toplayan bir kimse okuduğu bir yazı içinde “Deyâbicu’l-Kur’an” ifadesi ile karşılaşmıştır.
Buna göre bu kimse aşağıdaki sure türlerinden hangisi hakkında bilgi edinmektedir?

11 / 50

Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. Adını, surenin ilk ayetindeki “kuşluk vakti” anlamına gelen kelimesinden almıştır.
Fetret Döneminden sonra inen ve Allah’ın Peygamberimizi (s.a.v.) yalnız bırakmayacağını bildirerek onu teselli ettiği sure hangisidir?

12 / 50

Meryem/58 - İnşikak/21 - Secde/15 - Sad/24 Araf/206 - Fussilet/37 - Furkan/60 - İsra/107 - Rad/15 - Hac/18 - Alak/19 - Nahl/49 - Necm/62 - Neml/25
Verilen ayetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

“Adab-ı Muaşeret Suresi” olarak bilinen sure aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kur’an-ı Kerim’de ilk insan Hz. Adem’den bu yana pek çok peygamberin kıssası yer almaktadır. Günümüze yakın dönemde yaşamış olan peygamberler
hakkında çeşitli bilimsel, tarihi ve arkeolojik kanıtlar bulunuyorken daha eski çağlardaki peygamberlerle ilgili bu şekilde kanıtlar tam olarak bulunmamaktadır. Ancak bu durum onların hiç yaşamadığı anlamına gelmez. Çünkü yaşadıkları Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre İslam inancına göre başka kanıt aranmasına da gerek kalmaz.
Metinde kıssalarla ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in evrensel bir kitap olduğunu göstermektedir?

16 / 50

“Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. (Fatır/5)
Başlangıcındaki hitap ifadesi dikkate alındığında ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Bir ayetin başlangıcında “Ey insanlar” ifadesi genellikle onun Mekke’de indirildiğine işaret eder.

17 / 50

Hidayete ermek, bizi doğru yolda tutması için Allah’a dua ettiğimiz suredir. Allah’tan kendisine nimet verdiklerinin yoluna bizi de iletmesini bu sure ile dileriz.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Mekkelilerin yaz ve kış yolculuklarında kendilerine kolaylık sağlanması, yaşadıkları şehrin coğrafi konumu ile ilgiliydi. Bulundukları nokta itibariyle yılın iki döneminde
ticaret yapabiliyorlardı. Verilen coğrafi bilgi hangi surenin daha kolay anlaşılması için kullanılabilir?

19 / 50

Okuma ve yazmanın önemli olduğuna işaret eden suredir. Ancak okumanın Allah’ın adıyla başlaması gerektiği, kalemle yazmanın ise Allah tarafından öğretildiğinin
unutulmaması gerektiği ifade edilmiştir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kur’an’da sureler başlangıçlarına göre sınıflandırılabilir. Ancak bu sınıflandırmada bir sure tek başına kalmaktadır. Bu sure Kur’an-ı Kerim’de talil ile başlayan tek suredir.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

Talil ile başlayan bir sure vardır o da Kureyş suresidir.

21 / 50

“Yoksa onu (Kur’ân’ı) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz Allâh’tan başka kime sözünüz geçiyorsa (yardımınıza) çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. Eğer (onlar talebinize) cevap veremiyorlarsa, bilin ki o (Kur’ân) ancak Allâh’ın ilmiyle indirilmiştir.” (Hûd/13- 14) Ayetin kaynaklık ettiği Kur’an-ı Kerim ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

Ayette Kur’an-ı Kerim’in mucize olduğu bilgisi yer aldığı için bu ayet Kur’an-ı Kerim ilimlerinden İcazu’l-Kur’an ilmine işaret etmektedir.

22 / 50

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl/90)
Ayette Kur’an’ın indiriliş amacı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir?

23 / 50

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti olup bir sayfa tek bir ayetten oluşmaktadır. Bu ayete müdâyene ayeti adı verilmektedir. Bunun nedeni bu ayette borç alıp verme konusunda uyulması gereken hukuki kuralların anlatılmasıdır. Ayet borç alıp verildiğinde bunun yazılmasını ister.
Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Diğer isimleri Fetih ve Tevdi olan surenin bilinen adı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide/90)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacıyla ilgili aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

26 / 50

Sözlükte “gizli kalmak, görünmemek, duyuların algı alanı dışında olmak” mânasındaki gayb kökünden türeyen mugayyeb (gizli tutulmuş) kelimesinin çoğulu olan mugayyebât “mahiyeti bilinemeyen gizli şeyler” demektir.
Lokman suresinde geçen muğayyebât-ı hamse (beş bilinmeyen şey) içinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

27 / 50

Kıraat ilminin; onu öğreten, öğrenen ve nakledenlerle ilgili olarak “kurî, kurrâ, mukrî, mübtedî, mütevassıt, müntehî, râvi, rivâyet, tarîk, vecih” gibi terimleri vardır.
Mukrî tabiri ilk defa aşağıdakilerden hangisinin hemen ardından Peygamberimiz tarafından söylenerek kullanıma girmiştir?

Mukrî tabiri ilk olarak, Birinci Akabe Biatı’nın ardından Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Evs ve Hazrec kabilelerine Kur’an öğretmek üzere görevlendirilen Mus‘ab b. Umeyr için kullanılmıştır.

28 / 50

Surenin başında Allah’ın yaratma özelliğinin ne kadar mükemmel olduğu anlatılmaktadır. Bu konuda Rabbimiz defalarca olmak üzere ne kadar araştırma, inceleme yapılırsa yapılsın kendi yaratışında bir eksiklik, çarpıklık ve düzensizliğin asla bulunamayacağını belirtmiştir.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Surenin başında Allah’ın yaratma özelliğinin ne kadar mükemmel olduğu anlatılmaktadır. Bu konuda Rabbimiz defalarca olmak üzere ne kadar araştırma, inceleme yapılırsa yapılsın kendi yaratışında bir eksiklik, çarpıklık ve düzensizliğin asla bulunamayacağını belirtmiştir.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

Mülk suresinde geçen konulardan biri de Allah’ın yaratma özelliğinin ne kadar mükemmel olduğudur. Bu konuda Rabbimiz defalarca olmak üzere ne kadar araştırma, inceleme yapılırsa yapılsın kendi yaratışında bir eksiklik, çarpıklık ve düzensizliğin asla bulunamayacağını belirtmiştir.

30 / 50

Aşağıdaki surelerden hangisinin başında diğerlerinin aksine besmele bulunmamaktadır?

31 / 50

Muhammed b. Tayfur es-Secavendi hakkında hazırlanan bir sunumda aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

32 / 50

Surelerin başındaki besmelelerin dahil edilip edilmemesi ile ilgili yapılan bir tartışmanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kur’an-ı Kerim’de;
I. Peygamberimizin erkek çocukları vefat ettiği için kendisine söylenen bir söze karşılık indirilen,
II. Allah’ın bir olduğu, doğmamış olduğunun anlatıldığı,
III. Tüm insanların ahirette iman, amel, hak ve sabrı tavsiyeyle kurtulacağını belirten,
IV. Allah’ın yardımı ve fethi ile insanların topluluk halinde İslam’a girdiğini anlatan sureler vardır.
Verilenler içinde aşağıdakilerden hangisine işaret edilmemiştir?

Kur’an-ı Kerim’de;
Kevser suresinde Peygamberimizin erkek çocukları vefat ettiği için kendisine söylenen bir söze karşılık verilmiştir.

İhlas suresinde Allah’ın bir olduğu, doğmamış olduğunun anlatılmıştır.

Asr suresinde tüm insanların ahirette iman, amel, hak ve sabrı tavsiyeyle kurtulacağı belirtilmiştir.

Nasr suresinde Allah’ın yardımı ve fethi anlatılmaktadır.

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde her ayet içinde lafzatullah bulunmaktadır?

35 / 50

Kur’an ayetlerinin bir kısmı muhkemdir ve vahyin özünü bu ayetler teşkil eder. Diğer kısmı ise müteşabihtir ve onların mâhiyet ve keyfiyetleri tam olarak bilinemez.
Bu bilgilerin yer aldığı ayet aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

“Ayete’l-Kürsi” diye bilinen aşır hangi surenin kaçıncı ayetidir?

37 / 50

Mekke’nin fethinden sonra indirilmiştir. Sure içinde insanların bölük bölük, grup grup İslam’a girecekleri anlatılmaktadır. Müjde vermesinin yanı sıra Peygamberimizin vefatının yaklaştığına da işaret etmektedir. Hakkında bilgi verilen bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

Nasr, yardım anlamına gelmektedir. Mekke’nin fethinden sonra indirilen sureye isim olarak verilmiştir. Bu sureye fetih suresi de denilmektedir. İçinde Mekke’nin fethinde değinilmiş, insanların fetihten sonra topluca İslam’a girdiklerinden bahsedilmiştir.

38 / 50

1- “Andolsun o saf bağlayıp duranlara. 2- O haykırıp da sürenlere. 3- Ve o yolda zikir okuyanlara.” (Saffat/1-3)
Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine örnek verilmektedir?

Aksamul Kur’an, ayetlerdeki yemin ifadelerini inceler. Aksâm, yemin anlamına gelen kasem kelimesinin çoğuludur.

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı okuma şekillerinden biri değildir?

Kur’an-ı Kerim’in okuma şekilleri: Tertil, Hadr, Tedvir ve Tahkik’tir.

40 / 50

Kur’an’da bazı sureler içinde bitki ve hayvan isimlerinin geçtiği görülmektedir. Örneğin bir surenin başlangıcında incir ve zeytine yemin edilmekte olup ardından Sina dağı ve Emin beldeye de yemin edilmektedir. İlgili surede bu yeminlerden sonra aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

Tin suresi incir, zeytin ve güvenilir olduğu söylenen beldeye yemin edilerek başlar. Surenin devamında ise insanın en güzel şekilde yaratıldığı belirtilmektedir. Bu güzel yaratılış için “Ahsen-i takvim” ifadesi kullanılmaktadır.

41 / 50

Mekkelilerin Peygamberimize dönüşümlü olarak birbirilerinin dinlerine inanmaları teklifi üzerine böyle bir şey olamayacağının ifade edildiği suredir. Surede herkesin dininin kendine ait olduğu, Müslümanların müşriklerin inancına müşriklerin de Müslümanların inancına sahip olamayacakları anlatılmaktadır.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Nefes nefese koşan savaş atlarına yemin edilerek başlanan suredir. İçinde insanların Rabbine karşı nankör olduğuna işaret edilmektedir.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Peygamberimize gelen bir grup kimse O, odasında dinlenirken kendisine seslenerek rahatsızlık vermişti. Seslerini Peygamberimizin sesini bastırırcasına yükselttikleri için Allah bu durumu kınayan bir sure göndermiştir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

İçinde Mekke’nin fethine işaret edilmiş, insanların bölük bölük İslam’a girecekleri belirtilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en son indirilen tam surelerindendir.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Mekkelilerin Peygamberimize dönüşümlü olarak birbirilerinin dinlerine inanmaları teklifi üzerine böyle bir şey olamayacağının ifade edildiği suredir. Surede herkesin dininin kendine ait olduğu, Müslümanların müşriklerin inancına müşriklerin de Müslümanların inancına sahip olamayacakları anlatılmaktadır.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kureyş suresinin konusu nedir? gibi bir soruya genel olarak şöyle bir yanıt verilebilir. Allah’ın Kureyşlilere verdiğini söylediği nimetleri hatırlatıp yalnızca kendisine kulluk etmelerini istemeleridir. Bu sure içinde hatırlatılan nimetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

47 / 50

“Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman -ki Allâh, neyi indireceğini çok iyi bilir-‘sen ancak bir iftiracısın’ dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler” (Nahl/101)
Ayette aşağıdaki Kur’an-ı Kerim ilimlerinden hangisi örneklendirilmektedir?

48 / 50

“Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.” (Hucurat/12)
Bu ayet hangi temel hak ve özgürlüğe vurgu yapmaktadır?

49 / 50

İnsanların en merak ettiği konulardan olan kıyamet hakkında «büyük haber» terimini kullanan suredir.
İnsanların bu «büyük haber»i eninde sonunda bilecekleri de söylenmiştir.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mülk suresinin konularından biri değildir?

Skorunuz