B Harfi – Kavramlar Testi

Kavramlar

B Harfi - Kavramlar Testi

1 / 25

Yakup Peygamber'in lakabı nedir?

2 / 25

"basubadelmevt" nedir?

3 / 25

“İnkârcılardan birine ölüm gelince: ‘Rabbim! Beni dünyaya tekrar döndür, belki daha önceden yapmadığımı tamamlar, iyi işler yaparım.’ der. Hayır; bu söylediği boş bir sözdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah vardır.” (Kur’an-ı Kerim 23/99-100)

Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

Bir sure hariç Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerin başında besmele bulunur. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan kimsenin istiaze ve besmeleyi söylemesi gerekir. Ayrıca her hayırlı işe besmeleyle başlamak sünnettir.

Başında besmele bulunmayan bu sure hangisidir?

5 / 25

“Beşir gelip de (Yusuf’un gömleği)ni (Yakup’un) yüzüne sürünce Yakup’un gözü derhâl açıldı…” (Kur’an-ı Kerim 12/96)

Ayette geçen Beşir nedir?

6 / 25

Müslümanların günahtan kurtulup Allah’ın affını elde etmeyi umdukları şaban ayının on beşinci gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

“İnciri ve zeytini düşün ve Sina dağını, bu Beldeyiemin’i. Gerçek şu ki biz insanı en güzel şekilde yarattık…” (Kur’an-ı Kerim 95/1-4)

Yukarıdaki ayette geçen "Beldeyiemin" nedir?

8 / 25

"Allah'a imandan sonra en hayırlı iş anne babaya yapılan birrdir." (Hadis)

Yukarıda verilen hadiste geçen birr'in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 25

Bab lakabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed, 1844 yılı mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip bu mezhebi kurmuştur. Kendilerine özgü inanışları, teşkilatları ve "Kitabunnur" dedikleri bir de kutsal kitapları vardır. Onlara göre her harfin ve sayının bir değeri vardır ve on dokuz sayısı kutsaldır. Genel merkezi, İsrail'in Hayfa kentidir. Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 

10 / 25

Hindistan’ın sosyal ve siyasal yapısını şekillendiren, kutsal kitap olarak “Vedalar”ı kabul eden en eski Hint dinidir. En belirgin özelliği ruh göçü inancı ve rahipler sınıfının kesin egemenliğidir. Bu egemenlik 1940 yılında çıkarılan Hint anayasasıyla kaldırılmıştır. İbadet olarak, ruhu dinlendirmek için yoga eğitiminin ve kurbanın önemli bir yeri vardır.

Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 25

Ayet ve hadislerin gerçek anlamlarını ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “masum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı nedir?

12 / 25

"Betül" aşağıdakilerden hangisinin sıfatıdır?

13 / 25

“Allah mübarek etsin.”, “Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.” anlamlarında söylenen dua sözü aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

"Müslümanlara Allah'ın bağış ve yardımını, ahirette erişecekleri ilahî nimetleri müjdeleyen." anlamında Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

Belkıs, Hz. Süleyman zamanında yaşamıştır. Süleyman Peygamber onu tevhit dinine davet etmiş, o da Hz. Süleyman’ın ziyaretine giderek onun getirmiş olduğu dini kabul etmiş ve Allah’a teslim olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in yirmi yedinci suresi olan hangi sure de bu kraliçenin başından geçenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir?

16 / 25

Surede, imanları dolayısıyla ateş dolu hendeklere atılan müminlerden ve onları ateşe atan "Ashabıuhdud" denilen
zalim kimselerden bahsedilir. Ayrıca imanın gereği olan salih amelleri çokça yapmaktan ve ahiret hâllerinden bahsedilir. Mazlumlara Allah'ın yardımının gerçekleşeceği vurgulanır. Allah'ın mutlak anlamda yaratıcı olduğu ve her şeyin onun dilemesiyle meydana geldiği belirtilir. Bu çerçevede, azgın ve zorba Firavun'un askerleriyle beraber kötülük ve taşkınlıkları nedeniyle yok edilişleri açık bir şekilde haber verilir. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini ve bu kitabın 'Allah katında korunan levhalar'da yazılı olduğunu bildiren ayetlerle sure son bulur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 25

Hz. Musa döneminde yaşayan; bilgisini, doğrunun ve peygamberin lehine kullanmak yerine kötülüğün ve Firavun'un zulmünün devamı için kullandığından dolayı Allah tarafından lanetlenen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 25

XIII. yüzyılda Anadolu'da kadınların oluşturduğu  bir kuruluştur, Kurucusu Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı'dır. Askerî, dinî, sosyal ve iktisadi alanlarda faaliyet yürütmüştür. Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hacerülesvet'in yerini belirlemek için, Kureyşlilerce hakem tayin edildiğinde bu kapıdan Kâbe'ye girmiş, Hz. Peygamber, Kâbe'yi tavafa ve ziyarete
geldiğinde genellikle bu kapıdan içeri girerdi. Medine'deki Mescidinebevi'de de aynı adı taşıyan bir kapı bulunmaktadır. Bahsedilen kapı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Ticaretle uğraşan yada halktan alınan öşür, haraç gibi vergilere ne ad verilir?

21 / 25

"Medine, Beldeyitayyibe'dir. Kötüleri (ve kötülükleri) barındırmaz..." (Hadis)

Verilen hadiste Medine için kullanılan Beldeyitayyibe hangi anlama gelmektedir?

22 / 25

A'râf suresinin yüz yetmiş ikinci ayetinde ele alınır. Bu ayete göre Allah, ruhlara "Elestü bi-abbiküm" (Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?) sorusunu yöneltince ruhlar; "Belâ" (Evet! Rabbimizsin.) dediler. Yapılan bu ahide hangi isim verilir?

23 / 25

“Kusursuz olan, yoktan var eden, örneksiz ve modelsiz yaratan.” anlamında Yüce Allah’ın esmayıhüsnasından biri hangisidir?

24 / 25

Hz. Peygamber'in Medine döneminden itibaren devlet gelirlerini korumak, muhafaza etmek ve yeri geldiğinde de hak sahiplerine vermek için oluşturulan devlet hazinesine Beytülmal denir. Hz. Peygamber döneminde, devlete ait mallar bir müddet Hz. Muhammed'in evinde korunmuş; daha sonra ayrı bir bina tahsis edilmiştir.
Beytülmalın ilk sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

"Hac ve umre yapmaya gelen insanları günahlarından arındıran, özgürlüklerine kavuşturan." anlamında Kâbe'nin adlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız