Hadis – Hadis Tarihi ve Usulü – Test 1

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Hadis

Hadis - Hadis tarihi ve Usulü - Test 1

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminde daha ileri düzeyleri ifade etmek için kullanılan unvanlardan biri değildir?

2 / 50

Hz. Peygamber’in Kur’an’ın bildirdiğine göre temel görevlerinden değildir?

Kur’an’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber’in Temel Görevleri; Tebliğ, Beyan/Tebyin, Tezkiye ’dir.

3 / 50

İbn Hacer’in bu ilim için “Kabul ve ret açısından ravi ve mervinin durumlarından bahseden ilimdir.” şeklindeki tarifi meşhurdur.
İbn Hacer’in tarifini yaptığı bu ilim aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

İslamî İlimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

İslamî İlimler, İslam Dini’ne içeriden bakarlar, sadece ne olduğu ile değil, ne olması gerektiği ile de ilgilenirler. Kural koyucudurlar, yani normatiftirler ve bağlayıcı niteliktedirler. İslam Dini’ini tarafsız olarak incelemezler.

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslami İlimler ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

İslamî İlimler, İslam Dini’ni dışarıdan ve tarafsız olarak incelemezler. Müslümanlar’ın dînî açıdan sorumluluklarını ortaya koyan, kural koyucu (normatif) ve bağlayıcı nitelikte ilim dallarıdır. Müslümanların anlam dünyalarını, değer yargılarını, hayat anlayışlarını biçimlendirirler.

6 / 50

Hadis öğrenme, nakletme, derleme, hadisleri içeren kitaplar telif etme gibi faaliyetleri kapsayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

"Hadis ilminde, başında senedi yani isnad zinciri zikredilmeyen hadislere ______ denir"

Yukarıdaki cümleyi en iyi şekilde tamalayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Hadislerin yazılıp yazılmayacağı konusunda birbiriyle çelişen haberler olma durumuna hadis usulünde ne ad verilir?

9 / 50

Abbasîler döneminde,  Me’mûn zamanında 218/833 tarihinde başlayıp 234/849’de Mütevekkil döneminde sona eren, hadis tarihi ile ilgili en önemli olaylarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Hz. Peygamber’in hayatını anlatan kitaplara ne ad verilir?

Hz. Peygamber’in hayatını anlatan kitaplara Sîret/Siyer kitapları adı verilir.

11 / 50

Hz. Peygamber'in Allah'tan almış olduğu vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirme görevi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Hz. Peygamber’in davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesine ne ad verilir?

Sünnet kavramı, Hz. Peygamber’in davranışlarını; hadis ise, onun davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesini ifade eder.

13 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Muallâk Hadis” kavramını karşılamaktadır?

14 / 50

Hadis ilmi ile ilgilenenler tarihte değişik ünvanlarla anılmışlardır. Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde yolun başında olanlara ne denir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hadisin değeri hakkında tartışma çıkarmıştır?

Hariciler, Kur’an’da hüküm verme yetkisinin sadece Allah’a ait olduğunu belirten bazı ayetlere bakarak Kur’an’da yer almayan hükümler taşıyan hadisleri kabul etmemeye başladılar.

16 / 50

Hz. Peygamber'in savaşlarını konu alan, İslam tarihinin erken dönemlerinde oluşmuş ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Sağlam bir zemine dayalı olmayan hadislere ne ad verilir?

Hadis ilminde başında senedi isnad zinciri olmayan hadislere Muallak Hadis denir. Muallak kelimesi yere veya sağlam bir zemine dayanmayan, boşlukta, havada asılı duran demektir.

18 / 50

Hz. Peygamberin sözleri, davranışları ve onaylarına yani onun yolu ve hayat tarzı, sürekli ve devamlı davranışlarına ne ad verilir?

Sünnet ’in anlamı, Hz. Peygamberin sözleri, davranışları ve onaylarıdır. Yani onun yolu ve hayat tarzı, sürekli ve devamlı davranışlarıdır.

19 / 50

Oryantalizmin ilk ortaya çıkışındaki en önemli etken nedir?

20 / 50

Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel yöntem vardır: Arapça’da durmak, duraksamak, beklemek anlamlarına gelen ve çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek anlamına gelen yöntem hangisidir?

21 / 50

Hangisini Müteahhirûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplara örnek olarak verilebiliniz?

Hadis usûlü kitapları Mütekaddimûn ve Müteahhirûn dönemleri denilen iki dönemde ele alınırlar. Kadı İyâd diye tanınan Endülüs’lü Ebu’l-Fadl İyâd b. Mûsa el-Yahsûbî’nin (ö.544/1149) el-İlmâ‘ ilâ ma‘rifeti usûli’r-rivâye ve takyîdi’ssemâ‘ isimli eseri. Bu kitap Mağrib denilen Endülüs’te yazılmış ilk hadis kitabıdır.

22 / 50

Hadisin onu rivayet eden kimsenin isimlerinin sırayla zikredildiği kısmına ne ad verilir?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mütekaddimun Dönemi Hadis Usulü Kitaplarındandır ?

 

24 / 50

Ara sıra ve gelişigüzel yapılan şeylere değil, adet niteliğinde, devamlı ve sürekli, aynı zamanda bilinçli davranışları ifade eder, tanımı hangi kavrama aittir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hadislerin sınıflandırılmasına verilen addır?

Hadisler önce yazılı ve sözlü olarak koruma ve kayıt altına alınmaya çalışılmış (tesbît), sonra bunlar belli kitaplar içinde bir ayaya toplanmış (tedvîn), ardından da bu kitaplardaki hadislerin sınıflandırılması (tasnîf) yoluna gidilmiştir.

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "sünnet" kavramı ile ilgili değildir?

27 / 50

"Hadis İlminde bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen her bir kanalına _____ denir"

Yukarıdaki cümleyi en doğru şekilde tmamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin toplandığı dönemdir?

Aslında değişik sahâbîlerin bildikleri hadisleri onlardan toplayıp yazma
faaliyeti daha eskilere dayanır. Abdullah b. Abbâs’ın, sahâbîleri tek tek
dolaşarak onlardan sorup öğrendiği hadisleri, yanında taşıdığı yazı malzemelerine yazdığı nakledilir. Bu da bir nevi tedvîn yani toplamadır. Ancak burada tedvînle daha değişik bir durum kastedilmektedir ki bu, hadislerin daha geniş kapsamlı ve bir “kitap/dîvân” içinde toplanmalarıdır. Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak başlatan kimse, Halîfe Ömer b. Abdülazîz (halifeliği h. 99-101) olmuştu.

29 / 50

Hadisleri bir araya getiren hadis kitapları yazılış yöntemlerine göre iki ana gruba ayrılır aşağıdakilerden hangisinde bunlardan biri yer almaktadır?

Hadisleri bir araya getiren hadis kitapları Konularına ve Ravilerine göre iki ana gruba ayrılır.

30 / 50

I.    Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kitabı İzmirli İsmail Hakkı’ya aittir.
II.   İlk daru’l-hadis Nurettin Zengi tarafından Şam’da açılmıştır.
III. İlk hadis hocası İbn Asakir’ dir.
IV. Hadis Usulü alanında günümüze ulaşmış olan en eski eser İmam Şafii‘nin er-Risale isimli eseridir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslami İlimlerle kavramıyla örtüşür?

İslami İlimler olgular alanıyla değil, değerler alanıyla, yani ne olduğuyla değil, ne olası gerektiği ile ilgilenir. Bu ilimler ele aldıkları olguları sadece olgu olmaları açısından değil, İslami değerle ilişkileri açısından inceler.

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasında farklı anlamlara çıkması durumudur?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel yöntem vardır:

1-Cem‘ ve te’lîf: Cem‘ (الجمع (Arapça’da dağınık olan şeyleri bir araya getirme, te’lif (التاليف (ise uzlaştırma anlamına gelir.

2-Nesh: Nesh (النسخ (Arapça’da yok etmek, ortadan kaldırmak, nakletmek anlamlarına gelir.

3-Tercih: Birtakım ölçütlere dayanarak çelişen hadislerden birini tercih edip öbürünü terk etmektir.

4-Tevakkuf: Tevakkuf Arapça’da durmak, duraksamak, beklemek anlamlarına gelir.

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Arapça tahdîs mastarının ismi olup sözlük anlamı; “haber verme”, “anlatılan, haber verilen husus”, “haber” ve “söz” anlamına gelen kelimedir?

35 / 50

"Hz. Peygamber’in sünnetini haber veren, sünnetin söz ile ifade edilmiş haline _____denir"

İfadesi en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

36 / 50

Hadis İlmi, geçmişte hangi isim ile adlandırılır?

İslâm Dini’ni konu edinen Naklî/Şer’î İlimler, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf’tur. Bu ilimler İslam Dini’nin temel iki kaynağı olan Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine yani uygulamalarına dayanırlar.

37 / 50

Hadis râvîlerinin hayat hikâyeleri, güvenilir olup olmadıklarına dair yazılan kitaplara ne ad verilir?

38 / 50

Hz. Peygamber’in insanları kötülüklerden temizlemeye ilişkin görevi hangisidir?

Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilen üç görev; tebliğ/ beyân, tebyîn ve tezkiyedir. Tebliğ, Allah’tan aldığı vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirmektir. Beyân/Tebvîn Peygamber’in kendisine indirilen kitabı, ümmetine açıklaması, onları ihtilaf ettikleir konularda aydınlatmasıdır. Tezkiye insanları kötü huylardan, kötülüklerden temizlemesi, insanları manevi yönden arındırmasıdır. Sünnet ise Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve onaylarıdır.

39 / 50

Hadislerin öğretilmesi ve halk arasında yayılmasında en büyük gayret kime aittir?

Hadis öğretim ve öğrenimi için Hz. Peygamber’in, sahabîlerin ve tâbiûn neslinin büyüklerinin yoğun faaliyetleri olmuştur. Hz. Peygamber hadislerin kaynağıdır. Onların öğretilmesi ve halk arasında yayılmasında en büyük gayret de Hz. Peygamber’e aittir. Hz. Peygamber bu uğurda zamanın bütün iletişim imkânlarını kullanmıştı.

40 / 50

Cerh ve ta‘dîlin kurallarını ilk defa derli toplu yazılı hale getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısmıdır?

42 / 50

“tarîk" (طريق) kelimesinin tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadisin alt bilim dallarından biri değildir?

Sebeb-i nüzûl, iniş sebebi demektir. Kur’ân-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, bir kısım olaylar sebebiyle inmesine bu isim verilmiştir. Tefsir’in alt bilim dallarındandır.

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadisleri ilk tasnif edenlerin listesini veren hadis ailemlerinden biridir?

Tirmizî (ö.279/892), Râmhürmüzî (ö.360/971) gibi hadis âlimleri ve İbnü’n-Nedîm (ö.385/998) gibi biyografi uzmanları, hadisleri ilk tasnif edenlerin listelerini vermektedir.

45 / 50

İslam dinini konu edinen Naklî/Şer’î ilimler hangisidir?

46 / 50

Hadisler önce yazılı ve sözlü olarak koruma ve kayıt altına alınmaya çalışılmış, sonra bunlar belli kitaplar içinde bir ayaya toplanmış ardından da bu kitaplardaki hadislerin sınıflandırılması yoluna gidilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde tarihsel sıralama doğru biçimde verilmiştir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin bir kitap/divân içinde toplanmaları anlamına gelir?

48 / 50

Hz. Peygamber’in sünnetinin ilkelerine, ruhuna, özüne, mantığına ters düşen uygulamalara ne ad verilir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?

50 / 50

"Sünnetlerin bağlayıcılığı konusunu belirlemek ______ ilminin alanına girer."

Yukarıdaki cümle en iyi hangi ifade ile tamamlanabilir?

Skorunuz

0%