İslam Hukuku – Test 9

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku - Test 9

Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?

Hanefîlere göre aşağıdaki boşamalardan hangisi ric'î talak sayılır?

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık amacıyla yapılan akitlere örnek olamaz?

İslam hukukunda, “ortakların sermaye ve kâr oranlarında eşitlik şartının aranmadığı ve ortaklardan birinin diğerini kefil durumunda olmadığı şirket “ türüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir. Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?

Her iki tarafı bağlayan akitlerde ise iki taraf anlaşarak sahih olarak kurulmuş bir akdi feshedebilir ki buna hangi isim verilir?

Mehir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Akdin kurulması ve tamamlanması için malın (aynın) tesliminin gerekli olduğu akitlere aynî akitler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynî akde örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sona erme şekillerinden biri değildir? 

Evliliğin Sona Erme Şekilleri: Talâk; Muhâle'a; Zıhâr; Îlâ; Li'ân; Ölüm; Tefrîk; İrtidâd.

Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin iradî olarak sınırlandırılmasına örnektir?

Ortakların sermayesiz, sadece kredileriyle, meselâ ödünç para kullanarak veya vâdeli mal alıp satmak sûretiyle kâr etmek ve bunu paylaşmak üzere kurdukları kredi ve îtibâr ortaklığına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor ve marketin sahibine parasını verip çıkıyor. Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda hangi terimle isimlendirilir?

Aşağıdakilerden hangisi icmâın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanında değerlendirilmez?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?

Gerekli bütün şart ve rükünleri taşıyan fiillere hangi isim verilir?

Boş araziye fidan dikmek üzere kurulan emek-tarla ortaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

Belli yerlerde mezat kurma uygulaması başlamadan önceki açık arttırma geleneği bir mezatçının (dellâl) satmaya vekil kılındığı malla birlikte pazarı dolaşıp müzayede duyurusunda bulunarak en yüksek fiyatı verecek müşteriyi araması şeklinde cereyan etmiştir. Günümüzde buna hangi isim verilmektedir?

Sadece ortaklar ve komşular arasındaki mevcut ilişki biçiminin yeni bir malik tarafından bozulma riskine karşı birçok hukuk sisteminde alınan bir önlem ve malını satan kişi açısından malını dilediği kişiye satamaması açısından mülkiyet hakkına getirilen bir sınırlamaya ne ad verilir?

 

Başkasının hakkı ile ilgili olduğu için, işlerlik kazanması için tarafların irade beyanları dışında, hakkı olan bu kişinin iradesine de ihtiyaç duyulan akit aşağıdakilerden hangisidir?

Bir malın belli bir fiyat karşılığında vâdeli olarak satılıp, satılan fiyattan daha düşük bir fiyatla geri satın alınmasına hangi isim verilir?

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eser (mütûn-ı erbaa) arasında yer alır?

Hanefî hukukçular arasında mutun-i erbaa (dört metin) adlı şu eserler meşhur olmuştur.
- Abdullah el-Mavsılî : el-Muhtâr ve şerhi olan el-İhtiyar
- Sadru’ş-şeria el-Mahbûbî : el-Vikâye
- İbnuʼs – Sââtî : Mecmaʼuʼl – bahreyne
- Hafızüddîn en–Nesefî : Kenzüʼd – dekâik

Bir kimsenin muayyen bir sonuç gerçekleşince (mesela kaçan atını getirmek) buna bir ödül bağlaması yoluyla borç altına girmesine ne ad verilir?

I.    Adam öldürme
II.   Zina
III. Müessir fiiller
IV. Yol kesme
Yukarıdakilerden hangileri dar anlamda had suçları kapsamında yer almaz?

Teberru akitleri (ıvazsız akitler): Akit konusunun bir karşılığı ve ivazının olmadığı sadece bir tarafın aynî hakkını devrettiği akitlerdir. Aşağıdakilerden hangisi ıvazsız akitlere örnektir?

Açık kamu yararı gereği, temel ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına -onları oluşturan etkenlere dokunulmadan- doğrudan müdahale edilerek belirli sınırları aşmasının önlenmesi maksadıyla resmî tavan fiyat belirlenmesine dar anlamda hangi isim verilir?

İslâm hukukunda menfaatin ücret karşılığında temlik edilmesini konu alan, günümüzde kira, ve kısmen de istisnâ akdine tekabül eden akid aşağıdakilerden hangisidir?

Yer altı ve yer üstü su kaynakları, her tür zahiri maden kaynakları, kendiliğinden biten otlar, tutuşturmada ya da yakacak olarak kullanılan nesneler (ateş, petrol) ve tuz mahalleri gibi nesnelerin konu olduğu
mülkiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Mahsulün paylaşımı İşveren ve işçi arasında yüzde hesabı ile belirlenen akit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Alış fiyatı veya maliyet üzerine belli bir kâr ilâvesiyle yapılan bir tür güvene dayalı satış sözleşmesine ne ad verilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi hükmün unsurlarından biri değildir?

Bir kimseye yaşadığı sürece onun olması, öldükten sonra da geri dönmesi şartıyla bir malın verilmesi hangi isimle adlandırılır?

 

Kurulduğu andan itibaren sonuç doğuran, akittir. Başka bir ifadeyle akdi yapan tarafların dışında başka bir kişinin hakkıyla ilgili olmayan, herhangi başka birinin rızasına, onayına gerek kalmadan sonuç doğuran akit aşağıdakilerden hangisidir?

Ortaklardan her birinin bir miktar sermaye koyup bununla yapacakları emeğe dayalı ticâretten doğacak kârı paylaşmak üzere kurdukları şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

Kıyası reddeden ve herkesin kendi konumuna göre içtihat etmesinin şart olduğunu ileri süren âlim kimdir?

Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf değildir?

Ferdi mülkiyet ve kolektif mülkiyet ayırımıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Kamu tüzel kişisine ait olmakla beraber doğrudan kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmayan veya halkın yararlanmasına tahsis edilmemiş ve yalnızca sağladıkları gelir nedeniyle, dolaylı bir şekilde kamu yararı sağlayan mallar kamunun özel mallarıdır. İdare kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malları; satın alma, bağış, vasiyet, takas gibi özel hukuk yöntemleri ile veya kamulaştırma, istimval gibi idari işlemlerle edinebilir.

Rüknü veya temel unsurları tamam olduğu halde sıhhat şartlarında eksik bulunan fiillere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

“Allah’a güzel bir borç vermek” ifadesi, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine borç ve ödünç vermek olarak yorumlanmış ve islam hukukunda bir akit türünün temelini oluşturmuştur.

Bu akit aşağıdakilerden hangisidir?

Üçüncü kişilerce alım kastı bulunmaksızın pazarlık sırasında araya girilerek yapılan, mala rağbeti arttırıcı, göstermelik, yanıltıcı yüksek fiyat teklifleri hadislerde yasaklanmıştır. İslam Hukukunda yasaklanmış bu işleme ne isim verilir?

Unsurları ve in‘ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Rükünlerinde veya kurucu unsurlarında eksiklik olan, fiillere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Emaneti elinde bulunduran kişi, elinde olmayan nedenlerle meydana gelebilecek hasar ve teleflerden sorumlu olmaz. Aşağıdaki  hangi hukuki işlem sonucu bu durum söz konusu olabilir?

Yusuf Bey, komşusunun ihtiyacını gidermek ve ona yardımcı olmak amacıyla traktörünü kendisine bir aylığına bedelsiz olarak verir. Furkan bey, komşusunun istek ve rızasına uygun olarak traktörü kullanır. İşi bittikten sonra  da söz verdiği gibi traktörü iade eder. Bu yardımlaşma biçimini ifade eden akit aşağıdakilerden hangisidir?

Alışveriş, kira, şirketler, evlilik, miras, vasiyetgibi insanlar arası ilişkileri düzenleyen kuralların tamamını ifade eden fıkıh ilminin ana kollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Semenin satıcının maliyet konusundaki beyanına göre belirlenmesi durumunda ise güvene dayalı satım türlerinden (büyûu’l-emâne) söz edilir; bunlar da fiyat satıcının aldığı bedelden; düşükse hangi isimle adlandırılır?

Fiyat satıcının aldığı bedelden; düşükse vadîa, yüksekse murâbaha”, aldığı bedele eşitse tevliyeadını alır.

Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri değildir?

Yapılan iş sözleşmesi; işçinin belli bir süre zarfında işveren için çalışmasını konu alıyorsa, yani işçinin belli bir zaman biriminde hâsıl edeceği emeğini işverenin emrine tahsîs etmesi gerekiyorsa, bu işçi hangi isimle adlandırılır?

Skorunuz