A Harfi Kavramlar – Test 1

A Harfi - Kavramlar Testi

1 / 20

Abadile: Sahabe döneminde ilimleriyle ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah adlı dört sahabe hakkında kullanılan bir terim. Hz. Peygamber’in sahabeleri arasında üç yüz kadar Abdullah adlı kişi bulunmaktaydı. Fakat bunların içinde geniş fıkıh kültürü ve fetvalarıyla ün kazanan dört sahabe abadile unvanıyla tanınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi abadileden biri değildir?

2 / 20

Kur’an-ı Kerim’in surelerinden olan;

- Hızla koşan ve nallarından kıvılcımlar saçan savaş atları’ anlamına gelen,

- Allah yolunda cihat eden kimselerin düşmanlar üzerine akın etmelerinden

- savaş atlarının öneminden bahseden

sure aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

“Allah yolunda her neyi harcar veya bir adakta bulunursanız şüphesiz ki Allah onu bilir.” (Kur’an-ı Kerim 2/270) 2. Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak, dileğinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla dince sakıncası bulunmayan bir işi yapacağına dair Allah’a söz vermesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

4 / 20

Kâbe’nin damında biriken yağmur sularının ‘Hicr’e akmasını sağlamak için Kâbe’nin kuzeybatı duvarının üzerine yerleştirilmiş oluğa Altınoluk denilir. Oluk ilk kez, Hz. Peygamber otuz beş
yaşında iken, Kâbe’nin, Kureyş kabilesi tarafından yeniden inşa edilmesi sırasında konmuştur. Kâbe’nin oluğu ilk defa Emevi halifesi emri ile Mekke valisi Halid b. Abdullah tarafından altınla kaplatılmış, bundan böyle Altın Oluk diye anılmıştır. Bu emri veren Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Peygamberimiz (s.a.v.)'in çocukları arasında;

  • ikinci çocuğudur.
  • Küçük yaşta vefat etmiştir.
  • Adının Tayyib veya Tahir olduğuna dair rivayetler de vardır. Hakkında bilgi verilen çocuğu hangisidir?

6 / 20

Türk kültüründe hafızların cemaate yüzleri dönük olarak Kur’an-ı Kerim okumaları (mukabele), dayanağını aşağıdaki uygulamaların hangisinden almıştır?

7 / 20

Aşereyimübeşşere Hz. Peygamber tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabeye verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi Aşereyimübeşşere'den biridir?

8 / 20

"Kullarını her an gözetim altında tutan.” anlamında Allah’ın esmayıhüsnası aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

“Bizim sizi -------  yere yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız.?” (Kur’an-ı Kerim 23/115)

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulur?

10 / 20

Kur'an-ı Kerim'de sure isimlerinden olan;

I.  Surat astı, yüz çevirdi

II.  yumurta hücresi, embriyo

III. henüz cennete de cehenneme de giremeyen insanların bulunduğu yer

Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I                II                  III

11 / 20

Kızıldeniz ile Medyen arasındaki bölgede yaşayan,

ölçü ve tartıyı tam yapmayan, hile yapan,

insanların mallarını gasbeden zalim bir topluluk olan,

İşleri güçleri insanlar arasında yağmacılık ve bozgunculuk yapmak olan.
Bunun üzerine korkunç bir sarsıntıyla yok olan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Nebe suresiyle başlayıp Nâs suresi ile biten Kur’an-ı Kerim’in otuzuncu ve son cüzü aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

Surede, Kur’an-ı Kerim’in özellikleri üzerinde durulur. Bu çerçevede Kur’an ayetlerinin bir kısmının “muhkem” bir kısmının da “müteşabih” olduğu haber verilir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Akika ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

15 / 20

Hadiste "Kur’an-ı Kerim’in zirvesi" olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Kur’an-ı Kerim’in gerek inanç, gerek ibadet gerekse haram ve helal konularında emirlerine titizlikle uymak anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Arz-ı Mukaddes hangi anlama gelmektedir?

18 / 20

Arafat, Mekke’nin yirmi kilometre doğusundadır. Aynı adı taşıyan ova içinde yaklaşık yetmiş metre kadar yükseklikte bir tepe vardır. Koyu yeşil taş yığınlarının hâkim olduğu bu tepeye Arafat tepesi
denir. Arafat tepesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Kamerî aylardan muharrem’in onuncu günü Aşure günüdür. Aşurenin önemi, bu günde peygamberlerin ve inananların eriştiği nimetleri saygı ve teşekkürle anmak içindir.

Aşağıdakilerden hangisi bu günde gerçekleşen olaylardan değildir?

20 / 20

Hz. Peygamber’in babası. Abdullah, Abdülmuttalip’in en küçük oğlu olup annesinin adı Fatıma’dır. Abdullah’ın ahlak ve fizik güzelliği bakımından Kureyş’in en seçkinlerinden biri olduğu nakledilmiştir.
Ergenlik çağına gelince Zühreoğulları Kabilesi’nden Vehb’in kızı Âmine ile evlenmiştir. Evlendikten sonra da Kureyşliler arasında en seçkin meslek olan hangisiyle uğraşmıştır?

Skorunuz

The average score is 52%

0%